Kondisyon Sèvis: Konte New York

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: New York County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Safe Horizon, Inc.

1753 Park Avenue, 2yèm etaj
New York, NY 10035

Telefòn: 646-695-6111

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Barrier Free Living, Inc.

270 East Second Street
New York, NY 10009

Telefòn: 212-677-6668

Sèvis rezidansyèl ak sèvis ki pa rezidansyèl.Sèvis prensipal vyolans domestik ki vize pou moun ki gen andikap, tankou moun ki soud ak moun ki mal tande ki viktim abi.

Sèvis Edwin Gould pou Timoun ak Fanmi

151 Lawrence Street, 5yèm etaj
Brooklyn, NY 11201

Telefòn: 646-315-7633

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.

Sèvis Federasyon anplwa ak oryantasyon, Inc. (FEGS)

315 Hudson Street, 7yèm etaj
New York, NY 10013

Telefòn: 212-366-8444

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.

HELP Kòporasyon Sèvis Sosyal

5 Hanover Place, 17yèm etaj
New York, NY 10004

Telefòn: 718-922-7980

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.Terapi klinik pou viktim DV ak pitit yo nan anviwònman abri jeneral pou san kay.

Henry Street Règleman

265 Henry Street
New York, NY 10002

Telefòn: 212-475-6400

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.Bay viktim Vyolans Domestik (DV) ki pa sèvi yo, ki san kay, ki pòv yo ak moun ki depann yo ladrès ak atelye preparasyon pou travay, asistans pou plasman nan travay, atelye pou prepare ak bay tès GED.

Jewish Board of Family and Children's Services, Inc.

135 West 50th Street, 6yèm etaj
New York, NY 10020

Telefòn: 212-632-4502

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.Sèvis non-rezidansyèl ki vize pou viktim DV nan kominote Karayib la/West Indian, ki chita nan Brooklyn Family Justice Center.

New York Asian Women's Center, Inc.

32 Broadway, 10yèm etaj
New York, NY 10004

Telefòn: 212-732-5230

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.Sensibilizasyon kominotè ak sèvis ki vize espesyalman pou edike siy vyolans domestik nan popilasyon Azi ki aje (50+ ane).

Pwojè Anti-Vyolans masisi ak madivin vil Nouyòk, Inc.

240 West 35th Street, Suite 200
New York, NY 10001

Telefòn: 212-714-1184

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.Sensibilisation ak defans nan kominote LGBTQ ak konsantre patikilye sou sèks transganr ki pa konfòme sivivan nan koulè.

Administrasyon Resous Imèn Vil Nouyòk

180 Water Street, 24yèm etaj
New York, NY 10038

Telefòn: 212-331-4535

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.

Palladia, Inc.

2006 Madison Avenue
New York, NY 10035

Telefòn: 212-979-8800

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.Sèvis sante mantal yon konseye bay viktim chòk/vyolans domestik ak pitit yo.

Safe Horizon, Inc.

2 Lafayette Street, 3yèm etaj
New York, NY 10007

Telefòn: 212-577-7700

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.Pwogram vizit sipèvize pou fanmi ki afekte pa vyolans domestik.

Sanctuary for Families, Inc.

PO Box 1406, Wall Street Station
New York, NY 10268

Telefòn: 212-349-6009

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.

Sant Jistis Iben

350 Jay Street, 14yèm etaj
New York, NY 10021

Telefòn: 718-875-9400

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.Sèvis defans yo espesyalman adapte pou viktim vyolans domestik ki gen andikap ak moun ki soud/ki mal pou tande.

Enstiti Resous Iben

123 William Street, 16yèm etaj
New York, NY 10038

Telefòn: 718-260-2932

Pwogram Entèvansyon Vyolans, Inc.

POB 1161-Triborough Station
New York, NY 10035

Telefòn: 212-410-9080

Devlopman mendèv, edikasyon ak resous ki vize pou moun ki viktim vyolans domestik Afriken Ameriken ak Panyòl.

Healthy Families New York

Sant Devlopman Fanm Dominiken

519 West 189 Street, Etaj Tè
New York, NY 10040

Telefòn: 212-740-4335
Sèvi: Washington Heights

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Northern Manhattan Perinatal Partnership, Inc.

127 West 127th St., twazyèm etaj
New York, NY 10027

Telefòn: 212-665-2600
Sèvi: Santral Harlem

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

University Settlement Society of New York Inc.

184 Eldrige Street
New York, NY 10002

Telefòn: 212-453-4540
Sèvi: Lower East Side

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Avenue
Rochester, NY 14604

Telefòn: 1-877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Harlem Dowling-Westside Center for Children and Family Services

2139 Adam Clayton Powell, Jr. Blvd.
New York, NY 10027

Telefòn: 212-749-3656
Sèvi: Central Harlem – Kominote Washington Heights, Harlem, Jamayik, ak Far Rockaway – Kòd postal 10026, 10027, 10030, 10037, 10039.

Ofri entèvansyon endividyèl ak gwoup ki baze sou prèv pou timoun/jenn ki gen laj 0-17 ak paran/moun ki bay swen yo nan kominote Central Harlem.Prensipalman sèvi fanmi divès, ki gen revni fèb ki bezwen sèvis prevantif ak lòt sèvis sipò enpòtan, ak fanmi ki prezante ak sekirite ak faktè risk ki ka potansyèlman lakòz move tretman ak/oswa abi timoun nan kay la.Pwogram/entèvansyon yo bay yo enkli: Pwogram Tretman GenerationPMTO a gen 12 sesyon pou entèvansyon endividyèl epi li bay paran/moun ki bay swen zouti, estrateji ak sipò pou ankouraje ajisteman an sante ak byennèt pitit yo.Strong African American Families (SAAF) & Strong African American Families-Teen (SAAF-t) Entèvansyon yo se pwogram kognitif-konpòtmantal ki baze sou prèv pou fanmi yo epi yo bay yon anviwònman ki an sekirite, ki bay sipò kote paran/moun ki bay swen yo ak timoun ki gen laj 10-14 ak 14-. 16 mete tèt yo ansanm pou ranfòse relasyon yo, devlope ladrès konstriktif pou rezoud konfli, epi adrese pwoblèm komen.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.

TANF Post Adopsyon

New York Council on Adoptable Children

589 8th Avenue, 15yèm etaj
New York, NY 10018

Telefòn: 212-475-0222

Sèvis apre adopsyon pou fanmi ki elijib pou TANF, ki gen ladann fanmi apre adopsyon, fanmi ki gen timoun ki nan pwosesis pou yo adopte ak fanmi fanmi.

TANF Prevansyon

Sant Fanmi an

493 Nostrand Avenue
New York, NY 11216

Telefòn: 718-230-1379

Pwogram prevansyon ki ofri yon modèl sèvis konplè, konpetans kiltirèl, ki gen ladan sèvis legal, konsèy endividyèl ak fanmi, jesyon ka ak planifikasyon pèmanans.