Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE $70 MILYON NAN FINANMAN FEDERAL POU ABORDE DEZÈ GARANTI TIMOUN.

Finansman pral sipòte nouvo pwogram gadri nan zòn ki pa gen ase plas pou gadri
 
Aplikasyon yo louvri nan mitan mwa avril 2022
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a ke 70 milyon dola nan finansman sibvansyon yo pral disponib pou nouvo pwogram gadri ki gen lisans, ki anrejistre oswa ki pèmèt yo nan zòn nan eta a ki pa gen ase plas pou gadri, ke yo rele dezè gadri.Lajan yo, ki fè pati inisyativ dezè gadri 100 milyon dola ki te apwouve nan Bidjè 2021 la, yo disponib atravè Lwa sou Plan Sekou Ameriken epi yo pral administre pa Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York.Sibvansyon yo pral ede nouvo founisè gadri nan zòn ki pa gen desèvi yo bati pwogram yo, kouvri depans pou kòmanse ak depans pèsonèl yo, rekrite, fòme, ak kenbe anplwaye yo, epi sipòte anplwaye yo pou jwenn aksè nan vaksen COVID-19 yo.Aplikasyon pou sibvansyon yo ap ouvri nan mitan mwa avril e yo pral rive jiska 19 me 2022—ak anons pou prim yo te prevwa pou mwa jen. 
  
Gouvènè Hochul te deklare, “Gwen timoun se youn nan motè ki pi enpòtan pou rebati New York pi solid apre pandemi an, epi li pral ofri anpil opòtinite pou paran k ap travay.“Lajan federal sa yo pral byen lwen pou asire ke okenn Nouyòkè p ap rete san gadri.New York ap toujou rete angaje l pou elimine pwoblèm dezè gadri yo epi l ap travay san pran souf pou asire tout paran yo gen aksè a liy lavi vital sa a”. 
  
Pou opòtinite finansman sa a, dezè gadri yo defini kòm zòn resansman kote gen twa oswa plis timoun ki poko gen senkan pou chak plas gadri ki disponib, oswa pa gen plas gadri ki disponib nan zòn nan.Dapre kritè sa yo, plis pase 60% nan Eta New York konsidere kòm yon dezè gadri.Tout zòn resansman nan Eta New York yo te make selon kantite plas ki disponib, epi founisè gadri potansyèl yo ka revize kat dezè gadri a pou yo ka disène lokal ki apwopriye yo.Ou ka jwenn plis detay sou kalifikasyon ak kondisyon pou sibvansyon an nan RFA a
 
Reprezantan Adriano Espaillat te di, “Youn nan leson ki pi enpòtan nou te aprann pandan pandemi an se ke founisè gadri yo esansyèl pou sipò ak byennèt fanmi yo.Nou pa ka refè si nou kite founisè swen timoun yo dèyè, epi fanmi nou yo bezwen sipò yo jodi a plis pase tout tan.Mwen felisite Gouvènè Hochul pou anons jodi a ki alokasyon finansman federal sa a ke mwen te ede sekirize atravè Lwa sou Plan Sekou Ameriken an pou sipòte founisè swen lajounen yo pandan y ap rekonstwi pou bay fanmi yo atravè kominote nou yo sipò ak asistans yo bezwen pandan vwayaj nou an nan rekiperasyon an”. 
 
Reprezantan Joe Morelle te di, “Gren timoun ki san danje epi serye esansyèl pou fanmi yo, men kounye a, twòp gen difikilte pou jwenn aksè nan li.Mwen rekonesan anvè Gouvènè Hochul paske li fè pwoblèm sa a yon priyorite, e mwen fyè dèske m te delivre fon sa yo pou New York atravè Plan Sekou Ameriken an.Mwen pran angajman pou m kontinye travay mwen nan Kongrè a pou rann gadri pi aksesib ak abòdab pou soulaje chay fanmi k ap travay yo”. 
 
