Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO ANONSE BÈS 340 MILYON $ NAN FINANMAN PRE-KINDERGARTEN

Pwogram ankouraje kreyativite atravè konpetisyon; prim yo bay pwogram prematènèl tout jounen atravè New York

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse moun k ap resevwa 340 milyon dola nan finansman prematènèl lajounen pou 81 distri eskolè ak Òganizasyon Kominotè nan tout eta a, ouvri plas sal klas lajounen pou prèske 37,000 timoun.Finansman an, ki enkli nan Bidjè Eta 2014-15 la, se premye vèsman nan kad angajman Eta a pou l envesti $1.5 milya sou senk ane pou konstwi yon pwogram Prematènèl Inivèsèl Tout Jounen nan tout Eta a.Pwogram prematènèl tout jounen Eta a fèt pou ankouraje inovasyon epi ankouraje kreyativite atravè konpetisyon.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Fòmasyon ak edike jèn espri yo se youn nan envestisman ki pi entelijan nou kapab fè kòm yon Eta, paske etid yo montre ke prematènèl gen yon enfliyans pozitif ki dire lontan sou edikasyon timoun nou yo ak siksè nan lavni."Bidjè Eta a ane sa a te enkli yon gwo envestisman nan edikasyon bonè, ki te mete Eta New York sou wout pou l vin jis katriyèm eta nan nasyon an pou tabli pre-K inivèsèl jounen konplè.Prim n ap anonse jodi a pral pèmèt plizyè dizèn milye timoun ale nan klas pre-K, epi reprezante yon lòt etap nan travay Eta a pou prepare elèv nou yo pou fè konpetisyon nan ekonomi 21yèm syèk la”.

Etid yo montre ke timoun ki patisipe nan bon jan kalite swen bonè ak pwogram edikasyon yo gen plis chans pou yo li nan nivo klas yo epi pou yo gradye nan lekòl segondè e ke bon jan kalite pwogram prematènèl tout jounen an patikilye yo bay kredi pou yo pwodui yon ogmantasyon enpòtan nan pèfòmans elèv yo. nan matematik ak lekti pou elèv k ap patisipe nan klas dezyèm ane a epi tou pou diminye pousantaj retansyon klas yo.

Antou, 81 aplikan pral resevwa finansman anba Pwogram Prematènèl Inivèsèl Tout Jounen Eta a, ki reprezante tout rejyon yo nan Eta a.Pwogram sa a pral lakòz nouvo plasman prematènèl tout jounen an epi konvèti plasman demi jou ki deja egziste yo an plasman jounen konplè ki satisfè nouvo kondisyon pwogram yo.Tout sibvansyon yo pral oblije demontre bon jan kalite estanda pwogram yo -- asire bon jan kalite swen bonè ak edikasyon.

Ko-Lidè Majorite Sena a, Jeff Klein, te di, “Angajman nou pou finanse totalman prematènèl inivèsèl la make yon pwen vire istorik nan eritaj edikasyon New York la.Lè nou sipòte gwo pwogram tankou sa yo, nou asire ke pi piti sitwayen nou yo pral gen aksè a bon jan kalite edikasyon preskolè yo merite apati mwa septanm sa a."

Prezidan Asanble a, Sheldon Silver, te di, “Pandan plis pase 17 ane, Majorite Asanble a ap defann pre-K inivèsèl.Pitit New York yo se byen ki pi presye nou yo ak pi gwo espwa nou pou siksè ekonomik nan lavni.Nou dwe ogmante aksè a bon jan kalite pwogram ki ka lakòz siksè akademik alontèm chak timoun nou bezwen ak merite.Pou fè sa, nou dwe bay finansman enpòtan, renouvlab ak dirab pou elaji bon jan kalite pwogram aprantisaj bonè tout jounen nan chak rejyon nan eta a.Mwen remèsye Gouvènè Cuomo ak Majistra Bill de Blasio ki te patnè dispoze ak defansè solid pandan n ap pran etap enpòtan sa a nan batay k ap kontinye pou bay tout jèn timoun yo opòtinite pou yo grandi ak pwospere isit nan New York.”

Majistra Vil Nouyòk, Bill de Blasio, te di, “Nou fyè pou nou genyen Gouvènè Cuomo kòm yon patnè solid pou fè Pre-K pou Tout moun vin yon reyalite pou timoun Vil New York yo.Finansman sa a reprezante yon gwo angajman Eta a pou konstwi yon nouvo fondasyon edikasyon ki pi solid ki pral transfòme lekòl nou yo.N ap travay san pran souf pou n pwofite opòtinite sa a pou n ofri nouvo opsyon pre-K, amelyore opsyon ki egziste deja yo epi konstwi yon sistèm bon jan kalite ki leve chak timoun.”

Komisyonè Edikasyon Eta New York John B. King, Jr. te deklare, “New York ap fè yon gwo envestisman nan edikasyon timoun piti, epi envestisman sa a pral peye dividann pandan plizyè dizèn ane.Konsèy Regents te defann pre-K pandan plizyè ane.Kounye a, vizyon ak angajman Gouvènè Cuomo ak lejislati a pral ede fè prematènèl inivèsèl vin yon reyalite epi ede plizyè milye timoun ak fanmi bati avni ki pi briyan.Li evidan, gen travay toujou pou fè.Chemen pou prematènèl inivèsèl kalite siperyè pral pran kèk ane, men se bagay ki bon pou timoun nou yo ak Eta nou an."

Robert Reidy, direktè egzekitif Konsèy Sipèentandan Lekòl Eta Nouyòk la te deklare, “Timoun ki gen difikilte nan lekòl la epi ki pran reta yo bezwen tan pou yo ratrape.Pi bon estrateji nou an se bay timoun yo tan siplemantè ak èd nan kòmansman lekòl yo - pou yo pa janm jwenn dèyè.Pwogram jadendanfan tout jounen an pral ede plis lekòl bay yon pi bon demaraj pou plis timoun nou yo.Pwogram nan adrese yon bezwen ijan nan lekòl nou yo epi n ap travay avèk lidè eta a pou asire ke li respekte pwomès sa a.”

Timothy Kremer, direktè egzekitif Asosyasyon Komisyon Konsèy Lekòl Eta New York, te di, “Enpòtans edikasyon timoun piti pa ka egzajere.Bay opòtinite aprantisaj bonè pou timoun twa ak kat ane ka ede yo devlope pi bon ladrès alfabetizasyon epi mete fondasyon pou yon tranzisyon siksè nan edikasyon K-12.N ap tann jou kote tout distri lekòl yo ap ofri eksperyans aprantisaj solid pou tout jèn elèv nou yo.”

Pwogram sa a reprezante pi gwo ekspansyon Prematènèl Tout Jounen nan istwa Eta New York epi li ajoute 385 milyon dola ki egziste deja nan finansman UPK ak pwogram Prematènèl Tout Jounen ki te pwopoze ak dekrete pa Gouvènè Cuomo an 2013-14. .

Lis konplè benefisyè $340 milyon dola nan pwogram inivèsèl Prematènèl tout jounen nan tout eta a disponib isit la.Prim yo se preliminè, annatant revizyon ak apwobasyon Kontwolè Eta New York la.
 

###