Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Gouvènè Cuomo Anonse Finansman pou Prevni Vyolans Domestik

$4.3 milyon bay 56 pwogram prevansyon pou ede fanmi atravè eta a

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse New York ap resevwa plis pase $4.3 milyon pou pwogram k ap sèvi viktim vyolans domestik atravè eta a.Finansman an bay nan Lwa Federal pou Prevansyon ak Sèvis Vyolans nan Fanmi, ki sipòte etablisman, antretyen ak ekspansyon pwogram pou anpeche vyolans domestik.Li bay tou ebèjman imedya ak sèvis sipò pou tout viktim vyolans domestik ak pitit yo, ansanm ak sèvis espesyalize pou popilasyon ki pa gen desèvi atravè eta a.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Twòp fanmi fè eksperyans vyolans lakay yo, epi administrasyon mwen an te fè l tounen yon priyorite pou ede Nouyòkè kraze sik abi sa a."Finansman sa a pral sipòte pwogram ki pwouve ki fèt pou ede viktim yo epi konbat pwoblèm vyolans domestik nan tout eta sa a."

Finansman an divize an sibvansyon ki pa konpetitif ki totalize plis pase $1.2 milyon dola ak sibvansyon konpetitif ki totalize $3 milyon dola.Sibvansyon ki pa konpetitif yo te bay pwogram vyolans domestik nan pi piti konte ki gen mwens resous, alòske sibvansyon konpetitif yo te baze sou pousantaj povrete konte a, kalite modèl, pousantaj rapò Sèvis Pwoteksyon Timoun nan konte a, evalyasyon biwo rejyonal yo, ak ekite rasyal ak konpetans kiltirèl. .

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Nouyòk la te itilize yon Demann pou Pwopozisyon konpetitif pou distribye fon yo, Depatman Sante ak Sèvis Imen yo bay chak ane.Aplike pou finansman sa a ede eta a pi byen aliman ak bezwen k ap parèt yo ak anfaz nasyonal la sou rive jwenn popilasyon ki pa gen desèvi ak kreye nouvo repons efikas ki baze sou prèv pou vyolans domestik.

Benefisyè yo te dwe demontre nan pwopozisyon yo ke fon yo pral sipòte prevansyon ensidan vyolans familyal, epi tou bay abri imedya, sèvis sipò, ak aksè nan pwogram nan kominote a pou viktim vyolans domestik ak pitit yo.Yo te oblije ofri sèvis espesyalize tou pou timoun, popilasyon ki pa sèvi yo, ak minorite ki ekspoze a vyolans domestik.

Komisyonè Enterimè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi, Sheila J. Poole, te deklare, “Ane pase a, plis pase 15,000 Nouyòkè te resevwa sèvis abri ijans pou vyolans domestik nan pwogram Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi ki gen lisans.Finansman sa a enpòtan anpil pou ede granmoun ak timoun k ap chèche èd nan sitiyasyon danjere lakay yo.Òganizasyon k ap benefisye finansman sa a bay fanmi tout fòm, gwosè ak orijin ki afekte nan vyolans domestik chak jou nan ane a swen enpòtan.Li enpòtan pou nou rekonèt gen viktim atravè eta a ki bezwen sèvis non sèlman pou kenbe yo an sekirite, men pou ede yo simonte chòk abi a.”

Dapre Safe Horizon , yon ajans sèvis viktim ki ede viktim krim ak abi atravè Vil Nouyòk:

  • Youn nan kat fanm pral sibi vyolans domestik.
  • Plis pase twa milyon timoun chak ane pral temwen vyolans domestik lakay yo.
  • San èd, tifi ki temwen vyolans domestik yo pi vilnerab a abi, epi ti gason yo gen plis chans pou yo vin abi patnè yo ak timoun yo kòm granmoun, kontinye yon sik vyolans nou wè nan fanmi yo twò souvan.

