Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 14 fevriye 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL ETABLI BIRO CHEF OFISYE ANDIKAPITE

Nonmen Kimberly T. Hill kòm Premye Ofisye anchèf andikape  
       
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a etablisman Biwo Ofisye anchèf pou andikape pou defann non moun ki andikape yo epi li te nonmen Kimberly T. Hill kòm premye Ofisye anchèf pou andikape nan Eta a. 
   
Gouvènè Hochul te deklare, “Administrasyon mwen an pran angajman pou l pwoteje dwa tout Nouyòkè pou viv ak travay nan eta nou an san pè diskriminasyon."Li enpòtan pou nou bay pwoteksyon kominote ki pi vilnerab nou yo priyorite, epi nouvo Biwo Ofisye anchèf andikape a pral asire nou rete responsab pou pouswit yon New York ki pi divèsifye, ki pi enklizif e ki ekitab." 
  
An 1983, yo te etabli Biwo Eta Defansè pou Andikape yo atravè Dekrè Egzekitif 26.Travay prensipal biwo a se te defann non moun ki andikape yo epi aplike lwa ki anpeche diskriminasyon kont kominote a.   
  
Sepandan, fonksyon ak responsablite biwo a te nan yon gwo limit absòbe nan yon kò diferan lè Komisyon an sou Kalite Swen ak Defans pou Moun Andikape yo (CQC) te etabli an 2011.Lè sa a, CQC te elimine lè Sant Jistis pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal (Sant Jistis la) te kreye.   
  
Pandan ke te gen anpil pwogrè nan sèvis ki disponib pou moun ki gen andikap, li enpòtan pou priyorite bezwen tout kominote andikape yo, ki gen ladann moun ki gen andikap fizik sansoryèl, mobilite, entelektyèl, devlopman, ak andikap sikyatrik, ak yon Ofisye anchèf andikap. ki mennen yon biwo ki byen gen resous.   
 
Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo, Komisyonè Enterimè Kerri Neifeld te deklare, “Nan OPWDD, nou bat bravo pou Gouvènè Kathy Hochul paske li kontinye montre moun ki andikape atravè Eta New York yo gen yon vwa solid ak sipò nan administrasyon li a.Nonmen yon Ofisye anchèf pou andikap la pral non sèlman bay yon fòs motè pou defann dwa tout Nouyòkè ki gen yon andikap, men nouvo pozisyon sa a pral ede tou asire ke moun yo ka viv otank posib nan kominote yo chwazi a ak tout sipò. pou atenn objektif endividyèl yo, epi ede kraze silos epi asire moun yo ka jwenn sipò yo bezwen yo." 
 
Komisyonè Biwo Sante Mantal Doktè Ann Sullivan te deklare, “Nominasyon yon Ofisye anchèf andikape pou Eta New York se yon etap ki pi byen akeyi pou atenn objektif vital pou asire jis, enklizivite, ak aksè pou Nouyòkè ki gen bezwen espesyal.Sa a se yon opòtinite pou Eta New York ogmante konsyantizasyon sou andikap ak chanje pèsepsyon.Gouvènè a te fè yon bon chwa pou premye Ofisye anchèf andikape Eta a.Pa gen moun ki pi kalifye pou pòs la pase Kimberly T. Hill, ak anpil eksperyans li nan defann moun ki andikape yo." 
 
Komisyonè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Sheila J. Poole te di konsa, “OCFS ap selebre nominasyon yon ofisye anchèf andikap pou eta nou an.Asire w kont diskriminasyon ak defann bezwen moun ki andikape yo pral kreye yon kilti ekite ak enklizivite otorize nan tout eta a.Epi bezwen kominote andikape yo pral enkòpore nan règleman yo, sa ki enpòtan anpil.OCFS vrèman kontan paske Komisyon Eta New York pou Avèg yo tonbe nan domèn nou an”. 
 
Komisyonè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi pou Avèg, Komisyonè Asosye Julie Hovey te di, “Nou kontan anpil pou nou sipòte biwo Ofisye Anchèf Enfimite.Sa a enteresan epi li se yon resous ki nesesè pou ede moun ki gen andikap yo briye pèsonèlman ak pwofesyonèl nan Eta New York.Moun ki gen andikap yo ta dwe gen aksè konplè a tout sa Eta New York gen pou ofri, epi ansanm, nou ka kreye nouvo opòtinite ansanm ak yon pi gwo konpreyansyon sou enpòtans aksè vre.Komisyon an remèsye Gouvènè Hochul pou angajman solid li genyen pou l ede Nouyòkè ki avèg ak moun ki gen pwoblèm vizyèl yo”. 
 
