Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE SERI KONDISYON POU MASK INIVERSÈL POU PWOTEJE NOUYÒKÈ NAN MID OVÈNMAN DELTA.

Kouvèti pou figi yo obligatwa kounye a nan etablisman gadri pou timoun ki reglemante pou timoun ki gen dezan an oswa plis, tout anplwaye yo ak vizitè yo. 
  
Dirije pwogram kongregasyon rezidansyèl ki opere, ki gen lisans, sètifye oswa apwouve pa Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi yo pou yo mande mask pou tout anplwaye ak rezidan yo. 
  
Dirije pwogram ak etablisman ki gen lisans oswa ki anrejistre pa Biwo Sante Mantal, Biwo Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Moun ki gen Andikap Devlopman, ak Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite pou mande mask. 
  
Egzijans pou Mask Aplike Kèlkeswa Eta Vaksinasyon an 
  
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a yon seri egzijans mask inivèsèl ki fèt pou pwoteje Nouyòkè yo kont varyasyon Delta ki trè kontajye a ak dènye ogmantasyon enfeksyon COVID-19 nan tout eta a. 
  
Egzijans la aplike nan Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York ki gen lisans epi ki anrejistre, pwogram gadri pou fanmi ak fanmi an gwoup, pwogram gadri apre lekòl yo ak pwogram gwoup ki enskri legalman egzante pandan lè operasyon yo.Enplemantasyon règleman mask la nan pwogram gadri yo pral bay konsistans ant timoun pwogram gadri ak timoun lekòl yo, anpil nan yo souvan pataje menm bilding yo. 
  
Nouvo egzijans pou maske yo pral aplike tou pou pwogram ak etablisman kongregasyon ki gen lisans, ki anrejistre, ki opere, sètifye oswa apwouve pa Biwo Sante Mantal, Biwo Sèvis ak Sipò pou Dejwe, Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo, Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi ak Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite.Sa gen ladann men se pa sèlman pwogram rezidansyèl sètifye ak pwogram lajounen, enstalasyon sante mantal pou pasyan ki entène ak pou pasyan ekstèn, pwogram pou abi dwòg, pwogram detansyon pou jivenil, etablisman rezidansyèl pou jivenil, pwogram swen adoptif kongregasyon, jèn ki sove kite kay ak jèn ki san kay, vyolans domestik ak lòt pwogram abri.Kondisyon sa yo aplike pou nenpòt moun ki medikalman kapab tolere mete yon mask, kèlkeswa sitiyasyon vaksinasyon an. 
  
"Ak variants Delta a ap ogmante, mande mask nan etablisman swen pou timoun, sante mantal ak abi sibstans ki reglemante eta a se yon pati kle nan estrateji pi laj nou an pou ralanti pwopagasyon viris la, relouvri ekonomi nou an san danje, epi pwoteje manm vilnerab yo. nan popilasyon nou an," Gouvènè Hochul te di."Pou timoun ki poko gen 12 an ki poko elijib pou pran vaksen an, mask yo se pi bon liy defans kont enfeksyon COVID-19.Nouvo egzijans mask sa a asire timoun ki nan etablisman gadri nou yo resevwa menm pwoteksyon ak timoun nan lekòl nou yo."   
  
Nouvo egzijans pou mask la nan etablisman gadri pou timoun yo mete New York State an konfòmite ak direktiv Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi federal yo te pibliye an Jiyè ki rekòmande mask inivèsèl andedan kay la pou nenpòt moun ki gen dezan oswa plis ki pa te pran vaksen kont COVID-19 epi ki kapab medikalman. pou mete yon mask. Li pote tou etablisman gadri nan aliyman ak egzijans pou maske lekòl yo te anonse nan premye jou Gouvènè Hochul nan fonksyon an. 
  
Paske Variant Delta a se konsa trè transmisib, te gen gwo ogmantasyon nan ka atravè tout gwoup laj. Paske timoun ki poko gen 12 an poko elijib pou resevwa vaksen an, te gen gwo ogmantasyon nan ka pami timoun yo, sa ki tradui nan pi gwo kantite ka grav. Lòt mezi pwoteksyon pral ede kenbe timoun New York yo an sekirite nan moman enpòtan sa a. 
   
Komisyonè OCFS Sheila J. Poole te di, “Nou tande anpil paran ak rezidan nan anviwònman kongregasyon yo mande pou eta a mande pou maske paske gadri pou timoun ak pwogram rezidansyèl kongregasyon yo p ap mande pwoteksyon sa a san yon egzijans eta a.Nou vle kenbe tout timoun ak anplwaye nan pwogram gadri, ansanm ak anplwaye ak rezidan pwogram rezidansyèl kongregasyon yo, an sekirite kont enfeksyon an epi mete yon mask se pi bon zouti nou genyen.Timoun yo vle tankou granmoun ki bò kote yo epi yo pral fasil pou adapte yo ak kondisyon pou mete mask yo." 
  
Komisyonè OMH, Doktè Ann Sullivan , te di, “Li klè ke mask ede kontwole ak anpeche enfeksyon an gaye.Depi kòmansman kriz COVID-19 la, OMH te bay konsèy pou etablisman ak klinik Eta nou yo opere ansanm ak founisè swen sante mantal nan kominote a ki rekòmande epi ankouraje itilizasyon mask ak lòt mezi pwoteksyon.Mwen trè kontan ke Gouvènè Hochul te pran etap sa a pou etabli ak ranfòse kondisyon pou mask ki pral pwoteje travayè swen sante yo, pasyan yo ak kliyan nou yo, ak kominote nou yo kont COVID-19." 
  
Komisyonè OASAS, Arlene González-Sánchez, te di, “Ofri bon jan kalite tretman pou itilizasyon sibstans nan anviwonman ki pi an sekirite posib te toujou nan premye plan travay OASAS, espesyalman pandan pandemi coronavirus la. Egzijans mask sa yo pral asire ke moun ki nan swen nou yo kapab konsantre sou sante yo ak byennèt yo, pandan y ap pwoteje tèt yo ak lòt moun kont COVID-19." 
  
Komisyonè OPWDD Theodore Kastner, MS, MD , te di, "Asire sekirite ak sekirite moun nou sipòte yo se pi gwo priyorite nou epi Gouvènè Hochul te montre angajman li kontinye pou atenn objektif sa a ak apèl li pou mask inivèsèl pou moun ki ka tolere mask. .Pandan n ap kontinye ankouraje anplwaye yo pran vaksen an pou pwoteje tèt yo, moun yo renmen yo ak moun nou sipòte yo an sekirite, li enpòtan tou pou nou kontinye suiv mezi pwoteksyon tankou mask ak lòt pwotokòl kontwòl enfeksyon pou pwoteje Nouyòkè ki pi vilnerab nou yo kont. maladi grav oswa menm lanmò akòz viris COVID-19 la." 
  
Komisyonè OTDA Mike Hein te di, “Nou pa ka pèmèt eta nou an glise tounen nan yon epòk kote coronavirus la gaye nan kominote nou yo prèske san rete.Syans isit la klè: Maske se yon fason ki senp, ki pa entwodui pou redwi siyifikativman pwopagasyon viris sa a, ki gen ladan variant Delta ki trè transmisib la.Nou bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li te pran yon apwòch sans komen nan konbat pandemi k ap kontinye epi asire enstalasyon eta a ki gen lisans oswa ki anrejistre yo ap pran prekosyon ki nesesè yo pou kenbe moun y ap sèvi yo an sekirite”.   
  
###