Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 24 fevriye 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE 400 ANS KOMISYON ISTWA AMERIKEN AFRIKEN PWAYE

Gouvènè Dedye Plak pou Robert Mulliner ak Robert Lewis, Viktim Linchaj nan Konte Orange 
  
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a nominasyon yo nan Komisyon 400 Ane Istwa Afriken-Ameriken an, ki sèvi pou mete aksan sou kontribisyon Afriken yo ak Afriken-Ameriken yo nan peyi nou an ak nan Eta New York.Gouvènè a te fè anons sa a nan Newburgh, kote li te anonse tou plak komemorasyon yo pral dedye an lonè Robert Mulliner ak Robert Lewis, de viktim lenchaj pou rezon rasyal nan Orange County.Robert Mulliner te touye nan Newburgh an 1863, epi Robert Lewis te touye nan Port Jervis an 1892.  
  
Gouvènè Hochul te deklare, “Pou chak rapèl sou wòl esansyèl New York te jwe nan batay pou dwa sivil la, gen yon lòt rapèl ki pi douloure sou poukisa batay sa a te nesesè an premye.“Nou dwe rekonèt epi rekonèt chapit ki wont nan tan pase eta nou an, asire Nouyòkè yo gen yon pi bon konpreyansyon istwa nou an, epi konbat rasis ak fanatik sou tout fòm.Mwa Istwa Nwa sa a, mwen onore pou m dedye plak sa yo epi nonmen sèt lidè sa yo nan Komisyon 400 Ane Istwa Afriken-Ameriken an.Aksyon sa yo pral ede nou konprann istwa nou pi byen, pandan y ap pouse nou kontinye fè pwogrè."   
 
Gouvènè Adjwen Brian Benjamin te di, “Lidè nou nonmen jodi a nan Komisyon 400 Ane Istwa Afriken-Ameriken yo se kèk nan sèvitè piblik ki pi byen file, ki pi devwe peyi sa a te janm wè.Yo se moun ki pi bon pou ede deside ki jan New York ka pi byen rekonèt istwa rasis nan Amerik la—epi pou vizaje kijan pou selebre istwa Nwa pandan n ap mache pi devan nan yon avni ki pi enklizif.Mwen remèsye Gouvènè Hochul paske li fè nominasyon sa yo yon priyorite nan Administrasyon li a”. 
  
Patenarya ak òganizasyon kominotè yo, Komisyon 400 Ane Istwa Afriken-Ameriken an pral pote moun ansanm atravè evènman, aktivite, ak rechèch edikasyon.Komisyon an pral gen sèt moun ki nonmen pa Gouvènè a, Sekretè Deta a oswa yon moun deziyen an non yo, Komisyonè Edikasyon an oswa yon moun deziyen an non yo, de manm nonmen pa Prezidan tanporè Sena a, de manm nonmen. Prezidan Asanble a, yon manm lidè minorite Sena a nonmen, ak yon manm lidè minorite asanble a nonmen.  
 
Moun Gouvènè Hochul nonmen yo genyen ladan yo:  
  
Doktè Hazel Dukes : Dukes se Prezidan Konferans Eta New York NAACP ak yon Manm Komite Egzekitif NAACP.Dukes se Prezidan Hazel Dukes Consulting Firm.Dukes te resevwa yon BA li nan Adelphi epi li te konplete travay postgrad nan Queens College.  
  
Doktè Laurie Woodard : Woodard se yon pwofesè istwa/syans nwa nan CCNY.Rechèch li yo konsantre sou entèseksyon ant domèn kiltirèl ak politik epi li itilize metodoloji entèdisiplinè, ki soti nan syans pèfòmans, teyori kritik ras, ak syans fanm ak sèks.Li te benefisyè National Endowment for the Humanities Schomburg Scholar-in-Residence Fellowship ak Sylvia Arden Boone Prize.Travay li te parèt nan New York Times ak American Quarterly.Li se moun ki resevwa yon 2018 National Endowment for the Humanities Faculty Award epi kounye a ap konplete yon maniskri sou lavi ak travay atis pèfòman ak aktivis dwa sivil Fredi Washington.   
  
Dr Henry Taylor : Taylor se yon Pwofesè nan University of Buffalo kote li konsantre sou analiz istorik ak kontanporen sou pwoblèm ki antoure kominote nwa ak Latino.Nan kad sa a, rechèch Taylor tou konsantre sou pwoblèm sa yo nan Kiba, zile Karayib yo ak Amerik Latin nan.Anfen, Taylor konsène ak re-devlopman vil yo ak vil metwopoliten yo, ak yon konsantre sou jistis sosyal, ekonomik ak rasyal.Li gen yon BS nan Tennessee A&T State, yon MS nan University of Tennessee, ak yon MA ak yon PhD nan SUNY Buffalo.  
  
Doktè Anne C. Bailey : Anne C. Bailey se yon ekriven, istoryen, ak yon pwofesè Istwa nan SUNY Binghamton.Bailey angaje nan yon konsèp nan "istwa vivan" nan ki evènman nan tan pase yo konekte ak pwoblèm aktyèl ak kontanporen.Li konsène tou ak rekonsilyasyon kominote yo apre konfli ki gen laj tankou esklavaj, lagè ak jenosid.  
  
