Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Gouvènè Hochul Devwale Nouvo Rapò sou Diferans nan Salè Sèks nan New York kòm rekonesans Jounen Egal Salè

Rapò a jwenn New York se yon lidè nasyonal nan Fèmen diferans salè ant sèks li yo, li gen ladann rekòmandasyon politik pou plis fèmen diferans salè.
 
Bati sou Angajman Gouvènè a pou Avanse Ekite Sèks nan Mendèv New York la  
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a piblikasyon yon nouvo rapò ki soti nan Depatman Travay Eta New York sou diferans nan salè sèks Eta a. Nouvo rapò sa a revize konklizyon etid DOL 2018 la sou pwoblèm nan, pandan l ap egzamine enpak pandemi COVID-19 la sou faktè kle ki tradisyonèlman asosye ak diferans salè ant sèks yo epi li fè plizyè rekòmandasyon politik ki vize abòde pwoblèm omniprésente a. Anons sa a aliman ak Jounen Egal Salè, 14 mas, ki endike nan ki pwen fanm yo dwe travay pou yo ka peye sa yo te peye gason ane anvan an.
 
 Gouvènè Hochul te deklare, “Rapò sa a ofri yon gade enpòtan sou batay kontinyèl New York pou egalite salè epi li bay yon plan wout pou ede eta nou an fèmen diferans salè ant sèks yo yon fwa pou tout. “Yo toujou refize bay twòp fanm nan mendèv la menm salè pou travay egal, e antanke premye fanm gouvènè New York, mwen detèmine pou m fè bagay yo byen. Administrasyon mwen an pran angajman totalman pou fèmen diferans salè sèks yo, espesyalman pou manman selibatè ak fanm koulè ki afekte nan yon fason disproporsyonel, paske pi bon kondisyon travay pou fanm vle di yon ekonomi ki pi solid, ki pi jis pou tout moun."
 
Konklizyon ki soti nan nouvo rapò a endike ke, byenke diferans salè sèks yo nan New York se dezyèm pi piti nan Etazini, fanm nan New York te touche 88 santim pou chak dola gason te touche an 2021. Plis pase yon karyè 40 ane, diferans sa a ta koute yon fanm $350,360 nan salè diminye tout lavi. Diferans lan se menm pi laj pou fanm ki gen koulè. Konpare ak gason blan, ki pa Panyòl, fanm Nwa oswa Afriken Ameriken yo peye apeprè 68 santim sou dola alòske fanm Panyòl ak Latin yo peye sèlman 63 santim sou dola a.
 
Rapò a jwenn tou ke pivote nan aprantisaj aleka ak fèmti pandemik nan etablisman gadri ogmante enpak grav aksè nan gadri, ki depi lontan se yon gwo pwoblèm pou fanm k ap travay, sou diferans nan salè sèks. Avèk manman yo ki gen responsablite swen, patisipasyon fòs travay pou fanm nan New York te bese soti nan 59.3 pousan a 58.9 pousan ant 2019 ak 2021, pandan to chomaj la prèske double soti nan 4.2 pousan a 8.2 pousan. Nan 2021, plis pase 405,000 fanm te chomaj, yon ogmantasyon siyifikatif de 207,000 nan 2019. Rapò a fè remake ke menm sòti tanporè nan mendèv la ka gen siyifikatif enplikasyon finansye alontèm.
 
Travay a distans te ede kèk fanm ak fanmi yo jwe gadri, men se pa tout. Prèske de tyè nan mendèv esansyèl eta a te fòme ak fanm - sitou fanm ki gen koulè, pou moun travay a distans pa t yon opsyon.
 
Komisyonè Depatman Travay Eta New York Roberta Reardon te di, “Nan dènye ane yo, nou te fè pwogrè enpòtan nan abòde inegalite salè pou fanm nan Eta New York, malgre pandemi an te afekte fanm nan yon fason disproporsyonel, sitou manman selibatè ak minorite yo. Gouvènè Hochul kontinye ap yon chanpyon sou pwoblèm sa a epi mwen rekonesan pou patenarya li pou asire pwogrè nan elimine diferans salè ant sèks yo”.
 
