Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO ANONSE TASTE NY VENDING MACHINES POU PREMIÈ NAN GREAT NEW YORK ETA FAIR 2014.

Montan pou Benefisye Food Bank of Central New York; Lòt Machin Vending Taste NY Te planifye pou Repoze atravè Eta a


Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse ke machin lavant Taste NY te premye nan Gran Fwa Eta New York.Prezante yon kantite atik ki soti toupatou nan eta a, machin lavant yo bay moun ki fè pati fwa yo yon lòt fason pou yo fè eksperyans kèk nan pi bon pwodwi New York yo, epi revni nan machin yo nan fwa a pral benefisye Food Bank of Central New York.Anplis de sa, y ap ajoute machin lavant Taste NY nan kèk zòn repo Depatman Transpò atravè eta a nan semèn k ap vini yo.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Youn nan pi bon fason nou ka sipòte biznis agrikòl New York yo se ekspoze yo nan nouvo mache kote pwodwi yo ka pwospere, epi jodi a n ap ouvri yon lòt fwontyè pou machann lokal yo atravè eta a.“Pwogram Taste NY la ap kontinye ogmante pwofil anpil mak mondyal nou yo, epi mwen ankouraje tout Nouyòkè yo – kit nan Fwa Eta a semèn sa a oswa nan yon vwayaj atravè Eta a otòn sa a – pou yo veye pou sa yo. pwodwi fòmidab."

Depatman Agrikilti ak Mache Eta a te kowòdone ak Asosyasyon Vending Otomatik Eta New York sou inisyativ sa a nan Great New York State Fair.De machin yo pral lokalize dirèkteman nan izolwa Gouvènè Cuomo a, pandan y ap mete twa lòt nan lakou a, tankou izolwa Depatman Agrikilti ak Mache yo.Komisyon Eta New York pou Avèg yo pral mete ann aplikasyon rès machin sa yo an kowoperasyon ak DOT yon ti tan apre Fwa a.Pwogram Antrepriz Biznis Komisyon an ofri opòtinite pou moun ki avèg yo jwenn fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou jere youn nan plizyè enstalasyon lavant ki sitiye nan bilding biwo Federal ak Eta atravè Eta New York.

Komisyonè Agrikilti Eta a, Richard A. Ball, te deklare, “Nan Gran Fwa Eta New York 2014 la, grasa inisyativ Taste NY Gouvènè Cuomo a, agrikilti New York pral genyen plas ki pi enpòtan sou tab la.Machin lavant sa yo pral konplemante magazen ak kyòs ki egziste deja nan eta a epi elaji opòtinite pou pwodiktè manje ak bwason New York yo.Taste NY se yon gwo pwogram ki gen yon gwo avantaj pou agrikilti New York.”

Komisyonè Depatman Transpò Eta a Joan McDonald te deklare, “Ajoute machin lavant Taste NY pou chwazi zòn repo atravè Eta New York pral bay vwayajè yo opsyon ki an sante ki sipòte biznis ak touris isit la nan New York.Sipò Gouvènè Cuomo pou manje ak bwason ki pwodui nan Eta New York pa gen parèy e mwen espere travay avèk Komisyonè Ball nan efò kap vini yo pou fè konnen sa New York gen pou ofri.”

Komisyonè Asosye Komisyon Eta New York pou Avèg Brian Daniels te di, “Komisyon pou Avèg la fè oto-sifizans pou Nouyòkè ki avèg legalman yo pi gwo priyorite, epi nou kontan anpil pou nou patenarya ak Depatman Transpò, Depatman Agrikilti ak Mache. , ak Taste NY pou pwodwi nouvo djòb epi bay plis opòtinite pou moun ki avèg pou yo rive endepandans yo.Fwa Eta a bay yon gwo demaraj pou pwogram sa a, ki pral non sèlman ede travayè ki avèg yo, men tou, biznis yo, ki pral kapab bay travay yon gwoup moun ki gen talan e ki fòme.”

John Murn, Prezidan Asosyasyon Vending Eta New York, te deklare, “Asosyasyon Vending Eta New York ak patnè yo fyè pou yo prezante machin Taste NY nan Fwa Eta a nan Syracuse ane sa a.Yon remèsiman espesyal pou Cicarelli Vending pou sipòte pwojè a nan Fwa Eta a.Cicarelli Vending baze nan Syracuse epi li ap fè sèvis pou machin yo pandan tout tan Fwa a.Machin modèn sa yo pral prezante yon seleksyon wotasyon manje ak bwason ki reprezante divèsite ak kreyativite pwodiktè atravè Eta a.Pwen esansyèl nan machin sa yo pral gen ladan clip videyo ki soti nan konpayi ki baze nan New York ansanm ak videyo Taste NY.Sa a se yon gwo patenarya ke nou espere kontinye nan lavni."

Pwodwi ki prezante yo enkli:

 • Finger Lakes Pòm fre tranche (Groton)
 • Red Jacket Orchard ji (Jenèv)
 • Heluva Good Cheese curds and string fwomaj (Sodus)
 • Cheribundi ji rafrechi (Jenèv)
 • Frito Lay Tostito Rounds (Kirkwood/Binghamton)
 • Yogout Chobani (South Edmeston)
 • Bonbon Sweet Sam yo (Bronx)
 • Ti goute kale (Dundee)
 • Emmy's Organics (Ithaca)
 • Barkeater Chocolates (North Creek
 • Yogout Muller (Batavia)
 • Karma Wellness Water (Rochester)
 • Stone Cold Creamery Shakes (Elma)

Seleksyon an pral wotasyon pou reprezante anpil bon pwodwi yo grandi ak fabrike nan Eta New York.Pou plis enfòmasyon sou pwogram Taste NY, tanpri vizite taste.ny.gov.

Depatman Agrikilti ak Mache Eta Nouyòk ap dirije Fwa Eta New York la epi li montre sa ki pi bon nan agrikilti New York pandan l ap bay bon jan kalite amizman.Tèm ane sa a, "Summer's Best in Show," ak eslogan, "Nouvo atraksyon, Ansyen Favorites, Plezi etènèl," mete aksan sou plis pase de douzèn nouvo evènman ak atraksyon ak ekspansyon oswa amelyorasyon plizyè favori Fairgoer yo.Kay Gran Fwa Eta New York la se yon ekspozisyon 375 acre ak yon konplèks amizman ki fonksyone pandan tout ane a.

Gen yon orè evènman pandan tout ane a disponib sou sitwèb Fwa a.Jwenn Gran Fwa Eta New York la sou Facebook, swiv @NYSFair sou Twitter, epi jwi foto Fwa a nan Flickr.com/photos/nysfair.Epitou, Nouyòkè yo envite pou voye lide yo pou Gran Fwa Eta New York la nan statefairideas@agriculture.ny.gov.