Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE NOUVO KONDISYON AK GID POU REOUVTI LEKÒL NEW YORK SEKIRITE

Egzijans pou Tès COVID-19 pou Pwofesè ak lòt Anplwaye Lekòl yo—avèk Dezaktivite pou Vaksen—Pase Konsèy Planifikasyon Sante Piblik ak Sante; Li Règleman Isit la ak Lèt Detèminasyon DOH Isit la 
   
Depatman Sante pibliye yon nouvo gid pou relouvri lekòl K-12; Li gidans isit la 
   
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a ke estrateji li pou relouvri lekòl yo san danje te fè yon gwo pwogrè sou de fwon, sa ki montre angajman administrasyon li a pou fè sante ak byennèt elèv yo, pwofesè yo, ak fanmi yo vin pi gwo priyorite.Byen bonè jodi a, Konsèy Sante Piblik ak Planifikasyon Sante te pase yon règleman pou ijans epi Komisyonè Sante a te bay yon detèminasyon ki egzije tout pwofesè, administratè ak lòt anplwaye lekòl yo pou yo soumèt yo bay tès COVID-19 chak semèn sòf si yo montre prèv vaksinasyon yo, avèk swa yon vaksen CDC. kat oswa pas Excelsior la. 
  
Gouvènè a te anonse tou Depatman Sante Eta New York la finalize epi pibliye enstriksyon ofisyèl pou ansèyman nan salklas la.Nouvo aksyon sa yo swiv anons Gouvènè a semèn pase a sou yon egzijans mask pou tout moun nan bilding lekòl yo pandan lè ansèyman ak aktivite andeyò kourikoulòm yo.Gid la bay priyorite aprantisaj an pèsòn epi detaye rekòmandasyon ak kondisyon pou vaksen, mask figi, distans fizik, ak tès pou kontwole transmisyon potansyèl, pami lòt domèn.Gid la lajman swiv ak konsèy CDC a ki distri yo te konseye yo swiv.Li fèt tou kòm yon etaj ak lekòl yo gen fleksibilite pou ale pi lwen pase konsèy la.     
  
Gouvènè Hochul te deklare, “Pi gwo priyorite mwen se fè timoun yo tounen lekòl epi pwoteje anviwònman an pou yo ka aprann, epi tout moun an sekirite."Nan premye jou nan administrasyon mwen an, mwen te anonse yon seri inisyativ fonse pou retounen lekòl, ki gen ladan yon kondisyon mask inivèsèl pou nenpòt moun ki antre nan lekòl nou yo.Kounye a n ap bay konsèy pou asire ke anplwaye lekòl nou yo pran vaksen oswa teste regilyèman pou tèt yo ak fanmi yo, elèv nou yo ak kominote nou yo.Pitit nou yo merite pou yo an sekirite ak pwoteje nan lekòl yo, e m ap fè tout sa ki nan pouvwa mwen pou garanti sa." 
  
Règleman ijans la , ki otorize Komisyonè a pou l mande tès chak semèn oswa prèv vaksen an, pral aplike nan tout lekòl nan Eta New York jiskaske li pa nesesè ankò jan sa dekri nan lang règleman an.   
  
Pandan yon reyinyon Zoom ki sot pase, ofisyèl lekòl yo, lidè sendika yo, ak lòt defansè edikasyon yo te mande pwofesyonèl sante piblik Eta a bay plis klè ak konsèy sou re-ouvèti lekòl yo.Dapre nouvo konsèy la, lekòl yo ta dwe aplike distans fizik nan mezi posib nan estrikti yo, men yo pa ta dwe eskli elèv yo nan aprantisaj an pèsòn pou satisfè yon distans minimòm egzijans.Anplis de sa, yo rekòmande yon distans omwen 3 pye ant tout elèv yo ak yon distans omwen 6 pye yo rekòmande ant elèv yo ak pwofesè/anplwaye yo, ak ant pwofesè/anplwaye ki pa pran vaksen konplè.Elèv yo ak chofè yo dwe mete mask nan otobis lekòl yo, tankou nan bis sistèm lekòl piblik ak prive yo opere, kèlkeswa estati vaksinasyon yo, sijè a esklizyon ak egzanpsyon ki aplikab yo. 
  
Komisyonè Depatman Sante Eta a Howard Zucker te deklare, “Nou bezwen fè tout timoun nou yo tounen nan lekòl yo ak nan yon anviwonman ki an sekirite ki ankouraje aprantisaj an sante.Pandan n ap kontinye travay ak distri lekòl lokal yo ak depatman sante lokal yo, nou te koute fidbak paran yo, pwofesè yo ak defansè edikasyon yo ki te mande plis konsèy nan tout eta a sou mask, vaksen, distans sosyal ak tès ak rekòmandasyon sou defi tankou sekirite otobis lekòl la ak navige nan espò ki gen gwo risk ak aktivite ki pa nan kourikoulòm yo."  
  
Detèminasyon Komisyonè a pou maske nan lekòl yo, ki te pibliye 27 out, aplike nan tout anviwònman andedan kay la, enkli espò andedan kay la ak aktivite andeyò kourikoulòm yo.Pou espò andedan kay la ak aktivite andeyò kourikoulòm kote maske pa posib, tankou naje, yo dwe kenbe yon distans minimòm de 6 pye.Yo ankouraje lekòl yo pou aplike tès depistaj obligatwa pou patisipan yo ki pa pran vaksen an nèt.  
    
Lekòl yo dwe gen kapasite epi ofri tès depistaj pou nenpòt pwofesè ak anplwaye omwen yon fwa pa semèn.Lekòl yo dwe genyen tou kapasite pou bay tès dyagnostik pou nenpòt elèv, pwofesè, oswa manm pèsonèl la ki gen sentòm oswa ki te ekspoze a yon moun ki enfekte ak COVID-19.Gen yon varyete opsyon ak finansman enpòtan pou reyalize tès sa a epi lekòl yo ta dwe kontinye travay kole kole ak Depatman Sante lokal yo. 
   
Anplis de aplikasyon egzijans tès-vaksen an, DOH rekòmande pou tout distri lekòl piblik yo ak lekòl ki pa piblik yo ta dwe sipòte opòtinite pou elèv yo ak anplwaye yo jwenn aksè nan klinik vaksen COVID-19 an kolaborasyon ak patnè sante lokal yo.Gid la kontinye egzijans rapò chak jou pou distri eskolè yo asire yo ap bay done nan Kanè Kovid Lekòl Nouyòk la, yon lòt zouti pou pataje enfòmasyon COVID-19 ak fanmi yo ak kominote yo.  
   
Pou plis enfòmasyon, tanpri gade konsèy lekòl DOH isit la ak règleman PHHPC isit la
  
###