Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO PROKLAME OKTÒB KÒM MWA KONSANSYON SOU VYOLANS DOMESTIK

Gouvènè Andrew M. Cuomo te pwoklame Oktòb 2013 kòm Mwa Konsyantizasyon Vyolans Domestik nan Eta New York, epi li ankouraje tout Nouyòkè yo pou yo patisipe nan kanpay Anyèl Eta a Briye Limyè sou Vyolans Domestik lè yo mete rad koulè wouj violèt Mèkredi 16 oktòb la.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Eta New York pran angajman pou l bay viktim vyolans domestik yo pwoteksyon ak jistis yo bezwen, epi asire delenkan yo sanksyone kòmsadwa pou aksyon mechan yo.“Deziyasyon mwa Oktòb la kòm Mwa Konsyantizasyon Vyolans Domestik ak kanpay Shine the Light nou an ap chèche ogmante konsyans sou sa Nouyòkè yo ka fè pou ede konbat vyolans domestik epi voye yon mesaj nan kominote nou yo ke li p ap tolere nan eta sa a.”

Kowòdone pa Biwo Eta a pou Prevansyon Vyolans Domestik (OPDV), kanpay Shine the Light ankouraje itilizasyon koulè wouj violèt - depi lontan ki asosye ak konsyantizasyon vyolans domestik - nan fason kreyatif pandan tout mwa oktòb la pou sansibilize pwoblèm nan ak efò pou konbat. li.

Pa egzanp, repa ak bilding atravè eta a, ki gen ladan Niagara Falls, Syracuse University's Hall of Languages, Schenectady City Hall, State University of New York's Administration Building, Mid-Hudson Bridge, ak Times Square, yo te benyen oswa prezante koulè wouj violèt. limyè kòm yon pati nan kanpay la.

Direktè Egzekitif OPDV Gwen Wright te deklare, “Gouvènè Cuomo kanpe avèk nou nan afime gravite vyolans domestik lè li pwoklame mwa Oktòb kòm Mwa Konsyantizasyon Vyolans Domestik nan Eta New York.Kanpay anyèl Shine the Light nou an plis sipòte moun ak kominote atravè eta a lè li ba yo yon fason ki pa koute chè oswa ki pa koute chè pou yo patisipe nan efò pou konsyantize pwoblèm nan, paske konsyantizasyon se yon eleman enpòtan nan prevansyon vyolans domestik. .”

Plis pase 500 antite atravè eta a, ki gen ladan gouvènman minisipal yo, tribinal yo, biznis prive, kolèj, òganizasyon san bi likratif, ajans ki fè respekte lalwa ak pwogram asistans pou viktim krim yo, te patisipe nan kanpay la depi li te kòmanse an 2008.

Anplis de sa yo sèvi ak limyè koulè wouj violèt pou eklere bilding ak lòt estrikti, gwoup yo te itilize koulè wouj violèt nan yon varyete fason, ki gen ladan kreye yon "vivan" riban koulè wouj violèt, ki konpoze de moun ki mete koulè wouj violèt ak foto nan fòm nan iconiţă; òganize yon lachas scavenger koulè wouj violèt; ak pann bandwòl ak distribye braslè ponyèt ak lòt materyèl ak mesaj konsyantizasyon ak enfòmasyon sou ki kote pou jwenn èd.

Nou ankouraje antite ak moun ki patisipe nan kanpay Shine the Light Eta a nan vire koulè wouj violèt oswa mete koulè a nan dat 16 oktòb oswa nenpòt lòt jou nan mwa a pou soumèt foto yo nan opdvpurple@opdv.ny.gov pou OPDV ka pataje yo atravè. Facebook ( www.facebook.com/nysdomesticviolence )ak Twitter (@NYSOPDV).Antre nan konvèsasyon an sou Twitter: #shinethelight.

New York se sèl eta nan nasyon an ki gen yon ajans nan nivo egzekitif ki gen sèl misyon pou konbat ak anpeche vyolans domestik.Depi lè Gouvènè Cuomo te pran pòs la, ranfòsman repons leta ak lokal yo pou vyolans domestik, yon krim ki afekte fanm ak timoun nan yon fason disproporsyonel, se yon priyorite.

Anba lidèchip Gouvènè a, eta a te adopte yon varyete lejislasyon ki fèt pou ranfòse repons sistèm jistis kriminèl la nan vyolans domestik pandan y ap bay sivivan yo plis pwoteksyon pou yo ka koupe lyen ak moun ki abize yo an sekirite.Pa egzanp, New York te kreye nouvo krim krim ofans familyal ki agrave, ki pèmèt lapolis yo vize nati vyolans domestik ki residivis.

Akize ki komèt sèten ofans nan nivo deli epi ki gen yon kondanasyon anvan pou yon deli espesifik oswa yon krim kont yon fanmi oswa yon manm nan kay la nan senk ane ki sot pase yo kapab fè fas a yon akizasyon krim kounye a.Kounye a, jij yo oblije konsidere istwa ak itilizasyon posesyon zam afe, ak vyolasyon lòd pwoteksyon, lè y ap detèmine kosyon oswa liberasyon akize yo akize pou vyolans domestik.

Eta a te pran dispozisyon tou pou adrese bezwen ki pa kriminèl viktim vyolans domestik yo, tankou mande konpayi asirans yo, lè yo jwenn vyolans domestik la, pou yo pa mete sekirite yon viktim an danje lè yo divilge enfòmasyon konfidansyèl bay moun ki abize a; epi anpeche abizè ki te sibi yon lòd pwoteksyon oswa ki te akize pou lanmò yon moun pran desizyon pou antèman oswa aranjman pou antèman.

Viktim vyolans domestik ak agresyon seksyèl kapab chèche èd 24 sou 24 lè yo rele liy dirèk gratis Eta New York la: 1-800-942-6906 oswa 1-800-942-6908 (lang panyòl).

Genyen tou pwogram nan tout eta a ki bay sèvis dirèk pou viktim vyolans domestik ak agresyon seksyèl, tankou konsèy ak abri ijans pou viktim yo ak pitit yo.Enfòmasyon sou pwogram sa yo disponib atravè sitwèb Kowalisyon Eta New York kont vyolans domestik: www.nyscadv.org,epi Biwo Sèvis Viktim Eta New York (www.ovs.ny.gov) finanse tou 186 pwogram ki ede viktim krim atravè eta a.

Biwo pou Prevansyon Vyolans Domestik (www.opdv.ny.gov) gen responsablite pou amelyore repons eta ak kominote lokal yo nan vyolans domestik.OPDV bay anplwaye Egzekitif konsèy sou politik ak lejislasyon; fè pwogram sansibilizasyon kominotè ak edikasyon piblik nan tout eta a; epi fòme pwofesyonèl yo pou yo adrese vyolans domestik nan yon pakèt disiplin, tankou byennèt timoun, lapolis ak swen sante.

Pou wè sa a ak lòt nouvèl Gouvènè a, klike la a.