Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Komisyonè enterimè OCFS Poole bay Temwayaj sou Bidjè a

ODYANS KONJUN BIDGÈ KOMITE FISCAL LEJISLATIF
Bidjè Egzekitif Ane Fiskal Eta 2014-15
Sèvis Imen
4 fevriye 2014
Pa: Sheila J. Poole, Komisyonè Enterimè
Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk


Bon apremidi, Prezidan DeFrancisco, Prezidan Farrell, Prezidan Komite Timoun ak Fanmi Senatè Felder ak Manm Asanble Lupardo, ak manm distenge Komite Fiskal ak Timoun ak Fanmi Sena ak Asanble a.Non mwen se Sheila J. Poole, e mwen se Komisyonè Enterimè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS).

Bidjè Egzekitif ane sa a ranfòse angajman Gouvènè a pou yon bidjè ekilibre, ki responsab sou plan fiskal ki konsantre sou akonpli misyon prensipal ajans nou an.

Pwopozisyon bidjè Gouvènè a rekòmande 635,1 milyon dola pou kontinyasyon sipò san limit, san limit -- poto santral finansman pou Sèvis Byennèt Timoun.Sa pral bay 62 pousan ranbousman Eta a, nèt ak finansman federal, pou sipòte sèvis pwoteksyon timoun, prevansyon timoun, swen apre, lavi endepandan, ak sèvis adopsyon.Envestisman enpòtan sa a sipòte depatman sèvis sosyal lokal yo, epi li bay finansman patnè byennèt timoun nou yo nan ajans ki pa fè pwofi yo atravè eta a.

Bidjè pwopoze a gen ladan 436 milyon dola nan finansman Sibvansyon Blòk Foster Care, ki gen ladan finansman pou pwogram fanmi.Distri lokal yo pral kontinye gen kapasite pou yo re-envesti nenpòt lajan ki pa itilize nan pwochen ane fiskal la.Ekonomi sa yo ka itilize pou sipòte inisyativ byennèt timoun ki fèt lokalman ki ranfòse sèvis prevantif ak pi byen sèvi timoun ki gen gwo bezwen ki ka benefisye de lavi endepandan oswa sèvis swen apre.

Bidjè ane sa a kontinye bay $76.2 milyon dola pou sèvis detansyon ki sipòte moun ki an risk oswa swadizan moun ki bezwen sipèvizyon (PINS), delenkan jivenil (JD) ak delenkan jivenil (JO).Anplis de sa, jan li te fè pandan twa ane ki sot pase yo, Gouvènè Cuomo rekòmande yon envestisman $8.4 milyon dola pou sipòte pwogram Sipèvizyon ak Sèvis Tretman pou Jèn (STSJP), ki sipòte altènativ bon mache, ki baze sou kominote a pou ba ak mwayen-. risk jèn.Sipò sa yo konsistan avèk konsantre kontinye Eta a sou detounen jèn yo soti nan plasman andeyò kay la dapre yon enstriman evalyasyon risk detansyon apwouve.

Pou sipòte kontinyèl deplwaye inisyativ Close to Home pou jèn ki limite sekirite Vil Nouyòk yo, Bidjè Egzekitif la bay $41.4 milyon nan finansman Eta a, yon ogmantasyon de $5.1 milyon.OCFS pran direktiv li yo trè oserye pou bay bezwen edikasyon ak aspirasyon jèn yo nan etablisman jistis jivenil nou yo.Anplis travay ak Depatman Edikasyon Eta a pou vin yon Lekòl Anrejistre, nou kontan ke pwopozisyon Bidjè Egzekitif la elaji otorite OCFS pou fè kontra avèk BOCES pou sèvis pou amelyore plis rezilta edikasyon jèn nou yo.

Administrasyon Gouvènè Cuomo a te avanse yon ajanda refòm jistis jivenil ki te lakòz yon gwo ekonomi pou kontribyab yo pandan l ap kenbe sekirite epi li montre pi bon rezilta pou jèn yo nan etablisman atravè Eta New York.Nou te kontinye byen mezire enstalasyon jèn yo epi diminye kapasite depase, nou te elimine plis pase 758 kabann depi Ane Fiskal Eta 2010-11 – sa ki te ekonomize kontribyab yo prèske $50 milyon.

Nan diskou li sou Eta Eta a, Gouvènè Cuomo te anonse kreyasyon Komisyon Jèn, Sekirite Piblik ak Jistis pou fè rekòmandasyon sou fason pou pi byen ogmante laj jiridiksyon jivenil, amelyore rezilta jèn yo, epi ankouraje sekirite kominote a.Malgre rediksyon enpòtan nan krim jivenil ak anprizònman, New York se youn nan de sèlman eta ki kontinye pouswiv timoun ki gen 16 ak 17 ane atravè sistèm jistis kriminèl pou granmoun.

Bidjè yo pwopoze a kontinye yon envestisman $14.1 milyon pou bay minisipalite èd leta pou operasyon, pwovizyon ak administrasyon Pwogram Devlopman Jèn ki elijib yo.Jan w ap sonje, bidjè 2013-14 ki te adopte a te kreye yon Pwogram Devlopman Jèn fleksib e san pwoblèm pou bay minisipalite yo soulajman administratif.Li pa t egzije fon lokal yo e li te pèmèt konte yo bay sèvis ki fèt pou sipòte devlopman jèn nan kominote yo konsidere kòm "an risk".