Komisyonè Depatman Dwa Moun Eta New York, Maria Imperial te di, "Dwa fanm yo se dwa moun. Nou gen chans pou nou viv nan yon eta ki se non sèlman bèso mouvman dwa fanm yo, men tou ki te an premye nan batay pou egalite ak jistis pou tout moun. Divizyon Dwa Moun pral sèvi ak tout zouti ki genyen pou l dekouvri diskriminasyon kont fanm nan espas travay la epi fè patwon yo responsab."
 
Komisyonè Enterimè Biwo Eta Nouyòk pou Timoun ak Fanmi Suzanne Miles-Gustave te deklare, "Pifò travayè sèvis imen yo se fanm, e anpil se fanm koulè, ki merite konpansasyon egal. Malgre pwogrè, fanm an mwayèn yo toujou peye mwens pase gason, ak diferans lan pi laj pou fanm ki gen koulè. OCFS ap fè tout sa ki kapab pou sipòte fanm nan mendèv la nan plizyè domèn tankou gadri ak byennèt timoun, epi nou remèsye Gouvènè Hochul pou devouman li pou elimine inegalite nan salè ant sèks yo.”
 
Rapò a gen ladann plizyè rekòmandasyon politik pou konstwi sou pouse Eta a pou pi gwo ekite salè. Kèk nan rekòmandasyon kle sa yo enkli:
 • Ogmante salè pou travayè ki ba yo, enkli atravè pwopozisyon tankou endis salè minimòm New York ak enflasyon;
 • Elaji konje paran peye pou mendèv leta ki reprezante sendika a;
 • Ogmante konsyantizasyon sou Amannman Dwa Egal Eta New York la, ki ta ajoute nouvo pwoteksyon kont diskriminasyon nan Konstitisyon Eta New York la;
 • Amelyore koleksyon done nan tout eta a pi byen kaptire tandans travay ak ogmante transparans; epi
 • Modènize modèl tès Depatman Sèvis Sivil la pa ofri tout egzamen eta sou entènèt ak sou demann.
Depatman Travay la pral pran plizyè inisyativ tou pou sipòte objektif ekite salè:
 • Siveye diferans salè sèks eta a epi afiche mizajou chak ane sou sant Entènèt Gender Pay Gap Depatman an ki fèk kreye;
 • Edike anplwayè yo sou nouvo lwa sou transparans salè yo epi asire bon jan ranfòsman;
 • Ogmante konsyantizasyon sou done ki disponib piblikman sou tit travay ak salè;
 • Devlope ak lanse yon kanpay konsyantizasyon sou konje patènite nan tout eta a;
 • Priyorite pou konekte fanm yo ak opòtinite fòmasyon travay nan ekonomi vèt la nan kad Biwo Tranzisyon Enèji Jis yo pwopoze a; epi
 • Devlope resous adisyonèl pou biznis yo.
Rapò sa a bati sou angajman kontinyèl Gouvènè Hochul pran nan batay pou egalite fanm yo. Depi lè Gouvènè a te pran biwo a, te adopte yon lejislasyon pyonye pou pwoteje dwa repwodiktif, te anonse pi gwo envestisman nan gadri nan istwa eta a, te adopte yon lwa sou transparans salè nan tout eta a pou mete fen nan diferans salè ki gaye toupatou pou fanm ak moun ki gen koulè pal, epi li te siyen nan pwojè lwa enpòtan yo. pou bay sivivan vyolans seksyèl ak asèlmanpouvwa. Pwopozisyon ki sot pase Gouvènè Hochul pou ogmante salè minimòm lan chak ane lè li endis li a enflasyon ta dwe yon ogmantasyon pou 900,000 travayè, majorite nan yo se fanm.
 
Eta Nouyòk te fè anpil pwogrè pou avanse ekite salè nan dènye ane yo, tankou adopte yon Entèdiksyon Istwa Salè, ki entèdi tout patwon yo mande anplwaye potansyèl oswa aktyèl yo sou istwa salè yo ak konpansasyon yo. NYSDOL gen resous gratis tou pou ede tout moun k ap chèche travay, tankou yon Gid Negosyasyon Salè pou ede Nouyòkè yo pwofite plis pouvwa yo genyen pou yo touche.
 
Pou wè rapò "The Gender Pay Gap in the Pandemic Era" ale nan sant Gender Pay Gap, ki pral mete ajou ak resous pou biznis ak travayè yo.
  
 
###