Ofisye anchèf Divèsite Eta New York, Julissa Gutierrez , te deklare, “Se yon onè pou m akeyi Kimberly T. Hill pou l dirije nouvo Biwo Ofisye Anchèf Andikape Eta a.Anons sa a se yon temwayaj sou angajman Gouvènè Hochul pou fè avanse divèsite, ekite, ak enklizyon atravè Eta a.Reprezantasyon enpòtan e anons sa a montre tou enpòtans pou santre lidè yo ak eksperyans viv.Mwen ap tann pou m travay ak Kim, ki se yon ekspè nan domèn sa a ak yon defansè san pran souf pou moun ki andikape yo." 
  
Kimberly T. Hill te nonmen kòm premye Ofisye anchèf andikape Eta a.Dènyèman, Madam Hill te sèvi kòm Analis Prensipal pou Komite Pèmanan Asanble Eta New York sou Moun Andikape yo.Anvan li te sèvi kòm Direktè Gwoup Travay Asanble a sou Moun Andikape yo, ki te konsantre sou pwoblèm ki gen rapò prensipalman ak moun ki gen andikap fizik ak sansoryèl.Nan wòl sa a, Madam Hill te travay avèk defansè andikap yo, Prezidan Asanble yo ak anplwaye yo sou plizyè pwoblèm priyorite ki te mennen nan pasaj pwojè lwa tankou Konsèy Kowòdinasyon Anviwònman ki pi Entegre (MISCC), Egzansyon Tranzisyon ak Devye nan Eta New York. Pwogram Acha Medicaid, ak kodifikasyon Tit II ak III Lwa sou Ameriken Andikape yo (ADA) nan lwa Eta a.   
  
Madam Hill te kowòdone tou 24 Jounen Konsyantizasyon sou Enfimite Lejislatif pou Asanble a kote plizyè santèn moun te rasanble chak ane pou enfòme lejislatè yo, anplwaye yo ak lòt moun sou pwoblèm andikap yo e yo te rekonèt reyalizasyon moun ki andikape yo ak defansè yo.Madam Hill se yon manm piblik nonmen MISCC depi kreyasyon li an 2002.Madam Hill te kòmanse karyè li nan sèvis Eta kòm ekriven pou Depatman Sèvis Kominikasyon ak Enfòmasyon Asanble a.Li gen yon diplòm Bachelor of Science nan Utica College of Syracuse University e li abite nan Latham, NY.  
  
Sou lidèchip Kim, Biwo Ofisye anchèf pou andikap la pral etabli New York kòm yon modèl pou enklizivite, entegrasyon, ak aksè nan asire tout politik, pwogram, ak aktivite Eta vrèman satisfè bezwen tout moun ki andikape yo.Kim pral kolabore ak Ofisye Anchèf Divèsite Eta a nan Chanm Egzekitif la pou ranfòse plis yon apwòch konplè nan travay divèsite, ekite, ak enklizyon atravè Eta a.Kim pral kowòdone tou aplikasyon Eta a nan Lwa Ameriken andikape yo epi sèvi kòm Prezidan Konsèy Kowòdinasyon Anviwònman ki pi Entegre. 
 
Kimberly T. Hill, Chèf Ofisye Andikape Eta Nouyòk la te deklare, “Se onè pou yon lavi pou sèvi kòm premye Ofisye Anchèf Andikape Eta New York la.M ap tann pou m dirije yon Biwo Ofisye anchèf andikape ki gen anpil resous pou pote vwa ak priyorite tout moun ki andikape yo devan epi travay pou yon New York ki pi entegre, ki pi enklizif ak aksesib.Mèsi Gouvènè Hochul pou opòtinite enkwayab sa a."  
 
Senatè Eta James Skoufis te deklare, “Mwen onore pou m rejwenn Gouvènè Hochul nan make etap enpòtan sa a pou kominote andikape yo.Pandan twò lontan, plizyè milyon Nouyòkè te manke sipò nan nivo ajans yo te merite dezespereman.Kreyasyon biwo defans sa a vle di moun k ap viv andikape yo pral finalman gen yon chèz bò tab la epi yo pral kapab fòme politik ak pwogram ki afekte lavi yo dirèkteman chak jou." 
 
