Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Nan Onè Semèn Sensibilizasyon Transganr, Gouvènè Hochul Siyen Pwoteksyon Pwoteksyon LGBTQ+

Gouvènè Kathy Hochul te siyen jodi a lejislasyon nan Sant Kominotè LGBT ki vize pou elaji pwoteksyon pou kominote LGBTQ+ ak moun ki te viktim trafik sèks.Lwa START la gen rapò ak ranvwaye kondanasyon pou ofans ki te komèt poutèt yo te yon viktim trafik sèks, trafik travay, ak pwostitisyon irezistib.Bill S.5325/A.6193egzije konpayi sèvis piblik yo pou pèmèt kliyan yo sèvi ak non yo ak pwonon yo pi pito.

 

"Pandan nou temwen atak sou dwa LGBTQ+ ak pwoteksyon atravè peyi a, New York ap deklare yon lòt fwa ankò ke nou se yon eta pou tout moun - youn kote nou pa initilman kriminalize viktim yo ak kote trans nou yo, sèks ki pa binè, ak sèks ki pa Gouvènè Hochul te deklare .“Administrasyon mwen an angaje pou egalite ak sekirite pou tout moun epi New York kapab dirije wout la grasa travay defansè san fatige nou yo ak patnè nou yo nan lejislati a.Ansanm n ap kontinye bati yon eta ki akeyi tout moun." 

 

Lejislasyon S.674/A.459, Lwa START, ranfòse pwoteksyon pou viktim trafik sèks, trafik travay, pwostitisyon fòs, ak trafik moun, ki kondane pou yon seri ofans kòm konsekans trafik sa a oswa konvenkan.Lejislasyon sa a baze sou yon lwa ki te pase an 2010 nan New York ki te pèmèt viktim trafik imen anile kondanasyon kriminèl ki gen rapò ak pwostitisyon ki te dirèkteman lye ak viktim yo.

 

Senatè Jessica Ramos te di, " Pandan Semèn Konsyantizasyon Nasyonal Transganr yo, nosyon pou bati vizibilite alantou defi estriktirèl Nouyòkè trans ak sèks ki pa konfòme yo genyen yo dwe plis pase yon jès. Nou dwe pran lejislasyon nan yon fason ki onore ak pwoteje dwa yo kòm manm nou an. Kominote START Lwa a bay sivivan trafik yo nouvo kòmansman yo merite—diminye baryè yo nan travay, amelyore aksè a remèd legal imigrasyon apwopriye, epi ede kraze sik chòk pou plizyè milye sivivan atravè eta nou an." 

 

Manm Asanble Richard Gottfried te di, " "Trafik sivivan yo pa kriminèl. Moun ki esklav pa trafikan yo pa ta dwe soufri chay kondanasyon yo pou krim yo te oblije komèt. Lwa 2010 New York te premye nan peyi a e li te vin tounen yon modèl nasyonal. Kounye a, gras a Gouvènè Hochul, plis sivivan trafik yo ka bati lavi pwodiktif, epi yo ka pwoteje kont yo pa depòte yo pou kondanasyon yo anvan yo. Mèsi ak patwone Sena a Jessica Ramos, Prezidan Asanble a Carl Heastie, ak anpil defansè pou ede yo fè siyen lwa enpòtan dwa moun sa a.”

 

Lejislasyon S.5325/A.6193bay kliyan sèvis piblik yo dwa pou yo adrese ak rekonèt pa non ak pwonon yo pi pito lè li mande konpayi sèvis piblik yo, minisipalite yo, konpayi sèvis dlo yo, ak founisè sèvis telefòn yo pou pèmèt kliyan yo sèvi ak non yo ak pwonon yo pi pito yo. 

