Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta New York

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta Nouyòk

Mande Dosye Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Atravè Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta New York

Si w ap mande dosye ki gen rapò ak rapò sou abi oswa move tretman timoun (dosye CPS/ACS), voye demann ou an alekri nan Rejis Santral Abi ak Maltretman sou Timoun nan tout Eta New York (SCR) nan adrès sa a:

Sant Sèvis SCR
PO Box 4480
Albany, NY 12204

Si w soumèt yon demann pou dosye CPS/ACS atravè FOIL, yo pral refize demann ou anba FOIL epi yo pral mande w pou swiv pwosesis ki endike anwo a.

Tanpri sonje, nenpòt demann SCR a dwe gen ladan non ak dat nesans chak moun ki gen dosye w ap mande.

Apèsi sou lekòl la

Lwa sou Libète Enfòmasyon ( FOIL ), Atik 6 (Seksyon 84-90) Lwa sou Ofisye Piblik Eta Eta Nouyòk yo, bay piblik dwa pou jwenn aksè nan dosye ajans gouvènman yo kenbe ak sèten eksepsyon.

"Dosye" vle di nenpòt enfòmasyon ki kenbe, kenbe, ranpli, pwodui oswa repwodui pa, avèk oswa pou ajans sa a, nan nenpòt fòm fizik ki gen ladan, men pa limite a, rapò, deklarasyon, egzamen, memorandòm, opinyon, dosye, dosye, liv, manyèl, bwochi, fòm, papye, desen, desen, kat, foto, lèt, mikrofim, kasèt òdinatè oswa disk, règ, règleman oswa kòd.

Aprann plis sou aksè nan dosye ak Open FOIL NY .

Mande Dosye

Tout demann pou dosye yo dwe fèt alekri epi yo ka soumèt atravè nenpòt nan metòd yo idantifye anba a:

Pwosesis FOIL

Nan senk (5) jou ouvrab apre nou resevwa yon demann alekri pou yon dosye ki rezonab, n ap voye yon lèt ba ou swa: fè dosye sa a disponib; refize demann sa a alekri; oswa bay yon rekonesans alekri pou resevwa demann sa a. Si ou pa resevwa yon lèt nan senk (5) jou ouvrab, tanpri kontakte nou nan 518-473-0599 oswa FOIL@ocfs.ny.gov .

Yon lèt rekonesans ap ba ou yon estimasyon ki lè dosye ou mande yo ap disponib, ki pral rezonab nan sikonstans demann lan. Dat sa a detèmine pa kantite dokiman ou mande yo, fòma yo, disponiblite yo, tan li pran pou redije nenpòt enfòmasyon ki pa ka divilge dapre FOIL, tan li pran pou rasanble dokiman yo, kantite demann nou ye kounye a. pwosesis, ak lòt faktè. Tanpri sonje ke pafwa yo pral bay lèt ekstansyon pou mande plis tan pou trete yon demann.

Si dosye ou mande yo mande pou w peye yon frè, w ap fè w konnen anvan yo ba w dosye yo. Gen frè ki aplike pou resevwa kopi dosye dapre Lwa sou Ofisye Piblik yo, Seksyon 87 (FOIL) ak Lwa sou Ofisye Piblik yo, Seksyon 66-a.

Sòf si lalwa preskri yon lòt frè, Lwa sou Ofisye Piblik yo, Seksyon 87(1) otorize yon ajans pou mande yon frè 25 santim pou chak paj pou kopi dosye jiska 9” x 14”, oswa pri aktyèl la pou repwodwi yon paj. dosye. Nan detèmine pri aktyèl la pou pwodwi yon dosye, yon ajans ka gen ladan sèlman sa ki annapre yo:

Yon fwa yo prepare dosye yo mande yo, ou ka resevwa dosye yo pa imel, faks, papye, CD/DVD oswa USB. Dosye yo disponib pou enspeksyon, sou randevou, nan jou ouvrab ant 9 am ak 5 pm nan Biwo Aksè Dosye, 52 Washington Street, North Building, Rensselaer, NY 12144. Ou ka pran yon randevou pou enspeksyon an pèsòn nan dosye yo lè w rele. 518-473-0599.

Dwa pou Fè Apèl

Dapre dispozisyon Lwa sou Ofisye Piblik yo, ou ka fè apèl kont yon detèminasyon FOIL. Si ou vle soumèt yon apèl konsa, ou dwe fè sa nan 30 jou apre repons alekri a demann FOIL ou a . Tanpri mete yon kopi demann orijinal la pou dosye ak yon kopi lèt repons FOIL ou te resevwa a avèk lèt apèl ou a pou:

Ofisye Apèl Dosye
Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Eta New York
52 Washington Street, Sal 143 Nò
Rensselaer, New York 12144

Ofisye apèl OCFS a pral egzamine demann lan, fè yon rechèch segondè nan dosye, si sa nesesè, re-egzamine egzanpsyon yo te refize demann lan, epi/oswa konsilte ak avoka divizyon si sa nesesè. Nan dis (10) jou ouvrab apre li resevwa Apèl la, ofisye apèl la pral eksplike totalman alekri rezon ki fè yo refize plis oswa li pral bay aksè total oswa pasyèl nan dosye yo chache a. Tanpri endike nimewo demann FOIL la lè w ap koresponn sou sijè sa a.