Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO SIYEN LEJISLASYON KI PWOTEJE JÈN VIKTIM TRAFIC IMEN

Gouvènè Andrew M. Cuomo te siyen jodi a lwa pou pwoteje jèn viktim trafik moun nan bay nouvo pwoteksyon pou moun k ap chèche rebati lavi yo, epi bay tribinal yo nouvo otorite pou asire viktim sa yo resevwa èd ak tretman yo bezwen.

Pwojè lwa a kreye yon nouvo dispozisyon pou sele ki asire ke dosye yo ka sèlman fèmen pou itilize nan ka kont trafikan viktim nan, olye pou yo jwenn istwa yo ane pita pa yon anplwayè potansyèl.Anplis de sa, yon jij kapab kounye a bay adolesan ki te kondane pou yon krim, estati espesyal "delinquant jèn" epi li ka klase yon ka nan kondisyon pa yon fason kriminèl men kòm yon "moun ki bezwen sèvis."

Gouvènè Cuomo di konsa, “Nouvo pwoteksyon sa yo chita sou travay nou pou konbat trafik moun nan New York lè yo bay plis zouti pou ede viktim yo chape anba sikonstans yo epi pou yo kòmanse yon nouvo kòmansman.“Mwen fyè dèske m siyen lwa sa a jodi a epi mwen bat bravo pou Senatè Lanza ak Manm Asanble Paulin pou travay di yo sou pwoblèm enpòtan sa a.”

Dapre nouvo lwa a (S.6840/A.8749-A),tout dosye ki gen rapò ak timoun ki gen 16 oswa 17 an yo dwe sele pou pwoteje kont yon fiti anplwayè jwenn enfòmasyon sou istwa viktim nan, ak dispozisyon pou yo sèlman fèmen yo si yo bezwen yo nan yon ka kont trafikan viktim nan.

Dezyèm pati lwa sa a klase viktim yo kòm timoun ki eksplwate seksyèlman olye de granmoun, epi otomatikman ba yo estati jèn delenkan si yo ta gen yon plede koupab oswa vèdik jiri pou asire yo pa gen yon dosye kriminèl nan lavni.Li fè klè ke yo ka jwenn estati sa a kèlkeswa si yo te deja kondane pou yon krim oswa si yo te resevwa yon estati delenkan jèn apa pou yon lòt krim.

Finalman, ka ki enplike 16- ak 17-zan p ap klase imedyatman kòm kriminèl, epi yo pral jwenn aksè nan sèvis esansyèl ak altènatif tankou lojman, pwogram entèvansyon kriz, ak pwogram ki baze nan kominote a.Anvan pwojè lwa sa a, pa te gen okenn fason pou asire ke jèn yo akize yo aktyèlman itilize sèvis yo te ba yo.Kounye a, si yo pa respekte kondisyon altènatif yo, jij la ka konvèti ka a tounen yon ka kriminèl—bay jij la yon chèk pou asire ke sèvis yo ap itilize.

Senatè Andrew Lanza te di, “Isit la nan New York, yo achte ak vann plizyè milye moun inosan tankou yon pwopriyete chak ane.Pifò nan viktim yo se jèn fanm ki te vòlè anfans yo e nan anpil ka lavi yo kite nan ruine akòz pratik nan move ak vye trafik èt imen pou fè sèks.Pwojè lwa sa a pral bay viktim trafik yo ki gen 16 ak 17 an kapasite pou yo chape anba trafikè yo epi rebati lavi yo.Mwen remèsye Gouvènè Cuomo dèske li te siyen lwa enpòtan sa a ak Madanm Asanble Paulin pou lidèchip li”.

Madanm Asanble Amy Paulin te di, “Lwa sa a se yon lòt etap enpòtan nan sa ki te yon lit kontinyèl pou mete fen nan trafik moun nan New York.Twòp nan timoun nou yo ap eksplwate nan fason degoutan, viktim yo pou satisfè demann k ap grandi nan yon gwo endistri sèks komèsyal anba tè.Nou bezwen kontinye goumen pou jèn sa yo e bay yo yon chans pou yo rebati lavi yo.Lwa sa a pral ede nou fè sa."


###