Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE PWOGRAM PILOT AK BABY2BABY POU BAY KOUVÈT AK LÒT ATIK ESENSYAL POU FOUNISÈ SÈVIS VYOLANS DOMESTIK.

Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a yon pwogram pilòt ant bank nasyonal kouchèt Baby2Baby ak sis founisè sèvis vyolans domestik pou distribye kouchèt ak lòt atik esansyèl bay sivivan vyolans domestik ak pitit yo nan Vil New York, Southern Tier ak Lwès New York.Anons jodi a sipòte politik ak inisyativ ki pi enpòtan Eta New York pou sipòte sivivan vyolans domestik ak seksyèl ak transfòme livrezon sèvis atravè eta a pou yo ka konsantre sou sivivan, enfòme sou chòk yo ak reyaji kiltirèl, pandan y ap ogmante patenarya Eta New York ak Baby2Baby. NYS Cares + Baby2Baby Diaper Bank kounye a bay 20 milyon kouchèt, gratis, pou timoun ak fanmi atravè eta a atravè Pwogram Manje Ijans New York yo.

 

Gouvènè Hochul di konsa, “Pwoblèm vyolans domestik la se yon bagay ki pwofondman pèsonèl pou mwen ak fanmi m, e se yon bagay mwen goumen kont pou tout lavi m."Atravè pwogram sa a, administrasyon mwen an pran angajman pou l ede sivivan yo ak fanmi yo resevwa sipò ak nesesite debaz yo bezwen pou viv yon avni ki pi briyan, ki pi an sekirite."

 

Baby2Baby se yon bank kouchèt ak òganizasyon san bi likratif ki bay timoun k ap viv nan povrete kouchèt, rad ak lòt nesesite debaz ke chak timoun merite. Eta New York konekte òganizasyon an ak HELP/ROADS, Urban Resource Institute, ak Safe Horizon nan Vil New York; Resous Liberty nan Southern Tier; ak Hispanos Unidos de Buffalo ak YWCA Niagara nan lwès New York pou pilòt la, ki pral pèmèt yo pase de kòmand ak Baby2Baby depi kounye a jiska desanm. Founisè sèvis yo pral sondaj kliyan ki gen timoun jiska 12 zan epi mande bagay esansyèl nan men Baby2Baby, ki pral evalye bezwen yo epi voye don dirèkteman bay founisè yo pou distribye sivivan yo ak fanmi yo.

 

Baby2Baby Ko-CEO Kelly Patricof Sawyer ak Norah Weinstein te di, "Baby2Baby fyè pou l elaji patenarya depi lontan nou an ak Eta New York pou l ka bay sivivan vyolans domestik yo bagay esansyèl yo bezwen pou kenbe timoun yo an sekirite ak an sante pandan tan san parèy sa a.Nou espere kontinye ogmante enpak travay sa a pou chak timoun, kèlkeswa sikonstans yo, resevwa nesesite debaz yo merite yo."

 

Biwo pou Prevansyon Vyolans Domestik Direktè Egzekitif Kelli Owens te di, "Sivivan yo travay san pran souf pou satisfè bezwen fanmi yo, epi li ka patikilyèman difisil pou moun ki nan kominote majinalize yo.Travay nou pou transfòme livrezon sèvis nan Eta New York an yon modèl ki pi santre sou sivivan vle di rankontre sivivan yo kote yo ye.Eta New York angaje l pou l asire sivivan yo gen tout sa yo bezwen pou ede yo jwenn estabilite ak otonomi, e pwogram sa a pral ede sivivan ki pi bezwen sa yo”.

 

Komisyonè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Sheila J. Poole te di, "Anplis ke nou bay yon abri ki an sekirite pou sivivan vyolans domestik, nou bezwen satisfè bezwen debaz yo epi ede yo sou wout endepandans yo.Mwen felisite Gouvènè Hochul paske li te etabli pwogram vital sa a pou sipòte sivivan yo ak jèn timoun yo”.

Nan 10 dènye ane ki sot pase yo, Baby2Baby te distribye plis pase 200 milyon atik bay timoun ki nan abri pou sanzabri yo, pwogram vyolans domestik, swen adoptif, lopital ak lekòl ki pa gen desèvi, ansanm ak timoun ki pèdi tout bagay apre katastwòf la.Deja ane sa a, Baby2Baby te resevwa demann pou 731 milyon kouchèt, yon ogmantasyon 505 pousan lè yo konpare ak 2020.Baby2Baby dirije tou Baby2Baby National Network, yon gwoup òganizasyon ki gen lide menm jan an ki distribye bagay debaz yo bay timoun k ap viv nan povrete nan plis pase 40 vil atravè peyi Etazini.

 

Eta a Biwo pou Prevansyon Vyolans Domestik se sèl ajans leta nan nivo egzekitif nan peyi a ki dedye a pwoblèm vyolans domestik. Liy dirèk pou Vyolans Domestik ak Seksyèl Eta a disponib 24/24, 7/7 nan 800-942-6906 (rele), 844-997-2121 (tèks) oswa @opdv.ny.gov (chat).

 

Eta a Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi bay lisans ak finansman founisè sèvis vyolans domestik yo ak Biwo Sèvis Viktim eta a finanse ak sipòte plis pase 200 pwogram asistans pou viktim nan tout eta a ki bay sèvis dirèk bay viktim ak sivivan krim ak fanmi yo. Pwogram asistans pou viktim sa yo tou ede viktim krim yo aplike pou konpansasyon ak lòt asistans finansye nan men ajans lan, ki se yon privye sekirite pou moun ki pa gen lòt resous.