Pwogram yo bay nan tout eta a

Moun k ap resevwa Konte Kantite lajan
Equinox, Inc. Albany $75,250
Opòtinite Kominotè Allegany County ak Devlopman Riral (ACCORD) Allegany $75,250
Cattaraugus Community Action, Inc. Cattaraugus $75,250
Cayuga/Seneca Community Action Agency, Inc. Cayuga $50,563
Lame delivrans lan (Jamestown) Chautauqua $75,250
Grace Smith House, Inc. Dutchess $35,050
House of Faith Ministry, Inc. Dutchess $30,000
Biwo Pwokirè Distri Konte Erie Erie $55,000
Sèvis Timoun ak Fanmi Konte Erie (Haven House) Erie $56,074
Katolik Charite nan Dyosèz Albany/Katolik Charite nan Konte Herkimer Herkimer $75,250
Liberty Resources, Inc. Madison $74,636
Circulo de la Hispanidad Nassau $75,250
The Safe Center LI, Inc. Nassau $75,250
YWCA of Niagara, Inc. Niagara $58,879
Family & Children's Service of Niagara, Inc. Niagara $56,811
Konsèy Juif pou Sèvis Fanmi ak Timoun yo NYC $35,073
Queens Legal Services Corporation NYC $75,250
Enstiti Resous Iben NYC $75,250
HELP Kòporasyon Sèvis Sosyal NYC $75,250
Safe Horizon, Inc. NYC $75,250
Henry Street Règleman NYC $75,250
Palladia, Inc. NYC $75,250
Sèvis Bon Shepherd NYC $75,250
Barrier Free Living, Inc. NYC $75,250
Pwojè Anti-Vyolans masisi ak madivin vil Nouyòk NYC $75,250
Sant Jistis Iben NYC $75,250
New York Asian Women's Center, Inc. NYC $75,250
YWCA nan Mohawk Valley Oneida $75,250
Vera House, Inc. Onondaga $50,000
Lame delivrans lan (Siracus) Onondaga $75,250
Sèvis Konsèy pou Fanmi Finger Lakes, Inc. Ontario $67,535
Oswego County Opportunities, Inc. Oswego $75,250
Sant Resous Fanm Putnam/Northern Westchester Putnam $69,379
Unity House of Troy, Inc. Rensselaer $75,250
Sosyete Seamen pou Timoun ak Fanmi Richmond $75,250
Mechanicville Area Community Services Center, Inc. Saratoga $53,920
YWCA nan Schenectady Schenectady $75,250
Retreat, Inc. Suffolk $75,250
Brighter Tomorrows, Inc. Suffolk $75,250
A New Hope Center, Inc. Tioga $75,250
Sant Defans Konte Tompkins Tompkins $50,992
Fanmi Woodstock, Inc. Ulstè $53,613
Katolik Charite nan Dyosèz Albany Warren Co & Washington $75,250
Kote Sè m yo Westchester $75,250
Pòt Lespwa a Westchester $70,000
Westchester County Office for Women Westchester $39,134
Total $3,088,909

Si oumenm oswa yon moun ou konnen an danje imedya, rele 911.Si w se yon viktim nan kriz k ap chèche asistans oswa pou w jwenn enfòmasyon sou resous ki nan kominote w la, rele Liy Dirèk Vyolans Domestik Eta New York la nan 1-800-942-6906 , oswa 1-800-621-HOPE nan Vil Nouyòk .

Manm Kongrè a Charles B. Rangel te deklare, “Mwen felisite angajman Gouvènè Cuomo pou konbat vyolans domestik, ki pa yon zafè prive.Nou gen yon obligasyon sosyal pou ede anpil fanm ak timoun k ap viv nan menas konstan ak pè abi nan pwòp kay yo.Antanke yon ko-paponn Lwa 1994 sou Vyolans Kont Fanm yo, mwen akeyi ak tout kè sa a finansman jenere ki enpòtan pou asire pi gwo siksè pwogram prevansyon ak tretman pou viktim yo ak sivivan ki bezwen sipò nou dezespereman."

Manm Kongrè Nita M. Lowey te di, “Pa gen okenn eskiz pou vyolans domestik, epi nou dwe travay ansanm pou asire fanm ak timoun konnen resous ki disponib pou yo ka viv an sekirite san yo pa pè vyolans.Sibvansyon federal sa yo se yon deklarasyon solid kont vyolans domestik nan kominote nou yo.Antanke Manm Klas Komite Apwopriyasyon Chanm yo, mwen te ede ogmante finansman pou prevansyon vyolans domestik, epi mwen pral kontinye jwenn finansman pou pwogram enpòtan ki ede elimine fleo abi yo epi ede viktim nan tout New York.”

