Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 13 jen 2018
Kontakte: Craig Smith
Imèl: press@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

5.8 milyon dola nan prim pou pwoteje lekòl san bi likratif, sant gadri, ak mize kiltirèl nan Brooklyn kont krim rayisman.

Premye seri sibvansyon yo bay sant akademik ak kominotè nan Brooklyn

Yon pati nan Pwogram Sibvansyon $25 Milyon Sekirize Kominote Kont Krim Rayisman

Jodi a, Gouvènè a te anonse ke yo te akòde plis pase 5.8 milyon dola atravè Pwogram sibvansyon 25 milyon dola Eta Securing Communities Against Hate Crimes pou ede ranfòse mezi sekirite nan lekòl san bi likratif, sant gadri ak mize kiltirèl nan Brooklyn.Efò sa yo pral ede anpeche krim rayisman oswa atak kont enstalasyon sa yo akòz ideoloji yo, kwayans yo oswa misyon yo.Premye seri finansman sa a bay $5,824,607 pou 118 pwojè nan enstalasyon atravè Brooklyn.

Gouvènè a te deklare, “Finansman sa a enpòtan anpil nan efò n ap fè pou amelyore sekirite ak pwoteje lekòl san bi likratif yo, gadri ak mize kiltirèl ki gen risk pou yo gen krim rayisab."Lè nou sipòte divès kilti ak sant kominotè yo jwenn atravè gwo eta sa a, n ap bay yon egzanp pou nasyon an pandan n ap etabli yon New York ki pi solid, ki pi an sekirite pou tout moun."

Gouvènè Adjwen Kathy Hochul, ki te asiste evènman jodi a, te di “Pandan menas krim rayisman yo ap kontinye gaye, plis sekirite nan lekòl nou yo ak lòt sant divès kalite kiltirèl yo esansyèl pou asire pwoteksyon ak sekirite yo.“Finansman sa a kòm yon pati nan pwogram New York pou pwoteje kominote yo kont krim rayisman yo pral sipòte amelyorasyon ak amelyorasyon nan enstalasyon atravè Long Island.Nou pran angajman pou bay resous avanse pou konbat menas gwoup rayisman yo epi kenbe tout Nouyòkè yo an sekirite”.

Sibvansyon an, ki administre pa Divizyon Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans Eta a, bay jiska $50,000 nan finansman pou bezwen adisyonèl fòmasyon sekirite, kamera ak teknoloji dènye kri, ranfòsman pòt yo, ekleraj amelyore ak lòt amelyorasyon sekirite ki gen rapò ak. chak etablisman ki kalifye.Òganizasyon ki opere plis pase yon etablisman te elijib pou soumèt jiska twa aplikasyon pou yon demann total ki rive jiska $150,000.

Te anonse nan mwa oktòb 2017, pwogram Sibvansyon Securing Communities Against Hate Crimes sipòte efò konplè Gouvènè a te lanse pou konbat krim rayisman nan New York.Bidjè Eta ane fiskal 2017-18 la te etabli yon Gwoup Travay sou Krim Rayisman nan tout eta a pou bese dènye ensidan menas, arasman, ak vyolans ki te motive nan patipri nan New York.Gwoup Travay la angaje lidè konte yo, avoka distri yo, lidè distri lekòl yo, depatman lapolis lokal yo ak lòt pati konsène yo pou idantifye ak envestige krim ki motive rayisman ak tandans ki gen rapò ak patipri, vilnerabilite kominote a ak pratik diskriminatwa.

Anplis de sa, Gouvènè a te kreye yon liy telefòn dirèk ak yon liy tèks atravè Divizyon Dwa Moun pou rapòte ensidan patipri ak diskriminasyon.Lapolis Eta a, ki okipe nenpòt pwoblèm kriminèl potansyèl, resevwa referans nan tou de liy dirèk la ak liy tèks ki kontwole pa Divizyon Dwa Moun.Ka diskriminasyon ki kouvri pa Lwa sou Dwa Moun Eta New York la ka envestige plis pa Divizyon an.Yon rekonpans $5,000 te disponib pou nenpòt enfòmasyon ki mennen nan arestasyon ak kondanasyon pou yon krim rayisman.

Komisyonè Divizyon Sekirite Teritwa ak Sèvis Ijans Roger L. Parrino Sr. di konsa , “Lajan sibvansyon sa yo pral pèmèt lekòl ki pa piblik yo, sant gadri ak mize kiltirèl ogmante mezi sekirite yo kont moun oswa gwoup ki gen prejije vyolan.Mwen bat bravo pou Gouvènè a dèske li mete lajan sa yo disponib pou ede òganizasyon yo aplike pwojè ki enplike nan ranfòsman enstalasyon eksteryè yo, amelyorasyon sekirite fizik yo ak fòmasyon sekirite yo”.

Senatè Martin J. Golden te di , 'Mwen felisite Eta a dèske li dedye lajan sekirite 5.8 milyon dola sa a pou pwoteje sant gadri nou yo, mize ak lekòl ki pa piblik yo.Sekirite piblik la dwe rete an premye pandan n ap avanse.Finansman sa a pral bay Nouyòkè yo lapè”.

Manm Konsèy Kalman Yeger te di “Finansman sa a enpòtan anpil nan efò nou pou sipòte yon kominote Brooklyn ki pi an sekirite e ki pi solid pou rezidan nou yo.Mwen bat bravo pou efò Gouvènè a ap fè pou asire sant kominotè ak lekòl yo gen bon jan mezi sekirite pou dekouraje prejije ak rayisman.New York se yon limyè opòtinite ak espwa pou gason ak fanm tout laj ak tout orijin, epi ak lidèchip Gouvènè a, divès kominote nou yo ap rete pwoteje pou jenerasyon k ap vini yo”.

Nou ankouraje tout Nouyòkè ki gen patipri oswa diskriminasyon pou yo rele liy dirèk gratis DHR nan (888) 392-3644 soti 9 am jiska 5 pm Lendi rive Vandredi oswa voye tèks " HATE " nan 81336.Si w vle rapòte yon krim oswa yon pè pou sekirite w, rele 911 imedyatman.

Divizyon Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans> bay lidèchip, kowòdinasyon ak sipò pou efò pou anpeche, pwoteje kont, prepare, reponn ak rekipere teworis ak lòt katastwòf natirèl ak lèzòm, menas, dife ak lòt ijans.Pou plis enfòmasyon, vizite paj Facebook la, swiv @NYSDHSES sou Twitter ak Instagram, oswa vizite: dhses.ny.gov .