Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

KONSÈY SOU TIMOUN AK FANMI LANSE KANPAY 2014 'CHAK ELÈV PRESENT' POU REMINI ABSANTEIS NAN LEKÒL NEW YORK.

Resous pou paran yo, kanpay konsyantizasyon piblik la mete aksan sou enpòtans prezans nan lekòl nan siksè akademik

Konsèy pou Timoun ak Fanmi Eta New York te anonse lansman kanpay konsyantizasyon piblik Chak Elèv Prezan ki fèt pou ede paran, pwofesè, timoun, ak kominote yo konprann efè negatif yon move prezans lekòl sou siksè akademik timoun yo.Te lanse an 2013, Chak Elèv Prezan ap konsantre sou bay paran yo resous pou ede elèv yo sipòte.Gouvènè Andrew M. Cuomo te pwoklame Septanm 2014 tou kòm Mwa Konsyantizasyon Prezans Lekòl la pou mete aksan sou enpòtans pou ale lekòl chak jou.

Pou kanpay ane sa a, Konsèy la enkli timoun ki soti nan Distri Lekòl Albany City pou yo jwe nan afich Chak Elèv Prezante ak yon kout anons sèvis piblik .Yon sit entènèt resous pou paran ofri manman, papa, ak lòt moun kap bay swen estrateji pou fason yo ka ede pitit yo fè fas ak enkyetid lekòl, refi lekòl, pwoblèm sante, entimidasyon, ak lòt faktè ki ka anpeche pitit yo ale lekòl.Anplis de sa, Konsèy la devlope yon seri zouti ke kominote yo ka itilize pou fè paran yo mesaj la.

“Abòde pwoblèm absans kwonik la se yon etap fondamantal nan efò amelyorasyon lekòl yo.Yon apwòch kominote kolektif nesesè pou ranvèse tandans lan,” te deklare Direktè Egzekitif CCF Deborah Benson.“Amelyorasyon nan ansèyman nan salklas ak refòm kourikoulòm pa pral bay rezilta maksimòm sof si elèv yo nan lekòl fizikman.Konsèy la kontan anpil pou l kòmanse kanpay ane sa a pou ede paran yo ak kominote yo fè yon chanjman nan kilti absans kwonik la.”

Dapre yon sondaj Ad Council la, anpil paran ki te patisipe rekonèt enpak prejidis absans yo ka genyen sou pi gran timoun yo, men yo pa reyalize gwo enpak li genyen sou timoun ki pi piti yo.Yon gwoup rechèch k ap grandi montre ke si w manke kèk jou lekòl chak mwa ka gen enpak sou konpetans lekti ak matematik timoun yo e menm gen yon enfliyans sou chans pou yo gradye nan lekòl segondè oswa pou yo fini kolèj.

Yon rechèch rechèch ki soti nan Attendance Works ak Child and Family Policy Center montre:

  • Nan tout peyi a, prèske dis pousan nan kindergartners ak premye ane kwonik absan (manke dis pousan oswa plis nan lekòl la, enkli absans eskize ak absans san eskize).
  • Tout timoun, kèlkeswa orijin sosyo-ekonomik, fè pi mal akademikman nan klas premye ane si yo absan kwonik nan jadendanfan.
  • Lekòl ki gen to mwayèn prezans chak jou ki pi wo pase 97 pousan raman gen yon pwoblèm ak absans kwonik.


Komisyonè Edikasyon Eta New York John B. King, Jr. te di konsa, “Koneksyon ant prezans nan lekòl la ak siksè akademik yo pa ka egzajere.Lè n ap travay pou diminye absans kwonik, n ap pran mezi nan objektif preparasyon pou kolèj ak karyè pou tout elèv yo.Elèv yo ak fanmi yo dwe konprann prezans yo enpòtan anpil pou siksè akademik."

