Opòtinite Finansman

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Opòtinite Finansman

RFP 1116
Sant Opòtinite pou Fanmi (Wonn 2) pou Distri Lekòl yo

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) an patenarya ak Depatman Edikasyon Eta New York (NYSED) te pibliye Request for Proposals (RFP) sa a pou mande aplikasyon pou finansman Family Opportunity Centers (FOC) pou satisfè bezwen k ap parèt yo. fanmi ki gen risk lè yo ogmante faktè pwoteksyon yo epi fasilite koneksyon/kowòdinasyon ak patnè kominotè yo, tankou lekòl yo ak founisè sèvis sante mantal ak pwoblèm itilizasyon sibstans, pou ranfòse ak sipòte fanmi yo.

Fason 2 RFP sa a gen entansyon finanse nenpòt distri lekòl nan tout eta a ak yon pousantaj elèv ki defavorize ekonomikman 2019-20 ki pi wo pase mwayèn eta a (55.6%). Yo idantifye distri eskolè ki elijib yo nan Dokiman Anèks 9 – Distri lekòl ki elijib ki defavorize ekonomikman yo.

Nòt espesyal sou patisipasyon patnè kominotè ki pa pou bi likratif yo: Menmsi RFP sa a egzije distri lekòl yo pou yo aplike pou finansman, òganizasyon ki pa pou fè pwofi yo ki enterese fè patenarya ak yon distri lekòl yo ka soumèt non yo ak enfòmasyon kontak yo nan Dat limit pou soumèt ekriti yo. Kesyon nan Seksyon 1.4.

Y ap pibliye yon lis òganizasyon san bi likratif ki enterese ak Kesyon ak Repons yo.

IFB 1089
Anplwaye Medikal Tanporè nan tout Eta a

Se Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn (DJJOY) Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi (OCFS) Eta Nouyòk (New York State (NYS) Office for Bids and Family Services) ki fè Envitasyon pou òf (IFB) sa a. OCFS opere pwogram rezidansyèl jistis pou jivenil eta a epi jere lòt pwogram lokalman opere, tankou: swen adoptif, adopsyon, byennèt timoun, gadri, ak pwogram devlopman jèn.

OCFS ap chèche kontraktè pou bay sèvis pèsonèl medikal tanporè pou jèn delenkan ak delenkan jèn ki abite nan plizyè etablisman rezidansyèl atravè Eta New York. Ofri yo dwe kapab bay pèsonèl medikal sou yon baz rejyonal. Gen senk (5) tit pèsonèl medikal tanporè ak de (2) rejyon. Pou aprann plis sou rejyon yo, al gade nan Dokiman 1 – Kat Etablisman.

(5) Tit pèsonèl medikal tanporè yo se Enfimyè Anrejistre, Asistan Doktè, Enfimyè Praktisyonè, Travayè Sosyal Mèt Lisansye, ak Sikològ Lisansye. Yo jwenn deskripsyon detaye tit yo nan IFB Seksyon 3.2 Espesifikasyon pwodwi/sèvis.

Rejyon 1 (Upstate) gen ladann etablisman ki sitiye nan santral ak lwès Eta New York: Sant Rezidansyal Industry, Sant Rezidans Finger Lakes, Sant Rezidans Harriet Tubman, Sant Sekirite MacCormick, ak Sant Rezidans Taberg.

Rejyon 2 (Downstate) gen ladann enstalasyon ki sitiye nan Mid-Hudson ak Downstate Eta New York: Brookwood Secure Center, Highland Residential Center, Goshen Secure Center, ak Brentwood Residential Center.

Ofri ki satisfè egzijans ki endike nan Seksyon 3.1 IFB Moun ki elijib yo ka soumèt yon òf pou youn oswa toude rejyon yo, ak pou youn oswa plizyè tit ki kouvri nan IFB sa a. Tanpri gade Seksyon 4.1 Metòd Prim pou jwenn plis enfòmasyon konsènan akòde kontra ak devwa travay la.

Tanpri gade dokiman IFB pou kalifikasyon ak lòt kondisyon.

