Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO ANONSE KONSÈY SOU RE-ENTRE AK REINTEGRASYON KOMINOTE

Konsèy pou bay solisyon konplè epi ki baze sou done pou soulaje baryè Nouyòkè ki te nan prizon yo te genyen pou re-antre.

Konsèy bati sou reyalizasyon Gouvènè Cuomo ak Pwogram Peman pou Siksè ak Travay pou Siksè, ki konekte moun ki te nan prizon yo ak opòtinite travay.

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse fòmasyon Konsèy Eta New York pou Re-Antre ak Reentegrasyon Kominotè, ki pral adrese obstak moun ki te nan prizon yo te rankontre lè yo retounen nan sosyete a.Pou akonpli pwomès Gouvènè a soti nan diskou 2014 sou Eta Eta a, Konsèy Re-Antre a pral ankouraje kolaborasyon ant ajans leta, lokal, ak ajans prive yo ansanm ak gwoup kominotè yo pou yo rezoud yon pakèt pwoblèm ki gen rapò ak re-antre siksè, enkli lojman, travay, swen sante, edikasyon, chanjman konpòtman, ak sèvis Veteran yo.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Nou te fè anpil pwogrè nan direksyon pou kreye yon eta ki pi an sekirite pandan kèk ane ki sot pase yo - prizon nou yo gen mwens moun ladan yo epi krim yo diminye – men nou dwe fè plis pou nou sispann pòt ki vire tounen nan residivis la yon fwa pou tout. ."Redui pousantaj recidivis eta a pral vle di kominote ki pi an sekirite, fanmi ki pi solid ak mwens dola kontribyab ki depanse nan prizon yo.Konsèy Re-Entry sa a pral ranfòse sipò nou bay moun ki te nan prizon yo pandan y ap fè tranzisyon tounen nan sosyete prensipal la, epi ede asire ke tranzisyon sa yo dire e efikas.Mwen remèsye manm konsèy yo dèske yo siyen nan sèvis piblik enpòtan sa a, epi mwen tann rekòmandasyon yo pou kreye yon New York ki pi an sekirite ak pi jis.”

Chak ane, apeprè 25,000 moun kite prizon Eta New York epi yo fè fas ak defi lè yo reyentegrasyon nan sosyete a ki gen ladan idantifikasyon legal, baryè travay ak edikasyon, mank aksè nan swen sante, abi dwòg ak bezwen sèvis sante mantal, konpòtman anti-sosyal, ak sanzabri.Devan travay difisil pou simonte defi sa yo, 40 pousan nan ansyen prizonye yo nan Eta New York yo resiviv nan twazan apre yo lage yo.

An fevriye 2012, Gouvènè Cuomo te lanse yon pwogram fòmasyon ak plasman pou travay ki rele “Travay pou Siksè” ki te prepare epi ede plis pase 2,000 moun ki te nan prizon anvan yo pou yo chèche jwenn djòb.Apeprè dezan apre, Gouvènè a te lanse premye “Pèje pou Siksè” ki te dirije pa eta a, yon inisyativ envestisè prive yo te finanse pou fòme ak anplwaye moun ki te ansyen nan prizon yo.Bati sou siksè pwogram sa yo epi sèvi ak estrateji ki baze sou prèv, analiz ki baze sou done, ak yon gwo rezo konseye ak patnè, Konsèy Re-Entry la vize soulaje konsekans kolateral adisyonèl moun yo fè fas lè yo soti nan prizon.

Objektif yo pou Konsèy Re-Antre an 2014 se jan sa a:

  1. Idantifye baryè ki genyen pou siksè re-antre nan Eta New York atravè yon egzamen lwa eta a, règleman, ak politik administratif ki konsène moun ki te nan prizon ansyen yo.
  2. Solicite fidbak nan men yon pakèt moun ki gen enterè ki gen rapò ak politik potansyèl, lwa ak pratik ki vize a amelyore rezilta pou ansyen nan prizon yo.
  3. Evalye pwogram ki egziste deja yo pou efikasite epi idantifye pi bon pratik ki baze sou prèv pou sipòte rezilta pozitif.
  4. Devlope estrateji kowòdinasyon ant eta, lokal, prive ak gwoup ki baze nan kominote a pou sipòte siksè re-antre.

