Kondisyon Sèvis: Konte Erie

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Erie County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Bronx altène Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Kings altènatif Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi New York altène Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Queens altène Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Richmond altène Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Pi bon Sante Konpòtman pwòp tèt ou

556 Franklin St.
Buffalo, NY 14202

Telefòn: 716-886-5437

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Sèvis Timoun ak Fanmi Konte Erie (Haven House)

POBox 451, Ellicott Station
Buffalo, NY 14205

Telefòn: 716-842-2750

Sèvis rezidansyèl ak sèvis ki pa rezidansyèl.

Biwo Pwokirè Distri Konte Erie

25 Delaware Ave., 7yèm etaj
Buffalo, NY 14202

Telefòn: 716-858-8500

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.Victim Advocate for DV ap ko-lote nan tribinal pou ede kliyan yo navige nan sistèm jistis kriminèl ak plan sekirite ak viktim DV ak pitit yo.Defansè yo bay viktim yo ak fanmi yo sèvis dirèk tou.

Family Justice Center

237 Main St., Suite 1400
Buffalo, NY 14233

Telefòn: 716-558-5261

Sèvis ki pa rezidansyèl.

Hispanos Unidos de Buffalo, Inc.

254 Virginia St.
Buffalo, NY 14201

Telefòn: 716-856-7110

Sèvis ki pa rezidansyèl.

Suicide Prevention and Crisis Services, Inc.

2969 Main St.
Buffalo, NY 14214

Telefòn: 716-834-2310

Sèvis ki pa rezidansyèl.

Healthy Families New York

Rezo Prenatal-Perinatal Buffalo

624 Delaware Ave., Suite 410
Buffalo, NY 14201

Telefòn: 716-884-6711
Sèvi: Vil Buffalo ak zòn ki antoure li yo

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.Antreprenè a patisipe tou nan evalyasyon owaza 7 ane pou Healthy Families.

Healthy Families New York MIECHV Ekspansyon

Rezo Prenatal-Perinatal Buffalo

625 Delaware Ave., Suite 410
Buffalo, NY 14202

Telefòn: 716-884-6711
Sèvi: Vil Buffalo ak zòn ki antoure li yo

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Ave.
Rochester, NY 14604

Telefòn: 877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Family Help Center Inc.

60 Dingens St.
Buffalo, NY 14206

Telefòn: 716-822-0919
Sèvi: Vil Buffalo, Konte Erie
Kòd postal: 14202, 14203, 14207, 14209, 14211, 14212, 14213, 14215

Ekspansyon kominotè yon pwogram fòmasyon paran timoun piti ki baze sou prèv ki rele Community Parent and Child Bonding (CPCB) nan Sant pou Siksè pou Timoun FHC (CCS).Fanmi ki konsantre nan pwogram sa a se moun ki nan sistèm abri pou san kay la.Pwogram nan aplike nan kominote a nan anviwònman sèvis sosyal patnè.Modèl yo itilize yo se Entèaksyon Paran ak Tibebe (PIWI) ak Solisyon Pozitif pou Fanmi (PSF) epi yo pral anseye paran yo yon pakèt ladrès ak estrateji paran yo.

Sèvis fanmi jwif nan Konte Erie, Inc.

70 Barker St.
Buffalo, NY 14209

Telefòn: 718-883-1914
Sèvi: Konte Erie

Edikasyon paran (The Incredible Years prèv ki baze sou kourikoulòm) ak sèvis sipò yo bay popilasyon refijye an patenarya ak lòt ajans refijye yo.Yo bay sèvis tradiksyon.Popilasyon vize a gen ladann refijye reyentegrasyon yo, imigran, ak lòt paran ki pa gen anpil konesans nan lang angle timoun piti (mwens pase 12 an) ki ka gen risk oswa ki gen eksperyans yon fòm abi, move tretman, vyolans familyal, oswa chòk.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.