IFB 1111
Manadjè Pwogram Kontrakte

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk (OCFS) anonse piblikasyon Envitasyon pou òf (IFB) sa a pou chwazi yon (1) Kontraktè pou bay yon (1) nouvo pòs anplwaye nan OCFS ke yo rele “Manadjè Pwogram”. ".

Manadjè Pwogram nan pral ede anplwaye OCFS nan siveyans pwogram ki finanse pa William B Hoyt Trust Fund ak/oswa Community-Based Child Abuse Prevention (CBCAP) ak/oswa lòt pwogram OCFS finanse. Manadjè Pwogram nan pral oblije kontwole pwogram sa yo pou detèmine si yo satisfè nòm OCFS, aplike modèl pwogram (yo) avèk fidelite kote sa aplikab, epitou yo satisfè obligasyon kontra yo. Manadjè Pwogram nan ap ede sipòte sipèvizyon OCFS sou pwogram yo. Kòm yon pati nan responsablite sipèvizyon sa a, Manadjè Pwogram nan ap bezwen asire ke pwogram yo ap bay yon apwòch ki baze sou fòs ki angaje fanmi yo, bay sèvis dapre plan travay yo apwouve pou ranfòse ak sipòte fanmi yo, epi bay sèvis pou diminye faktè risk pou abi sou timoun. neglijans. Tout sèvis yo bay anba kontra ki vin apre a dwe annakò avèk lwa, règ ak règleman Eta ak Federal.

Tanpri gade dokiman IFB pou kalifikasyon ak lòt kondisyon.

IFB 1114
Vwa dijital ak sistèm radyo lokal pou twa (3) enstalasyon DJJOY: Goshen Secure Center, Highland Residential Center, ak Brentwood Residential Center.

Amande 13/12/2022

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) anonse piblikasyon Envitasyon pou òf sa a pou fè yon kontra ak yon (1) òganizasyon pou bay eleman sistèm yo, entegrasyon ki nesesè yo, ak enstalasyon, ak sèvis/antretyen kontinyèl jan sa nesesè. pou sipòte aplikasyon ak operasyon yon vwa dijital ak sistèm radyo lokal ak baliz san fil, nan twa (3) nan enstalasyon nou yo: Goshen Secure Center, Highland Residential Center, Brentwood Residential Center. Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn yo (DJJOY) etablisman rezidansyèl yo konte sou radyo kòm yon liy pou sekirite ak sekirite anplwaye yo ak jèn n ap sèvi yo. OCFS gen anpil ajans sipèvizyon ak règleman legal ki kontwole repons ak reyaksyon nou yo nan abòde kriz yo. Kòm sa yo, nou depann sou ekipman sa a pou reponn a kriz, ede moun ki nan bezwen ijan ak diminye pwobabilite pou plis eskalade.

Yon rezilta enpòtan yo vle nan pwojè sa a se jwenn yon sistèm radyo ki konpatib ak sistèm radyo Motorola ki egziste kounye a ki itilize nan tout lòt enstalasyon rezidansyèl DJJOY OCFS yo. Se poutèt sa, yon objektif prensipal se kontinyasyon yon sistèm radyo Motorola, ak menm kapasite operasyon, entegrasyon, ak itilizasyon ki pral pèmèt pèsonalizasyon sistèm, fonksyonalite, ak fòmasyon ofisyèl tou pou anplwaye nan enstalasyon DJJOY nou yo.

OCFS ap chèche yon sistèm radyo vwa dijital, ak baliz san fil, pou pèmèt swiv GPS-pozisyon, lè l sèvi avèk radyo Motorola. Turbonet se sistèm pi pito a, sepandan sistèm ak fonksyonalite ekivalan yo pral aksepte. OCFS ap chèche genyen sistèm sa a, enstalasyon, ak entegrasyon yo dwe idantik nan operasyon ak posede menm fonksyonalite ak sistèm opere kounye a ak ekipman nan lòt enstalasyon DJJOY kote sistèm sa a enstale. Lè yo kenbe menm platfòm radyo Motorola a, li pèmèt anplwaye yo deplase fasilman ant enstalasyon yo epi pou redeplwaye radyo yo soti nan yon etablisman nan yon lòt.