 

Senatè Brad Hoylman te di, "Se yon bèl fason pou Gouvènè Hochul rekonèt enpòtans Semèn Konsyantizasyon Transganr yo lè li siyen lwa nou an (S.5325/A.6193)mande konpayi sèvis piblik ak telefòn nan New York pou yo itilize non ak pwonon kliyan yo pi pito.Pèsonn pa ta dwe soufri endiyite pou yo te 'deadnamed' oswa ke yo te refere yo pa non-afime yo oswa sèks.Epi ak ane 2021 se ane ki pi mòtèl pou moun transganr ak moun ki pa binè depi Kanpay Dwa Moun yo te kòmanse anrejistre done sa yo, nouvo lwa nou an voye yon mesaj sipò enpòtan bay plis pase 78,000 moun transganr ak sèks ki pa konfòme yo atravè Eta New York.Mwen bat bravo pou Gouvènè Hochul, ansanm ak Lidè Stewart-Cousins, Manm Asanble González-Rojas ak kòlèg mwen yo nan tou de chanm yo pou sipò yo nan lejislasyon sa a ak respè dwa ak diyite Nouyòkè transganr yo."

 

Manm Asanble Jessica Gonzalez-Rojas te di, “ Nan yon moman kote n ap temwen yon kantite rekò asasinay moun trans, sitou fanm trans, ak lwa anti-LGBT yo te entwodui epi pase nan lòt eta atravè nasyon an, New York dwe pran lidèchip epi kanpe kont rayisman. Mwen fyè dèske mwen te patwone lejislasyon, ki pral asire ke moun ki transganr yo respekte kòporasyon sèvis piblik yo pandan y ap fè biznis nan eta nou an.Mwen vle remèsye Speaker Heastie pou sipò li nan pwojè lwa sa a, defansè yo pou ede avanse li nan Albany. , ak Gouvènè Hochul poutèt li te siyen li an lwa. Semèn konsyantizasyon trans sa a te pèmèt nou pase soti nan konsyantizasyon al nan aksyon. Pou frè ak sè trans nou yo, tanpri konnen ke ou gen yon alye nan mwen paske ou enpòtan. Lavi trans gen enpòtans."

 

Reprezantan Jerrold Nadler te di, “Mwen bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li siyen pwoteksyon on sans sa yo vin lwa.Pwojè lwa sa yo fè pwogrè enpòtan nan direksyon yon New York ki pi jis e ki pi ekitab, ki egzije sèvis piblik yo pou yo abòde kòmsadwa manm kominotè transganr ak sèks nou yo ki pa konfòme yo epi ede kraze sik chòk ak abi pou viktim trafik moun nan rann li pi fasil pou klè kondanasyon yo. konekte ak trafik yo." 

 

Reprezantan Ritchie Torres te di, “Adopsyon pakè lejislatif sa a solidifye Eta New York plis antanke lidè nasyonal pou asire kominote LGBTQ la pwoteje, epi trete avèk diyite ak respè.Pandan peyi nou an ap kontinye wè yon ogmantasyon nan krim rayisab yo, sitou kont moun trans-idantifye, tout nivo gouvènman yo ta dwe pase lwa ki anpeche vyolans ak pwoteje kominote vilnerab yo.Mwen bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li te pran aksyon pou mete pwoteksyon LGBTQ yo nan lwa eta a epi kontinye simante New York kòm yon kote ki an sekirite pou tout moun”.

 

Manm Asanble Deborah J. Glick te di, “Lè li siyen lwa enpòtan sa yo, Gouvènè Hochul reyafime devouman New York pou diyite, respè, ak dwa pou yon dezyèm chans nan lavi.Mwen remèsye li ak kòlèg mwen yo paske yo te defann idantite transganr ak sèks ki pa konfòme yo, epi paske yo te asire yon avni pou tout sivivan trafik moun."

 

Manm Asanble Danny O'Donnell te di, "Chak jou, moun trans goumen pou yo rekonèt egzistans yo -- pa gouvènman yo, pa fanmi yo, ak kamarad yo.Mwen fyè dèske Eta nou an ap monte e li fè klèman: Nouyòkè Trans yo merite pou yo wè sa yo ye.Soti nan Lwa Rekonesans Sèks rive nan anilasyon entèdiksyon Walking While Trans pou rive nan pwojè lwa jodi a, New York ap dirije wout la, epi asire ke trans, moun ki pa binè, ak moun ki pa respekte sèks yo jwenn dwa ak diyite yo merite.Mwen rekonesan pou sipò fèm Gouvènè Hochul bay pou dwa LGBTQ yo, epi pou avanse valè Eta nou an nan siyen lejislasyon ki pwoteje moun trans kont plis rayisman ak asèlman.Tout devlopman sa yo, ki vini pandan Semèn Konsyantizasyon Transganr, reyafime angajman New York pou defann dwa moun”.