Hedy Chang, direktè Attendance Works, yon òganizasyon nasyonal san bi likratif ki pouse pou pi bon politik ak pratik, di: “Li enpòtan pou nou ensiste sou prezans nan kòmansman ane lekòl la ak byen bonè nan lavi akademik yon timoun.“Nou konnen kounye a ke prezans pòv nan premye mwa lekòl la ka predi ke elèv yo pral kwonik absan, sa vle di yo rate plis pase dis pousan nan tout ane akademik la.Epi nou konnen twòp absans nan lekòl matènèl ak nan jadendanfan ka ajoute pwoblèm akademik nan dènye klas yo.”

Sipèentandan Albany Marguerite Vanden Wyngaard, Ph.D. te di, “Chak jou nan lekòl konte – li senp konsa.Epi li enpòtan sitou pou pi piti etidyan nou yo pran abitid vin lekòl chak jou ak alè.Distri Lekòl Vil Albany fyè dèske pwòp elèv nou yo ap ede transmèt mesaj sa a ni isit la nan vil nou an ni nan tout Eta New York.”

Apwòch pozitif, ki oryante sou prevansyon pou amelyore prezans yo enpòtan e yo pi efikas pase apwòch ki pini elèv yo.Sipèentandan Distri Vil Schenectady Larry Spring te di, “Nan mwens pase yon ane, nou te ogmante drastikman prezans nou nan lekòl primè, mwayen ak segondè lè nou te aplike Opsyon Elijibilite Kominotè a epi nou te kòmanse bay elèv nou yo manje maten nan lekòl la.Aksyon sa a te lakòz elèv nou yo te resevwa manje maten an sante; li amelyore prezans; ak ogmante revni.”

Konsèy la ap kolabore ak òganizasyon United Way atravè eta a, United Way of New York City, New York State School Board Association, New York State Council of Churches, New York PTA, New York Lottery, MVP Healthcare, Lamar Transit Advertising, Price Chopper, Stewart's Shops, WMHT, Attendance Works, Children's Aid Society, Erie I BOCES, New York State Afterschool Network, ak State University of New York pou ankouraje Chak Elèv Prezan.Kanpay la ak resous ki gen rapò yo te devlope pa id29 ak Cogent Technologies.

Konsènan Chak Elèv Prezan
Chak Elèv Prezan se yon kanpay sansibilizasyon piblik ki fèt pou ede anplwaye lekòl la, paran yo ak kominote yo konprann enpak absans kwonik yo.Objektif kanpay la se ankouraje konsyantizasyon sou absans kwonik ak bati kapasite nan mitan lekòl yo, fanmi yo, ak kominote yo diminye li.Swiv kanpay la sou Twitter ak hashtag #EveryStudentPresent epi jwenn resous sou sitwèb Every Student Present .

Konsènan CCF la
Konsèy pou Timoun ak Fanmi yo kowòdone sistèm sante, edikasyon ak sèvis imen Eta New York kòm yon mwayen pou bay sistèm swen pi efikas pou timoun ak fanmi yo.Swiv Konsèy la sou Facebook ak Twitter @nysccf , epi make sit entènèt li a, ccf.ny.gov .

Konsèy la travay ak 12 ajans manm li yo pou kowòdone sistèm sante, edikasyon ak sèvis imen Eta New York pou bay sistèm swen pi efikas pou timoun ak fanmi yo. Manm Konsèy la gen ladan Depatman Sante (DOH), Depatman Travay, Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl (DCJS), Biwo Moun ki gen Andikap Devlopman (OPWDD), Biwo Sèvis Alkòl ak Abi Sibstans (OASAS) , Biwo Sèvis pou Timoun ak Fanmi (OCFS), Biwo Sante Mantal (OMH), Sant Jistis pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal (Sant Jistis), Biwo Pwobasyon ak Altènatif Koreksyonèl (OPCA), Biwo a. Asistans Tanporè ak Enfimite (OTDA), Office for the Aging (SOFA), ak Depatman Edikasyon Leta (SED).