Kondisyon Sèvis: Konte Queens

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Queens County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Bronx altène Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Kings altènatif Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi New York altène Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Queens altène Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Richmond altène Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Safe Horizon, Inc.

112-25 Queens Boulevard
Forest Hills, NY 11375

Telefòn: 718-575-1342

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Allen Women's Resource Center, Ltd.

PO Box 340316
Jamaica, NY 11434

Telefòn: 718-739-6200

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.

Barrier Free Living, Inc.

270 East Second St.
New York, NY 10009

Telefòn: 212-677-6668

Sèvis prensipal vyolans domestik ki vize pou moun ki gen andikap, tankou moun ki soud ak moun ki mal tande ki viktim abi.

Administrasyon Resous Imèn Vil Nouyòk

180 Water St., 24yèm etaj
New York, NY 10038

Telefòn: 212-331-4535

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.

Sèvis Bon Shepherd

305 7th Ave., 9yèm etaj
New York, NY 10001

Telefòn: 718-788-6947

Defann DV ki pa rezidansyèl ak rezidansyèl pou viktim yo, sipò paran yo ak kontak ak kominote ki pa sèvi yo.

Henry Street Règleman

265 Henry St.
New York, NY 10002

Telefòn: 212-475-6400

Bay viktim Vyolans Domestik (DV) ki pa sèvi yo, ki san kay, ki pòv yo ak moun ki depann yo ladrès ak atelye preparasyon pou travay, asistans pou plasman nan travay, atelye pou prepare ak bay tès GED.

New York Asian Women's Center, Inc.

32 Broadway, 10yèm etaj
New York, NY 10004

Telefòn: 212-732-5230

Sensibilizasyon kominotè ak sèvis ki vize espesyalman pou edike siy vyolans domestik nan popilasyon Azi ki aje (50+ ane).

Pwojè Anti-Vyolans masisi ak madivin vil Nouyòk, Inc.

240 West 35th St., Suite 200
New York, NY 10001

Telefòn: 212-714-1184

Sensibilisation ak defans nan kominote LGBTQ ak konsantre patikilye sou sèks transganr ki pa konfòme sivivan nan koulè.

Queens Legal Services Corporation

89-00 Sutphin Blvd., Suite 206
Jamaica, NY 11435

Telefòn: 347-592-2200

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.Bay sèvis legal ak sèvis sipò travay sosyal entegre pou imigran DV/populasyon ki limite ki pale angle.

Sant Jistis Iben

350 Jay St., 14yèm etaj
Brooklyn, NY 11201

Telefòn: 718-875-9400

Sèvis defans yo espesyalman adapte pou viktim vyolans domestik ki gen andikap ak moun ki soud/ki mal pou tande.

Healthy Families New York

Solisyon Sante Piblik

103-24 Roosevelt Ave., 2yèm etaj
Corona, NY 11368

Telefòn: 347-571-2792
Sèvi: Corona

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Sheltering Arms Children and Family Services

305 7th Ave.#4
New York, NY 10001

Telefòn: 718-526-2400
Sèvi: Jamayik
Kòd postal: 11411,11412, 11413, 11416, 11432, 11433, 11434, 11436, 11101,11429,11414
Distri Resansman 12

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Ave.
Rochester, NY 14604

Telefòn: 877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Sèvis Sosyal Lutheran nan Metwopoliten New York

475 Riverside Drive
New York, NY 10115

Telefòn: 212-870-1017

Vize timoun ak moun k ap bay swen yo nan relasyon fanmi fòmèl oswa enfòmèl, ki san sipò, ka oblije retounen oswa mete timoun yo nan swen adoptif ki pa fanmi.Travayè dosye fanmi yo kapab ede nan estabilize inite fanmi an pou timoun yo ka reyalize pèmanans nan yon fanmi fanmi.Sit ki sitiye nan: 308 West 46th Street, 3rd Floor, New York, NY 10036

Prevansyon

Forestdale, Inc.

67-35 112th St.
Forest Hills, NY 11375

Telefòn: 718-263-0740
Sèvi: North, Northeast, & Northwest Queens; Sidès ak Sidwès Queens; Central & West Central Queens; West Queens; Jamayik; Rockaways

Konsantre sou vyolans domestik nan fanmi ak moun ki gen plis risk pou konsekans li yo.Yo bay sivivan yo, otè krim yo, ak timoun ki temwen ak/oswa ki fè eksperyans vyolans domestik sèvis yo.Prensipalman sèvi katye ki fèb nan Queens pou adrese vyolans familyal, chòk, pèt ak separasyon.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.

TANF Post Adopsyon

New York Council on Adoptable Children

589 8th Ave., 15yèm etaj
New York, NY 10018

Telefòn: 212-475-0222

Sèvis apre adopsyon pou fanmi ki elijib pou TANF, ki gen ladann fanmi apre adopsyon, fanmi ki gen timoun ki nan pwosesis pou yo adopte ak fanmi fanmi.

TANF Prevansyon

Sant Fanmi an

315 West 36th St., 4yèm etaj
New York, NY 10018

Telefòn: 212-766-4522

Pwogram prevansyon ki ofri yon modèl sèvis konplè, konpetans kiltirèl, ki gen ladan sèvis legal, konsèy endividyèl ak fanmi, jesyon ka ak planifikasyon pèmanans.