Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO SIYEN LEJISLASYON POU KONBAT EPIDEMI ABI EROIN, OPYOID AK PRESKRIPSYON.

Gouvènè Andrew M. Cuomo te siyen lwa ki fèt pou konbat epidemi ewoyin ak opioid k ap grandi nan kominote atravè Eta a.Semèn pase a, Gouvènè a ak lidè lejislatif yo te rive jwenn yon akò sou plizyè pwojè lwa ki gen ladann nouvo pwogram ak refòm asirans pou amelyore opsyon tretman pou moun ki soufri dejwe ewoyin ak opioid; mezi pou ranfòse penalite yo epi mete anplas zouti adisyonèl pou fè respekte lalwa pou resevwa distribisyon dwòg ilegal; dispozisyon pou asire itilizasyon apwopriye ak san danje nan naloxone, yon antidot pou surdozaj; ak sipò pou amelyore kanpay konsyantizasyon piblik pou anpeche abi dwòg.Gouvènè Cuomo te siyen lejislasyon an - ki baze sou aksyon administratif Eta a ap pran pou konbat ewoyin - pandan yon evènman nan Binghamton University nan Vestal, New York.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Ewoyin vin tounen yon kriz sante piblik nan kominote atravè nasyon an, men jodia Eta New York ap pran pozisyon pou l chanje sitiyasyon epidemi sa a."Lejislasyon sa a bati sou aksyon ke nou te deja inisye nan ranfòse lwa nou yo, amelyore sipò tretman, etabli penalite pi sevè pou trafikè yo, ak fòmasyon premye sekouris yo ak lòt pèsonèl ijans oswa ki fè respekte lalwa sou fason yo sèvi ak yon medikaman ki sove lavi anti-overdozaj.Mwen fyè dèske n ap lanse repons konplè ak konplè sa a nan yon moman kote Nouyòkè yo bezwen li plis, epi mwen remèsye anpil defansè, lidè kominotè ak ofisyèl eli ki te rann jounen sa a posib”.

Nan kòmansman mwa sa a, Gouvènè Cuomo te anonse yon seri nouvo inisyativ ki gen ladan ajoute 100 envestigatè ki gen eksperyans nan Ekip Ranfòsman Nakotik Kominote Lapolis Eta a; nouvo efò pou rann pwovizyon naloxone disponib pou tout inite premye sekouris yo nan Eta a; ak lansman yon kanpay konsyantizasyon vize ki pral fèt nan tout kolèj piblik ak kanpis inivèsite yo.Nan kad kanpay sa a, pèsonèl SUNY ak CUNY pral travay ansanm ak Lapolis Eta a pou sansibilize sou danje ki genyen nan abi ewoyin ak opioid.An 2011, Gouvènè a te siyen "Lwa 911 Bon Samariten an" pou pwoteje moun k ap chèche asistans medikal pou yon moun ki soufri yon surdozaj dwòg oswa lòt ijans medikal ki menase lavi yo kont pouswit ak arestasyon pou sèten krim dwòg.

Ko-Lidè Majorite Sena a, Dean Skelos, te deklare, “Nouvo lwa sa yo pral pote eta nou an yon etap pi pre pou mete fen nan fleo ewoyin lan epi ede moun ki gen difikilte ak adiksyon.Mwen felisite Senatè Boyle, ki te dirije efò Sena a pou mete aksan sou pwoblèm sa a nan wòl li kòm Prezidan Gwoup Travay Konjwen Sena a sou Adiksyon Ewoyin ak Opyoyid, epi mwen apresye opinyon tout manm yo ak plizyè santèn patisipan nan 18 fowòm ki te fèt atravè eta a. .Avèk èd yo, New York ap pran aksyon rapid ak desizif pou asire tretman pou moun ki afekte yo epi pou bay lapolis zouti yo bezwen pou retire ewoyin ak opioid nan lari nou yo.”

