Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE ETA TE BAY $30 MILYON SUBVENTION POU LAT KONT VYOLANS ZAM PANDAN TWA Dènye MWA

Nouvo Fon yo anonse jodi a $6.3 milyon dola pou elaji pwogram entèvansyon sou vyolans ak zam atravè eta a.

Prim total pou vyolans ak zam gen ladan $8.2 milyon dola pou anboche 129 nouvo anplwaye entèvansyon zam, $5.8 milyon dola pou pwogram angajman jèn yo, ak $16 milyon dola pou fòmasyon ak plasman mendèv.

Sibvansyon yo pral finanse nouvo travayè sansibilizasyon yo, moun k ap entèwonpte vyolans yo ak travayè sosyal atravè eta a nan kominote k ap fè eksperyans ogmantasyon nan tire ak asasina ki gen rapò ak zam afe.

Mesaje kredib yo pral rantre nan lòt moun k ap travay atravè eta a pou redui vyolans ak zam
Atravè Medyasyon, Mentoring ak Angajman KominoteGouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a 6.2 milyon dola nan sibvansyon pou elaji pwogram entèvansyon kominotè ak lopital ki baze sou vyolans ak zam nan kominote atravè eta a ki te fè eksperyans ogmantasyon enpòtan nan fiziyad ak asasina ki gen rapò ak zam afe pandan ane ki sot pase a.Gouvènè Hochul te anonse tou $100,000 nan nouvo sibvansyon bay Family Services of Westchester and Peace is a Lifestyle pou elaji pwogram angajman jèn yo ak pwogram anti-vyolans nan Westchester ak Bronx.Gouvènè Hochul te anonse finansman an nan Mount Vernon Boys and Girls Club maten an, ansanm ak Reprezantan Jamaal Bowman ak yon pakèt ekspè prevansyon vyolans ak lidè kominotè yo.

Kontinye kolaborasyon Eta a ak kominote ki ap fè fas ak plis vyolans ak zam, finansman an pral pèmèt òganizasyon san bi likratif ak lopital yo anboche 90 nouvo travayè sansibilizasyon, entèwonp vyolans ak travayè sosyal ki pral travay pou diminye vyolans ak zam atravè medyasyon, konsèy ak angajman kominote a, epi abòde chòk la. viktim vyolans yo ak fanmi yo fè eksperyans.

Gouvènè Hochul te deklare, “Reyalite a malere se ke nou toujou wè vyolans ak zam nan kominote atravè nasyon an.“Sa a se yon apèl pou reveye, e avèk anons jodi a mwen fyè dèske m te angaje plis pase 30 milyon dola nan sibvansyon pou konbat vyolans ak zam.Lajan sa yo pral ranfòse pwogram sansibilizasyon lari yo nan zòn ki vize yo ki te wè yon ogmantasyon nan sik vyolans ak zam, bay jèn yo zouti ak edikasyon pou yo pouswiv yon avni ki pi briyan."

Nan mwa septanm nan, Gouvènè Hochul te anonse $23.7 milyon dola nan sibvansyon, ki gen ladan $2 milyon dola nan sibvansyon pou anboche 39 nouvo entèwonp vyolans nan Vil New York ak travayè sansibilizasyon lari yo nan tout 12 pwogram SNUG Street Outreach ak sipò eta a.Avèk nouvo prim sa yo, eta a bay yon total $8.2 milyon sibvansyon pou 31 òganizasyon san bi likratif ak lopital kapab anboche 129 nouvo anplwaye entèvansyon sou vyolans ak zam, $5.8 milyon dola pou pwogram angajman jèn yo, ak $16 milyon dola pou fòmasyon ak plasman mendèv.

Pwogram sansibilizasyon nan lari ak entèwonp vyolans trete vyolans ak zam kòm yon pwoblèm sante piblik lè yo idantifye sous la, entèwonp transmisyon li a, epi trete li nan angaje moun ak kominote yo chanje nòm kominotè yo sou vyolans.Dekrè Egzekitif 211, ke Gouvènè Hochul fèk pwolonje, pèmèt eta a akselere sibvansyon sa yo.Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl Eta a (DCJS) te fè patenarya ak Biwo Jistis Kriminèl Majistra Vil Nouyòk la pou distribye finansman bay òganizasyon san bi likratif ki opere pwogram kominotè yo pandan DCJS pral administre sibvansyon yo nan pwogram lopital ak nan 12 SNUG Street eta a. Pwogram sansibilizasyon.Pwogram SNUG Street Outreach eta a pral elaji portée yo nan Albany, Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt.Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse Troy, Yonkers ak Wyandanch.Kat nan pwogram sa yo - nan Albany, Bronx, Buffalo ak Syracuse - gen anplwaye k ap travay ni nan sant kominotè yo ni nan sant chòk yo.DCJS finanse epi bay sipèvizyon administratif ak fòmasyon nan pwogram SNUG yo, ke òganizasyon san bi likratif yo opere nan kominote sa yo.