Doktè Kishi Ducre : Ducre se yon Dwayen Asosye pou Divèsite, Ekite, ak Enklizyon nan Syracuse University.Ducre se otè de liv.Premye liv Ducre te sou sèks, ras, ak jistis nan Syracuse.Piblikasyon ki vin apre li a konsantre sou jistis anviwònman ak manje ak koneksyon ak lekòl la ak tiyo prizon an.Ducre te resevwa PhD li nan Michigan an 2005 e li te kòmanse anseye Syracuse yon ti tan apre sa.Ducre gen yon MA nan Maryland.  
  
Jennifer Jones Austin : Jones Austin se PDG Federasyon Ajans Asistans Pwotestan yo.Kòm CEO, Jones Austin konsantre sou anti-povrete, politik ak defans pou yon òganizasyon ki gen ladan l 170 ajans manm ak patnè lafwa.Espesyalman, Jones Austin te note pou travay pou pote pi gwo konpreyansyon sou lyen ki genyen ant ras, povrete, lwa, ak politik sosyal nan Amerik la.Anvan li te vin CEO, Jones Austin te sèvi kòm Vis Prezidan Senior nan United Way nan Vil Nouyòk.Anplis de sa, Jones Austin gen eksperyans nan eta ak lokal.Jones Austin te Komisyonè Adjwen pou Administrasyon NYC pou Sèvis Timoun, epi yon Chèf Adjwen Biwo Dwa Sivil nan biwo Pwokirè Jeneral la.Jones Austin se otè a nan Konsidere li Joy, yon memwa ki revele istwa pèsonèl li sou yon maladi ki menase lavi ak fason li te simonte.Jones Austin gen yon BA nan Rutgers, yon MA nan NYU, epi li te jwenn JD li nan Fordham Law School.  
  
Joy Bivins : Bivins se Direktè Schomburg Center nan vil Nouyòk.Bivins te nonmen Direktè Schomburg la nan 2021.Anvan sa, Bivins te travay nan Schomburg kòm Direktè Asosye Koleksyon ak Sèvis Rechèch.Bivins se premye fanm ki te dirije Schomburg depi Jean Huston te demisyone an 1980.Anvan li te rantre nan Schomburg, Bivins te sèvi kòm konsèvatè anchèf Mize Entènasyonal Afriken Ameriken an nan Charleston, South Carolina.Li te bay kontni ak sipèvizyon konsepsyon pou egzibisyon inogirasyon li yo.Anvan IAAM a, Bivins te Direktè Afè Konsèvasyon nan Chicago History Museum, kote Bivins te sipèvize ak jere ekip konsèvatè ak istoryen li yo.Bivins te kòmanse karyè li kòm pwomotè egzibisyon nan pwojè Teen Chicago nan Chicago History Museum.Bivins gen yon MA nan Cornell ak yon BA nan Michigan.  
 
Reprezantan Sean Patrick Maloney te di, “Pandan n ap selebre rezistans ak ekselans Amerik Nwa a, li enpòtan pou nou gade istwa nou an onètman, menm chapit ki pi fonse yo, epi adrese eritaj rasis kont Ameriken Nwa yo pandan n ap goumen pou yon bagay ki pi jis. nasyon.Mwen te onore pou m patisipe nan evènman jodi a avèk Gouvènè Hochul ak Majistra Harvey pou m sonje istwa pwisan isit la nan Newburgh epi pou m mete aksan sou travay enpòtan Komisyon Istwa 400 Ane Afriken-Ameriken an”.  
 
Senatè Leroy Comrie te di konsa, “Mwen akeyi nominasyon distenge Gouvènè Hochul nan Komisyon Istwa Afriken-Ameriken pou 400 ane.Lè mwen te ekri lejislasyon ki tabli Komisyon sa a, mwen te anvizaje yon koleksyon Nouyòkè ki te angaje sivikman pasyone pou remonte istwa Afriken-Ameriken yo.Nominasyon Komisyon yo, Gouvènè Hochul anonse jodi a ap bay vizyon sa a.Pandan Komisyon an ap kòmanse ankouraje lyen nan kominote yo ak atravè Eta New York, mwen espere sèvi kòm yon patnè ansanm ak òganizasyon kominotè ki angaje nan edike ak fè istwa Afriken-Ameriken vin vivan." 
  
Manm Asanble Taylor Darling te di, “Mwen kontan dèske Gouvènè Hochul pran angajman pou rekonesans ak eksplorasyon istwa Afriken-Ameriken yo.Mwen ta renmen rekonèt frè m nan lidèchip ak patwone Sena a, Senatè Leroy Comrie.Pwojè lwa sa a se youn nan pwojè lwa ki pi enpòtan mwen te janm gen onè pou m patwone nan Asanble Eta New York la.Pandan n ap pi pre finalize manm Komisyon 400 Ane Istwa Afriken-Ameriken yo-nou pi pre pou n fè sa ki dwat ak sa ki anreta.Istwa Afriken-Ameriken SE Istwa Ameriken ak gloss sou li pral asire ke Eta sa a etonan pa janm rive jwenn tout potansyèl li.Anpil nan pwoblèm jodi a ki afekte kominote Afriken-Ameriken an se yon pwodwi nan esklavaj nou pou devlope ak bati richès ki isit la nan Amerik la.Mwen tann gwo travay komisyon sa a pandan n ap devlope vrè solisyon pou pwogrese bèl kominote sa a ki pa gen dwa a”.  
 
###