Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE PLAN BALE POU TRANSFORME SISTÈM GARANTI TIMOUN NAN NEW YORK

 GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE PLAN BALE POU TRANSFORME SISTÈM GARANTI TIMOUN NAN NEW YORK   

   
Nouvo Inisyativ pral rasyonalize Pwosesis aplikasyon pou gadri pou timoun, elaji aksè a gadri, epi sipòte enfrastrikti gadri New York. 
 
Bati sou Gouvènè Hochul la Ajanda Swen Timoun pou Rann Swen Timoun Pi Ekitab, Pli Aksesib, ak Pli Abòdab nan Eta New York 
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a yon gwo plan pou transfòme sistèm gadri New York la kòm yon pati nan Eta Eta 2023 li a, ki fè sistèm lan pi jis, pi abòdab, ak pi fasil pou jwenn aksè. Pwopozisyon yo gen ladan plan pou rasyonalize ak santralize pwosesis aplikasyon pou gadri a, elaji aksè nan sistèm nan, epi bay asistans bay fanmi, travayè, ak biznis pou sipòte enfrastrikti gadri New York la.    
 
Gouvènè Hochul te di: “Antanke yon moun ki te oblije mete karyè yo an poz akoz mank opsyon gadri pou timoun abòdab, mwen konprann ki jan sovtaj sa a enpòtan pou fanmi yo.“Pandan ke nou te fè gwo envestisman pou ranfòse finansman gadri, toujou gen twòp fanmi ki pa kapab jwenn aksè nan resous sa yo. Se poutèt sa n ap pran etap enpòtan yo pou amelyore pwosesis pou jwenn gadri pou timoun, elaji kalifikasyon pwogram yo, epi sipòte mendèv gadri nou an.”   
 
Pwogram gadri yo te opere depi lontan sou maj ki pi piti yo, yo pa kapab ogmante frè ekolaj ase pou kouvri gwo depans pou bay bon jan kalite swen, ki gen ladan salè k ap viv pou anplwaye k ap pran swen ak edike pi piti timoun nou yo. Nan pi gwo pandemi an, pandan salklas yo te fèmen e tout pwogram yo te fèmen pòt yo, anpil fanmi te lite pou jwenn lòt aranjman pou swen, ki te mete travay yo - ak estabilite ekonomik yo - an danje. Kòm yon rezilta, fanm yo te kite mendèv la nan yon pousantaj disproporsyone pandan y ap fanmi yo pa t ap travay pou yo te kite yo navige nan yon sistèm frajil, patchwork.  
 
Ane pase a, Gouvènè Hochul te anonse yon envestisman istorik 7 milya dola eta nan gadri. Poutan, itilizasyon gadri rete ba, epi Gouvènè a rete angaje l pou l ede fanmi yo jwenn aksè nan resous ki disponib yo. Se poutèt sa pwopozisyon Gouvènè Hochul la pral konsantre sou twa objektif prensipal pou revizyon sistèm gadri New York la: rann li pi fasil pou fanmi yo jwenn aksè nan asistans finansyè yo kalifye pou yo; bay sipò pou mendèv gadri a; epi angaje kominote biznis la nan nouvo fason pou konstwi pwovizyon epi redwi depans pou plis fanmi yo.  
 
Komisyonè Enterimè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York Suzanne Miles-Gustave te deklare, “Mwen aplodi Gouvènè Hochul paske li rekonèt ijans ak siyifikasyon transfòme sistèm gadri New York la. Sa a se yon seri inisyativ konplè e revolisyonè sa a pral fasilite pi gwo aksè nan gadri pou paran nou yo k ap travay di, ogmante salè pou anplwaye gadri nou yo ki merite, ki bay anpil nan tèt yo pandan y ap lite souvan pou yo fè yon salè vivan epi asire estabilite nan. pwogram gadri pandan demann pou sèvis yo ap kontinye grandi. Nou te koute fanmi nou yo, espesyalman fanm ki pi souvan afekte pa limit swen timoun yo, tande founisè nou yo epi yo di san rete ou pa poukont ou. OCFS fyè dèske li fè pati aksyon odasyeu sa a pou rann gadri bon jan kalite, an sekirite epi an sekirite pi ekitab, abòdab ak dirab.” 
  