Pwogram SNUG Street Outreach eta a pral elaji portée yo nan Albany, Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt.Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse Troy, Yonkers ak Wyandanch.Kat nan pwogram sa yo - nan Albany, Bronx, Buffalo ak Syracuse - gen anplwaye ki travay ni nan sant kominotè ni nan sant chòk yo.DCJS finanse epi bay sipèvizyon administratif ak fòmasyon nan pwogram SNUG yo, ke òganizasyon san bi likratif yo opere nan kominote sa yo.

Manm Kongrè a Jamaal Bowman te di, “Pandan travay mwen kòm edikatè ak eksperyans kòm paran ak rezidan nan New York, mwen te wè premye men kalite lit moun nan kominote nou yo rankontre chak jou.Mwen fyè pou m rantre nan Gouvènè Hochul pou m envesti estratejikman nan pwogram kominotè enpòtan yo epi pou m jwenn nouvo finansman pou Sèvis pou Fanmi Westchester ak Peace is A Lifestyle.Moun ap soufri e nou wè sa nan kantite vyolans ak konpòtman oto-destriktif k ap fèt pami jèn yo ak pi gran jenerasyon menm jan.Anons jodi a sou finansman adisyonèl ak patenarya kontinyèl ant Gouvènè a, gwoup kominotè sou teren yo, ak tèt mwen se yon etap pozitif nan misyon nou pou mete fen nan vyolans, men nou pa pral sispann isit la.Pou kòmanse geri epi reponn a kriz sa a, nou bezwen plis lajan pou pwogram sipò nan katye nou yo.Nan Kongrè a, mwen pral kontinye travay pou jwenn Build Back Better Act, ki pral bay $5 milya dola pou pwogram entèvansyon vyolans atravè peyi a, siyen an lwa.Mwen konnen ke nou sou bon chemen pou geri zanmi nou yo, moun nou renmen yo, ak vwazen nou menm."

Lidè majorite Andrea Stewart-Cousins te di, “Nou te wè yon gwo ogmantasyon nan kantite krim ki gen rapò ak zam ane ki sot pase a.Li vrèman se yon kriz sante nan tèt li, epi li dwe konfwonte ak yon sans ijans.Eta New York te premye nan nasyon an ki te deklare vyolans ak zam yon ijans pou katastwòf, epi trete li kòm yon kriz sante piblik.Mwen ta renmen remèsye Gouvènè Kathy Hochul paske li pwolonje ijans sa a epi li libere lajan pou yo itilize pou entèvansyon.Entèvansyon Vyolans Kominotè se youn nan fason ki pi efikas pou redwi epi sispann krim ki gen rapò ak zam, e anons jodi a kontinye travay nou ak lidè kominote yo pou fè envestisman reyèl.Lè nou travay ak kominote nou yo ak atravè envèstisman yo ap fè nou ka anpeche kantite fiziyad nan zòn nou an epi mete yon kanpe nan asasinay san sans sa yo."

Premye Komisyonè Adjwen Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl Eta New York, Mark E. White, te deklare, “Twòp nan lavi jèn nou yo te koupe kout akòz vyolans k ap soufri nan kominote nou yo.Envestisman sa a pral ede asire ke kominote nou yo gen resous ki nesesè pou sipòte jèn nou yo.Nou remèsye Gouvènè Hochul pou lidèchip li ak angajman li pou diminye vyolans ak zam nan finansman ak elaji pwogram sansibilizasyon lari yo, ki ofri altènativ pozitif pou jèn nou yo”.

Komisyonè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York, Sheila J. Poole, te di konsa, “Aktivite gang ak vyolans nan lari yo andomaje timoun nou yo ak fanmi nou yo epi dechire twal kominote nou yo.Mwen felisite Gouvènè Hochul paske li te fè envestisman sa a ki te anreta e ki nesesè anpil nan jèn yo ak kominote yo.Jèn yo bezwen espwa ke gen yon avni pi lwen pase gang ak zam."

Travayè sansibilizasyon lari yo ak moun k ap fè vyolans yo reponn a tire pou anpeche vanjans atravè medyasyon epi ede moun ki afekte dirèkteman pa vyolans yo; angaje kominote a, òganizasyon relijye yo ak klèje, ak biznis lokal yo atravè rasanbleman ak evènman espesyal; epi konseye moun pou fikse objektif epi konekte yo ak opòtinite edikasyonèl ak travay ak sèvis, tankou konsèy, tretman dwòg ak alkòl, kou jesyon kòlè ak lòt resous, pou ankouraje ladrès pozitif pou lavi yo.

Atravè yon patenarya ant DCJS ak Biwo Sèvis Viktim eta a, pwogram SNUG yo bay tou konsèy ki enfòme sou chòk, gwoup sipò, defans ak asistans pou ranpli aplikasyon pou konpansasyon viktim yo, ak referans pou lòt sèvis jan yo idantifye oswa bezwen.Travayè sosyal klinik yo ak responsab ka ede patisipan SNUG yo ak fanmi yo; Anplwaye SNUG, kèk ladan yo tou gen istwa chòk konplèks akòz lavi anvan yo ak patisipasyon yo nan sistèm jistis kriminèl la; ak nenpòt viktim vyolans kominotè oswa lòt krim nan vil pwogram nan sèvi yo.Estrikti administratif santralize DCJS ak fòmasyon pou SNUG bay yon sipèvizyon konplè ak konsistan sou pwogram nan malgre 12 antite diferan nan chak kominote ap dirije.