Manm Kongrè Jerrold Nadler te di, “Nan Washington, mwen te goumen pou ogmante finansman pou pwogram federal yo pou adrese vyolans domestik, e mwen kontan dèske resous enpòtan sa yo ap ede fanmi New York k ap chèche abri ak sèvis sipò imedya.dwe fè plis pou konbat vyolans domestik nan sous li, epi mwen pral kontinye travay ak ofisyèl gouvènman yo, defansè, ak tout lòt moun ki pataje objektif sa a.”

Manm Kongrè Carolyn B. Maloney te di konsa, “Yon fanm sou kat pral sibi vyolans domestik, men twòp pa gen kote pou yo vire.Lajan federal sa yo pral ede bay abri ak lòt sèvis sipò pou Nouyòkè vilnerab yo, epi ede ogmante efò prevansyon vyolans domestik.Depi lontan mwen te yon sipòtè pwogram federal sa a, paske li ede kraze sik visye vyolans domestik la epi sispann abi fanm ak timoun yo.”

Manm Kongrè Nydia M. Velázquez te di, “Henry Street Settlement bay kèk nan vwazen ki pi vilnerab nou yo, ki viktim vyolans domestik, lè yo pi bezwen èd.Mwen kontan wè resous anplis sa yo resevwa, ki pral ede plis fanm.”

Manm Kongrè Carolyn McCarthy te di, “Vyolans domestik pa dwe janm tolere, nan okenn sikonstans, nan sosyete nou an.Depi mwen vini nan Kongrè a, mwen te goumen pou politik pou konbat vyolans domestik, e mwen konnen ki jan sèvis sipò yo enpòtan anpil pou viktim krim sa yo.Anons jodi a montre angajman kontinyèl New York pran anvè viktim abi yo ak fanmi yo nan bay yon asistans ki gen anpil valè lè yo plis bezwen li.Nou dwe kontinye fè tout sa nou kapab pou anpeche vyolans domestik ak enpak domaj li genyen sou fanmi atravè Eta nou an.Mwen remèsye Gouvènè Cuomo pou lidèchip li nan fè New York yon etap pi pre nan atenn objektif sa a.”

Manm Kongrè Gregory W. Meeks te deklare, “Vyolans domestik se yon pwoblèm ki gen anpil moun ki afekte youn sou kat fanm ak plizyè milye fanmi chak jou atravè Eta New York.Sepandan, antanke sosyete nou pa toujou bay bon swen oswa sipò pou sivivan sa yo sou wout rekiperasyon yo.Mwen felisite desizyon Gouvènè a pran pou l bay plis pase $4.3 milyon dola nan fon federal pou Pwogram Prevansyon Vyolans Domestik New York yo, sètadi $75,250 yo akòde Queens Legal Services Corporation ki nan premye liy nan bay sipò imedya pou viktim abi nan 5yèm Distri Kongrè a”.

Manm Kongrè a Steve Israel te di, “Nou dwe asire w ke viktim vyolans domestik yo gen yon azil an sekirite ak resous yo bezwen pou yo chape anba yon sitiyasyon danjere.Mwen kontan ke Safe Center LI te resevwa resous adisyonèl pou yo ka kontinye travay ekselan yo pou bay viktim vyolans domestik yo nan Long Island ak yon seri gwo sèvis ke yo te bay kominote nou an pandan 30 dènye ane yo. ”

Manm Kongrè Tim Bishop te di, “Ofri asistans bay viktim vyolans domestik ak travay pou anpeche vyolans domestik nan lavni dwe youn nan pi gwo priyorite nou yo.Mwen byen kontan ke gouvènman federal la kapab ede eta a ak, nan vire, gwoup defans lokal yo nan efò sa a.Ansanm nou ka travay pou geri viktim yo epi kraze sik la.”

