Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 1 me 2018
Kontakte: Craig Smith
Imèl: press@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Gouvènè Cuomo Lanse Twazyèm Faz Plan $20 Milya Pou Konbat Sanzabri

  

$30 milyon dola nan fon fonksyònman anyèl ki disponib pou bay 1,200 inite lojman sipò
 
Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a twazyèm faz plan istorik 20 milya dola senkane ki te lanse an 2016 pou kreye oswa prezève plis pase 100,000 inite lojman abòdab ak omwen 6,000 inite lojman sipò.Faz III nan Inisyativ Lojman Sipò Empire State la gen ladan yon Demann pou Pwopozisyon, Biwo Sante Mantal Eta New York ki te pibliye, ki pral bay $30 milyon dola nan sèvis ak fon fonksyònman pou omwen 1,200 inite lojman sipò.
 
Gouvènè Cuomo di konsa, “Chak Nouyòkè merite estabilite pou gen yon kote ki an sekirite, ki abòdab pou yo rele lakay yo."Lè nou kontinye amelyore aksè a lojman abòdab ak sipò, nou ka konbat sanzabri epi fè kominote atravè eta a pi bon ak pi an sekirite pou tout moun."
 
Se Empire State Supportive Housing Initiative Gouvènè a ki te devlope RFP la, gwoup travay entèajans, ki gen ladan l reprezantan ajans leta sa yo:
 
 • Biwo Sante Mantal
 • Depatman Lasante, enkli Enstiti SIDA
 • Renouvèlman Kay ak Kominote Eta New York
 • Biwo Sèvis Alkòl ak Abi Sibstans
 • Biwo Sèvis pou Timoun ak Fanmi
 • Biwo pou Prevansyon Vyolans Domestik
 • Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite
 • Biwo pou moun ki gen andikap nan devlopman
 
Popilasyon sib elijib pwogram sa a gen entansyon sèvi yo enkli veteran ki san kay ak fanmi yo; viktim vyolans domestik; granmoun aje ki frajil oswa andikape; jèn adilt ki gen istwa nan prizon, sanzabri oswa swen adoptif; moun ak fanmi ki san kay kwonik; moun ki gen andikap entelektyèl oswa devlopman; osi byen ke moun k ap viv ak VIH oswa SIDA, maladi mantal grav ak/oswa maladi itilizasyon sibstans.  
 
Komisyonè Kay ak Renouvèlman Kominote Eta New York, RuthAnne Visnauskas, te deklare, “Anba lidèchip Gouvènè Cuomo, Eta New York ap pwofite resous li yo pou l vin yon lidè nasyonal nan konbat sanzabri ak ensekirite lojman.Finansman ki disponib jodi a pral kontinye abilite nou bay kay abòdab ak sipò, plizyè milye Nouyòkè bezwen pou jwenn lojman epi rete ladan l.”
 
Komisyonè Biwo Sante Mantal Dr Ann Sullivan te deklare, “Angajman Gouvènè Cuomo pou lojman sipò ap bay plizyè milye moun ak fanmi opòtinite pou yo viv an sekirite ak pwodiktif nan pwòp kominote yo.Lojman ki estab ak sèvis entegre se youn nan resous ki pi enpòtan nou ka bay moun k ap travay pou rekiperasyon apre maladi mantal."
 
Komisyonè Enterimè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi, Sheila J. Poole, te deklare, “Inisyativ sa a pral bay yon lojman ki estab ki enpòtan anpil pou timoun ak fanmi yo epi ankouraje nouvo opòtinite pou fòmasyon ak sipò pou moun k ap bay swen yo.Ansanm ak finansman enpòtan pou asistans gadri, inisyativ sa a pwomèt pou amelyore byennèt timoun nan tout eta a”.
 
Komisyonè Biwo Sèvis Alkòl ak Abi Sibstans Arlene González-Sánchez te deklare, “Finansman sa a pral ede bay sibvansyon pou lokasyon ak sèvis sipò ki nesesè anpil, epi asire Nouyòkè ki gen pwoblèm itilizasyon sibstans yo gen yon kote ki an sekirite pou yo rele lakay yo.Aksè nan lojman ki an sekirite ak sipò se youn nan fason ki pi enpòtan ke nou ka bay moun ki gen maladi sa a èd yo bezwen, epi sipòte rekiperasyon yo nan kontinyèl swen pou adiksyon.Mwen remèsye Gouvènè Cuomo paske li mete sante Nouyòkè yo an premye nan efò sa a ankò.”
 
