Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 9 mas 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE NOUVO ANPLWAYE SNUG STREET OUTREACH YO FÒME POU DEPLYE NAN KOMINOTE POU ATAB EPIDEMI VYOLANS ZAM.

Pwogram SNUG Street Outreach pou Konsantre sou Angajman Kominotè: Medyatè Konfli, Konsò Jèn, Bay Konsèy, Travay ak Patnè Lokal yo. 
  
29 Anplwaye yo pral travay nan Albany, Buffalo, Hempstead, Mt.Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy ak Yonkers 
  
Nouvo anplwaye yo te fè posib grasa yon envestisman $8.2 milyon Leta nan pwogram entèripsyon vyolans ak pwopagann nan lari atravè eta a. 
  
Sant Fòmasyon Preparasyon Eta a òganize fòmasyon kreyatif ak inovatif sa a pou premye fwa; CityScape bay yon anviwònman inik pou jwe wòl ak egzèsis pratik nan lavi reyèl 
  
Bidjè pwopoze Gouvènè Hochul a envesti 24,9 milyon dola pou soutni ak ogmante inisyativ vyolans zam nan kominote a epi elaji rezo SNUG Eta a nan Utica, Schenectady ak Niagara Falls. 
  
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a nouvo anplwaye pwogram SNUG Street Outreach eta a pral deplwaye sou sit nan Albany, Buffalo, Hempstead, Mt.Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy ak Yonkers.Gouvènè Hochul te rankontre ak nouvo estaf la epi li te fè remak vityèl nan fòmasyon ekip la pi bonè jodi a.  
  
Gouvènè Hochul te deklare, “N ap itilize tout resous ki disponib pou nou sove lavi epi sispann vyolans zam k ap anvayi twòp kominote atravè eta nou an."Atravè pwogram SNUG Street Outreach, entèwonp vyolans yo pral deplwaye nan kominote yo pou medyasyon konfli, konseye jèn yo epi travay ak patnè lokal yo pou rann lari nou yo vin pi an sekirite.N ap kontinye pran aksyon solid epi anplwaye solisyon kreyatif pou mete fen nan vyolans ak zam epi kenbe Nouyòkè yo an sekirite”. 
  
Pwogram nan, yon pati nan plan jeneral Gouvènè Hochul pou atake kriz vyolans ak zam, konsantre sou angajman kominote a, tankou medyasyon konfli, konseye jèn yo, ak bay konsèy ak sipò pou adrese chòk ki soti nan ekspoze alontèm nan vyolans ak zam.Kad sa a ki gen 29 travayè sansibilizasyon nan lari, sekouris lopital, travayè sosyal ak jeran ka yo se premye moun ki fòme nan Sant Fòmasyon Preparasyon Eta Divizyon Sekirite Enteryè ak Sèvis Jesyon Ijans nan Oriskany andedan yon depo 45,000 pye kare ki loje CityScape, yon blòk vil konplètman konstwi ki gen bilding minisipal, yon lekòl, yon bank, apatman ak lòt karakteristik nan mond reyèl la.   
   
Pandan ke lokal dènye modèl sa a anjeneral sèvi kòm yon baz fòmasyon pou ekip SWAT, li te reimajine semèn sa a kòm yon nouvo kalite zouti pou ede konbat vyolans.Isit la, ekip SNUG yo kapab pratike jwe wòl, egzèsis pratik ak reponn a vyolans nan lari vil yo nan yon anviwonman reyèl kontrèman ak yon salklas, sa ki pote yon apwòch inik ak inovatè pou ede rezoud pwoblèm enpòtan sa a nan vyolans ak zam. 
   
Pwogram SNUG Street Outreach, ki administre pa Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl eta a, trete vyolans ak zam kòm yon pwoblèm sante piblik nan idantifye sous la, entèwonp transmisyon li, epi trete li nan angaje moun ak kominote yo chanje nòm kominotè sou vyolans.Travayè sansibilizasyon nan lari yo ak sekouris lopital yo konsidere kòm mesaje kredib, paske anpil nan yo te patisipe nan sistèm jistis kriminèl la epi yo ap viv nan kominote kote yo travay yo.Biwo Sèvis Viktim Eta a bay travayè sosyal ak responsab dosye yo finansman nan chak sit SNUG. 
  
Fòmasyon konplè, vizit lokal ak sipò nan men DCJS mete SNUG apa de lòt pwogram entèripsyon vyolans ki baze sou kominote a.Nouvo anplwaye yo dwe ranpli 40 èdtan fòmasyon ak nouvo sipèvizè, 32 èdtan fòmasyon jesyon.Anplis de sa, tout anplwaye yo dwe ranpli 24 èdtan nan fòmasyon devlopman pwofesyonèl chak ane.Fòmasyon ak sipò sa a ede asire ke pwogram nan fonksyone regilyèman nan tout sit SNUG 12 yo - de lòt yo sitiye nan Bronx ak Wyandanch - malgre diferan òganizasyon kominotè l ap dirije. 
Anplis de anplwaye ki resevwa fòmasyon semèn sa a, 138 anplwaye pral travay kounye a nan pwogram SNUG ki sipòte pa eta a.Rekritman ak anbochaj anplwaye SNUG adisyonèl nan tout 12 lokal yo ak pwogram entèripsyon Vyolans Vil Nouyòk yo ap kontinye, sa ki te posib grasa yon envestisman 8.2 milyon dola eta te anonse pa Gouvènè Hochul otòn pase a. 
  