Rasyonalize ak Santralize Pwosesis Aplikasyon pou Swen Timoun 
Gouvènè Hochul te pwopoze yon solisyon elektwonik nan tout eta a ki pèmèt fanmi yo tcheke davans pou kalifikasyon epi aplike pou asistans pou gadri, retire nenpòt pwosesis redondants ak kondisyon rapò ki pa nesesè yo mete sou fanmi yo. Lè li rasyonalize ak santralize aplikasyon an pou asistans pou gadri, senplifye pwosesis pou prezante dokimantasyon an, epi kreye yon opsyon aplikasyon sou entènèt pou tout konte, Gouvènè Hochul vize pou ogmante dramatikman kantite aplikasyon ki konplete avèk siksè. 
  
Ogmante Aksè nan Sistèm Swen Timoun lan 
Gouvènè Hochul te devwale yon plan pou elaji kalifikasyon pou asistans pou gadri lè li ogmante limit revni nan maksimòm lwa federal pèmèt – ki se 85 pousan revni medyàn New York, oswa apeprè $93,200 pa ane pou yon fanmi kat. Kòm rezilta, fanmi yo estime 113,000 plis timoun yo pral vin elijib pou asistans pou premye fwa, sa ki ede diminye depans ki soti nan pòch pou plis kay. 
  
Anplis de sa, Gouvènè a te pwopoze elimine yon èkse ki mande pou fanmi ki patisipe nan pwogram tankou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè, Pwogram Asistans Enèji Lakay, Medicaid, ak Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Tibebe, ak Timoun pou pwouve ke yo se revni. -elijib pou Pwogram Asistans Swen Timoun. Kòm rezilta chanjman sa yo, yo estime 83,400 timoun nan fanmi ki deja elijib yo pral gen aksè pi fasil nan Pwogram Asistans Swen Timoun. 
  
Gouvènè Hochul pral estandadize tou kalifikasyon kle atravè distri lokal yo lè li asire ke fanmi ki pi vilnerab yo — fanmi ki gen sanzabri ak fanmi k ap pran swen yon timoun nan swen adoptif oswa swen fanmi — yo resevwa asistans gadri toutotan lajan ki disponib. Anplis de sa, Gouvènè a pral estandadize règleman Eta a sou absans yo. Kounye a, règleman distri yo sou peman pou absans yo varye anpil, ak 11 distri ki bay ranbousman pou jiska 80 jou anvan yon fanmi vin responsab pou peye pa pake men plis pase 20 distri sèlman kouvri 24 absans. Eta a pral mande pou distri yo kouvri 80 absans nan yon efò pou estandadize politik sa a atravè konte yo. 
  
Eta a pral limite tou ko-peman fanmi yo nan yon pousan nan revni fanmi an pi wo pase nivo povrete a, jan anviwon mwatye nan distri yo deja fè, olye ke plafon 10 pousan ki se règ aktyèl la nan tout eta a. Eta a estime ke 10 pousan nan fanmi yo ta wè yon rediksyon nan ko-peman yo kòm rezilta chanjman règ sa a, ki fè li pi fasil pou fanmi sa yo patisipe nan pwogram nan.  
  
Anplis de sa, Gouvènè Hochul ap dirije Renouvèlman Kay ak Kominote Eta New York pou ankouraje devlopman lojman pou mete espas dedye pou gadri. Swen timoun abòdab esansyèl pou timoun yo ak paran yo, pou ranfòse devlopman timoun yo epi pou yo libere paran yo travay. Sant gadri atravè eta a ap lite pou yo peye gwo pri lwaye epi fè konpetisyon pou jwenn espas nan yon mache ki limite pa règ sekirite strik men enpòtan. Bati yon envestisman 100 milyon dola san parèy pou ogmante kapasite pwogram nan dezè gadri, Eta a pral pran plis aksyon pou asire enstalasyon gadri yo entegre nan estrikti kominote nou yo. HCR pral ekspreseman favorize aplikasyon pou Kredi Taks pou Lojman Pou Revni Ba-Revni li yo ki enkòpore espas etablisman gadri. 
  
