Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE GWO AMELYORASYON TRANSPARANS POU GOUVÈNMAN ETA

Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a gwo amelyorasyon transparans bay gouvènman Eta a ki pral ogmante dramatikman aksè a done ak enfòmasyon epi kontinye pwosesis pou retabli konfyans Nouyòkè yo nan gouvènman Eta yo.Gouvènè Hochul te pibliye nouvo plan transparans ki soti nan plis pase 70 ajans egzekitif ak otorite piblik yo, te anonse amelyorasyon nan pwosesis pou ranpli demann Lwa sou Libète Enfòmasyon (FOIL), te pibliye tout politik rekous li respekte yo -- kwè se premye divilgasyon sa yo. pou yon Gouvènè ki chita nan New York - ansanm ak politik rekous pou Gouvènè Adjwen an ak Sekretè Gouvènè a.

 

Gouvènè Hochul di konsa, “Depi Premye Jou a, mwen te angaje m pou retabli lafwa Nouyòkè yo nan gouvènman yo nan amelyore transparans ak ogmante responsablite.“Chanjman n ap anonse jodi a pote nou pi pre pou kreye kalite gouvènman Nouyòkè yo merite, epi n ap kontinye bati sou pwogrè sa a.”

 

Gouvènè Hochul te lanse yon sit entènèt ki ofri nouvo plan transparans ajans Eta yo te bay biwo Gouvènè a dènyèman.Nan plan sa yo, ajans yo te dekri fason pou ogmante transparans yon fason pwoaktif, tankou revizyon sit entènèt yo, fè vizit pou tande nan tout eta a, elaji aksè nan lang yo, epi fè pi bon itilizasyon Project Sunlight ak OpenData.Tout plan transparans ajans yo ka wè isit la . Biwo Gouvènè a pral travay ak ajans yo pou aplike plan sa yo epi kontinye ankouraje transparans ak responsablite.

 

Anplis de sa, Gouvènè Hochul te anonse tou gwo amelyorasyon nan pwosesis FOIL la, ak objektif pou bay plis dosye piblik sou yon delè pi rapid epi redwi rès plizyè milye demann FOIL ke Administrasyon Hochul te eritye.Ajans yo p ap gen obligasyon ankò pou voye repons FOIL bay Chanm Egzekitif la pou revizyon, men olye yo pral trete demann FOIL dirèkteman atravè Avoka Jeneral ajans yo.Ajans yo pral oblije pran mezi imedya pou idantifye epi afiche piblikman dokiman yo mande souvan ak dokiman ki gen siyifikasyon piblik, pou pati ki enterese yo ka jwenn enfòmasyon ki enpòtan san yo pa bezwen ranpli yon demann FOIL.Apati travay administrasyon an ap kontinye ap fè pou akselere demann FOIL, ITS planifye pou chèche solisyon teknoloji nan tout eta a ki kapab akselere vitès repons FOIL yo.Chanm Egzekitif la pral revize demann ajans yo pou ranpli bezwen pèsonèl FOIL ak kapasite lojisyèl, epitou pou bay fòmasyon FOIL pou tout ajans leta yo.

 

Gouvènè Hochul te pibliye akò rekous konplè li ap respekte a pou evite konfli enterè yo, ansanm ak akò rekousasyon ki an plas pou Gouvènè Adjwen an ak Sekretè Gouvènè a. Nan akò a, Gouvènè Hochul pran angajman pou l retire tèt li nan nenpòt ak tout zafè ki gen rapò ak Delaware North epi li pwomèt pou l pa sèvi ak pozisyon li pou benefisye enterè konpayi sa a. Dokiman rekusasyon konplè sa yo, ansanm ak sa yo ki gen rapò ak Gouvènè Adjwen an ak Sekretè Gouvènè a, yo te pibliye piblikman isit la .

 

Finalman, pou akonpli angajman Gouvènè a nan premye jou a pou l revize fòmasyon sou etik ak asèlman seksyèl, Gouvènè Hochul te siyen yon Dekrè Egzekitif pou mande pou tout anplwaye leta yo pran yon kou fòmasyon etik an dirèk lè yo anboche yo, ansanm ak yon kou rafrechi yon fwa chak twazan; anplwaye Chanm Egzekitif la pral oblije pran kou rafrechisman sa a yon fwa chak dezan. Sa a mete ajou ak elaji politik fòmasyon etik ki te an plas pandan administrasyon anvan yo.

 

Refòm yo anonse jodi a se dènye efò Gouvènè Hochul pou kòmanse yon nouvo epòk etik ak transparans nan gouvènman Eta a.Nan kòmansman semèn sa a, li te revele yon nouvo  inisyativ pou elimine asèlman ak diskriminasyon nan Chanm Egzekitif la ak atravè gouvènman Eta a. Li te siyen tou lejislasyon ki mande plis done piblikasyon pa Metropolitan Transit Authority (MTA) epi ki mande ajans leta yo pibliye dokiman ki enpòtan 24 èdtan davans nenpòt reyinyon piblik. Gouvènè Hochul te revele tou yon tablodbò santralize, piblik COVID-19 , bay piblik la plis done sou ka, vaksen, entène lopital ak plis ankò.

 

###