Bidjè Egzekitif la gen ladan l yon pwopozisyon ansanm OCFS ak DOH pou ede ajans swen adoptif yo nan tranzisyon an nan Swen Jere Medicaid ki pwograme pou fèt an 2016.OCFS ap travay ak Depatman Sante sou tranzisyon sa a pou yo konprann bezwen espesyalize timoun ki nan swen adoptif yo, e ke plan swen jere yo ak kay sante yo gen ase ekspètiz ak kapasite pou satisfè bezwen yo.

Gouvènè Cuomo apiye sou siksè premye pwogram prematènèl Eta a ki finanse nèt lè li angaje l pou l envesti 1.5 milya dola sou senkan pou sipòte yon enplemantasyon pwogresif.OCFS bat bravo pou angajman Gouvènè a pran anvè timoun Eta New York nan kreye yon chemen byen bonè nan direksyon siksè pou jenerasyon kap vini yo.

Bidjè Egzekitif la prevwa yon envestisman enpòtan nan Pwogram Sibvansyon Swen Timoun atravè yon ogmantasyon nèt $21 milyon nan Sibvansyon Blòk Swen Timoun.Sa pral sipòte aksè a gadri pou fanmi k ap travay yo epi rekonèt depans k ap ogmante pa founisè gadri yo fè fas, anpil ladan yo se yon pati esansyèl nan kominote ti biznis Eta New York.

OCFS devwe pou asire ke lajan pou gadri yo itilize pou objektif li yo.OCFS te elaji inisyativ fwod plizyè aspè li pou idantifye ak mennen ankèt sou sispèk fwod sibvansyon pou gadri.Anplis deplwaye yon sistèm Otomatik pou Tan ak Prezans pou Swen Timoun nan tout eta a, OCFS te bay distri lokal yo plis otorite pou yo pran aksyon kont founisè fo.OCFS te bay tou 20 sibvansyon ankourajman bay distri lokal yo pou ede plis detekte, pouswiv ak anpeche fwod sibvansyon pou gadri.Jiska prezan, sibvansyon sa yo te anpeche $18.4 milyon dola nan reklamasyon fwod.

Nan kad efò Gouvènè Cuomo ap fè pou amelyore efikasite, OCFS ap travay avèk Direktè LEAN Eta New York pou evalye pwosesis lisans pou gadri nou an, ak objektif pou redwi anpil tan li pran pou bay lisans founisè gadri.N ap travay tou pou rann li pi fasil pou Nouyòkè yo aplike epi resevwa lisans pou fè biznis nan Eta nou an.

Pou ede retabli anba efè devastatè Sipè Ouragan Sandy, yo te resevwa Eta New York $235 milyon nan fon Sibvansyon Blòk Sèvis Sosyal federal pou ede founisè sèvis imen yo ak depans rekonstriksyon ak reparasyon.Anpil nan sibvansyon yo ki pral resevwa finansman sa a ki nesesè yo se founisè swen lajounen.OCFS fyè pou l jere efò rekiperasyon enpòtan sa a.

Eksplozyon rechèch syantifik nan senk ane ki sot pase yo montre konklizyon ki pa ka kontre ke ekspoze timoun yo a chòk ki pa detekte epi ki pa trete predispoze jenerasyon kap vini yo nan yon seri defi medikal, sante mantal, ak sosyal ak yon gwo pri pandan tout lavi yo.Pou adrese pwoblèm sa yo, OCFS ap ogmante konsantrasyon li sou byennèt timoun, e li fè patenarya ak Biwo Sante Mantal (OMH), Biwo Moun ki gen Andikap Devlopman (OPWDD), Depatman Sante (DOH), Biwo a. of Alcoholism and Substance Abuse Services (OASAS), Depatman Edikasyon Eta a (SED), distri lokal yo (tankou Biwo Jèn yo), ak ajans volontè ki gen lisans OCFS pou etabli yon plan aksyon.OCFS ap fè patenarya tou ak ekspè nasyonal yo sou kò travay sa a kap parèt epi yo rekonèt li kòm yon lidè pami eta yo.

Komisyon Eta New York pou Avèg yo (NYSCB) te selebre 100yèm ane pase a epi, gras ak aksyon Lejislati a ak Egzekitif la, nouvo non li te vin ofisyèl.Komisyon an kontinye se yon lidè nasyonal nan sekirize travay pou sitwayen avèg ak legalman avèg.

Antanke Komisyonè Enterimè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi, mwen angaje totalman nan plan responsab, ekilibre Gouvènè Cuomo pou pote refòm ki nesesè yo ak amelyore rezilta pou Nouyòkè yo.

OCFS rete konsantre sou misyon nou pou pwoteje ak ranfòse sekirite, pèmanans ak byennèt timoun nou yo, fanmi yo ak kominote yo.N ap tann travay kontinyèl nou pandan n ap fè Eta New York ap avanse sou chemen yon avni briyan ak dirab.

Mèsi ankò pou opòtinite pou m adrese w jodi a.Mwen akeyi kesyon ak kòmantè ou yo.