Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 1 Novanm 2021
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL SIYEN LEJISLASYON KAP OJANMI KONJE FANMI PEYE ETA NEW YORK

 

 
Lejislasyon S.2928-A/A.06098-AElaji sou Lwa aktyèl la pou pèmèt travayè yo pran swen frè ak sè ki gen yon kondisyon sante grav
 
Gouvènè Kathy Hochul siyen jodi a yon lwa (S.2928-A/A.06098-A)ki elaji lejislasyon Konje pou Fanmi Peye Eta New York pou pèmèt pran swen frè ak sè yo.Dapre lwa aktyèl la, anplwaye yo pa kapab pran konje pou pran swen yon frè ak sè ki gen yon pwoblèm sante grav.
 
Gouvènè Hochul di konsa, “Pran swen fanmi w se yon dwa moun debaz, pèsonn pa ta dwe chwazi ant pran swen yon moun ou renmen ak yon chèk."Lite pou elaji konje fanmi peye se pèsonèl mwen menm ak anpil lòt moun, e mwen fyè pou m travay avèk defansè ak lejislatè yo pou asire Nouyòkè yo kapab kounye a pran swen frè ak sè yo san yo pa pè pèdi travay yo oswa revni yo."
 
Pwojè lwa sa a baze sou lejislasyon Konje pou Fanmi Peye ki te adopte an 2016, ki te kreye youn nan pwogram konje pou fanmi peye ki pi konplè nan nasyon an.Anvigè depi 2018, pwogram Konje Peye pou Fanmi New York la se asirans anplwaye yo peye ki bay travayè yo yon konje ki pwoteje ak peye pou travay yo pou yo ka marye ak yon timoun ki fèk fèt, adopte oswa adoptif; pran swen yon manm fanmi ki gen yon pwoblèm sante grav (ki ka gen ladan ka grav nan COVID-19), oswa ede moun yo renmen lè yon manm nan fanmi an deplwaye aletranje nan sèvis militè aktif.Konje Fanmi Peye ka disponib tou nan kèk sitiyasyon lè yon anplwaye oswa yon timoun minè ki depandan yo anba yon lòd pou yo karantèn oswa izolasyon akòz COVID-19.Travayè ki elijib yo ka pran jiska 12 semèn konje a 67% nan salè yo (jiska yon limit) pou pran swen manm fanmi yo lè yo bezwen.
 
Kounye a, swen fanmi Konje Peye pou Fanmi yo kouvri swen pou konjwen, patnè domestik, timoun ak bèlfi, paran, bèl paran, granparan ak pitit pitit ki gen yon pwoblèm sante grav.Atravè Lejislasyon S.2928-A/A.06098-A,definisyon "manm fanmi" an elaji pou enkli frè ak sè.Sa a gen ladan frè ak sè byolojik, frè ak sè ki adopte, bèl frè ak sè ak demi frè.Manm fanmi sa yo ka viv andeyò Eta New York, e menm andeyò peyi a.
 
Pwojè lwa a pral antre an aplikasyon 1 janvye 2023.
 
Senatè Eta Joseph P. Addabbo, Jr. te di, "Lè Eta New York te prezante Konje pou Fanmi Peye an 2016, se te youn nan pwogram ki pi konplè nan kalite li yo.Kounye a, ak pwojè lwa sa a, pwogram Konje Peye pou Fanmi Eta nou an vin pi fò toujou.Frè ak sè - byolojik oswa adopte - se manm enpòtan nan estrikti fanmi an epi pafwa yo se sèlman fanmi kèk moun genyen.Pou kounye a genyen yo enkli nan pwogram Konje Peye pou Fanmi nou an bay fanmi yo plis asirans ke si yon bagay rive yon frè ak sè, yo pral kapab pran tan ki nesesè pou pran swen manm fanmi yo.Mwen fyè dèske m te patwone pwojè lwa sa a nan Sena Eta a epi m remèsye kòlèg mwen yo dèske m te ede yo pase l, ak Gouvènè Hochul paske li te reyalize enpòtans pou ajoute frè ak sè nan pwogram sa a ki deja solid”.
 
Manm Asanble Sandy Galef te di, "Lyen solid frè ak sè yo pataje se nye.Pou anpil moun, frè ak sè yo ka sèlman manm fanmi ki disponib pou ede ak bay swen sante nan moman yo bezwen e li te rive souvan pandan pandemi COVID la.Mèsi Gouvènè Hochul paske li siyen lejislasyon sa a ki elaji definisyon fanmi an pou l enkli frè ak sè.New York se yon lidè ankò nan asire ke frè oswa sè yo ka pran swen moun ki gen pwoblèm sante grav san yo pa pèdi travay yo ak salè yo.Sa a se yon adisyon k ap pran swen ak konpasyon nan lwa Konje Peye pou Fanmi Nouyòk la."
 