Konsèy la pral soumèt rekòmandasyon yo bay Biwo Gouvènè a pou revizyon ak aplikasyon posib.Marta Nelson, kounye a Direktè Egzekitif pou Biwo Sant pou Opòtinite Travay Vil Nouyòk, pral sèvi kòm Direktè Egzekitif Konsèy la.Alexander Rose pral sèvi kòm Asistan Espesyal nan Konsèy la.

Manm Konsèy la pou Re-Antre ak Reentegrasyon Kominotè yo jwenn lis anba a:

Rossana Rosado, John Jay College of Criminal Justice, Manm Konsèy Administrasyon (Prezidan)
Alphonso David, Biwo Gouvènè a, Sekretè Adjwen ak Avoka pou Dwa Sivil
Ann Jacobs, Inisyativ Reantre Prizonye nan John Jay College, Direktè
Anthony Thompson, New York University School of Law, Pwofesè
Brenda McDuffie, Buffalo Urban League, Prezidan ak Direktè Jeneral
Danielle Sered, Vera Institute of Justice, Direktè, Common Justice
Elizabeth Glazer, Biwo Jistis Kriminèl Vil Nouyòk, Direktè
George McDonald, Fon DOE, Fondatè ak Prezidan
JoAnne Page, The Fortune Society, Prezidan ak Direktè Jeneral
Julio Medina, Exodus Transitional Community, Fondatè, Direktè Egzekitif ak CEO
Elizabeth Gaynes, Asosyasyon Osborne, Direktè Egzekitif
Louisa Chafee, Biwo Gouvènè a, Sekretè Adjwen pou Sèvis Imen
Marsha Weissman, Sant pou Altènatif Kominotè, Direktè Egzekitif
Paul Samuels, Legal Action Center, Direktè ak Prezidan
Rick Jones, Sèvis Defansè Katye Harlem, Direktè Egzekitif
Robert Burns, Biwo Pwobasyon Konte Monroe, Ofisye Pwobasyon anchèf
Sam Schaeffer, Sant pou Opòtinite Travay, PDG/Direktè Egzekitif
Thomas Abt, Biwo Gouvènè a, Sekretè Adjwen pou Sekirite Piblik

Moun sa yo pral sèvi nan sou-komite yo ak yon sijè espesifik ak ekspètiz:

Angela Jimenez, Konseye espesyal
Chauncey Parker, Biwo Pwokirè Distri Manhattan, Asistan Egzekitif Pwokirè Distri pou Estrateji Prevansyon Krim
Chris Watler, Sant pou Inovasyon Tribinal, Direktè Pwojè Harlem Community Justice Center
Glenn Martin, Just Leadership USA, Fondatè ak Prezidan
Georgia Lerner, Asosyasyon Prizon Fanm yo, Direktè Egzekitif
Jessica Roth, Cardozo Law School, Asistan Pwofesè ak Sant Nasyonal pou Aksè a Jistis, Manm Konsèy la
Joanne Schlang, Treatment Alternatives for Safer Communities, Direktè Egzekitif
Leroy Gadsden, NAACP, Prezidan Branch Jamaica
Mary Kornman, Biwo Pwokirè Distri Westchester County, Chèf Biwo Planifikasyon Estratejik ak Kontwòl Krim
Max Kenner, Inisyativ Prizon Bard, Fondatè ak Direktè Egzekitif
Sean Pica, Hudson Link, Direktè Egzekitif
Seymour James, Legal Aid Society, Avoka-an-Charge Pratik Kriminèl la
Sofiyah Elijah, Asosyasyon Koreksyonèl New York, Direktè Egzekitif