Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE SENPOZYÒM INOGRALI FÒD TRAVAY LETA NOUYÒK, EKITE, AK ENKLIZYON

 
Rasanble Divèsite, Ekite, ak Enklizyon Pratikan ak Lidèchip ki soti nan tout Ajans Eta a pou Aprann sou Meyè Pratik ak Estrateji pou aplike yon Lantiy DEI nan travay yo pi efikas. 
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a inogirasyon senpozyòm New York Statela "Avansman Divèsite, Ekite, ak Enklizyon nan Mendèv New York State ." Senpozyòm nan te reyini divèsite, ekite, ak pratik enklizyon ak lidèchip ki soti nan tout ajans Eta a pou aprann sou pi bon pratik ak estrateji pou aplike yon lantiy DEI pi efikas nan travay yo.  
 
Gouvènè Hochul te deklare,“Divèsite se pi gwo fòs nou nan New York e sa reflete nan administrasyon ki pi divèsifye nan istwa eta nou an. “Pandan nou reyini nan espas tankou sa yo, li enpòtan pou nou aprann youn nan men lòt epi redouble angajman nou nan travay enpòtan pou ogmante divèsite ak enklizyon atravè gouvènman Eta a. Ansanm, n ap kontinye bati yon avni ki pi briyan pou asire ke tout moun ka jwenn aksè nan New York Dream.” 
 
Gouvènè Adjwen Delgado di konsa, “Soti nan espas travay nou yo rive nan kominote nou yo rive nan pwòp sistèm demokratik nou an, nou ka reyalize objektif nou yo sèlman si tout moun yo enkli nan pwosesis la. "Se poutèt sa divèsite enpòtan - se sèl fason nou kapab maksimize tout potansyèl aksyon kolektif nou an. Lè nou priyorite divèsite, ekite, ak enklizyon, nou ka pote pèspektiv inik nou yo bay gouvènman Eta a ak nan lavi chak jou nou, travay ansanm pou rezoud pi gwo pwoblèm nou yo epi fè New York pi devan.”
 
Dirije pa Konsèy Konsiltatif Divèsite ak Enklizyon Mendèv la, avèk sipò Biwo Divèsite ak Enklizyon Gouvènè a ak plizyè ajans eta a, evènman an pèsòn tout jounen an te gen ladann oratè ekspè, atelye, prezantasyon prim, ak bati relasyon estratejik. 
 
Ofisye anchèf Divèsite Julissa Gutierrez te di, "Senpozyòm jodi a sèvi kòm yon apèl retentyan nan aksyon, li deklanche detèminasyon kolektif nou an pou ranfòse efò nou yo ak apwofondi konpreyansyon nou sou fason pou santre divèsite, ekite, ak enklizyon nan travay nou an. Lè nou pwofite meyè pratik pou sèvi tout New Yorkers, n ap mennen yon chanjman enpòtan epi fòme yon Eta kote nou tout ka pwospere”. 
 
Komisyonè Depatman Sèvis Sivil Timothy Hogues te di, “Senpozyòm jodi a reyini divèsite, ekite ak enklizyon moun ki gen enterè atravè ajans eta yo pou mete aksan sou tout sa New York State ap fè pou atire epi kenbe yon pil nouvo talan divès nan mendèv Eta a. Nan Depatman Sèvis Sivil la, nou kontan pou n avanse ak plizyè inisyativ enteresan ki te enkli nan bidjè ane sa a ki pral avanse efò sa yo, soti nan pwomosyon aksè egal nan karyè nan sèvis sivil ak agrandi opòtinite travay pou moun ki gen andikap, rive nan fè New Yorkers ki soti nan tout kominote yo plis konsyan de anpil opòtinite karyè enpòtan ki disponib atravè sèvis piblik. Anba lidèchip Gouvènè Hochul, n ap kontinye mennen wout la isit la nan New York nan ranfòse divèsite atravè mendèv Eta a, ankouraje anviwònman travay ki gen respè ak enklizif, epi kreye chemen pou enkòpore prensip egalite opòtinite nan biznis ak règleman ak pratik operasyon Eta a. , ak anpil pwogram ak sèvis vital yo bay piblik la."
 
Senpozyòm lan te prezante oratè prensipal Rosanna Durruthy, Vis Prezidan Divèsite, Enklizyon, ak Apatenan nan LinkedIn, ki se yon lidè enfliyan nan kreye opòtinite divès, enklizif, ak ekitab nan espas travay la ak pi lwen. Senpozyòm nan te prezante tou kat atelye ki gen rapò ak devlopman kapasite pou avanse pou divèsite, ekite, ak enklizyon nan New York State: 
 
  • Metòd Chanjman Òganizasyonal DEI: Yon Entwodiksyon nan Estrateji pou Soutni Chanjman DEI alontèm 
  • Evalyasyon òganizasyon DEI: Santre Ekite ak Aksè nan Règleman 
  • Sèvi ak Done pou Kondwi Estrateji DEI: Opòtinite ak Menas Lè w ap tradui Done an Aksyon 
  • Anrejistre DEI nan sik lavi anplwaye a 
 
Anplis de sa, nan kad symposium la, eta a te rekonèt reyalizasyon yon pratikan DEI eta a ak de ajans eta ki te fè kontribisyon eksepsyonèl pou avanse inisyativ DEI pou New York State. Prim yo te selebre moun ki te demontre ekselans atravè efò yo pou sipòte yon anviwònman travay enklizif ak amelyore livrezon pwogram ekitab nan domèn yo. Twa prim yo te prezante bay: 
 
  • Nancy Harvey, Ofisye anchèf Divèsite, Ekite ak Enklizyon nan New York Power Authority 
  • Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk 
  • Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon IstorikNew York State  
 
Kòm premye fi Gouvènè New York, Gouvènè Hochul te yon chanpyon pou divèsite, ekite, ak enklizyon. Youn nan premye priyorite li yo se te chanje kilti nan Albany epi retabli konfyans pèp la nan eta a. Li te inogire yon nouvo epòk pou gouvènman an - youn ki kolaborasyon, transparan, ak responsab - epi li te adopte nouvo mezi ki vize pou kreye yon espas travay ki an sekirite ak respè pou tout moun.  
 
An 2022, Gouvènè Hochul nonmen premye Ofisye anchèf andikape eta a pou dirije efò eta a pou ogmante ekite pou moun ki andikape yo. Ane pase a tou, Gouvènè Hochul te lanse nouvo Biwo Aksè nan Lang pou sipèvize epi bay konsèy sou politik elaji aksè lang nan tout eta a. Nan Bidjè ane fiskal 2024 la, Gouvènè Hochul te pran plizyè aksyon pou rann egzamen Sèvis Sivil yo pi aksesib, tankou anile frè egzamen Sèvis Sivil yo, ki pral retire yon gwo baryè pou antre nan sèvis piblik, sitou pou kandida ki soti nan kominote tradisyonèlman majinalize yo. Bidjè ane fiskal 2024 la te gen ladan tou $3.5 milyon dola nan finansman pou Inite Prevansyon Rayisman ak Patipri nan Divizyon Dwa Moun pou konbat ogmantasyon alarmant nan krim rayisman yo. Ane sa a, Gouvènè Hochul te fè nominasyon istorik tou, tankou nominasyon Jij Rowan Wilson kòm Jij anchèf nan Tribinal Apèl New York State ak premye Jij anchèf Nwa Tribinal Apèl la, ak nominasyon Seth Marnin. bay Tribinal Reklamasyon New York State , ki se premye gason transganr nan istwa Ameriken ki sèvi kòm jij. 
 

###