$8.2 yo te bay òganizasyon san bi likratif sa yo, lopital ak Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl la, ki pral resevwa $254,000 (nan $8.2 milyon dola) pou de pozisyon pou elaji estrikti administratif li ki sipèvize pwogram SNUG eta a finanse yo.Finansman pou chak pwogram varye paske li baze sou estrikti salè chak antite epi si pozisyon yo se aplentan oswa a tan pasyèl:

Entewonpsyon Vyolans Vil Nouyòk

• Brownsville Think Tank Matters: yon pozisyon, $75,000

• CAMBA (Brownsville nan vyolans deyò): twa pozisyon, $120,000

• CCI (RISE/Brooklyn, Save Our Streets/The Bronx, and Neighborhood Safety Initiatives/Harlem): sis pozisyon, $420,000

• Sant Central Family Life Center (Staten Island): twa pozisyon, $136,800

• East Flatbush Village: de pozisyon, $120,000

• Elèv Elit (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale Hospital, Kings County Hospital): 11 pozisyon, $660,000
• Garden of Jethsemane Ministries (Harlem): de pozisyon, $50,000

• Gateway Community Empowerment (Brooklyn): yon pozisyon, $36,000

• Jewish Community Center of Greater Coney Island: twa pozisyon, $175,695

• LIFECamp (pwogram nan kominote a/Queens and Jamaica Hospital): sis pozisyon, $240,000

• Northwell Hospital (South Shore University Hospital, Cohen Children's Medical Center, State Island University Hospital): senk pozisyon (enkli yon travayè sosyal), $557,500

• Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitals/Lincoln): twa pozisyon, $191,382

• Inisyativ Kings Against Violence (Kings County Hospital): twa pozisyon, $180,000

• Southside United (Brooklyn): de pozisyon, $92,000

• Resous Street Corner (pwogram kominotè/Harlem and Harlem Hospital): sis pozisyon, $300,000

• Urban Youth Alliance International (The Bronx): twa pozisyon, $156,975

SNUG / Travayè ak Travayè Sosyal nan Lari ki baze nan Lopital

• $669,000 pou Jacobi Medical Center pou twa travayè sansibilizasyon ak twa travayè sosyal

• $1.88 milyon dola pou 23 pozisyon k ap sèvi lopital nan Albany, Buffalo, Poughkeepsie, Mt.Vernon, Newburgh, Rochester ak Syracuse: 11 travayè sansibilizasyon ak 12 travayè sosyal/pwofesyonèl sante mantal.

SNUG / Travayè Sensibilis lari ki baze nan kominote a

• Albany: Trinity Alliance, sis pozisyon, $311,510

• Bronx: Jacobi Medical Center, kat pozisyon, $219,600

• Buffalo: Sant Medikal Erie County, sèt pozisyon, $406,000

• Hempstead: Family and Children's Association, yon pozisyon: $48,260

• Mt.Vernon: Family Services of Westchester, de pozisyon, $93,416

• Newburgh: RECEP, de pozisyon, $107,200

• Poughkeepsie: Sèvis pou Fanmi, de pozisyon, $107,200

• Rochester: PathStone, senk pozisyon, $260,000

• Syracuse: Syracuse Community Connections, senk pozisyon, $262,400

• Troy: Trinity Alliance, yon pozisyon, $42,748

• Yonkers: YMCA nan Yonkers, de pozisyon, $101,600

• Wyandanch: Konsèy Opòtinite Ekonomik nan Suffolk, yon pozisyon, $44,570

Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl la gen yon varyete responsablite, tankou fòmasyon pou fè respekte lalwa; koleksyon ak analiz done krim nan tout eta a; antretyen enfòmasyon sou istwa kriminèl ak dosye anprent; sipèvizyon administratif bank done ADN eta a, an patenarya ak Lapolis Eta New York; finansman ak sipèvizyon pwogram pwobasyon ak koreksyon kominotè; administrasyon fon jistis kriminèl federal ak eta; sipò ajans ki gen rapò ak jistis kriminèl atravè eta a; ak administrasyon Rejis delenkan seksyèl eta a.

Biwo Sèvis Viktim sipòte plis pase 200 pwogram asistans pou viktim ki ofri sèvis dirèk, tankou konsèy pou kriz, defans, abri ijans, asistans legal sivil ak asistans demenajman, pou viktim yo ak fanmi yo.Ajans la bay tou asistans finansye ak ranbousman pou viktim krim ki elijib yo pou depans medikal ak konsèy, depans pou fineray ak antèman, salè pèdi ak sipò, anplis lòt asistans.

###


Lòt nouvèl disponib nan www.governor.ny.gov
Eta New York | Chanm Egzekitif |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418