 

Prezidan Borough Manhattan Gale A. Brewer te di, "Antanke Prezidan Borough kote nesans mouvman dwa LGBTQ modèn lan, mwen konnen jodi a siyati pwojè lwa Gouvènè Hochul ap fè eta nou an pi pre yon kote ki pi jis e ki pi egal kote nou chak ka viv nan diyite.Mèsi Gouvènè Hochul paske li te asire ke sèvis piblik yo pral oblije pèmèt kliyan yo itilize non ak pwonon yo pi pito yo, epi pou pwoteje konfidansyalite dosye pwosedi legal konsènan viktim travay ak trafik seksyèl.”

 

Manm Konsèy eli Lynn Schulman di, “Mwen onore pou m kanpe ak Gouvènè Hochul jodi a pou ede pote diyite nan kominote trans nou an.Nouvo dispozisyon Lwa Sèvis Piblik sa a pral mande pou konpayi sèvis piblik yo trete Nouyòkè yo, e sitou vwazen transganr nou yo, ak respè yo merite.Kounye a, kliyan yo ka itilize non yo ak pwonon yo pi pito lè yo jwenn sèvis chak jou.New York se yon pi bon kote lè nou pwoteje ak konsidere tout moun.Anplis de sa, Lwa Start la pral pwoteje sivivan trafik moun epi mwen bat bravo pou lidèchip Gouvènè Hochul te fè nan fè lwa sa a yon lwa.Lwa sa a pral ranfòse sekirite piblik nou an nan pa pini moun ki eksplwate nan trafik yo.Li pral pwoteje tou enfòmasyon konfidansyèl sivivan yo pou yo pa anpeche kapasite yo pou yo rebati lavi yo."

 

Manm Konsèy eli Chi Ossé te di, "Mwen kontan anpil pou m sipòte lejislasyon ki rekonèt enpòtans ekite sèks ak aksè; epi, yon lwa ki defann lavi ak posiblite pou viktim trafik seksyèl yo.Mwen pral toujou sipòte tout lejislasyon ki fè nou pi pre bati yon sosyete jis ak konpasyon pou kominote ki pi majinalize nou yo."

 

Manm Konsèy eli Tiffany Cabán te di, "Dekriminalizasyon se yon pwoblèm LGBT ki pouse nou nan imanize tout sivivan sistèm opresyon yo.Antanke yon Manm ki gen koulè k ap vini, se yon onè pou m kanpe ak defansè jodi a pandan n ap pwoche pi pre objektif sa a.Kit se sivivan travay ak trafik sèks oswa moun trans enstitisyon nou yo blese nou dwe kontinye avanse lejislasyon ki pote diyite nan egzistans moun.Sa a se menm plis enpòtan pandan semèn konsyantizasyon trans lè nou kanpe an solidarite ak trans, sèks ki pa konfòme, ak moun ki pa binè ki ap fè eksperyans nimewo rekò nan vyolans.Kidonk, mwen remèsye Gouvènè a paske li siyen pwojè lwa sa yo jodi a epi mwen espere travay avèk li, kòlèg mwen yo nan Konsèy la, lejislati eta a, ak defansè pou fè sa ak plis ankò."

 

Onorab Judy Harris Kluger, Direktè Egzekitif Sanctuary for Families, te di, “Jodi a, nou rantre nan patnè kowalisyon nou yo ak sivivan yo atravè Eta New York nan selebre siyen Lwa START Gouvènè Hochul la.Pandan twò lontan, sivivan trafik moun yo te lite pou rebati lavi yo akòz dosye kriminèl ki pèsistan pou krim ki te komèt kòm rezilta eksplwatasyon yo.Anile tout kondanasyon sa yo se yon etap enpòtan pou asire sekirite alontèm sivivan yo ak kapasite pou yo rebati lavi yo.Sanctuary for Families bat bravo pou Gouvènè Hochul ak patwone Lwa a, Senatè Ramos ak Manm Asanble Gottfried, pou lidèchip yo.Nou rekonesan pwofondman anvè Lejislati Eta New York la dèske li sipòte sivivan yo nan vwayaj yo nan otonomi ak libète kont abi”.

