Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL SIYEN LEJISLASYON KI PWOTEJE VIKTIM VYOLANS DOMESTIK

 

 
Lejislasyon (S.8417B/A.9601B)Entèdi Diskriminasyon Kont Viktim Vyolans Domestik 
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te siyen jodi a lejislasyon ki pwoteje viktim vyolans domestik kont diskriminasyon.Lejislasyon (S.8417B/A.9601B)elaji pwoteksyon pou viktim vyolans domestik yo nan domèn diskriminasyon kote yo pa te garanti anvan, tankou lojman ak akomodasyon piblik.Lè Gouvènè Hochul siyen lejislasyon sa a te akonpli yon priyorite lejislatif kle li te pwopoze nan Eta 2022 li a.
 
Gouvènè Hochul te deklare, “Pandimi a te mennen nan yon ogmantasyon dechiran nan vyolans domestik ak vyolans ki baze sou sèks, epi New York dwe rete djanm pou pwoteje sivivan yo."Depi mwen te ede manman m ouvri yon kay pou sivivan vyolans domestik, mwen te fè l tounen yon priyorite pèsonèl pou m fè tout sa m kapab pou m kanpe ak sipòte moun ki sove yo.Mwen fyè pou m siyen lejislasyon sa a, yon etap enpòtan anpil pou asire sivivan yo ka jwenn aksè nan sèvis yo bezwen an san danje san yo pa pè diskriminasyon oswa vanjans.”
   
Pwojè lwa sa a pral elaji pwoteksyon anba Lwa sou Dwa Moun epi amelyore aksè nan pwosesis plent Divizyon Dwa Moun pou viktim vyolans domestik lè li entèdi diskriminasyon kont viktim vyolans domestik nan tout kontèks lwa anti-diskriminasyon New York kouvri, tankou lojman, edikasyon. , ak akomodasyon piblik yo.
 
Anvan sa, viktim vyolans domestik yo te sèlman kouvri kòm yon klas pwoteje anba dispozisyon travay yo nan Lwa Dwa Moun.Sepandan, travay se pa sèl kontèks kote yon viktim ka fè fas ak diskriminasyon, sa ki fè elajisman sa a nan lòt domèn tankou lojman ak akomodasyon piblik nesesè, ak plis enstwi yon lantiy ki santre sou sivivan, ki enfòme sou chòk, epi ki reponn kiltirèl nan Eta New York. repons bay sivivan yo.
 
Lwa sou Dwa Moun New York se pi ansyen lwa kont diskriminasyon nan peyi a, epi New York se te premye eta tou ki te kreye yon ajans pèmanan k ap fè respekte lwa kont diskriminasyon.Pwojè lwa Gouvènè a te siyen jodi a reflete angajman kontinyèl Eta New York pou elaji pwoteksyon Lwa Dwa Moun yo epi asire tout Nouyòkè yo ka viv san diskriminasyon.
 
Senatè Eta Roxanne Persaud te di, "Diskriminasyon kont viktim ak sivivan vyolans domestik vin pi gwo baryè yo deja rankontre pou yo refè ak rebati lavi yo.Mwen fyè pou m travay avèk Gouvènè Hochul nan kodifye pwoteksyon sa yo kont diskriminasyon nan lojman, kredi, akomodasyon piblik, enstitisyon edikasyon, ak lòt domèn kote sivivan yo fè fas ak difikilte.Mon rekonesan osi mon koleg Lasanble Nikki Lucas pour entrodwir sa lezislasyon tre enportan.Okenn Nouyòkè pa ta dwe fè fas a diskriminasyon kòm yon viktim oswa sivivan vyolans domestik”.
  
Manm Asanble Nikki Lucas te di, "Viktim vyolans domestik yo ap fè fas ak yon pakèt defi men batay kont diskriminasyon pa ta dwe youn nan yo.Pwojè lwa sa a ajoute pwoteksyon pou viktim anba lwa Dwa Moun, ki, anvan lwa sa a, te sèlman pwoteje viktim yo kont diskriminasyon nan travay.Pwojè lwa sa a gen ladann pwoteksyon nan domèn lojman asistans piblik, lojman prive, pwogram fòmasyon aprantisaj, akomodasyon piblik, pwofesyonèl byen imobilye ak lòt domèn.Mwen kontan dèske lejislasyon an te pase unaniment, ak tou de Repibliken ak Demokrat yo te vote pou bòdwo a.Mwen kontan anpil dèske Gouvènè Hochul mete priyorite pou siyen pwojè lwa sa a vin lwa rapidman”.
 
Vyolans domestik se yon pwoblèm grav ki ap fè fas plizyè santèn milye Nouyòkè, sitou fanm.An 2020, te gen 165,577 lòd pwoteksyon vyolans domestik yo te bay nan Eta New York, dapre Biwo Eta New York pou Prevansyon Vyolans Domestik (OPDV).Pandan pandemi COVID-19 la, pwoblèm yo te vin pi grav, ak apèl nan liy dirèk Eta New York la te ogmante de prèske 45 pousan.
 
Lejislasyon sa a bati sou reyalizasyon Gouvènè a nan bidjè Ane Fiskal 2023 ki te adopte ane sa a, ki gen ladan prèske 90 milyon dola nan finansman pou pwogram prevansyon vyolans domestik ak atak seksyèl ak èd pou sivivan yo ak fanmi yo.Gouvènè a te tou asiyen $14.4 milyon dola nan Biwo Sèvis Viktim pou sipòte founisè sèvis viktim yo epi pèmèt pwogram yo ofri yo kontinye fonksyone san entèripsyon - malgre yon pèt enpòtan nan finansman Lwa sou Viktim Krim federal yo.
  
###