Prezidan Konsèy Konpansasyon Travayè Eta New York, Clarissa M. Rodriguez, te deklare, "Konje Fanmi Peye Eta Nouyòk la te ede plizyè milye Nouyòkè pran swen manm fanmi yo depi li te antre an aplikasyon an 2018.Pwojè lwa sa a plis ranfòse Konje Peye pou Fanmi Peye ki pi enpòtan nan peyi New York la, sa ki pèmèt Nouyòkè yo ki ap travay di plis aksè a yon konje peye travay ki pwoteje pou yo ka bay yon frè ak sè ki gen yon pwoblèm sante grav.”
 
Komisyonè Depatman Travay Eta New York Roberta Reardon te di, “Konje Peye pou Fanmi New York la se yon modèl atravè nasyon nou an lè li te rive ede fanmi k ap travay, epi mwen felisite Gouvènè Hochul pou lidèchip li nan elaji definisyon fanmi an pou enkli frè ak sè.Dènye ane ak mwatye ane sa a te espesyalman difisil pou moun k ap bay swen k ap travay yo, epi yon pèt revni ka devaste pou Nouyòkè ki dwe pran swen yon manm fanmi ki malad.Sa a se yon etap enpòtan pou soulaje difikilte sa a."
 
Yon ko-fondatè ak ko-prezidan yon pi bon balans Dina Bakst te di, “A Better Balance bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li te dirije wout la epi li te siyen lwa jodi a pou mete frè ak sè yo anba Lwa Konje pou Fanmi Peye, yon lwa nou te fyète pou nou pase an 2016.Nan mitan yon pandemi, mank de travay, ak kriz swen, lejislasyon vital sa a pral ede asire pwoteksyon ki pi solid posib pou Nouyòkè yo, espesyalman fanm, ki bezwen konje pou pran swen moun ki malad grav oswa pou nouvo pitit yo.Kongrè a ta dwe suiv direksyon New York epi adopte yon lwa solid pou konje fanmi peye, epitou pou sipòte travayè yo pandan gwosès ak akouchman lè yo adopte Lwa sou Ekite Travayè Ansent san pèdi tan.Nou pa ka rebati pi byen san mezi esansyèl sa yo."
 
Direktè AARP Eta New York, Beth Finkel te di, “Konje fanmi peye se konpasyon ak pri efikas, epi AARP New York bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li siyen nouvo lwa sa a k ap elaji pwogram New York ki deja solid pou genyen frè ak sè yo.Avèk 2.5 milyon moun k ap bay swen fanmi ki pa peye atravè New York k ap bay swen ki vo plis pase 31 milya dola pa ane, nou ta dwe fè tout sa nou kapab pou sipòte moun k ap pran swen fanmi yo.Okenn manm fanmi ki pran swen yon moun ou renmen pa ta dwe ekskli nan konje fanmi peye.Li ede anplwaye yo, anplwayè yo ak kontribiyab yo nan ankouraje espas travay ki pi pwodiktif yo epi bay travayè yo lapè ekonomik yo bezwen pou yo bay moun yo renmen yo anpil swen - ki ede Nouyòkè yo laj ak diyite ak endepandans lakay yo, olye ke nan yon fason ki pi koute chè e sitou. mezon retrèt finanse pa kontribyab yo."
 
Lisa Zucker, Avoka Lejislatif Senior Inyon Sivil Libète New York, te di, "Konje fanmi peye se pa yon avantaj travay: li se yon dwa travayè yo ak enperatif ekite sèks.Fanm yo kontinye pote chay bay swen fanmi an yon fason disproporsyonèl, epi tout fanmi yo bezwen sipò ki rekonèt estrikti ak responsablite yo varye pami fanmi yo.Kòm Etazini rete sèl peyi devlope ki pa bay konje federal peye pou fanmi yo, jodi a, eta nou an te pran yon etap odasye pou asire ke okenn Nouyòkè pa ta dwe oblije chwazi ant chèk salè yo ak pran swen fanmi yo."
 
Sipèentandan Depatman Sèvis Finansye Adrienne A. Harris te di, “Pwogram Peye Konje Fanmi New York la te pèmèt fanmi yo pran yon konje peye pou pran swen moun yo renmen yo, prezève estabilite finansye ak libète pou moun ki plis bezwen li.Agrandisman Konje Peye pou Fanmi Peye ki pi enpòtan nan peyi New York la lè li enkli frè ak sè yo bay fanmi yo plis fleksibilite pandan n ap travay pou rekonstwi ak retabli de COVID-19.Mwen remèsye Gouvènè Hochul ak Lejislati a pou nouvo lwa sa a”.
 
Pou jwenn detay konplè sou Konje Fanmi Peye Eta Nouyòk, vizite PaidFamilyLeave.ny.gov