Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ CUOMO PUBLYE RAPÒ SOU RETOUKMAN LETA A NAN SUPERTANG SANDY

Gouvènè Andrew M. Cuomo te pibliye yon rapò ki detaye pwogrè Eta New York te fè nan pi bon rekonstriksyon apre Sipè Ouragan Sandy.Rapò a mete aksan sou pwogrè ki fèt nan domèn lojman, ti biznis, ak enfrastrikti ak rekonstriksyon kominote atravè pwogram NY Rising la, ansanm ak yon pakèt mezi plizyè ajans Eta a te pran.Rapò a, ou ka jwenn la a, te pibliye an konjonksyon avèk dezyèm anivèsè Sipè Ouragan Sandy.

Gouvènè Cuomo te deklare, “Gwo tanpèt Sandy te demontre ke New York jan nou konnen l ap fè fas ak yon reyalite diferan – yon reyalite evènman metewolojik ekstrèm ki de pli zan pli souvan ki pa ka inyore."Apre sa nou te pase a, n ap literalman reimagine Eta nou an depi nan baz la pou l vin pi an sekirite, pi fò ak pi rezistan pase anvan.N ap kontinye efò sa a pandan n ap make dezyèm anivèsè tanpèt terib sa a, e mwen gen konfyans ke travay nou pral ede pwoteje Nouyòkè yo kont menas gwo tanpèt yo alavni”.

Sipè-tanpèt Sandy te frape rejyon metwopolitèn New York la nan dat 29 oktòb 2012, sa ki te lakòz domaj san parèy nan kay, enfrastrikti ak yon ekonomi ki toujou ap rekipere anba efè yon kriz lojman ak gwo resesyon, ansanm ak Siklòn Irene ak Tanpèt Twopikal Lee.

Sipè Ouragan Sandy te domaje oswa detwi jiska 300,000 inite lojman; de milyon kliyan sèvis piblik yo te san kouran; 2,000 mil wout yo te afekte epi transpò piblik te fè fas ak dezòd alontèm.Trajik, yon total de 61 moun te mouri nan New York kòm rezilta tanpèt la.

Nan mwa jen 2013, Gouvènè Cuomo te etabli Biwo Rekiperasyon Tanpèt la pou ankouraje renesans Eta a, an pati nan jere prèske 4.5 milya dola nan finansman Federal Community Development Block Grant-Disaster Recovery, ki te apropriye an pati kòm rezilta efò san pran souf nan Delegasyon Kongrè Eta New York.Depi lè sa a, Eta a te sipòte reparasyon ak rekonstwiksyon prèske 10,000 kay, te bay $20.8 milyon sibvansyon pou ti biznis yo, epi li te fasilite pwopozisyon apeprè 600 pwojè atravè Pwogram Rekonstriksyon Kominotè NY Rising.

Anplis reyalizasyon rekonstriksyon sa yo, depans pou rekiperasyon tanpèt la jwe yon wòl enpòtan nan kwasans ekonomi Eta a ak kreyasyon djòb.Dapre yon analiz SUNY Rockefeller Institute of Government te fè, yo prevwa ensèsyon Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè-Rekiperasyon Katastwòf ak lòt èd federal nan ekonomi an pou ankouraje kreyasyon plis pase 111,000 djòb sou yon peryòd senkan—apeprè 22,000 travay pa ane.Travay sa yo pral asosye ak yon ogmantasyon de $5.15 milya nan salè ak $15.8 milya nan pwodiksyon ekonomik sou menm peryòd la.

Jamie Rubin, Direktè Egzekitif Biwo Rekiperasyon Tanpèt Gouvènè a, te di konsa, “Depi nan kòmansman an, manda klè Gouvènè Cuomo se te pou Biwo Rekiperasyon Tanpèt la pran desizyon estratejik konsènan rekiperasyon, rezistans, koupe burops epi asire yon avni pwosede pou Nouvo. Yòkè yo.Pwogram Rekonstriksyon Kominotè a se egzanp ekselan nan otonòm lokal kote priyorite yo ak pwojè nan yon zòn yo pwopoze pa gouvènman an, men pa moun ki abite ak travay la."

Rapò a bay kont premye men pwopriyetè kay yo, ti biznis yo ak patisipan NY Rising Community Reconstruction ki te jwenn èd pa etalaj pwogram anba parapli NY Rising yo.Li detaye tou pi gwo pwojè enfrastrikti, ki soti nan reparasyon tren R 270 milyon dola, rive nan estabilizasyon ak pwoteksyon 24 milyon dola Robert Moses State Park ak inisyativ 518 milyon dola sou pon yo, pou rann New York pi byen reziste nan ka move tan.

Rapò sa a pa fèt pou yon lis konplè sou chak efò rekiperasyon an, men pito sèvi pou amelyore aksyon kle ak enpak ki te estratejik pouswiv pa Eta a.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou stormrecovery.ny.gov .