Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Gouvènè Cuomo anonse sibvansyon federal $6.7 milyon pou ede elèv ki gen revni fèb yo ale nan kolèj.

Albany, NY (24 septanm 2013)

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a yon Sibvansyon Federal pou Defi Aksè Kolèj (CACG) $6.7 milyon yo te akòde Eta New York pou ogmante enskripsyon nan kolèj ak konplete elèv ki gen ti revni atravè Eta a.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Eta New York ap kontinye bay leson patikilye ak asistans enpòtan pou ede elèv ki gen revni fèb antre nan kolèj epi reyalize plis opòtinite pou avni yo.“Pandan senk dènye ane ki sot pase yo, finansman sa a te ede asire rèv edikasyon siperyè a disponib pou tout elèv New York, e mwen remèsye patnè nou yo nan gouvènman federal la pou envestisman enpòtan sa a nan elèv nou yo ak fanmi nou yo.”

Sa a se senkyèm prim CACG federal New York la, Depatman Edikasyon Etazini an bay yon fason konpetitif.Kòporasyon Sèvis Edikasyon Siperyè Eta New York (HESC), ki te fè konpetisyon avèk siksè pou kat prim CACG federal New York yo te totalize $29 milyon, pral ankò administre nouvo sibvansyon an.Nan de dènye ane akademik yo, fon yo te bay sèvis pou plis pase 124,000 Nouyòkè.

 “Li enpòtan pou nou kreye opòtinite edikasyon siperyè pou chak timoun rekonèt kolèj kòm yon posibilite ki disponib pou yo,” te di Elsa Magee, Prezidan enterimè HESC."Nouvo finansman CACG sa a pral pèmèt HESC kontinye ofri sèvis ki dirije pou etidyan ki pa gen anpil revni, ki pa reprezante yo ak/oswa ki gen risk nan kominote prensipalman iben ak riral yo."

Sèvis ki finanse atravè pwogram CACG Eta Nouyòk la gen enpak dirèk sou elèv ki tradisyonèlman ak istorikman pa reprezante nan kolèj ak kanpis inivèsite yo.Etid yo te jwenn ke yon gwoup sa yo - ansyen jèn adoptif - gen yon pousantaj gradyasyon kolèj nan sèlman 2-5 pousan.Depi 2010, Pwogram Jèn Anbasadè Biwo Eta Nouyòk pou Sèvis pou Timoun ak Fanmi yo, ki finanse pa CACG, te travay pou amelyore pousantaj moun k ap ale nan kolèj pami jèn Eta ki pran swen yo.Jèn anbasadè yo, tout jèn moun k ap viv aktyelman fòmèlman k ap ale nan kolèj oswa ki fini kolèj, yo seleksyone pou reprezante youn nan 6 rejyon yo nan tout eta a epi yo ofri kontak ak konsèy pou jèn kounye a ki pran swen yo pou ede yo simonte baryè ki genyen nan reyisit edikasyon.

“Sèvi kòm yon anbasadè jèn te kontribye nan devlopman pèsonèl mwen epi li te ban m opòtinite pou m rive jwenn plizyè santèn lòt jèn, tankou mwen menm, ki kwè nan kapasite yo pou simonte nenpòt defi yo rankontre oswa yo pral rankontre pandan y ap vwayaje nan lavi a, ” di Raven Profit, yon Anbasadè Jèn pou rejyon Albany ak ansyen nan Inivèsite Albany.

Menm jan ak prim CACG ki sot pase yo nan senk ane ki sot pase yo, HESC pral kontinye distribye anpil nan fon sibvansyon yo atravè yon pwosesis konpetitif nan tout eta a bay lekòl, ajans san bi likratif, ak òganizasyon kominotè ki travay dirèkteman ak popilasyon ki a risk ak popilasyon ki tradisyonèlman. pa desèvi.

 HESC pral fè patenarya ak antite ki ofri estrateji entèvansyon konplè ak kowòdone ak aktivite ki enkli:
• Sèvis ki konsantre sou pwoblèm aksè, sèvis akademik, retansyon ak re-enskripsyon pou popilasyon ki gen risk ki deja andeyò sistèm edikasyon P-12 la;
•Fè konseye, leson patikilye ak sèvis ratrapaj elèv lekòl mwayen ak segondè ki gen revni fèb;
• Ogmante konsyantizasyon sou kondisyon admisyon nan kolèj, pri kolèj, pri abòdab, ak yon konpreyansyon sou èd federal, Eta ak enstitisyonèl ki disponib;
•Asistans vize ak dirèk pou elèv ak fanmi ki gen revni fèb pou ranpli aplikasyon pou èd finansye federal la, FAFSA; epi
•Bay devlopman pwofesyonèl pou konseye lekòl presegondè ak segondè, konseye admisyon yo ak pwofesyonèl èd finansyè pou ede yo pi byen satisfè bezwen edikasyon etidyan ak fanmi tradisyonèlman ki pa reprezante yo.

Antanke yon lidè nasyonal pou edikasyon siperyè, New York se pi gwo destinasyon pou premye fwa elèv premye ane yo nan tout peyi a epi chak ane bay $1 milya sibvansyon ki baze sou bezwen atravè Pwogram Asistans pou Ekolaj Eta a.

Ou ka jwenn enfòmasyon sou ansyen benefisyè sibvansyon CACG yo ak pwojè yo sou sitwèb HESC nan HESC.ny.gov .

Li plis sou inisyativ Gouvènè Cuomo isit la