 

Ko-prezidan, National Trans Bar Association Kristen Browde te di, “Pandan l ap siyen pwojè lwa sa yo jodi a, Gouvènè Hochul ap kontinye dirije New York nan pwoteje ak respekte tout sitwayen li yo, pou l garanti Eta nou an ap fè tout sa l kapab pou ankouraje ak ankouraje egalite nan tout aspè lavi yo, pa janm blame viktim yo. ki fòse nan sikonstans ki pi difisil yo san fot pa yo.Antanke yon Nouyòkè transganr mwen fyè e mwen rekonesan pou gwo defans Gouvènè a, epi mwen espere travay avèk li pou kontinye travay sa a”.

 

Direktè Egzekitif Inyon Libète Sivil New York Donna Lieberman te di, "Sivivan sèks ak trafik travay yo dwe sipòte, pa kriminalize.Men, pandan dis dènye deseni ki sot pase yo, lwa eta nou an te kite kèk sivivan nan sistèm legal kriminèl nou an pou ofans trafikè yo te oblije fè yo.Sa se pa ni diyite ni jistis.Ak START Act te siyen an lwa, eta nou an kapab kounye a pèmèt sivivan yo demonte baryè nan travay, lojman, ak edikasyon ki rete pou yon lavi, epi pwoteje sivivan ki pa sitwayen yo, pou yo yon kondanasyon kriminèl ka gen konsekans imigrasyon devastatè, tankou depòtasyon ak separasyon fanmi. .Kounye a, New York ka bay estabilite priyorite pase stigma”.

 

Direktè Asosye nan Pwojè Afè Gouvènman pou Travayè Sèks nan Sant Jistis Iben Andy Bowen te di, “Avèk siyati Gouvènè Hochul sou Lwa START, Pwojè Travayè Seksyèl Sant Jistis Iben yo voye remèsiman pwofon li bay Gouvènè a, ansanm ak patwone Senatè Jessica Ramos ak Manm Asanble Richard Gottfried, paske yo te bay anpil nan kliyan nou yo. sot pase ak prezan pi gwo espwa pou lavni an.Nou onore sivivan yo ak sipòtè fèm ki te pouse pandan anpil ane pou elaji pwoteksyon Lwa START la te bay.Koulye a, nou ka kòmanse travay pou retire anpil lòt dosye kriminèl pou sivivan trafik moun atravè New York ki te fòse oswa fòse yo angaje yo nan konduit kriminalize pi lwen pase akizasyon ki gen rapò ak travay sèks, ki te sèlman kondanasyon ki te elijib pou vacatur anvan pasaj START la. Aji.Avèk START la, nou pral wè plizyè kalite gerizon."

 

Avoka ki an chaj pratik defans kriminèl nan Legal Aid Society Tina Luongo te di, "La Pwojè Entèvansyon Eksplwatasyon Legal Aid Society ap tann aplikasyon Lwa a avèk enpasyans, paske nou gen anpil kliyan ki ap tann plizyè dizèn ane pou sekou enpòtan sa a.Nou kanpe avèk yo nan selebre lwa sa a epi remèsye yo pou detèminasyon yo ak kouraj yo nan pale sou enpòtans li.Nan non kliyan nou yo, nou remèsye Gouvènè Hochul dèske li siyen Lwa START la vin lwa jodi a”.

 

Avoka prensipal nan Pwojè defans fanm nan Brooklyn Defender Services Jillian Modzeleski te deklare, “Brooklyn Defender Services rekonesan anvè Gouvènè Hochul dèske li te siyen Lwa START la vin lwa jodi a.Avèk lejislasyon sa a, New York te fè yon etap enpòtan nan defann mal ki genyen nan kriminalize sivivan trafik moun.Antanke defansè piblik, nou byen konnen ki jan konsekans finansye, edikasyon, lojman, ak imigrasyon yon dosye kriminèl domaje, e nou fyè pou nou kanpe bò kote sivivan yo nan kanpay sa a.Apwobasyon lejislasyon kritik sa a pa t ap posib san lidèchip sivivan trafik yo ki te goumen pandan plizyè dizèn ane pou netwaye dosye kriminèl yo epi kreye chemen pou lòt moun fè menm bagay la.Nou remèsye Senatè Jessica Ramos ak Manm Asanble Richard Gottfreid paske yo te chanpyon fèm nan Lwa pou Sivivan Trafik Atann Sekou Ansanm.”