FY23 Gouvènè Hochul te pwopoze bidjè a triple resous pou vyolans ak zam, elaji rezo SNUG Eta a nan Utica, Schenectady ak Niagara Falls epi envesti $24.9 milyon dola pou kenbe ak devlope inisyativ vyolans zam nan kominote a ki diminye tire ak sove lavi pa: 
  
•Finansman espesyalis vyolans kominotè nan 22 sant chòk eta a 
•Agrandi SNUG soti nan 12 a 15 kominote ak adisyon Niagara Falls, Schenectady, ak Utica. 
• Pilote yon inisyativ pou ogmante patisipasyon nan pwogram nan ede satisfè bezwen debaz jèn vilnerab yo 
• Bay fòmasyon ki baze sou preparasyon pou travay ak fòmasyon travay pou jèn ki patisipe nan SNUG 
•Bati sou fòmasyon konplè DCJS pou anplwaye SNUG yo nan lanse yon pwogram premye nan nasyon an pou rekrite ak kenbe travayè sansibilizasyon yo pou simonte yon obstak prensipal nan elaji efò prevansyon vyolans ki baze sou kominote a. 
  
Komisyonè Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl Rossana Rosado te deklare, “Konsekans vyolans ak zam yo devaste.Nou te wè yon ogmantasyon twoublan nan vyolans zam atravè nasyon an depi kòmansman pandemi an e nou dwe mete tout resous ki disponib pou mete fen nan kriz sante piblik sa a.Nou remèsye Gouvènè Hochul paske li ogmante lajan pou elaji ekip sansibilizasyon SNUG lari yo ak lòt efò prevansyon vyolans ak zam.Ekip sa yo jwe yon wòl enpòtan nan konbat vyolans ak zam lè yo itilize mesaje kredib pou kontakte moun ki gen plis risk yo, epi sipòte pi bon altènatif pou jèn nou yo." 
  
Komisyonè Divizyon Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans Eta New York Jackie Bray te deklare, “Vyolans ak zam te devaste fanmi yo ak kominote yo nan tout peyi a epi pandan New York pa te iminitè, n ap fè wout pou yon avni ki pi an sekirite.Anba lidèchip Gouvènè Hochul, New York te adopte yon apwòch holistic, ki baze sou done ki marye estrateji ki fè respekte lalwa ak solisyon ki baze sou kominote a.Pwogram SNUG la se youn nan eleman ki pi enpòtan nan efò sa a e nou fyè pou nou òganize fòmasyon sa a nan Sant Fòmasyon Preparasyon Eta nou an klas mondyal la”. 
  
Direktè Biwo Sèvis Viktim Elizabeth Cronin te di, “Vyolans ak zam pa sèlman fè moun ki vize yo mal.Li twomatize moun yo renmen viktim yo ak tout kominote yo.OVS dedye pou ede moun sa yo lè l bay sipò yo bezwen pou yo viv yon vi ki pi an sekirite, an sante ak pi kontan.Nou remèsye Gouvènè Hochul pou angajman fèm li pou sipòte pwogram sansibilizasyon lari yo epi anpeche vyolans ak zam atravè eta a”. 
  
Konsènan Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl 
Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl la bay sipò enpòtan nan tout aspè nan sistèm jistis kriminèl eta a, ki gen ladan, men pa sèlman: fòmasyon anfòsman lalwa ak lòt pwofesyonèl jistis kriminèl; sipèvize yon pwogram akreditasyon ki fè respekte lalwa; asire Breathalyzer ak ekipman pou fè respekte vitès yo itilize pa lapolis lokal yo fonksyone kòrèkteman; jere finansman sibvansyon jistis kriminèl; analize enfòmasyon sou krim ak pwogram nan tout eta a; bay sipò rechèch; sipèvize depatman pwobasyon konte yo ak altènatif nan pwogram nan prizon; ak kowòdone politik jistis jèn yo.Swiv DCJS sou Facebook ak Twitter
  
Konsènan Sant Fòmasyon Preparasyon Eta a 
Eta New York se youn nan premye sant fòmasyon premye sekouris yo nan nasyon an - State Preparedness Training Center (SPTC) nan Oriskany.Sitiye sou 1,100 kawo tè, SPTC ofri yon seri abondan avni fòmasyon reyalis, yon lokal Swift Water and Flood Training (SWFT), yon konplèks CityScape 45,000 pye kare, ak yon simulateur Urban Search and Rescue (USAR).Soti nan konferans ak diskisyon nan sal klas yo rive nan liy devlopman konpetans rive nan reyalite ak fòmasyon segondè ki baze sou senaryo, SPTC ofri ajans leta, lokal ak federal yon seri opòtinite pou fòmasyon dinamik premye sekouris. 
  
Konsènan Divizyon Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans 
Divizyon Sekirite Enteryè ak Sèvis Ijans bay lidèchip, kowòdinasyon ak sipò pou efò pou anpeche, pwoteje kont, prepare, reponn ak rekipere teworis, dezas natirèl, menas, dife ak lòt ijans.Pou plis enfòmasyon, vizite paj Facebook la, swiv @NYSDHSES sou Twitter , oswa vizite dhses.ny.gov
  
Konsènan Biwo Sèvis Viktim yo 
Biwo Sèvis Viktim sipòte plis pase 200 pwogram asistans pou viktim ki ofri sèvis dirèk, tankou konsèy pou kriz, defans, abri ijans, asistans legal sivil ak asistans demenajman, pou viktim yo ak fanmi yo.Ajans la bay tou asistans finansye ak ranbousman pou viktim krim ki elijib yo pou depans medikal ak konsèy, depans pou fineray ak antèman, salè pèdi ak sipò, anplis lòt asistans.Swiv OVS sou Facebook ak Twitter
  
###