Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Gouvènè Cuomo siyen yon lwa pou bay lisans bay founisè analiz konpòtman aplike pou pasyan ki gen twoub spectre otis.

Gouvènè Andrew M. Cuomo te siyen an lwa yon pwojè lwa pou etabli yon nouvo lisans eta pou founisè sèvis analiz konpòtman aplike (ABA) pou moun ki gen twoub spectre otis.Nouvo lwa a pral ede moun ak fanmi yo jwenn bon jan kalite founisè ABA ki satisfè egzijans akademik ak fòmasyon sevè, pandan l ap asire tou règleman Eta a ak sipèvizyon kontinye sou founisè sa yo, ki travay kole kole ak yon popilasyon vilnerab.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Pwojè lwa sa a asire youn nan popilasyon ki pi vilnerab New York yo pi byen pwoteje.“Mwen felisite Lidè Majorite Asanble Morelle ak Senatè Fuschillo pou travay yo fè sou pwoblèm sa a, e mwen kontan pou m siyen li an lwa.”

Analiz konpòtman aplike se yon metòd tretman entansif, souvan youn-a-one ki benefisye pou moun ki gen otis.Lwa sa a tabli yon nouvo lisans leta pou analis konpòtman (ki gen omwen yon diplòm metriz) ak yon nouvo sètifika leta pou asistan analis konpòtman yo (ak omwen yon diplòm kolèj 4 ane), ak yon domèn pratik ki pwoteje.

Ko-lidè Sena a, Dean Skelos, te di, “Jodi a, n ap bati sou lejislasyon refòm asirans enpòtan yo te pase an 2011 pou redwi depans pòch yo peye pa fanmi moun ki gen otis yo.Nouvo lwa sa a pral ede redwi depans pou anpil lòt fanmi pou yo ka retounen konsantre sou moun yo renmen yo.Lè nou agrandi anpil kote moun ki gen otis yo ka jwenn aksè nan swen yo bezwen, New York te fè yon etap enpòtan pou asire ke lwa 2011 nou te apwouve a ap aplike jan li te gen entansyon an."

Lidè Majorite asanble a Joseph Morelle te di, “Sa gen dezan, mwen te travay avèk Gouvènè Cuomo ak defansè otis yo pou asire ke konpayi asirans yo kouvri tretman enpòtan pou moun k ap viv ak otis yo,” Lidè Majorite Morelle te di.“Lè nou kreye nouvo lisans pwofesyonèl sa a, nou te fè yon gwo etap nan asire ke plizyè milye timoun nan New York ki te dyagnostike ak otis yo ka resevwa terapi yo merite yo.Mwen bat bravo pou Gouvènè a, kòlèg mwen yo nan lejislati a ak defansè inonbrabl nan New York paske yo mete tèt yo ansanm pou adopte lwa enpòtan sa a.”

"Siyati Gouvènè Cuomo sou lejislasyon sa a asire fanmi New York yo ka jwenn bon jan kalite swen pou moun yo renmen yo ki gen otis," te di Judith Ursitti, Direktè Afè Gouvènman Eta Autism Speaks.“Nou rete toujou rekonesan anvè li ansanm ak Manm Asanble Joseph Morelle ak Senatè Chuck Fuschillo pou reflechi, kolaborasyon ak lidèchip yo san yo pa t ap selebre jodi a.Anba lidèchip Gouvènè Cuomo, New York kontinye ap yon lidè nasyonal nan satisfè bezwen kominote otis la”.