Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO FELISITE 730 MANM AMERICORPS PANDAN YO ANBAKE SOU YON ANE SÈVIS KOMINOTE.

Pou Divilgasyon Imedya: 15 Novanm 2013

GOUVÈNÈ CUOMO FELISITE 730 MANM AMERICORPS PANDAN YO ANBAKE SOU YON ANE SÈVIS KOMINOTE.

Nouvo manm AmeriCorps yo pral bay sèvis entansif, ki baze sou rezilta pou satisfè bezwen edikasyon, anviwònman, sante, ekonomik, dezas, ak veteran.

Gouvènè Andrew M. Cuomo jodi a te felisite 730 manm AmeriCorps pandan y ap kòmanse nouvo ane sèvis kominotè yo atravè Eta New York.Yo pral voye manm yo, ki te prete sèman nan semèn sa a nan Albany, nan plis pase 40 diferan sit pwojè atravè eta a pou ede veteran yo, lekòl yo ak anviwònman an atravè sèvis dirèk.

“Mwen kontan akeyi tout nouvo manm AmeriCorps ki pral sèvi kominote atravè Eta New York,” Gouvènè Cuomo te deklare.“Soti nan ogmante pousantaj alfabetizasyon pami timoun nou yo rive ede ewo lagè nou yo apre yo retounen lakay yo, manm AmeriCorps sa yo pral ede abòde diferan pwoblèm nan sosyete nou an epi amelyore lavi Nouyòkè yo lakay yo, lekòl yo ak espas travay yo.Pwogram AmeriCorps te sèvi eta nou an pandan 20 ane, e mwen espere ke sèvis yo kontinye fè Eta New York vin yon pi bon kote.”

Nouvo manm AmeriCorps yo pral travay sou yon varyete pwoblèm enpòtan anpil pou kominote atravè eta a, tankou asistans veteran, edikasyon, sante piblik, ak anviwònman an.Sèvis yo genyen ladann: ede veteran ak fanmi militè yo nan navige nan divès pwogram ak sèvis referans travay; ede amelyore to alfabetizasyon pou timoun ki gen laj lekòl; ankouraje alimantasyon an sante nan lekòl yo; ankouraje konsyans ak pwoteksyon anviwònman an; ak kreye opòtinite ekonomik.Manm yo pral sèvi pou yon ane epi yo pral resevwa yon ti alokasyon pou viv ak jiska yon prim edikasyon $5,550, ki ka aplike pou peye prè elèv yo oswa pou peye ekolaj.

Nan ane 2013-14, pral gen apeprè 2,800 manm k ap sèvi nan plis pase 40 pwogram AmeriCorps nan tout eta a.Pwogram sa yo enkli:
• Lakwa Wouj Ameriken
• Blue Engine
• Konte Cattaraugus
• City Year New York (Diplòm kounye a)
• City Year, Inc.
• Cypress Hills Local Development Corp.
• Erie Regional Housing Development Corporation, Inc.
• Biwo jèn Genesee County
• Green City Force
• Habitat for Humanity of New York State, Inc.
• Zòn Timoun Harlem
• Harlem RBI
• Jewish Institute of Queens
• Jumpstart for Young Children, Inc.
• Asistans Legal nan Lwès New York
• Asosyasyon Sante Mantal nan Columbia-Greene County (Hudson Promise Corps)
• Monroe Community College
• Pwojè Retablisman New York
• North Country Workforce Partnership, Inc.
• Biwo Majistra Vil Nouyòk la
• Biwo jèn Oswego City-County
• Patnè Lekti
• RF SUNY/SUNY Stonybrook
• Rezo Sante Riral
• Fanmi Sèvis SCO (Early Education Corps)
• Fanmi Sèvis SCO (Sunset Park Community Corps)
• Student Conservation Association, Inc.
• Kòporasyon apre lekòl (Travay pandan ete)
• Kòporasyon apre lekòl (Community Works)
• Sosyete Èd pou Timoun yo
• Kolaborasyon Sèvis Lwès New York (ABLE)
• Kolaborasyon Sèvis WNY (Opportunity Corps)
• Otorite Lojman Minisipal Utica
• Westhab, Inc.
• Yeshiva Kehilath Yaakov

AmeriCorps ap selebre 20yèm anivèsè li ane sa a.Nan New York, plis pase 68,000 manm te bay plis pase 110 milyon èdtan sèvis.Se Komisyon Eta sou Sèvis Nasyonal ak Kominotè ki jere pwojè AmeriCorps yo.Gouvènè Mario Cuomo te kreye pa Dekrè Egzekitif an 1993, Komisyon an te responsab pou administre pwogram AmeriCorps nan New York depi kòmansman pwogram nan.

Pou aprann plis sou pwogram nasyonal AmeriCorps, ale sou: http://www.nationalservice.gov/programs/americorps.
###

Lòt nouvèl disponib nan www.governor.ny.gov
Eta New York | Chanm Egzekitif | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418