Tanpri Remake byen: Gen twa (3) vizit obligatwa sou sit anvan òf la. Tanpri konsilte IFB Seksyon 1.1 Apèsi ak IFB 1.3 Kalandriye Evènman pou dat limit enskripsyon yo ak orè prezans yo ak enstriksyon yo.

 • Vizit sou sit 1 - 16/12/2022 soti 1:00 pm rive 4:00 pm
  Highland Residential Center, 629 North Chodikee Lake Road, Highland, NY 12528
 • Vizit sou sit 2 - 12/19/2022 soti 9:00 am jiska 12:00 pm
  Goshen Secure Center, 97 Cross Road, Goshen, NY 10924
 • Vizit sou sit 3 - 20/12/2022 soti 10:30 am jiska 12:30 pm
  Sant rezidansyèl Brentwood, 1230 Commack Road, Dix Hill, NY 11746

IFB 1098
Sèvis Otomatik Machin Distributeur High Peaks I-87 North ak I-87 South Zòn Repos

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk (OCFS), Komisyon pou Avèg yo, ke yo rele kounye a Komisyon an, jan sa otorize dapre Lwa Federal Randolph Sheppard 1974, Lwa Eta New York Unconsolidated, Seksyon 8714-a, Nouvo. Lwa sou Sèvis Sosyal Eta York, Seksyon 20(3)(d) ak 38, ak Lwa sou Bilding Piblik Eta New York, Seksyon 3(13), ap mande pwopozisyon òf pou sèvis machin lavant otomatik nan objektif pou bay revni, benefis, ak sèvis pou rezidan Eta New York ki avèg legalman.

RFP 1110
Eta New York AmeriCorps 2023-2024 Konpetitif AK 2023-2024 Sante Piblik AmeriCorps

Amande 17/11/2022

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk la nan non Komisyon Sèvis Nasyonal ak Kominotè (ki rele “Komisyon an”) ap chèche aplikan pou 2023-2024 AmeriCorps Competitive sibvansyon ak pou 2023-2024 AmeriCorps Sante Piblik finansman. Komisyon an se yon komisyon gouvènè nonmen ak yon kò divès, ki pa patizan, pami lòt moun, reprezantan biznis, travay, edikasyon, gouvènman, ajans sèvis imen ak òganizasyon kominotè. Komisyon an dirije politik sèvis nasyonal pou eta a epi li administre dirèkteman finansman Kòporasyon pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè (ki rele “AmeriCorps”) pou sipòte pwogram AmeriCorps Eta New York yo.

IFB 1097
Ranplasman Pòt Highland Residential Center (RC) nan Bilding #29

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) anonse piblikasyon Envitasyon pou òf (IFB) sa a pou travay sou kontra pou ranplase pòt ki andomaje/defisi nan Highland Residential Center ki sitiye nan 629 North Chodikee Lake Road, Highland, NY 12528.

Travay kontra a sitiye nan Bilding Rezidans lan #29 nan OCFS Highland Residential Center. Soumisyonè yo dwe bay yon pri òf pou pri pou konplete travay la jan sa dekri pou Bilding #29 nan IFB sa a ak nan tout Apendis yo.

Pwojè sa a sijè a nimewo # 2022006367 (Prevailing Rate Case, PRC). Tanpri gade: dol.ny.gov/public-work-and-prevailing-wage ak apps.labor.ny.gov/wpp/publicViewPWChanges.do?method=showIt konsènan pwojè sa a nan Ulster County.

Tanpri Remake byen: Gen yon vizit ak konferans obligatwa anvan òf: 21/10/2022 a 10:00 AM lè lès nan 629 North Chodikee Lake Road, Highland, New York. Tanpri konsilte IFB Seksyon 1.3 Kalandriye Evènman pou enskripsyon ak prezans enstriksyon.

RFI 1107
Sistèm Jesyon Enfòmasyon sou Pwogram Asistans Swen Timoun

Amande 11/7/2022

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi (OCFS) Eta New York (NYS), Divizyon Sèvis Swen Timoun, ap chèche enfòmasyon epi kolekte opinyon nan men pati ki enterese yo konsènan sistèm jesyon enfòmasyon Pwogram Asistans Swen Timoun (CCAP) an preparasyon pou yon Demann pou Pwopozisyon (RFP) pou moun oswa òganizasyon otomatize eleman aplikasyon an, detèminasyon kalifikasyon, jesyon ka, fonksyonalite ki gen rapò ak peman, ak fonksyon rapò CCAP epi entegre ak sistèm ki egziste deja.