Ko-Lidè Majorite Sena a, Jeffrey D. Klein, te deklare, “Anba nouvo lwa sa yo, nou bay moun ak fanmi ki gen difikilte ak sibstans nwa sa a sipò yo bezwen epi pran aksyon agresif e enpòtan pou reprime epidemi itilizasyon ak abi ewoyin nan tout Eta New York. .Mwen bat bravo pou Gouvènè Cuomo paske li rekonèt ke New York te bezwen pran yon apwòch konsyan, konplè pou anpeche plis doulè ak destriksyon pandan n ap sèvi kòm modèl pou lòt eta k ap konbat sibstans sa a k ap vòlè jèn nou yo, fanmi yo ak kominote yo. ”

Prezidan Asanble a Sheldon Silver te di, “Nou dwe fè tout sa nou kapab pou mete fen nan fleo adiksyon ewoyin ak opioid.Li devaste pou fanmi yo.Li febli kominote yo epi li pran yon gwo kantite lajan sou eta nou an.Lè li siyen lwa sa a jodi a, Gouvènè Cuomo ap voye mesaj ke New York ap goumen kont abi ewoyin ak opioid.Nan kòmansman ane sa a Asanble a te òganize yon seri tab wonn ki te rasanble yon pakèt defansè ak moun ki gen enterè yo pou yo eksplore pwoblèm ki antoure adiksyon ak abi epi diskite sou solisyon yo.Pake lejislatif konplè jodi a k ap siyen an lwa enkòpore anpil efò edikasyon ak konsyantizasyon pou sispann abi dwòg anvan li kòmanse epi li bay zouti ki nesesè pou fè yon diferans ki nesesè pou fanmi yo ak kominote nou yo”.

Senatè Tom Libous te di, “Pake sa a pral bay lapolis, doktè ak lekòl nou yo zouti yo bezwen pou sove lavi yo.N ap pran tout etap ki nesesè pou anpeche lanmò ak destriksyon zanmi ak fanmi ki te koze pa ewoyin ak opioid.Atravè edikasyon ak bay sèvis pou adikte nou ka kòmanse ranvèse epidemi danjere sa a.”
Senatè Phil Boyle, Prezidan Joint Task Force Sena a sou Adiksyon Ewoyin ak Opyoyid, te di, “Siyati pwojè lwa jodi a montre sa gouvènman kapab fè lè yo travay ansanm pou konfwonte yon kriz.Epi, pa gen pi gwo kriz Eta New York ap fè fas pase devastasyon epidemi ewoyin ak opioid sa a te lakòz.”

Senatè Tom O'Mara te di, “Mwen gen espwa aksyon sa yo pral sove lavi epi pwoteje plis ak plis jèn nou yo kont adiksyon sa a ki devaste e ki ka touye moun.Mwen te rekonesan pou opòtinite sa a pou m rejwenn kòlèg lejislatif la ak Gouvènè a pou reyalize yon repons rapid nan youn nan menas sante ak sekirite piblik ki pi alarmant ke nou te janm rankontre.Nou te travay ansanm nan efò konplè sa a pou eseye sove lavi, kenbe kominote yo pi an sekirite epi anpeche plis trajedi ki gen rapò ak ewoyin nan rejyon an ak atravè eta a.”

Manm Asanble Steven Cymbrowitz, Prezidan Komite Asanble Alkolis ak Abi Dwòg te deklare, “Ogmantasyon alarmant nan abi ewoyin ak opyase nou wè nan Eta New York mande kalite repons kolaborasyon ak plizyè nivo n ap bay jodi a.Sa a se yon lagè nou ap mennen kont yon lènmi trètr, epi nou te wè twòp viktim yo chita dèyè epi kite kè chase kontinye.Travay di te antre nan fabrike pake sa a, epi sa pral mande plis travay di ak vijilans kontinye pou asire ke nou respekte obligasyon nou genyen pou nou abòde kriz ewoyin ak opyase nan tout ang ak tretman apwopriye pou tout moun ki bezwen li."

Madanm Asanble Donna Lupardo te di, “Mwen trè fyè de travay kolaborasyon ki te fèt sou sijè enpòtan sa a.Gouvènè a ak Lejislati a te aji byen vit pou amelyore opsyon tretman, kreye nouvo penalite epi amelyore edikasyon piblik la.Antanke Prezidan Komite Asanble sou Timoun ak Fanmi, mwen espesyalman kontan ak nouvo modèl swen an ki mete aksan sou prevansyon, entèvansyon bonè ak jesyon ka amelyore."