Manm Kongrè Brian Higgins te deklare, “Pwogram k ap sèvi sivivan vyolans domestik yo enpòtan anpil pou bay abri, tretman ak konsèy ki nesesè pou sitiyasyon sa yo mande.Finansman sa a pral sipòte pwogram sa yo, pèmèt yo elaji dimansyon yo ak sèvis yo, epi ede yo kontinye sèvi sivivan vyolans domestik.”

Manm Kongrè Paul Tonko te di, “Mwen kontan wè sipò sa a pou sèvis pou sivivan vyolans domestik nan Rejyon Kapital la ak nan tout eta a.Lè nou ranfòse kominote nou yo nan fason sa a, nou ogmante kalite lavi pou tout moun.Mwen apresye travay biwo Gouvènè Cuomo a fè pou idantifye pwoblèm enpòtan sa a epi goumen pou popilasyon vilnerab nan katye nou yo.Atravè FFVPSA ak Lwa sou Vyolans kont Fanm yo, nou te wè plis pase 62% diminye vyolans domestik epi mwen pral kontinye travay avèk Gouvènè Cuomo ak kòlèg mwen yo nan Kongrè a pou ranfòse lwa sa yo.”

Manm Kongrè Chris Gibson te di, “Family of Woodstock fè yon travay ekstraòdinè nan non fanmi Hudson Valley, bay abri ak swen pou moun ki chape anba abi.Mwen fyè pou m defann Lwa sou Vyolans Kont Fi ak Lwa pou Prevansyon ak Sèvis Vyolans, ki toulede bay asistans enpòtan pou viktim krim nan nò Eta New York.Anplwaye mwen ak mwen rekonesan anvè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi paske nou fè patenarya ak òganizasyon lokal yo pou jere pwogram enpòtan sa yo.”

Manm Kongrè a Michael Grimm te di, “Mesaj nou dwe kontinye voye bay moun ki twouve yo nan sitiyasyon vyolan ak abi se ke gen sipò pou moun ki vin devan yo, e ke yo pa poukont yo.Finansman enpòtan sa a make yon lòt etap enpòtan nan efò sa a lè li sipòte resous esansyèl kominotè ki ka ede moun, sitou fanm, soti nan yon anviwonman vyolan.”

Manm Kongrè Richard Hanna te deklare, “Okenn kominote pa iminize kont vyolans domestik, men nou ka ede asire ke okenn moun nan nò Eta New York pa neglije.Sibvansyon sa yo pral benefisye òganizasyon nou yo ki nan premye liy pou ede moun ki bezwen èd dezespere.Antanke yon sipòtè 30 ane YWCA nan Mohawk Valley, mwen gen yon konfyans absoli ke yo menm ak Katolik Charities pral sèvi ak lajan sa yo pou ede viktim yo nan moman trè kritik yo.”

Manm Kongrè Dan Maffei te deklare, “Finansman sa a pral asire ajans lokal yo nan Santral New York yo gen resous enpòtan yo bezwen pou anpeche vyolans domestik epi asire sivivan vyolans domestik yo gen yon kote ki an sekirite pou yo rete.Mwen pral kontinye goumen pou resous enpòtan sa yo pou sipòte kèk nan fanmi ki pi vilnerab nan kominote lokal nou yo."

Manm Kongrè a Sean Patrick Maloney te di, “Vyolans domestik pa akseptab nan nenpòt sikonstans.Travay ansanm ak Gouvènè Cuomo nou ka kontinye fè envestisman enpòtan pou sispann vyolans domestik nan kominote nou yo - travay nou an pa fini jiskaske nou asire okenn manman, pitit fi, zanmi oswa vwazen p ap janm soufri an silans."

Founisè yo nan tout eta a te resevwa prèske 195,000 apèl vyolans domestik oswa liy dirèk nan ane 2013 sèlman.Liy dirèk lokal pou vyolans domestik bay enfòmasyon ak resous espesifik nan kominote a.Ou ka jwenn yon lis nimewo liy dirèk lokal yo sou sitwèb Kowalisyon Eta New York kont vyolans domestik .

Anplis de sa, sitwèb Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi gen enfòmasyon sou founisè sèvis vyolans domestik .Enfòmasyon ki nan lis la gen adrès biznis yo, epi yo pa reprezante kote aktyèl abri DV yo.