Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE KANPAY #VAXFORKIDS POU OGMANTE TO VAKSINASYON PAMI TIMOUN SENK AK PI GWO

Nouvo pwogram ki ankouraje pedyat, paran, ak gadyen pou asire timoun senk an oswa plis pran vaksen epi kenbe tout dòz vaksen yo rekòmande.  
  
Efò Maketing Plizyè Gen ladann televizyon ak medya dijital pou rive jwenn paran ak gadyen  
  
Swiv Elijiblite Dòz Rafòsman pou Adolesan 12 ak pi gran ak Elijiblite Dòz Adisyonèl pou Timoun 5 - 11 Ki gen sèten kondisyon iminitè  
  
Paran ak Gadyen Nouyòk yo ka aprann plis epi pwograme vaksen gratis pitit yo jodi a: ny.gov/VaxForKids  
  
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a yon nouvo kanpay pou ogmante pousantaj vaksinasyon pami timoun senk an oswa plis - mande pedyat, paran, ak gadyen legal yo pou yo ede timoun yo pran vaksen epi kenbe tout dòz vaksen COVID-19 yo rekòmande yo.  
   
"Pi bon pwoteksyon pou timoun nou yo se asire yo pran vaksen epi kenbe tout dòz vaksen yo rekòmande yo," Gouvènè Hochul te di."Pandan COVID-19 ap kontinye gaye, pi bon zam pou timoun nou yo se vaksen an.Li an sekirite, efikas, gratis, epi plis pase demi milyon timoun nan New York ki gen ant 5-11 ane deja pran premye dòz yo.Avèk kanpay #VaxForKids, n ap double efò nou pou fè mesaj enpòtan sa a bay menm plis paran ak gadyen.” 
   
Efò ki gen plizyè aspè #VaxForKids gen ladan nouvo efò maketing pou rive jwenn paran ak gadyen yo an Angle ak Panyòl.Sa gen ladann piblisite sou televizyon, radyo, ak dijital - tankou rechèch ak difizyon.Kòm yon pati nan pwogram nan, yon nouvo PSA ki gen Komisyonè Sante Eta Enterimè, Dr Mary T. Bassett pral lanse nan tout eta a ak yon konsantre sou rive jwenn paran ak gadyen timoun 5 - 11.Lòt PSA yo pral lanse pandan semèn k ap vini yo.  
   
Doktè Mary T. Bassett, Komisyonè Sante Eta enterimè , te deklare, “Depi aparisyon variant Omicron an, ka COVID-19 e menm entène lopital ap ogmante pami timoun yo.Pa janm gen yon tan ki pi enpòtan pou pedyat, paran, ak gadyen yo pou asire timoun senk an oswa plis pran vaksen an epi rete ajou ak tout dòz yo rekòmande.Vaksen yo te kolòn vètebral swen pedyatrik pandan plizyè dizèn ane, pwoteje timoun nou yo kont maladi inonbrabl.Vaksen kont COVID-19 la pa diferan.Mwen ankouraje Nouyòkè yo pou yo asire pitit yo pran vaksen konplè - ak twazyèm dòz yo lè yo elijib - pou yo gen yon pwoteksyon ki enpòtan e ki kontinye kont viris la."  
   
Jiska dat, plis pase 1.5 milyon timoun 5 - 17 te pran vaksen kont COVID-19.Apati 10 janvye 2022, 32.2% nan timoun 5 - 11 ak 73.4% nan adolesan 12 - 17 te resevwa omwen yon dòz vaksen COVID-19 ak 21.6% nan timoun 5 - 11 ak 65.4% nan adolesan 12 - 17 gen. fini premye seri vaksen yo.  
   
Pou akonpaye pwogram kominikasyon an, yo pral etabli nouvo sit pop-up #VaxForKids nan kominote atravè eta a pou administre premye ak dezyèm dòz pou timoun senkan oswa plis, ansanm ak dòz rapèl ak adisyonèl pou timoun ak adolesan ki elijib yo.Kote ak dat yo pral anonse byento.Deja, eta a te etabli yon sant espesyal pou paran ak gadyen yo gen enfòmasyon , resous , ak FAQ sou vaksen an ak timoun yo espesyalman.Depatman Lasante kontinye ap kominike aktivman epi bay founisè pedyatrik yo sou teren ak nan chak rejyon atravè eta a.  
   
Timoun senk an oswa plis elijib pou vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19.Apati 7 janvye 2022 , adolesan ki gen 12 an oswa plis elijib pou yon dòz rapèl vaksen Pfizer-BioNTech omwen senk mwa apre yo fin fini premye seri vaksen yo.Anplis de sa, timoun 5 - 11 ane ki gen sèten kondisyon iminitè yo elijib kounye a pou yon lòt dòz vaksen Pfizer-BioNTech omwen 28 jou apre yo fin ranpli premye seri vaksen yo.Founisè pedyatrik, paran, ak gadyen yo ankouraje yo vizite ny.gov/VaxForKids, ny.gov/Boosters , ak ny.gov/GetTheVaxFacts pou jwenn enfòmasyon ak resous ki fè konfyans sou vaksen COVID-19 la ak timoun ak adolesan.  
   
Vaksen COVID-19 la gratis epi li disponib toupatou nan eta a, sa enkli nan plis pase 2,000 kote ki administre vaksen an pou timoun yo.Tout sit vaksinasyon an mas eta yo ap ofri vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 pou timoun senkan oswa plis, dòz rapèl pou Nouyòkè ki gen 12 an oswa plis, ak dòz adisyonèl pou timoun ki gen iminitè senkan oswa plis.Paran ak gadyen yo ka vizite vaccines.gov ,voye mesaj postal yo nan 438829, oswa rele 1-800-232-0233 pou jwenn kote ki tou pre.Nou ankouraje Nouyòkè yo tou pou kontakte pedyat pitit yo, doktè fanmi, depatman sante konte yo, Sant Sante ki kalifye federalman (FQHCs), sant sante nan zòn riral yo, oswa famasi ki ka administre vaksen an nan gwoup laj sa a.Asire w ke founisè a ofri vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la.  
   
###