 

Direktè Egzekitif NEW Pride Agenda Elisa Crespo te di, “Jodi a, New York voye yon mesaj solid bay konpayi sèvis piblik yo, minisipalite yo, konpayi travay dlo yo ak konpayi telefòn yo, ke yo dwe adrese kliyan yo kòmsadwa, yon pwen.Lwa sou Affirming Gender-Identities in Utilities Act ap asire yo respekte non ak pwonon preferans konsomatè yo ak kliyan yo.Yon ti jès men pwisan ki ale yon fason lontan nan lavi moun TGNC yo."

 

Fondatè Trans Equity Consulting ak zetwal envite renouvlab nan "Pose" Cecilia Gentili te di, "Siyen lwa START Act la pral chanje lavi anpil moun ki gen kondanasyon poutèt yo te arete nan sikonstans trafik.Sa ap pèmèt yo kontinye ak lavi yo epi konstwi avni yo reve pou tèt yo.Kòm yon sivivan nan trafik, mwen bat bravo pou sipò Gouvènè Hochul."

 

Fondatè ak CEO, Translatinx Network Cristina Herrera te di, "Kòm toujou- New York kontinye ap yon limyè espwa ak sekirite pou manm kominote transganr yo.Mwen felisite Gouvènè Kathy Hochul pou angajman kontinyèl li pou pwoteje dwa tout Nouyòkè yo”.

 

Direktè Egzekitif Princess Janae Place Jevon Martin te di, “Mèsi Gouvènè Hochul paske w te wè sivivan trafik moun epi ede yo repran kontwòl lavi yo.Sèvi ak pwonon kòrèk yon moun esansyèl pou afime idantite yo.Respekte idantite yon moun se montre yo ke ou wè yo jan yo ye."

 

Direktè Egzekitif Sant Sante Kominotè Callen-Lorde Wendy Stark te di, “Sante ak byennèt holistic depann otan de aksè total a swen sante konpetan ak bon jan kalite kòm li depann de yon gouvènman ak sosyete ki bay valè, sipòte ak pwoteje moun.Callen-Lorde bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li siyen bòdwo esansyèl sa yo - START ACT, ki elaji ak amelyore soulajman dosye kriminèl pou sivivan trafik moun ansanm ak lejislasyon ki egzije konpayi sèvis piblik yo sèvi ak non ak pwonon yon kliyan yo idantifye tèt yo - nan lalwa.Chak nan fason pa yo pral avanse vizibilite ak afimasyon nan kominote nou yo nan tout aspè nan lavi."

 

Melissa Broudo, yon avoka ki soti nan Enstiti SOAR ki te depoze epi ki te genyen premye lwa sou kondanasyon eta a (ak nasyon an) te di, "Nou rekonesan anpil anvè Gouvènè Hochul paske li te siyen Lwa START la an lwa, ki pral bay sivivan trafik moun opòtinite a. pou netwaye dosye yo sou kondanasyon ki te lakòz eksplwatasyon yo.Antanke yon moun ki reprezante sivivan anba lwa aktyèl la, li klè ke nou te bezwen yon remèd pi konplè ki ta pèmèt sivivan yo avanse nèt ak lavi yo.Sa pral retabli eta NY tou kòm yon lidè nan defans pou sivivan trafik moun."

