Ekip Egzekitif

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Ekip Egzekitif

Sheila J. Poole
Komisyonè

Sheila J. Poole se komisyonè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York. Li te antre nan ajans lan an 2007 kòm komisyonè asosye nan Divizyon Byennèt Timoun ak Sèvis Kominotè anvan yo te monte nan komisyonè adjwen egzekitif ajans lan an 2013. Li te sèvi kòm komisyonè enterimè anvan nominasyon li kòm komisyonè pa Lejislati Eta New York la an 2019.

Madam Poole gen plis pase 35 ane eksperyans lidèchip ansyen k ap travay nan sektè ki pa gen pwofi, lokal ak gouvènman eta a. Li te kòmanse karyè li nan domèn sante mantal san bi likratif epi apre li te sèvi kòm komisyonè Depatman pou Timoun, Jèn ak Fanmi Konte Albany anvan li te kontinye sèvis piblik li nan Eta New York. Komisyonè Poole te pase senkan ap travay tou nan sistèm byennèt timoun Tennessee.

Gouvènè a te nonmen Komisyonè Poole pou sèvi kòm ko-prezidan Gwoup Travay Disponibilite Swen Timoun ak Komisyon Blue Ribbon sou evalyasyon gad legal legal yo. Li sèvi nan konsèy Asosyasyon Sèvis Imen Piblik Ameriken (APHSA), Inivèsite Eta Albany Sant pou Fanm nan Gouvènman ak Youth Justice Institute New York, epi li ap dirije Asosyasyon Nasyonal Administratè Byenèt Timoun Piblik (NAPCWA). Madam Poole se prezidan konsèy fondatè Youth Research, Inc., yon OCFS ki pa fè pwofi ki byen afilye.

Suzanne Miles-Gustave, Esk.
Komisyonè Adjwen Egzekitif

Suzanne Miles-Gustave, Esk., se komisè adjwen egzekitif Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York. Madam Miles-Gustave te antre nan OCFS nan ane 2014 kòm konseye jeneral/komisyonè adjwen, kote li te dirije Divizyon Afè Legal ajans lan epi li te sèvi kòm konseye prensipal pou komisyonè a ak konsèy nan biwo Gouvènè Eta New York sou lwa ak regilasyon, konfòmite ak pwoblèm risk.

Antanke komisyonè adjwen egzekitif ajans lan, Madam Miles-Gustave jwe yon wòl esansyèl nan fòme politik ajans lan pou reyalize misyon li pou ankouraje sekirite, pèmanans ak byennèt timoun nou yo, fanmi yo ak kominote yo, epi li dirije inisyativ ant ajans yo. pou sipòte misyon an jeneral. Madam Miles-Gustave ap sèvi tou kòm ko-prezidan Komite Divèsite Egzekitif, Ekite, Enklizyon ak Aksè.

Madam Miles-Gustave gradye nan Inivèsite Leta New York nan Buffalo e li te jwenn Doktè Juri nan Fordham University School of Law. Byen bonè nan karyè li, li te pratike nan kabinè avoka nan vil Nouyòk, li te travay nan Tribinal Apèl Sizyèm Awondisman an, li te sèvi kòm asistan avoka distri/direktè afè ekstèn pou Biwo Pwokirè Distri Westchester County a epi li te direktè prensipal inisyativ estratejik pou Depatman Edikasyon Vil Nouyòk.

Nina Aledort, Ph.D.
Komisyonè Adjwen, Divizyon Devlopman Jèn ak Patenarya pou Siksè

Doktè Nina Aledort se komisè adjwen Divizyon Devlopman Jèn ak Patenarya pou Siksè ak Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York. Li se yon pratikan ak fè politik pou plis pase 25 ane ak yon konsantre sou amelyore rezilta pou jèn ki gen frajilite enpòtan, lè l sèvi avèk devlopman pozitif jèn ak kad ki reponn a sèks ak rediksyon mal. Domèn ekspètiz yo enkli LGBTQ, jèn ki sove ak moun ki san kay, ki fè trafik, ki nan prizon/ki enplike nan tribinal.

Doktè Aledort konsantre sou defi politik kle nan kafou byennèt timoun, jistis jivenil, trafik sèks timoun ak jèn ki sove kite kay ak jèn ki san kay, ak sou enpak diferan. Li se yon ko-prezidan fondatè NYS Partnership for Youth Justice, li te otè de plizyè atik ki revize parèy yo e li te prezante nan nivo nasyonal ak entènasyonal. Li gen yon MSW nan Hunter College School of Social Work, City University of New York, ak yon Ph.D. nan byennèt sosyal nan Sant gradye nan City University of New York.