Objektif OCFS nan bay RFI sa a se pou:

 • Enfòme piblik la sou entansyon OCFS pou l tabli platfòm otomatik ki baze sou Entènèt, ki baze sou règ biznis ki ankouraje patisipasyon nan pwogram nan mitan founisè yo ak fanmi Eta New York, sipòte pwosesis biznis efikas, epi etabli pwotokòl modèn jesyon done pou rapò egzat ak alè.
 • Pwodui deskripsyon konpozan modilè ki adrese plizyè domèn fonksyonèl pwosesis CCAP ak popilasyon moun ki gen enterè yo ki kapab entèfas ak modil youn oswa plizyè machann yo bay yo.
 • Pwodui desen pòtal moun ki gen enterè yo ki konpatib ak devlopman modilè ak rasyonalize eksperyans itilizatè yo.

Tanpri gade dokiman IFB pou kalifikasyon ak lòt kondisyon.

IFB 1101
Sèvis Sikyatrik pou Brentwood, Brookwood, ak Goshen

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk (OCFS) opere pwogram jistis pou timoun rezidansyèl yo epi sipèvize swen adoptif, abi sou timoun, gadri, ak pwogram devlopman ak prevansyon delenkans pou jèn yo (YDDPP).OCFS Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn (DJJOY) opere pwogram rezidansyèl yo pou delenkan jivenil ak delenkan jivenil epi li ap pibliye Envitasyon pou òf (IFB) sa a.

OCFS ap chèche kontraktè pou bay sèvis sikyatrik pou jèn delenkan ak delenkan jèn ki abite nan Brentwood Residential Center, Brookwood Secure Center for Youth, ak Goshen Secure Center.

Gen twa (3) pozisyon ki disponib nan opòtinite sa a. Sikyat (Lot 1) ak Sikyat Nurse Practitioners (PNP) (Lot 2) ki satisfè kalifikasyon minimòm yo elijib pou òf sou nenpòt oswa tout pòs. Tanpri gade Seksyon 4.1 Metòd Prim pou plis detay sou fason yo pral bay prim yo.

IFB 1100
Manadjè pwogram ak pwojè ki gen kontra

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk (OCFS) anonse piblikasyon Envitasyon pou òf (IFB) sa a pou chwazi youn oswa plizyè Kontraktè (yo) pou bay jiska twa (3) nouvo pòs anplwaye nan Biwo Eta New York. Sèvis pou Timoun ak Fanmi (OCFS) ki rele “Manadjè Pwogram” ak “Manadjè Pwojè”.

Manadjè Pwogram yo (2 pozisyon) pral ede anplwaye OCFS nan siveyans pwogram vyolans domestik ak/oswa pwogram kriz kadejak/atak seksyèl ki finanse pa Lwa sou prevansyon ak sèvis vyolans nan fanmi (FVPSA) ak fon FVPSA American Rescue Plan (ARP); kontwole pwogram yo pou detèmine si yo satisfè nòm regilasyon OCFS ak FVPSA, aplike modèl pwogram (yo) avèk fidelite kote sa aplikab, epi respekte obligasyon kontra yo; epi ede sipòte sipèvizyon OCFS sou pwogram yo.

Manadjè Pwojè a (1 Pozisyon) pral ede anplwaye OCFS pou sipòte ak amelyore ankèt ak jesyon ka nan ka sèvis pwoteksyon pou granmoun (APS) pa depatman sèvis sosyal lokal (LDSS) epi ede ak sipèvizyon aplikasyon estrateji LDSS la; sipèvize devlopman yon manyèl sou teren pou travayè APS yo epi ede ak revize kourikoulòm nouvo travayè APS la; ede ak analiz entèn règleman ak politik APS aktyèl yo epi swiv amannman ak mizajou ki pwopoze yo; epi bay sipèvizyon ak siveyans aplikasyon eta ak estrateji lokal yo sipòte atravè finansman federal ACL.

Tanpri gade dokiman IFB pou kalifikasyon ak lòt kondisyon.