Komisyonè Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite Samuel D. Roberts te di konsa, “Lojman ki bay sipò yo rasanble lojman ak sèvis ki adapte pou ede moun ak fanmi yo reyalize pi gwo estabilite nan lavi yo.Mwen felisite Gouvènè a pou devouman ak sipò li pou kreye kominote ki pi an sante, ki pi solid atravè New York."
 
Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo, Komisyonè Enterimè Kerry A. Delaney te deklare, “Atravè pwogram tankou Empire State Supportive Housing Initiative, Gouvènè Cuomo ap bay Nouyòkè ki gen andikap devlòpmantal yo opòtinite pou yo viv yon vi ki pi rich nan kominote yo chwazi yo.Lojman ki bay sipò abòdab se fondasyon pou lavi konplè, entegre nan kominote a, OPWDD ap fè efò pou ede moun reyalize.Nou apresye opòtinite sa a pou nou rantre nan patnè ajans nou yo pou agrandi ak amelyore lojman sipò nan tout Eta New York”.
 
Komisyonè Depatman Sante Doktè Howard A. Zucker te deklare, “Lojman sipò abòdab enpòtan anpil pou yon vi ki ansante, ki pi endepandan.Lè nou ede Nouyòkè yo jwenn yon kote ki an sekirite epi ki abòdab pou yo rele lakay yo, n ap asire rezidan ki pi vilnerab nou yo gen opòtinite pou yo pwospere.Angajman Gouvènè Cuomo pran pou konbat sanzabri pral vrèman ede fè New York yon kote ki pi an sekirite ak an sante pou tout moun”.
 
Direktè Egzekitif Biwo Prevansyon Vyolans Domestik Gwen Wright te deklare, “Anba lidèchip Gouvènè Cuomo, Eta New York te ogmante angajman li pou pwoteje viktim ak sivivan vyolans domestik, ki afekte fanm ak timoun nan yon fason disproporsyonel.Disponibilite lojman sipò yo ta ka vle di diferans ki genyen ant yon moun ki rete nan yon relasyon abizif oswa ki kite pou kòmanse yon nouvo chapit nan lavi yo.Inisyativ sa a pral vrèman fè yon diferans nan lavi Nouyòkè vilnerab yo”.
 
RFP a pral bay sèvis ak finansman fonksyònman ki nesesè pou opere inite lojman sipò pèmanan nan tout eta a.Aplikan yo dwe jwenn finansman kapital separe pou finanse devlopman ak konstriksyon pwojè lojman yo.Finansman yo akòde anba RFP sa a ka itilize pou bay èd ak sèvis pou lokasyon popilasyon sib ki elijib pou asire estabilite lojman yo.Itilizasyon ki otorize lajan yo enkli, men yo pa limite a sa ki annapre yo:
 
 • Sibvansyon pou lokasyon ak lòt depans pou lokasyon;
 • Sèvis oswa anplwaye pou idantifye ak lokalize moun ki kalifye ki bezwen lojman;
 • Sèvis sante primè ak konpòtman;
 • Travay ak fòmasyon pwofesyonèl ak/oswa asistans;
 • Èd edikasyonèl, enkli sipò GED;
 • Devlopman konpetans paran ak sipò;
 • Asistans gadri pou timoun;
 • Konsèy ak entèvansyon kriz;
 • Sèvis pou timoun yo, enkli defans edikasyon, sipò ak konsèy; epi
 • Depans ki asosye ak sèvis ak/oswa anplwaye ki ede moun yo ak fanmi yo rete yon kote ki estab, tankou konseye lojman oswa espesyalis, ak konsèy pou travay.
 
Pou pwojè sa yo ki ka bezwen resous kapital yo, yo ka jwenn finansman atravè sous prive, lè yo fè patenarya ak yon pwomotè pwojè ki sekirize oswa ki nan pwosesis pou jwenn finansman kapital yo, oswa atravè plizyè ajans leta tankou OTDA, HCR, ak OPWDD.Finansman Sibvansyon Predevlopman ak Devlopman Pwogram yo disponib tou nan OMH ak nan OASAS.
 
Malgre ke OMH se ajans prensipal akizisyon pou RFP a, pwopozisyon pa oblije se pou sèvis pou moun ki gen maladi mantal, men yo ta dwe adrese divès bezwen popilasyon ajans ESSHI yo sèvi yo.RFP a disponib atravè Grants Gateway ak sou sitwèb OMH nan: https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/