Willow Baer
Komisyonè Adjwen ak Avoka Jeneral

Antanke konseye jeneral ak komisè adjwen pou Divizyon Afè Legal, Madam Baer sipèvize yon biwo 90 avoka, jij administratif ak anplwaye administratif legal, ki sipòte ajans lan nan tout eta a. Divizyon Afè Legal travay kole kole ak lidèchip ajans lan pou kreye ak aplike inisyativ regilasyon, lejislatif ak politik pwogresif, ki konsistan avèk lwa eta ak federal, nan tout domèn travay ajans lan. Madam Baer responsab zafè legal ak entègouvènmantal ajans lan, odyans administratif ak litij, demann lwa libète enfòmasyon ak konfòmite etik.

Madam Baer te pran lidèchip Divizyon Legal OCFS an Desanm 2021. Imedyatman anvan li rantre nan ajans lan, Madam Baer te sèvi kòm yon asistan konsèy pwovizwa pou Gouvènè Kathy Hochul, li te sipèvize pòtfolyo Sèvis Imen ak Ijyèn Mantal pou Chanm Egzekitif la. Anvan sa, Madam Baer te sèvi kòm avoka jeneral pou Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo epi li te travay nan Biwo Avoka Jeneral pou Sant Jistis Eta New York la, li te sèvi kòm yon avoka konte ki konsantre sou pwoteksyon timoun ak travay pèmanans, epi kòm yon avoka èd legal ki espesyalize nan reprezantasyon sivivan vyolans domestik.

Tonya Boniface
Komisyonè Asosye pou Resous Imèn

Tonya Boniface ap sèvi kòm komisyonè asosye pou Resous Imèn nan Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York depi Oktòb 2021. Li dirije, jere ak sipèvize sis pwogram resous imen konplè, ki gen ladan Biwo Pèsonèl, Biwo Relasyon Travay, Biwo Fòmasyon ak Devlopman, Inite Envestigasyon Espesyal, Preparasyon pou Ijans ak Sante ak Sekirite, ak apeprè 150 anplwaye ki bay sèvis pou apeprè 3,000 moun. anplwaye yo.

Madan Boniface gen yon bakaloreya nan edikasyon nan College of Saint Rose. Li te kòmanse karyè li nan Eta New York an 2003 nan Depatman Travay, epi nan Novanm 2006, li te kòmanse travay pou biwo pèsonèl OCFS la. Depi lè Madam Boniface rete nan Biwo Resous Imèn nan OCFS.

Li te travay nan sèvis piblik la pou plis pase 30 ane, li te deja nan sektè san bi likratif la, e pou 15 dènye ane yo, li te montre yon devouman pou OCFS, ansanm ak ekip Resous Imèn yo.

Thomas Brooks
Komisyonè Adjwen Biwo Planifikasyon Estratejik ak Devlopman Politik

Thomas Brooks te nonmen komisè adjwen pou Planifikasyon Estratejik ak Devlopman Politik nan Novanm 2014. Li sipèvize politik ajans lan ak biwo rechèch, evalyasyon ak analiz pèfòmans. Misye Brooks jere aplikasyon politik lwa federal ak lwa eta yo, ki gen ladan Family First, bay ajans lokal yo direktiv administratif yo, gide devlopman politik ak zouti done, epi sèvi kòm lyezon ak ajans federal yo.

Mesye Brooks te deja sèvi kòm asistan avoka nan Biwo Gouvènè Eta New York la, kote li te jere yon pòtfolyo legal nèf ajans nan sèvis imen epi li te dirije negosyasyon lejislatif yo. Li te ede devlope, ekri ak negosye cyberbullying nan lekòl lejislasyon ki te vin lwa.

Nan Washington, DC, li te yon manm estaf Komite Seleksyon Chanm Ameriken sou Timoun, Jèn ak Fanmi ak yon analis politik ansyen nan Child Welfare League of America. Li te kòmanse karyè li kòm yon envestigatè tribinal pou jivenil nan Connecticut e li te direktè politik pou Connecticut Commission on Children ak direktè lejislatif pou yon manm Asanble Eta New York. Li te otè plizyè atik nasyonal sou politik timoun yo.

Mesye Brooks te resevwa yon diplòm bakaloreya ak yon metriz nan divinite nan Yale University ak yon diplòm dwa nan Cornell University. Li se manm Bawo Eta New York.

Linda J. Cohen
Direktè Egzekitif Komisyon Eta New York pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè

Ale nan biyo Linda Cohen.

Lisa Ghartey Ogundimu, Esk.
Komisyonè Adjwen Divizyon Byennèt Timoun ak Sèvis Kominotè

Lisa Ghartey Ogundimu, Esk., ap sèvi kòm komisè adjwen pou Divizyon Byennèt Timoun ak Sèvis Kominotè ak Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York. Sèvi ak yon lantiy ekite ras ak jistis sosyal, Madam Ghartey Ogundimu kiltive yon kilti kolaborasyon ak responsablite pataje.