Pwogram Sibvansyon pou Retansyon Mendèv  
Gouvènè Hochul pral sèvi ak lajan federal ki poko depanse pou etabli yon nouvo Pwogram Sibvansyon Retansyon Mendèv pou bay founisè swen timoun peman nan 17,000 pwogram nan tout eta a. Sibvansyon yo pral itilize tou pou kouvri asistans taks pewòl ak estrateji rekritman anplwaye sipò yo, ki gen ladan bonis enskripsyon pou nouvo anplwaye yo ak lòt depans ki gen rapò ak anplwaye nouvo anplwaye yo. Sa a se yon etap enpòtan ak alè nan estabilize sektè gadri a pandan Eta ak Gwoup Travay Disponibilite Swen Timoun kontinye ap antreprann travay enpòtan pou evalye kad konpansasyon mendèv altènatif yo.  
  
Pwogram Pilòt Swen Timoun Patwon Eta Nouyòk la   
Pou pi byen adrese abòdab pou fanmi ki pa elijib pou CCAP epi ki pote nouvo resous nan men anplwayè yo, Gouvènè Hochul pral etabli pwogram pilòt Swen Timoun Eta Nouyòk la ki sipòte anplwayè yo pou fasilite divize depans swen pou anplwaye ki kalifye yo ant eta a, patwon yo, ak anplwaye yo, jan Michigan te fèk fè. Nan pilòt ESCC la, anplwayè yo pral kontribye yon tyè nan depans swen pou fanmi yo ant 85 pousan ak 100 pousan revni medyàn, epi Eta a pral koresponn ak li, redui depans pou fanmi sa yo ak jenere dè milyon de dola nan nouvo sipò finansye pou gadri.  
  
Adopte kredi taks sou revni biznis pou gadri nan tout eta a  
Etandone limit sou depans ki elijib yo, ak lòt restriksyon nan konsepsyon, patwon yo pat itilize anpil kredi federal ak Eta a bay gadri pou timoun. Gouvènè Hochul te pwopoze yon kredi taks sou revni biznis ki pi fleksib nan tout eta a pou dezan pou biznis ki kreye oswa elaji aksè nan gadri pou anplwaye yo.  
  
Pwopozisyon an ta ka aliman ak yon kredi taks sou revni biznis ki sanble Vil Nouyòk ki pèmèt yo evalye rezilta nivo vil ak nivo eta an menm tan.   
  
Kreye yon pwogram navigatè biznis 
Gouvènè Hochul pral etabli yon pwogram Business Navigator nan chak nan 10 rejyon Konsèy Devlopman Ekonomik Rejyonal yo pou ede biznis ki enterese yo idantifye opsyon pou sipòte bezwen gadri anplwaye yo, epi n ap devlope tou yon liv gid pou gadri pou timoun nan tout eta a, ki fè bon jan yon lòt nan. rekòmandasyon gwoup travay Eta a.  
 
Gouvènè Hochul la Agenda Swen Timoun 
Pwopozisyon Gouvènè Hochul sou Eta Eta a apiye sou dosye l genyen nan fè gadri pi jis, pi aksesib, ak pi bon mache nan Eta New York. Antanke Gouvènè Adjwen, Gouvènè Hochul te koprezide Gwoup Travay Disponibilite Swen Timoun Eta a, ki te konsantre sou devlope solisyon inovatè ki pral amelyore aksè a gadri bon jan kalite ak bon mache nan New York. Epi kòm Gouvènè, li te travay ak Lejislati a pou revize sistèm gadri a epi fè envèstisman istorik inik, ki gen ladan yon angajman $7 milya pou katran pou amelyore pwogram asistans gadri a; elaji kalifikasyon revni pou asistans gadri pou plis pase mwatye timoun piti nan New York; ogmante pousantaj ranbousman eta bay founisè yo pou ogmante kantite pwogram fanmi yo ka chwazi; envesti $50 milyon pou etabli yon pwogram kapital pou gadri; envesti $343M pou estabilize pwogram ki riske fèmen epi sipòte mendèv gadri a; epi envesti $15.6 milyon pou elaji gadri nan tout kanpis SUNY ak CUNY.