Senatè Eta John W. Mannion te deklare, “Lè li kreye nouvo Biwo pou Ofisye anchèf andikape a, Gouvènè Kathy Hochul ap bati sou dosye li nan abòde pwoblèm ijan yo ap fè fas ak Nouyòkè andikape yo.Mwen fyè pou m patwone lwa ki bay moun ki gen andikap yo yon vwa nan pi wo nivo gouvènman eta a.Mwen rekonesan anvè Gouvènè Hochul pou patenarya kontinyèl li pou adrese pwoblèm ki afekte kominote andikape yo ak Lidè Majorite Andrea Stewart-Cousins, Senatè James Skoufis, ak Manm Asanble Steck pou lidèchip yo." 
 
Manm Asanble Phil Steck te di, “Mwen felisite Gouvènè Hochul paske li wè valè lejislasyon sa a epi li te siyen li an lwa.Li enkwayab pou mwen ke 3 milyon Nouyòkè ap viv ak yon andikap epi pa gen yon defansè politik ki reprezante bezwen yo nan gouvènman eta a.Sa a se yon gwo etap devan pou moun k ap viv andikape nan Eta New York.Kominote a pral benefisye lè Kim Hill nan pozisyon lidèchip sa a." 
 
Manm Asanble Tom Abinanti te di, “Mwen bat bravo pou aksyon rapid gouvènè a te pran nan ranpli pozisyon an epi nonmen Kimberly Hill kòm Ofisye anchèf andikape.Gouvènè Hochul konprann nesesite pou yon defansè devwe pou kominote andikap la ki abitye ak defi patikilye Nouyòkè andikape yo ap rankontre ak sa gouvènman an kapab fè pou ede”. 
 
Direktè Egzekitif Sant Lavi Endepandan Hudson Valley a, Denise Figueroa , te di, “Kominote andikape yo te tann anpil ane pou yon vwa nan gouvènman eta a.Nou vle remèsye Gouvènè Hochul pou lidèchip li nan kreye biwo sa a epi pi enpòtan pou rekonèt nesesite pou politik kowòdone ki gen rapò ak andikap.Nou anvi travay ansanm pou bay yon egzanp pou lòt eta yo suiv." 
 
PDG Sant pou Dwa Enfimite Bruce Darling te di, “An non 7,000 manm Sant pou Dwa Enfimite ki abite nan tout kwen eta a, mwen vle bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li te siyen lwa sa a ki enpòtan anpil ki asire ke Nouyòkè Soud ak Andikape yo reprezante yon fason efikas nan gouvènman eta a epi yo jwenn aksè nan sèvis leta yo”. 
  
PDG Asosyasyon New York Sèvis Reyabilitasyon Sikyatrik Harvey Rosenthal te di, “Gouvènè Hochul remèsye anpil pou yon moman istorik ki voye yon mesaj espwa, angajman ak sipò bay plis pase 3 milyon Nouyòkè andikape yo.Anfen, nou pral gen yon manm pèsonèl ak biwo ki angaje nan pwoteje ak pwomouvwa dwa ak bezwen pi laj kominote nou an ak yon gouvènè ki angaje nan devlopman yon plan ki pral fikse objektif pou ogmante òf lojman, travay ak transpò atravè tout. eta a." 
 
Direktè Defans nan Asosyasyon New York pou Lavi Endepandan Meghan Parker te deklare, “Nou remèsye Gouvènè Hochul pou lidèchip li nan kreye yon Biwo Ofisye anchèf andikape.Lè Gouvènè Hochul tabli biwo sa a, te deja distenge tèt li kòm li reponn a bezwen kominote andikape yo.N ap tann pou nou travay avèk administrasyon Hochul la ak biwo sa a k ap avanse nan abòde pwoblèm grav moun andikape yo ap fè fas atravè Eta a”. 
 
Prezidan Komite Machann Avèg Eta a Karen Blachowicz te deklare, “Nan non Komite Vandè Avèg Eta New York, nou ta renmen remèsye gouvènè a pou kreyasyon Biwo Ofisye Anchèf Enfimite.Jan sa mansyone nan Eta Gouvènè Eta a, Pwogram Antrepriz Biznis yo ofri opòtinite travay pou Nouyòkè ki avèg legalman.Nou bat bravo pou aksyon li yo pou rekonèt antreprenè avèg k ap travay di nan eta nou an epi nou remèsye li paske li rekonèt priyorite yo bay vandè avèg yo anba Lwa Randolph Sheppard Eta New York la.Komite Vandè Avèg Eta Nouyòk la ap tann pou l travay avèk Ofisye Anchèf Enfimite pou idantifye fason pou amelyore ak elaji Pwogram Antrepriz Biznis la.” 
 
###