Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL SIYEN LEJISLASYON POU MANDE SÈVIS ADOPTION POU BAY OPSYON LANG ALTÈNÈ POU MOUN KI GEN KONPANS ANGLE LIMITE.

Lejislasyon (S.2585-A/A.6665-A)Egzije Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi pou bay enfòmasyon sou sèvis apre adopsyon nan lòt lang pou moun ki gen konpetans limite angle.

Lejislasyon Gouvènè Hochul jodi a (S.2585-A/A.6665-A)an lwa pou mande Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi pou bay enfòmasyon sou sèvis adopsyon nan sèten lang ki pa Angle.Lejislasyon an asire sèvis sa yo pral bay an fransè, polonè, ak dis lang ki pi komen ki pa anglè yo pale pa moun ki gen konpetans limite angle nan Eta New York, dapre done resansman an.Enfòmasyon sa a pral pibliye ak yon lis lang aksesib nenpòt benefis oswa sèvis pou asistans apre adopsyon. 
 
Gouvènè Hochul te deklare, “Lè nou agrandi rezo sipò sèvis enfòmasyon apre adopsyon an, n ap ede anpil moun Nouyòkè ak fanmi adopsyon yo jwenn enfòmasyon yo bezwen an kèlkeswa lang."New York se lakay moun ki soti toupatou nan mond lan, epi konpetans nan lang pa ta dwe yon obstak pou jwenn aksè nan enfòmasyon enpòtan.Sa pral bay nouvo fanmi estabilite ki nesesè anpil pou fanmi adoptif yo." 
 
Lwa a antre an vigè 90 jou apati jodi a. 
 
Senatè Jabari Brisport te di, “Mwen kontan e mwen fyè pou m wè pwojè lwa sa a vin tounen lwa.Avanse nan direksyon yon sistèm legal ki totalman rekonèt ak respekte tout kalite fanmi yo vle di tou sipòte tout kalite fanmi nan ekitab.Men, tout opsyon sipò teyorik nan mond lan pa vle di anyen si moun ki bezwen yo pa pale de yo." 
 
Manm Asanble Catalina Cruz te deklare, “Chanjman popilasyon an k ap fèt rapidman nan tout eta nou an mande pou ajans gouvènman yo adapte yo pou yo ka pi byen satisfè bezwen timoun yo ak fanmi yo konfye yo sèvi ak pwoteje yo.Lejislasyon sa a pral ede fanmi adoptif yo pi byen bay pitit yo lè yo fè Eta a bay enfòmasyon enpòtan sou sèvis apre adopsyon ki disponib pou yo nan lang prensipal yo.Pou anpil paran adoptif ki pa konpetan nan Angle ak Elèv k ap Aprann Angle, chanjman sa a se yon devlopman trè pozitif.Plis fanmi sa yo vin fò, se pi fò New York vinn.Mwen felisite Gouvènè Hochul paske li siyen pwojè lwa sa a epi mwen remèsye Senatè Jabari Brisport paske li defann pwoblèm sa a nan Sena Eta New York la”. 
 
 
###