Madam Ghartey Ogundimu bay lidèchip nan nivo egzekitif ak sipèvizyon divès kalite pòtfolyo divizyon an, ki konsantre sou devlopman ak ekspansyon yon seri sèvis solid ki fèt pou sipòte fanmi yo lè yo kreye lòt chemen entèvansyon ki depase repons byennèt timoun tradisyonèl yo. Priyorite yo enkli yon ajanda anti-povrete, bay liy èd sipò pou paran ak jèn yo, elaji sèvis ki baze sou prèv pou bay fanmi sipò en, bay estrateji inovatè pou rekrite ak kenbe mendèv byennèt timoun yo, lè l sèvi avèk amelyorasyon kalite kontinyèl (CQI) pou amelyore. pratik ak rezilta byennèt timoun atravè eta a, ak kiltive patenarya atravè sistèm yo pou amelyore rezilta edikasyon, sante ak byennèt pou timoun, fanmi ak kominote yo.

Vizyon li ak pasyon li pou yon sistèm byennèt timoun ak fanmi jis ak ekitab se lidèchip li "North Star." Madam Ghartey Ogundimu ap dirije pa egzanp, defi tèt li ak ekip li a pou yo dwe kreyatif, inovatè ak vanyan, travay ak depatman sèvis sosyal lokal yo (LDSS), ajans volontè ak founisè sèvis prevantif pou idantifye pwogram ak sèvis ki pral kreye transfòmasyon sistèm ki nesesè yo. pou reyalize pi bon rezilta sekirite, pèmanans ak byennèt pou timoun, fanmi ak adilt vilnerab Eta New York.

Madam Ghartey Ogundimu se yon chanpyon pou inovasyon sistèm ak ekite. Li te entegral nan enplemante Pwosesis pou retire avèg la ki te fèt pou redwi diferans rasyal nan byennèt timoun ak kreye yon sistèm swen entegre ak enklizif pou moun k ap bay swen yo ak jèn ki gen ladann yon rezo agrandi sèvis prevantif nan kominote a ki angaje nan anpeche vyolans familyal ak bay chòk-. enfòme, swen kiltirèl reponn.

Madam Ghartey Ogundimu se yon manm Komite Depistaj Jidisyè Eta Nouyòk la pou Twazyèm Depatman Jidisyè a epi li sèvi kòm yon administratè pou Dutchess County Community College. Li te resevwa yon bakaloreya nan syans nan sèvis etranje nan Georgetown University ak JD li nan Pace University School of Law.

Julie Hovey
Komisyonè Asosye, Komisyon pou Avèg

Madam Hovey ap travay nan Biwo Sèvis Fanmi Timoun New York - Komisyon pou avèg depi ane 2000. Kòm yon komisyonè asosye, li responsab pou sipèvize reyabilitasyon pwofesyonèl Komisyon an, granmoun avèg, Pwogram Entreprise Biznis, Sèvis Timoun ak pwogram lavi endepandan.

Kòmanse kòm yon stagiaire reyabilitasyon pwofesyonèl epi pi resamman kòm yon konseye reyabilitasyon pwofesyonèl asosye, devwa Madam Hovey nan 20 ane ki sot pase yo te enkli jere asirans kalite Komisyon an ak bay sipò nan Pwogram Antrepriz Biznis. Avèk yon diplòm bakaloreya nan jistis piblik ak yon metriz nan konsèy reyabilitasyon, li se tou yon konseye reyabilitasyon sètifye.

Madam Hovey reprezante OCFS nan Konsèy Kowòdinasyon Anviwònman ki pi Entegre (MISCC), ki travay pou asire Nouyòkè tout laj ki gen andikap fizik, entelektyèl, devlòpmantal ak mantal resevwa swen ak sèvis nan anviwònman ki pi entegre ki apwopriye pou bezwen endividyèl yo.

Li renmen pase tan ak pitit gason l ', Jason, ki ale nan Fordham University.

Felicia AB Reid
Komisyonè Adjwen, Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn

Felicia AB Reid, Esq., te nonmen komisè adjwen nan Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn (DJJOY) an 2020. Li sipèvize sistèm jistis jivenil Eta a, ki sèvi jèn jiska laj 21 an, ki swa yo te jije nan Tribinal Fanmi oswa yo te kondane nan Tribinal Kriminèl epi yo mete yo nan gad eta a. Li angaje pwofondman pou li angaje ak jèn yo, fanmi yo ak kominote yo pou adrese enpak istorik, enstitisyonèl ak endividyèl yo nan prizon.

Madam Reid te antre nan OCFS an 2018 kòm asistan komisyonè/direktè Biwo Ombudsman, biwo defansè pou jèn ki enplike nan jistis jivenil.