Egzekitif Konte Broome, Debbie Preston, te di, “Ewoyin te vin dwòg chwa a epi li vin pi mòtèl pase nenpòt lòt dwòg nou te wè, espesyalman pou jèn nou yo.Mwen bat bravo pou Eta New York paske li rekonèt pwoblèm nan epi li pran dispozisyon pou non sèlman amelyore aksè a tretman, men tou pou resevwa doktè ak famasyen ki vann grenn opyoyid ilegalman, sa ki ka lakòz menm plis moun vin dejwe ewoyin."

Chanselye SUNY Nancy L. Zimpher di, “Lejislasyon konplè sa a kowòdone ak ranfòse resous eta a epi bay kolèj ak inivèsite SUNY atravè New York zouti adisyonèl pou konbat dwòg danjere epi kenbe elèv nou yo ak kanpis nou yo an sekirite.“Lè li siyen pwojè lwa sa a nan Binghamton University, Gouvènè Cuomo siyale yon lòt fwa ankò ke sante ak sekirite elèv New York yo se yon pi gwo priyorite, epi nou rekonesan pou lidèchip li.”

Ewoyin se yon nakotik trè depandans, ak itilizatè yo reprezante yon varyete de laj, ras ak lòt orijin.Surdozaj fatal, kontraksyon epatit C ak/oswa VIH ak dejwe ak depandans se pami yon multitude efè segondè negatif ki ka lakòz itilizasyon ewoyin.Anplis de danje fizik, itilizasyon ewoyin menase lyen sosyal yon itilizatè - souvan fè presyon sou lyen fanmi, amitye ak relasyon pwofesyonèl.

Nan tout nasyon an, abi ewoyin te ogmante nan pousantaj danjerezman wo nan dènye ane yo.An 2013, te gen 89,269 ka admisyon nan tretman ewoyin ak preskripsyon opyase nan Eta New York sèlman, yon ogmantasyon de 63,793 an 2004.Pandan menm peryòd tan sa a, dwòg la te gen yon enpak disproporsyonèl tou sou Nouyòkè yo ki gen laj ant 18 ak 24 an.Nan nivo nasyonal, 467,000 moun te rapòte abi ewoyin oswa soufri depandans ewoyin an 2012.

Pake bòdwo a gen ladan dispozisyon sa yo:

Amelyorasyon Mezi pou Sipòte Tretman Dejwe : Lejislasyon an gen ladan dispozisyon sa yo pou ede sipòte tretman moun ki gen pwoblèm dejwe sibstans:

 • Pèmèt moun ki bezwen tretman yo gen aksè a yon pwosesis apèl akselere epi asire yo pa refize yo swen pandan pwosesis apèl la ap sou pye.
 • Amelyore aksè a swen lè yo egzije konpayi asirans yo pou yo itilize kritè revizyon klinik ki rekonèt, ki baze sou prèv ak ki revize pa kamarad yo, ki apwouve pa Biwo Eta Sèvis pou Abi Alkòl ak Sibstans (OASAS), lè y ap pran desizyon konsènan nesesite medikal pou tretman an.Sa a pral mande pou konpayi asirans yo toujou kouvri nivo apwopriye nan tretman pou pasyan ki soufri maladi itilizasyon sibstans.
 • Asire desizyon nesesite medikal yo pran pa pwofesyonèl medikal ki espesyalize nan sante konpòtman ak itilizasyon sibstans.
 • Kreye yon nouvo pwogram demonstrasyon ki vize a konsepsyon yon nouvo modèl swen ki ta devye pasyan ki pa bezwen dezentoksikasyon nan lopital, men ki toujou bezwen tretman, nan sèvis ak enstalasyon ki apwopriye yo.Pwogram sa a ta bay tretman altènatif ki baze sou kominote a kout tèm, pou evite depans ki pa nesesè nan sal ijans yo epitou l ap pèmèt OASAS etidye efikasite nouvo apwòch yo pou adrese bezwen moun ki soufri dejwe sibstans.
 • Dirije OASAS pou kreye yon pwogram demonstrasyon sèvis konplè pou bay adolesan ak adilt sèvis pou jiska nèf mwa apre yo fin konplete avèk siksè yon pwogram tretman.Sèvis sa yo ta nan fòm sèvis jesyon ka ki adrese edikasyon, legal, finansye, sosyal, gadri, ak lòt sipò.Sèvis sa yo pral ede ansyen pasyan yo amelyore kalite lavi yo epi redwi anpil chans pou yo refè.
 • Li bay yon founisè sètifye OASAS ki ka evalye jèn moun ki swadizan yo ap soufri ak yon maladi itilizasyon sibstans – ki ka fè jèn nan yon danje pou tèt li oswa pou lòt moun – kòm yon pati nan sèvis devye moun ki bezwen sipèvizyon (PINS).

