Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Gouvènè Cuomo Siyen Lejislasyon Pwolonje Fenèt Rechèch pou Lwa sou Timoun Viktim

Kounye a Ka Depoze Reklamasyon CVA Jiska 14 Out 2021  

Gouvènè Andrew M. Cuomo te siyen jodi a lejislasyon (S7082/A9036) ki pwolonje fenèt la pou viktim yo pote reklamasyon dapre Lwa sou Timoun Viktim, kèlkeswa kilè oswa konbyen tan swadizan abi a te fèt.Depi li te antre an aplikasyon ane pase a, Lwa sou Viktim Timoun yo te bay plizyè milye sivivan yon fason pou jistis.Akòz ijans sante piblik COVID-19 la, nan dat 8 me, Gouvènè Cuomo te pibliye yon lòd egzekitif ki pwolonje fenèt la jiska 14 janvye 2021.Lejislasyon ki siyen jodi a pwolonje peryòd espesyal pou ranpli yon ane konplè epi kounye a yo kapab depoze reklamasyon dapre Lwa sou Timoun Viktim jiska 14 Out 2021.

"Lwa sou Timoun Viktim yo te pote yon chemen jistis ki nesesè depi lontan pou moun ki te viktim abi, epi li ede korije mal yo ki pa rekonèt epi ki pa pini yo pou twò lontan epi nou pa ka kite pandemi sa a limite kapasite sivivan yo pou yo pase jounen yo nan tribinal la, "Gouvènè Cuomo te di."Pandan New York ap kontinye relouvri ak rekipere apre yon kriz sante piblik, pwolonje fenèt la gade dèyè se bagay ki bon pou fè epi li pral ede asire ke abizè yo ak moun ki pèmèt yo responsab yo."

Senatè Brad Hoylman te di, “Lwa sou Viktim Timoun yo te pèmèt plis pase 3,000 sivivan vanyan vini pou chèche jistis.Poutan, li klè anpil Nouyòkè ki te siviv abi seksyèl sou timoun yo pa te vin pi devan — espesyalman pandan kriz COVID-19 la ki te boulvèse tribinal nou yo ak ekonomi nou yo.Mwen trè rekonesan anvè Gouvènè Cuomo paske li te siyen lwa nou an ki pwolonje Lwa sou Timoun Viktim pou yon ane anplis ak lidèchip Lidè Sena a Andrea Stewart-Cousins paske li fè dwa sivivan yo yon priyorite, ansanm ak patwone Asanble a, Linda B. Rosenthal. .An plis, merite pou sivivan ki pa pè abi seksyèl sou timoun yo, ki te pataje istwa pèsonèl yo avèk kouraj pou plis Nouyòkè ta gen chans pou yo rann abizè yo ak enstitisyon ki te ankouraje yo responsab.”

Manm Asanble Linda B. Rosenthal te di konsa, “Sivivan abi seksyèl pandan timoun yo ka soufle soulaje kounye a lè fennèt la nan Lwa sou Viktim Timoun yo te pwolonje pou yon ane ankò.Apre yo fin goumen pou pasaj lalwa a pandan 13 tan long, anpil moun te pè pandemi COVID-19 la ak fèmti tribinal yo te vle di ke revèy la te fini sou opòtinite yo pou chèche jistis.Mwen remèsye Gouvènè a paske li siyen pwojè lwa sa a pou vin lwa, konsa pou m asire tout moun k ap chèche reparasyon pou abi odiyan yo te komèt kont yo ap gen jiska 14 out 2021 pou fè sa.”

Ane pase a, Gouvènè Cuomo te siyen Lwa sou Timoun Viktim pou asire sivivan abi seksyèl pandan timoun yo gen yon chemen jistis, ki gen ladann kapasite pou yo ranpli yon ka ki te deja preskri oswa ekspire pou yon peryòd yon ane.Fenèt sa a pou depoze yon ka ki ekspire oswa ki preskri pou fèmen 14 out 2020, men li te pwolonje jiska janvye pa Dekrè Egzekitif nan dat 8 me.

Lwa sou Viktim Timoun yo:

• Ogmante kantite tan pandan otè krim sa yo kapab responsab kriminèl;
• Pèmèt viktim krim sa yo kòmanse yon pwosè sivil nenpòt ki lè anvan yo rive nan laj 55 an;
• Bay sivivan k ap chèche pote aksyon kont enstitisyon piblik ak prive pou reklamasyon ki te preskri anvan yo yon nouvo opòtinite pou jounen yo nan tribinal lè yo louvri yon fenèt yon ane, kounye a pwolonje a dezan, pou yo kòmanse aksyon sivil yo;
• Elimine nesesite pou ranpli yon avi reklamasyon pou ofans seksyèl komèt kont yon minè;
• Egzije fòmasyon jidisyè konsènan krim ki enplike abi seksyèl sou minè;
• Otorize Biwo Administrasyon Tribinal la pou pibliye règ ak règleman pou jijman alè aksyon ki reviv.