Eksperyans anvan li gen ladan li sèvi kòm konseye majorite asosye pou Asanble Eta New York la, konseye segondè pou Komisyon Etik Lejislatif Eta New York la ak yon avoka tribinal apèl pou Tribinal Siprèm Eta New York, Twazyèm Depatman Jidisyè. Li te gradye nan Fordham University ak yon bakaloreya nan literati konparatif an 2007 epi li te resevwa diplòm dwa li nan New York Law School an 2012.

Nan tan lib li, Felicia se yon mikwo-agrikiltè grangou, jaden ak boulanje a tan pasyèl, ak yon istwa fim ak fanatik podcast. Li renmen tou yon bon pati dans. Toujou envite nan fèt sa a se yon chen ki rele Artie, yon chat ki rele Squee ak mari l '.

Brendan Schaefer
Direktè Odit ak Kontwòl Kalite

Brendan Schaefer te nonmen direktè Biwo Odit ak Kontwòl Kalite an 2016, epi li sipèvize odit entèn fonksyon ajans yo, ansanm ak odit ekstèn kontraktè yo ak depatman sèvis sosyal lokal yo.

Mesye Schaefer te kòmanse karyè li kòm yon asosye k ap fè sèvis asirans ak konsèy biznis pou biwo PricewaterhouseCoopers nan Albany. Apre sa, li te pase prèske 11 ane ap travay pou Biwo Oditè Inivèsite a nan State University of New York System Administration pou fè odit ak fè envestigasyon fwod. Apre mandat li nan SUNY, li te travay pou ekip sèvis sekirite nan GreyCastle Security.

Mesye Schaefer te fè yon diplòm bakaloreya nan Union College an 1998 ak yon metriz nan administrasyon biznis nan Kontablite an 2002. Li se yon kontab piblik sètifye, yon oditè sistèm enfòmasyon sètifye ak manadjè sekirite enfòmasyon sètifye.

Vanessa Threatte
Direktè Egzekitif, Konsèy sou Timoun ak Fanmi

Ale nan bio Vanessa Threatte.

Nora Yates
Komisyonè Adjwen, Divizyon Sèvis Swen Timoun

Nora Yates se komisè adjwen nan Divizyon Sèvis Swen Timoun epi li responsab pou sipèvize tout aspè sistèm swen bonè ak edikasyon New York ki sipòte pa Child Care Development Fund (CCDF), ki gen ladann kounye a plis pase $2 milya nan finansman federal. Divizyon an sipèvize tou tout egzijans fòmasyon federal pou founisè timoun piti yo sipòte pa CCDF, sante ak sekirite founisè ak konfòmite kalite, lisans eta a ak règleman yo ak pwogram asistans pou gadri pou sipòte fanmi yo jwenn aksè nan swen, epi regilyèman kolabore ak yon pakèt moun ki gen enterè sou kle. priyorite ki gen rapò ak timoun ak fanmi yo.

Anvan sa, Madam Yates te sèvi kòm direktè Sant pou Sante Kominotè nan Depatman Sante Eta New York kote li te sipèvize plis pase $2 milya nan finansman leta ak lokal ki te sipòte pwogram sante piblik kle yo, ki gen ladan prevansyon maladi kwonik, kontwòl maladi kontajye. , sante fanmi ak nitrisyon.

Pandan repons pandemi COVID-19 la, li te dirije kreyasyon ak kanpe Inisyativ Kontak Tracing Eta a, pi gwo pwogram trase kontak nan peyi a, epi li te dirije tou sit tès COVID-19 ak inisyativ tès yo. Anvan li te rantre nan Depatman Sante a, Madam Yates te sèvi kòm asistan sekretè Gouvènè a pou sèvis imen ak direktè Inisyativ Kominote, Opòtinite, Reenvestisman (CORe), kote li te travay pou fè aliman ajans leta ak ajans lokal yo sou yon kad komen pou egzamine kle. pwoblèm nan kominote ki nan detrès. Madam Yates te antre nan Eta a kòm yon pati nan klas inogirasyon Empire Fellows, youn nan nèf moun yo chwazi pou sèvi nan pozisyon politik nan tout ajans Egzekitif yo.

Anvan li te rantre nan eta a, Madam Yates te sèvi kòm direktè egzekitif Sant Fyète nan Rejyon Kapital la epi li te travay nan Empire State Pride Agenda kòm direktè tèren ki te dirije efò egalite maryaj New York. Li te fè yon diplòm bakaloreya ak metriz nan atizay nan State University of New York nan Albany, yon metriz nan administrasyon piblik nan Sage Graduate School ak yon metriz nan syans fanm ak politik piblik nan University at Albany.

Rekritman nan Pwosesis
  • Komisyonè Adjwen Kominikasyon
  • Komisyonè Adjwen pou Administrasyon