 

Pwogram Anti-Trafik Safe Horizon te di, "Nou bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li siyen Lwa START la vin lwa.Pwojè lwa sa a se yon manifestasyon tanjib nan ane yo nan defans ke sivivan yo ak defansè yo te envesti nan sekirize yon sistèm legal ki pi jis.Menm apre trafik, kliyan nou yo te rete ante pa dosye kriminèl ki pèsistan yo epi yo pa ka avanse nan okenn fason ki gen sans pou jwenn sekou imigrasyon, travay, lojman oswa lòt opòtinite.Kapasite sivivan trafik moun yo pou netwaye istwa kriminèl yo de krim yo te fòse yo komèt bay yon opòtinite ki chanje lavi yo pou reprann diyite yo ak libabit yo, epi avanse ak nouvo espwa ak rezistans.Nou remèsye Manm Asanble Richard Gottfried ak Senatè Jessica Ramos pou lidèchip reflechi yo ak sipò san konsyans yo nan lejislasyon enpòtan sa a”.

 

Ricardo C., yon sivivan nan trafik moun ak defansè pou Lwa START, te di, "Mwen ta renmen remèsye tout moun ki patisipe nan gwo viktwa sa a jodi a nan pèmèt mwen reyalize yon 'nouvo Kòmansman' vre lè siyen Lwa START la.Mwen remèsye nou tout pou devouman nou anvè mwen menm ak tout moun ki viktim trafik yo, prezan ak ale pou tout tan.Lwa START la ban mwen yon bagay lwa orijinal la pa t ', abilite pou anile tout kondanasyon mwen ki gen rapò ak trafik mwen an.Siyen Lwa START la, pèmèt mwen anile kondanasyon final mwen an epi li ban m libète kont moun ki kaptive m yo ak yon nouvo kòmansman pou mwen nan lavi, lè m pèmèt mwen avanse epi vin vrèman lib e san esklavaj nan yon dosye kriminèl.Mwen remèsye w paske w se vrè super-ewo ki te goumen pou libète nou epi ki te ban nou vrè chape anba chòk emosyonèl ak fizik ak rapèl moun ki te fè nou tounen esklav nan yon moman.Jou sa a pou mwen vrèman vle di yon nouvo kòmansman ak yon avni pi briyan, yon avni inimajinabl ki pa gen okenn limit oswa baryè ki te yon fwa te enpoze sou mwen.Mwen libere de enkyetid ak enkyetid, rapèl konstan nan sa mwen te ekspoze a, ki jan yo te trete mwen ak fòse yo andire.Jou sa a pi devan mwen p ap genyen chòk sa a nan tèt mwen ankò lè m ap aplike pou edikasyon siperyè, yon nouvo karyè, nouvo opòtinite, oswa menm kote pou m viv.Mwen remèsye nou tout pou rezolisyon inébranlable nou jodi a epi mwen remèsye Gouvènè Hochul paske li siyen Lwa START la, ki te vrèman libere m epi ki pral pèmèt mwen reyisi nan lavi." 

 

Rosalinda, yon sivivan nan trafik moun, te di, "Mwen se yon fanm imigran transganr ak sivivan nan trafik.Jodi a, mwen fyè dèske m se yon sitwayen Etazini, epi m ap viv yon vi ki bay satisfaksyon kòm yon pwofesyonèl IT nan domèn swen sante.Jou mwen te fè sèman sitwayènte mwen an, se te youn nan jou ki pi bèl nan lavi m.Bagay yo pa t toujou fasil, sepandan.Mwen se tou yon sivivan nan trafik.Apati lè m te minè, yon nonm vyolan te trafike m nan sèks, e kòm konsekans mwen te fini ak kondanasyon kriminèl ki te akoz krim li te fè kont mwen.Akoz lwa vacatur New York ki pèmèt moun kite kondanasyon pou pwostitisyon, mwen te kapab rakonte istwa mwen bay lapolis epi netwaye dosye mwen—eksepte yon sèl kondanasyon mwen toujou genyen jodi a ki rete.Avoka mwen yo te di m ke menmsi mwen te kapab kite lòt kondanasyon mwen yo antanke viktim trafik anba lwa Eta New York, paske mwen te fè yon lòt lapriyè apre youn nan arestasyon mwen yo pou m soti nan prizon pi vit posib, mwen pa t kalifye. pou gen kondanasyon sa a vid.Sa vle di ke pandan entèvyou sitwayènte mwen an, mwen te oblije eksplike ofisye a poukisa mwen te gen kondanasyon kriminèl sa a, re-viv imilyasyon an ak chòk la ankò.Menm jodi a antanke sitwayen ameriken, mwen toujou santi ke yon sèl kondanasyon sa a se yon kalite tach sou lavi mwen, ak yon rès vyolans ak chòk mwen te soufri nan tan lontan an.Pou m kapab kite kondanasyon sa a dapre Lwa START la ta vle di retabli yon mezi diyite nan lavi m epi vin pwochen etap mwen nan pwosesis gerizon an."

