Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO SIYEN LEJISLASYON POU BAY SIPÒ POU NOUVO MANMAN AK FANMI.

Gouvènè Andrew M. Cuomo te siyen yon pwojè lwa ki fèt pou bay sipò pou fanm ki fè fas ak depresyon matènèl pandan gwosès ak apre akouchman.Nouvo lwa a pral bay sèvis edikasyon, osi byen ke ankouraje tès depistaj ak tretman pou maladi depresyon matènèl.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Depresyon matènèl se yon kondisyon grav ki afekte fanmi tout orijin yo, men jodi a n ap abòde pwoblèm nan tèt nou ak yon nouvo lwa ki pral amelyore sèvis yo epi ogmante konsyantizasyon atravè Eta a.“Lejislasyon sa a pi byen ekipe sistèm swen sante nou an pou rekonèt ak trete depresyon matènèl, pou ede fanmi yo nan tout eta a pi byen detekte ak trete kondisyon sa a.Mwen remèsye moun ki sipòte pwojè lwa yo pou travay di yo ak lidèchip yo sou pwoblèm enpòtan sa a, e mwen fyè pou m siyen li an lwa jodi a.”

Malgre nati toupatou ak severite depresyon matènèl, sistèm swen sante Eta a pa gen okenn pwosedi depistaj ak referans nan tout sistèm nan pou depresyon apre akouchman.Nouvo lwa a (S.7234B / A. 9610B) bay enfòmasyon ak direktiv sou depistaj depresyon matènèl; enfòmasyon sou sipò swivi ak referans; ak edikasyon piblik pou ankouraje konsyantizasyon ak de-stigmatize depresyon matènèl.Anplis de sa, lejislasyon an gen entansyon asire Nouyòkè yo enfòme sou sèvis sante piblik ki pral ede yo konprann, idantifye ak trete depresyon matènèl.

Depresyon matènèl defini lajman kòm yon pakèt reyaksyon emosyonèl ak sikolojik yon fanm ka fè eksperyans pandan gwosès oswa apre akouchman.Chak ane, apeprè dis a kenz pousan nan tout manman devlope depresyon apre akouchman.Sikoz apre akouchman, fòm ki pi grav nan depresyon matènèl, souvan gen ladan alisinasyon oditif ak alisinasyon, ak nan kèk ka alisinasyon vizyèl.Fanm ki gen depresyon matènèl ase grav pou yo konsidere sikoz apre akouchman an gen yon pousantaj swisid senk pousan ak yon pousantaj enfantisid kat pousan.

Souvan, sentòm depresyon matènèl yo pa idantifye imedyatman paske yo sanble ak moun ki jeneralman asosye ak gwosès la.Kòm yon rezilta, depresyon matènèl pafwa pa trete, epi li ka lakòz yon enpak prejidis sou tout fanmi an, espesyalman tibebe ki fèk fèt la ak lòt timoun nan fanmi an.Anplis de sa, depresyon matènèl souvan pa detekte ak trete pa founisè swen sante matènèl akòz tou de mank de fòmasyon nan idantifye kondisyon an ak mank de sipò tou de pwofesyonèl ak finansyèman, osi byen ke enkyetid sou disponiblite a nan opsyon tretman ak kouvèti yo idantifye ak depresyon matènèl. .

Depistaj bonè ak idantifikasyon depresyon apre akouchman gen yon pousantaj siksè katreven a katrevendis pousan epi li ofri ekonomi alontèm nan depans pou swen sante.Anjeneral, fanm yo vizite obstetrisyen yo ak jinekolojist yo pandan gwosès yo epi yo vizite pedyat yo pou yo tcheke tibebe yo pi souvan pase yo ta nenpòt lòt pwofesyonèl sante.Se poutèt sa, founisè swen sante matènèl sa yo nan yon pozisyon ideyal pou fè tès depistaj fanm pou depresyon matènèl.
Senatè Liz Krueger te di, “Anpil nouvo paran ak fanmi yo pa konnen ki jan depresyon matènèl komen yo ye, epi twò souvan ka yo pa trete ak nouvo manman ak fanmi ki soufri san nesesite,” te di.“Pwojè lwa sa a pral ankouraje pi gwo konsyans, deteksyon bonè, ak tretman depresyon matènèl.Gouvènè Cuomo remèsye pi pwofon mwen paske li siyen lwa enpòtan sa a jodi a.”

Prezidan Komite Sante Asanble a, Richard Gottfried, te deklare, “Yon eleman kle nan pwojè lwa a se rekonèt ke pedyat tibebe ki fenk fèt la ka gen yon wòl enpòtan nan idantifye depresyon matènèl.Depistaj bonè pou depresyon apre akouchman efikas pou fanmi yo epi li ofri benefis emosyonèl alontèm ak ekonomi swen sante.”