Nouvo Sanksyon pou ede reprime distribisyon dwòg ilegal : Lejislasyon an gen ladann dispozisyon sa yo pou pèmèt Eta a ak lapolis yo pi byen reprime distribisyon ewoyin, opioid, ak medikaman sou preskripsyon ilegal:

 • Kreye yon nouvo krim nan kòd penal la nan "fwòd ak twonpe ki gen rapò ak sibstans kontwole" pou deblozay fè makèt doktè, kriminalize konpòtman moun sa yo ki jwenn oswa eseye jwenn yon sibstans kontwole oswa yon preskripsyon lè yo defòme tèt yo kòm yon doktè oswa yon famasyen. , oswa prezante yon preskripsyon fo.
 • Ajoute "vann kriminèl yon preskripsyon pou yon sibstans kontwole oswa yon sibstans kontwole pa yon pratikan oswa yon famasyen" kòm yon ofans deziyen nan objektif pou jwenn manda pou ekout epi ajoute ofans lan kòm yon "akt kriminèl" pou rezon pou pouswiv. ka koripsyon antrepriz.Ti refòm sa yo, men enpòtan sa yo pral bay lapolis ak pwosekitè yo kapasite pou yo itilize manda pou ekoute pou plis envestige totalman krim ki enplike distribisyon sibstans kontwole, epi tou bay fòs lapolis pou kontinye pouswiv aktivite òganize ki gen rapò ak trafik dwòg preskripsyon nan Eta New York.
 • Sibvansyon Biwo Rankotik Nakotik Depatman Sante (DOH) elaji aksè a istwa kriminèl pou ede envestigasyon li sou moun ki preskri ak dispenser vakabon.
 • Ogmante penalite pou vann kriminèl yon sibstans kontwole pa yon famasyen oswa yon pratikan lè li fè krim nan yon krim klas C.

Amelyore Aksè nan Twous Anti-Surdozaj Naloxone pou Ede Sove Vi yo : Lejislasyon an gen ladan dispozisyon sa yo pou amelyore aksè ak asire ke naloxone – yon antidot pou surdozaj – lè yo administre yo:

 • Egzije pou chak twous anti-overdoz naloxone gen ladann kat enfòmasyon ki gen enfòmasyon enpòtan sou fason pou rekonèt sentòm yon surdozaj; ki etap pou pran, tankou rele premye sekouris yo; ak kijan pou jwenn sèvis atravè OASAS.
 • Pèmèt pou pi gwo aksè nan naloxone.Pwofesyonèl swen sante yo kapab kounye a preskri medikaman pou sove lavi sa a sou preskripsyon ki pa espesifik pou pasyan an, ki vle di ke chak ofisye lapolis oswa lòt premye sekouris yo pral gen pi gwo aksè a medikaman pou sove lavi sa a.Famasyen yo, lè l sèvi avèk ekspètiz pwofesyonèl yo, yo pral kapab tou bay naloxone nenpòt moun ki bezwen li.

Kanpay Edikasyon Piblik elaji pou Anpeche Itilizasyon Opyoyid ak Ewoyin : Lejislasyon an gen ladan dispozisyon sa yo pou elaji kanpay sansibilizasyon piblik yo pou ede edike Nouyòkè yo – sitou elèv yo ak jèn moun – sou danje ki genyen nan itilizasyon opioid ak ewoyin:

 • Dirije OASAS pou antreprann yon kanpay edikasyon ak konsyantizasyon piblik ki itilize fowòm piblik, medya (sosyal ak mas) ak piblisite pou edike jèn yo, paran yo, pwofesyonèl swen sante yo ak lòt moun sou risk ki asosye ak ewoyin ak opioids, kijan pou rekonèt siy adiksyon ak resous yo. disponib pou fè fas ak pwoblèm sa yo.
 • Dirije Komisyonè Edikasyon Eta a pou l ajou kourikoulòm pou abi dwòg chak twazan pou elèv yo gen enfòmasyon ki pi aktyal ak ajou sou fason pou fè fas ak abi dwòg ak lòt pwoblèm abi dwòg.