Reprezantan Jamaal Bowman te deklare, “Eta New York se youn nan eta ki pi divèsifye nan Amerik, men tou youn nan eta ki pi inegal.Aksè a gadri espesyalman ba pami sèten popilasyon, sa ki afekte sitou fanmi koulè, fanmi ki pa gen revni ak anpil moun k ap viv nan zòn riral yo ak nan katye ki klase kòm dezè gadri.Pou twò lontan, gouvènman federal la te anba finansman gadri pou timoun, kite anpil kominote san opsyon gadri adekwat, yon bagay espesyalman pwoblèm paske li afekte timoun yo nan ane fòmasyon yo lè eksperyans yo ap fòme ladrès kognitif, langaj, ak sosyo-emosyonèl ki enfliyanse lavni. aprantisaj.Mank lajan sa a pou asistans gadri ak sibvansyon leta pou gadri pou fanmi ki gen revni fèb yo te fè anpil moun fè yon chwa ant depanse yon pati enpòtan nan revni yo nan gadri oswa kite mendèv la nèt pou yo vin yon moun k ap bay swen aplentan. .Aksyon federal nesesè, epi mwen pral sipòte nenpòt efò ki fèt pou ogmante finansman pou asistans gadri ak pou elaji aksè nan aprantisaj bonè." 
 
Reprezantan Mondaire Jones te di konsa, “Gadri bon jan kalite ak bon mache enpòtan anpil pou timoun, fanmi yo ak ekonomi nou an.Men, nan kominote atravè New York ak nan tout peyi nou an, tou senpleman pa genyen ase founisè swen pou timoun pou satisfè demann, sa ki fòse paran yo fè efò ekstraòdinè pou jwenn swen pou fanmi yo.Nouvo finansman sa a, mwen te fyè dèske m te ede m garanti nan kad Plan Sekou Ameriken an, pral ede chanje sa.Pandan n ap kontinye goumen pou fè gadri inivèsèl yon reyalite nan nivo federal, mwen fyè dèske New York ap travay pou asire chak fanmi nan eta nou an gen bon jan kalite gadri pou timoun yo bezwen e yo merite.” 
 
Komisyonè OCFS Sheila Poole te di konsa, “Finansman sa a rekonèt plis mank de gadri pou tibebe ak timoun piti ak mank gadri ki disponib andeyò lè ak jou ouvrab nòmal yo.N ap asire tou ke divèsite ak ekite konpozan yo entegre nan opòtinite finansman an pou kominote koulè ki te pi plis frape nan pandemi COVID-19 la jwenn priyorite ak sipòte nan konstriksyon plas gadri pou timoun.” 
 
Prezidan Komite Timoun ak Fanmi, Manm Asanble Andrew Hevesi , te di, “Aksè nan gadri pa dwe depann de kòd postal yon moun.Lajan sa a pral itilize pou pote gadri nan pati nan eta a ki te grangou pou sèvis yo.Mwen rekonesan anvè Gouvènè Hochul ak Komisyonè Poole pou travay dilijan yo fè pou mete finansman sa a nan men moun ki bezwen li epi adrese dezè gadri atravè eta nou an, mete ann aplikasyon youn nan viktwa bidjè ane pase a.Mwen espere travay avèk yo, lidèchip, ak kòlèg mwen yo pou asire plis siksè pou timoun ak fanmi yo nan bidjè ane sa a," 
 
Prezidan Komite Timoun ak Fanmi, Senatè Jabari Brisport , te deklare, “Pèz dizèn ane nan trete ak finanse gadri pou timoun kòm yon sèvis prive olye ke yon enfrastrikti piblik vital te kite sistèm nan sou wout pou l tonbe.Lajan sa yo ki soti nan bidjè ane pase a se yon sipò lavi ki bezwen dezespereman ki montre ijans pou yo pase Swen Timoun Inivèsèl nan New York.Nou pa ka kontinye kite paran yo ak founisè gadri yo nan yon eta enkyetid toutan pandan y ap lite pou kenbe tèt yo pi wo ant kouran finansman yo." 
 
Tout aplikan yo dwe ranpli oryantasyon sou entènèt OCFS la anvan yo aplike pou sibvansyon an.Tanpri vizite sitwèb OCFS la pou plis enfòmasyon.Pwogram ki aplike pou vin yon sant gadri Atik 47 NYC DOHMH dwe patisipe nan yon oryantasyon anvan pèmi anvan yo aplike pou yon nouvo pèmi.   
  
Aplikan ki bezwen asistans pou kòmanse pwogram gadri yo ka kontakte Biwo Rejyonal OCFS konte yo oswa ajans resous ak referans gadri lokal yo (CCR&R), ki kapab ede avèk pwosesis lisans lan. 
 
###