Doktè Judy A. Greene, MD, Direktè Sante Mantal ak Direktè Fòmasyon Fanm pou Bous Sikyatri Repwodiksyon nan Bellevue Hospital Center, te di, “Genyen yon baz prèv k ap grandi ki sipòte deteksyon bonè ak tretman maladi atitid perinatal yo.Klinikman, nou wè rezilta ekselan lè fanm yo resevwa tretman sante mantal apwopriye; finalman benefisye manman an, tibebe a, ak tout fanmi an."

Sonia Murdock, direktè egzekitif ak ko-fondatè Sant Resous Postpartum nan New York, te di, “Enskripsyon lwa lwa sou depresyon matènèl sa a se yon etap istorik pou sante ak sekirite manman, tibebe, ak fanmi New York yo.Mèsi Gouvènè Cuomo dèske li rekonèt enpòtans enpòtan pou abòde sante mantal matènèl pou sove lavi ak bati fanmi ki an sante pou kominote vibran yo."

Doktè Ellen Landsberger, MD, MS, Kongrè Ameriken pou Obstetrisyen ak Jinekolog (ACOG) Kamarad ak Pwofesè Asosye nan Obstetrik Klinik ak jinekoloji ak Sante Fanm nan Lopital Jack D. Weiler nan Albert Einstein College of Medicine, te di, "Depistaj pou, dyagnostik, ak trete depresyon gen potansyèl pou benefisye yon fanm ak fanmi li.Gwosès ak peryòd apre akouchman an reprezante yon tan ideyal pandan kontak ki konsistan avèk pwofesyonèl swen sante yo pral pèmèt fanm ki gen risk yo idantifye ak trete.Fanm ki gen depresyon aktyèl oswa ki gen yon istwa gwo depresyon yo merite siveyans ak evalyasyon patikilyèman sere."

Donna Montalto, Direktè Egzekitif ACOG Distri II, te di, “ACOG Distri II felisite moun k ap fè politik eta yo pou gwo efò yo fè pou kraze baryè ki genyen nan depistaj ak tretman depresyon prenatal ak apre akouchman.Pandan plizyè dizèn ane, ACOG te travay pou l ofri edikasyon founisè ki enpòtan ki gen ladan zouti depistaj depresyon, evalyasyon ak estrateji jesyon, tablo famasi ak resous pasyan ki enpòtan yo.Lejislasyon sa a pral fè yon fason lontan pou fè pwogrè nan objektif mityèl nou pou estandadize aplikasyon depistaj ak tretman depresyon woutin nan pratik swen sante fanm yo.”

Doktè Danielle Laraque, MD, FAAP, Prezidan AAP Eta New York, te di, “Pifò nouvo manman vizite pedyat yo pou fè tchèkòp tibebe yo ak vizit sante/malad yo pi souvan pase yo ta vizite nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan ane apre a. nesans pitit yo.Se poutèt sa, li fè sans pou kreye yon pwosesis pou pedyat yo tcheke ak refere nouvo manman ki ka gen difikilte ak depresyon apre akouchman.Depistaj bonè ak idantifikasyon depresyon matènèl gen yon pousantaj siksè 80 a 90 pousan epi li ofri ekonomi alontèm nan depans pou swen sante.Li ede tou sipòte devlopman timoun ki an sante epi adrese pwoblèm sante mantal timoun piti.”

Deborah, Ron, ak Karen Wachenheim (Fanmi Cindy Wachenheim), te di, “Fanmi nou pral santi doulè nan pèdi Cindy pou tout rès lavi nou.Espwa nou se ke lwa sa a pral ede anpeche lòt fanmi pèdi yon moun ou renmen san nesesite nan edike yo sou depresyon matènèl ak maladi atitid pou yo ka rekonèt siy yo epi jwenn tretman apwopriye ak efikas."

Paige Bellenbaum, sivivan depresyon apre akouchman ak defansè sou pwoblèm nan, te di, “Mwen te soufri depresyon apre akouchman ak premye pitit mwen an, e menm antanke travayè sosyal ki resevwa fòmasyon pou rekonèt sentòm maladi mantal, mwen pa t gen okenn lide kisa ki te mal avè m. oswa ki kote pou ale pou èd.Mwen te santi m wont ak wont.Kondisyon feblès sa a prèske koute m 'lavi mwen.Uit ane apre, apre anpil defans ak patisipasyon ak pwojè lwa sa a, mwen kontan anpil lè m aprann ke Gouvènè a te siyen li an lwa.Nan fè sa, Gouvènè Cuomo konfime angajman li pou asire tout fanm ki an risk yo gen pi bon chans posib pou yo dyagnostike, pou yo jwenn èd yo bezwen, epi pou yo refè grasa edikasyon, tès depistaj ak tretman maladi atitid perinatal, jan mwen te fè sa. "