IFB 1106
Sèvis Endividyèl Kalifye (Wonn 2)

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk (OCFS) opere pwogram jistis pou timoun rezidansyèl yo. Divizyon Jistis Jivenil ak Opòtinite pou Jèn OCFS (DJJOY) opere pwogram rezidansyèl yo ak Biwo Kominotè Multi-Sèvis (CMSOs) pou delenkan jivenil, delenkan jivenil, ak delenkan adolesan epi li ap bay Envitasyon pou òf (IFB) sa a.

OCFS ap chèche klinisyen ki gen lisans pou bay evalyasyon Endividi Kalifye (QI) sou jèn delenkan jivenil OCFS plase yo nan rejyon yo idantifye yo ak nan tout eta a dapre Lwa Federal Family First Prevention Services Act (FFPSA) ak estanda korespondan Eta New York.

OCFS ap pibliye yon demann 2 Faz, k ap chèche lòt founisè pou Sèvis Endividyèl Kalifye. Moun ak antite ki te resevwa prim nan demann IFB #1085 ki te pibliye deja pou Sèvis Endividyèl Kalifye yo, yo pa kalifye pou òf sou okenn nan menm rejyon yo te resevwa yon prim. Nenpòt òf (yo) resevwa nan men yon sekouris ki gen ladann yon rejyon deja akòde, pral lakòz pòsyon sa a nan òf la diskalifye. Nenpòt nouvo rejyon ap konsidere.

RFP 1099
Lwa sou Plan Sekou Ameriken AmeriCorps Formula Pool Kò Sipò Elèv Eta New York

Amande 09/01/2022

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk la nan non Komisyon Sèvis Nasyonal ak Kominotè (ki rele “Komisyon an”) ap chèche aplikan pou sibvansyon AmeriCorps Fòmil Lwa Ameriken Rescue Plan (ARPA). Komisyon an se yon komisyon gouvènè nonmen ak yon kò divès, ki pa patizan, pami lòt moun, reprezantan biznis, travay, edikasyon, gouvènman, sèvis imen, ak òganizasyon kominotè. Komisyon an dirije politik sèvis nasyonal pou eta a epi li administre dirèkteman finansman Kòporasyon pou Sèvis Nasyonal ak Kominotè (ki rele “AmeriCorps”) pou sipòte pwogram AmeriCorps Eta New York yo.

IFB 1091
Inite Prevansyon - Syantis Rechèch Kontra

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk (OCFS) anonse piblikasyon Envitasyon pou òf (IFB) sa a pou chwazi yon Kontraktè pou bay oswa ranpli yon nouvo pòs anplwaye nan OCFS ke yo rele “Research Scientist”.

Syantis rechèch la pral:

 • Ede anplwaye OCFS nan jesyon done ak evalyasyon pwogram ki finanse pa William B Hoyt Trust Fund ak/oswa Community-Based Child Abuse Prevention (CBCAP) ak/oswa lòt pwogram OCFS finanse.
 • Ede Inite Evalyasyon Prevansyon Kominotè a ki mennen nan devlope ak mete ann aplikasyon sistèm koleksyon done ak evalye enpak pwogram prevansyon nan kominote a ki fèt pou ranfòse ak sipòte fanmi yo epi redwi faktè risk pou abi ak neglijans sou timoun.
 • Ede ak planifikasyon ak kowòdinasyon pwojè rechèch oswa evalyasyon, ki gen ladan konsepsyon rechèch, koleksyon done, kodaj done, analiz done, ak ekri rapò.Wòl sa a mande konesans ak sèvis prevansyon ki baze sou kominote a ak apwòch ki baze sou fòs yo pou angaje fanmi yo, ansanm ak kapasite pou devlope ak evalye mezi estanda pou evalye efikasite pwogram, pwodwi ak zouti prevansyon.
 • Angaje pati konsène yo nan nivo eta ak lokal yo nan diskisyon sou aktivite koleksyon done ak evalyasyon, revize done ak moun ki gen enterè yo, epi tradui rezilta yo an estrateji ki ka pran aksyon pou amelyorasyon.Tout sèvis yo bay anba kontra ki lakòz yo dwe an akò ak tout lwa, règ ak règleman Eta ak Federal.