 

Pamela, yon sivivan trafik moun, te di, "Lè mwen tande jodi a ke START ACT ta pral siyen an lwa, kò mwen te kòmanse tranble e mwen prèske tonbe atè a.Mwen jis pa t 'kapab kwè ke lavi mwen ta ka chanje an pi bon kounye a, apre 20 ane nan soufrans.Sa gen ven ane, mwen te kondane pou yon krim dwòg pou yon bagay mwen te oblije fè pandan m te anba kontwòl trafikè mwen an.Mwen te panse li ta pral yon chaj yon sèl fwa pou mwen te konplete sèvis kominotè mwen ak 3 ane pwobasyon, epi mwen pa janm rate yon randevou.Men, mwen santi mwen te pase yon santans 20 ane paske lè yo te refize aplikasyon pou viza T mwen an akòz istwa kriminèl mwen, mwen te santi mwen t ap pini m ankò.Mwen te bloke pou travay legalman, enskri nan lekòl, peye taks, ak akonpaye manman m 'lè li vle vwayaje.Mwen te kontinye soufri pou krim yo te komèt pa yon lòt moun.Li te yon gwo pwa konsa sou mwen ki te santi enposib pou leve, e li fè m santi m tris, deprime, ak tankou mwen pa t kapab avanse.Koulye a, mwen espere ke mwen pral kapab etidye ak travay epi ede retounen nan kominote LGBTQ mwen an.Mwen espere ke mwen kapab viv yon lavi nòmal ak mari m 'ak fè bagay regilye tankou vwayaje oswa adopte yon timoun LGBTQ.Chanjman sa a nan lwa a pa sèlman pral ede m finalman avanse, men li pral ede tou anpil lòt moun tankou m ki te enplike nan bagay yo pa t vle fè."

 

Pwogram Sipò pou Sivivan Enstiti Entènasyonal Buffalo “rekonesans anvè Gouvènè Hochul paske li siyen lejislasyon ki pral gen efè k ap chanje lavi pou sivivan trafik sèks ak travay nan Eta New York.Trafikè a deplase anpil sivivan soti nan yon lòt nan yon lòt pandan tout eksplwatasyon yo e yo fòse yo komèt plizyè kalite krim sou wout la.Lwa sa a pral pèmèt aksè egal a jistis kèlkeswa kalite eksplwatasyon yon sivivan te fè eksperyans oswa kote yo te eksplwate, kidonk gen plis aksè egal a jistis." 

 

Kolaborasyon Otonòm nan Long Island (ECLI/VIBES) "remèsye Gouvènè Hochul paske li te siyen Lwa START la vin lwa.Sipò sa a esansyèl pou non sèlman defann dwa sivivan yo pou yo viv ak pwospere malgre eksperyans pase yo nan trafik moun, men li montre tou ke New York kanpe bò kote sivivan trafik moun.Mèsi a tout sivivan yo ki te pale avèk kouraj pou sipòte lwa sa a."

 

Glennda Testone, Direktè Egzekitif Sant Kominotè Madivin, Gay, Biseksyèl ak Transganr te di, "Sant lan angaje l pou l defann lejislasyon ak politik nan New York ki sipòte bezwen kominote LGBTQ la.Jodi a Gouvènè Hochul ap ede asire idantite Nouyòkè trans ak sèks ki pa konfòme yo pral respekte nan plis aspè nan lavi chak jou yo.Anplis de sa, lè Gouvènè a siyen Lwa START an lwa a ap fè tout sivivan trafik moun yo siyal yo ke yo pi plis pase sikonstans yo te fè fas nan tan lontan an, yon etap enpòtan nan direksyon pou elimine stigma ak demantèlman baryè yo te ka rankontre pou jwenn aksè nan sèvis enpòtan yo tankou. kòm lojman, travay, ak plis ankò."