Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 11 mas 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE INISYATIV POU OJANMI AK KREYE SANT GATEN POU TIMOUN GWO KALITE NAN KAPAS SUNY.

 $4.5 milyon dola pou sipòte lokal aktyèl yo, enkli prim devwe pou anboche ak fòme pwochen jenerasyon pwofesyonèl swen timoun yo.

 Sipòte Objektif Eta a pou Elimine Dezè Swen Timoun nan 18 Lokal SUNY
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a lansman yon inisyativ pou elaji ak kreye sant gadri bon jan kalite atravè tout kanpis State University of New York pou etidyan ak pwofesè - patikilyèman nan zòn kote dezè gadri a egziste.Inisyativ la gen ladan distribisyon $4.5 milyon dola nan finansman federal ak leta pou sipòte sant aktyèl yo, yon pwogram pou fòme pwochen jenerasyon pwofesyonèl swen timoun yo, ak devlopman yon plan alontèm pou reyalize objektif Eta Gouvènè a pou elimine. dezè gadri nan tout SUNY.Bidjè Egzekitif Gouvènè a gen ladan $10.8 milyon dola pou sipòte kreyasyon sant gadri adisyonèl sou kanpis SUNY yo.

Gouvènè Hochul te deklare, “Sèvis gadri yo se yon pati enpòtan nan rekiperasyon ekonomik nou an, yo bay paran yo sipò ki nesesè anpil pandan y ap pouswiv yon edikasyon oswa yo rantre nan mendèv la."Finansman sa a se yon etap enpòtan nan direksyon objektif administrasyon mwen an pou elimine dezè gadri nan tout kanpis SUNY yo nan tout eta a epi pou envesti yon fason apwopriye nan etidyan, pwofesè yo ak paran k ap travay nan eta nou an."  
 
Pandan ane akademik 2020-2021 la, SUNY te sèvi 1,200 paran elèv ak plis pase 4,000 plas gadri atravè 46 kanpis SUNY ki gen yon sant gadri sou plas.Sant yo sèvi tou pwofesè, anplwaye, ak anplwaye leta yo, ansanm ak kominote vwazen an - yo chak itilize anviwon yon tyè nan plas total gadri.Kounye a gen 18 lòt sant ki nesesè pou kouvri tout 64 kanpis SUNY nan tout eta a.
 
Chanselye pwovizwa nan Inivèsite Eta New York, Deborah F. Stanley, te di, "Gwenye timoun ki pi limite prezante yon gwo baryè pou paran elèv nou yo ak gran frè ak sè ki dwe chwazi gadri pou timoun pase klas yo, e menm pou paran fakilte nou yo.Avèk sipò adisyonèl federal, leta ak SUNY, nou ka elaji resous nou yo sou lakou lekòl la ak bon jan kalite swen, epi an menm tan travay pou fòme plis pwofesyonèl swen timoun piti pou SUNY ak lòt sant atravè eta nou an.Sa a se jis premye nan plizyè inisyativ atravè SUNY.Nou bat bravo pou Gouvènè Kathy Hochul paske li rekonèt nesesite pou elaji sèvis gadri pi lwen nan diskou li sou Eta Eta a, epi nou espere travay ansanm pou kenbe tout pòt opòtinite ouvè pou paran k ap travay yo”.
 
Komisyonè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York, Sheila J. Poole, te di konsa , “Nou felisite SUNY paske li rekonèt bezwen debaz paran yo atravè eta a, epi OCFS se nan etap sa a ak finansman sibvansyon dezè pou gadri nou an.Toulede efò sa yo rekonèt gwo mank gadri nan zòn kote gen twa oswa plis timoun ki poko gen senkan pou chak plas gadri ki disponib oswa kote pa gen okenn plas disponib.Nou fyè pou n fè patenarya ak SUNY pou konstwi pwogram gadri pou timoun yo, e nou gen konfyans n ap wè plis sipò pou fanmi k ap travay Eta New York yo.”
 
Senatè Eta Toby Ann Stavisky te di, "Byen enskripsyon se yon pwoblèm nan SUNY ak nan tout nasyon an.Bay gadri pou timoun yo pral pèmèt gason ak fanm retounen nan SUNY, pran lòt klas epi rantre nan mendèv la.Benefis ekonomik ak sosyal yo evidan.Mwen remèsye Gouvènè Hochul pou adisyon pwogresif sa a nan bèl sistèm SUNY la”.
 
Manm Asanble Deborah J. Glick te di, “Nouyòkè yo pa ta dwe janm fòse yo deside ant pran swen pitit yo oswa avanse edikasyon yo.Mwen remèsye Gouvènè Hochul paske li bay agrandisman sèvis gadri a priyorite, ki pral ede elèv, pwofesè, ak anplwaye SUNY yo retounen nan salklas la.Avantaj adisyonèl nan ekspansyon sa a se ke timoun paran ki ale nan kolèj gen plis chans pou yo pouswiv edikasyon siperyè tèt yo, sa ki fè kominote yo vin pi wo.”
 
SUNY te distribye prèske $4.5 milyon nan finansman, tankou:
 
·         3.9 milyon dola nan sibvansyon federal pou tout sant gadri SUNY kòm yon pati nan Fon pou Estabilizasyon Swen Timoun pa Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi (OCFS).Lajan sa yo, ki disponib atravè Lwa federal Ameriken Rescue Plan ak Lwa Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations (CRRSA), ede ak depans operasyonèl tankou pèsonèl ak fòmasyon ansanm ak sipò pou bezwen sante mantal anplwaye yo ak pitit yo.
 
·         $500,000 jiska 16 kanpis nan kad pwogram estaj ki peye pou Early Childhood Worker SUNY.Y ap anboche 139 entèn ki peye yo k ap fè diplòm nan etid timoun piti pou travay an mwayèn 20 èdtan pa semèn.Nouvo pwogram bousdetid la ranpli demann pou sipò adisyonèl pou gadri pandan y ap bay chak elèv eksperyans travay ki gen anpil valè nan lavi reyèl pou timoun piti pou konplete kou akademik yo.
 
·         $80,000 a 11 kanpis pou reyalize oswa kenbe akreditasyon nan òganizasyon bon jan kalite nasyonalman rekonèt.Finansman yo pral ale nan ranplase ekipman sal klas yo, bay materyèl klas yo, asire aksè ADA, ak peye pou konsiltasyon ak frè akreditasyon.
 
Kanpis SUNY k ap resevwa yon pati nan finansman $4.5 milyon jodi a genyen ladan yo: 
 
·         Inivèsite nan Albany
·         Inivèsite Binghamton
·         SUNY Brockport 
·         SUNY Broome
·         University at Buffalo (de sit)
·         Buffalo State College
·         Cayuga Community College
·         SUNY Cobleskill
·         Columbia Greene Community College
·         SUNY Cortland
·         SUNY Delhi
·         Downstate Health Sciences University
·         Dutchess Community College
·         Erie Community College (twa sit)
·         Farmingdale State College
·         Finger Lakes Community College
·         SUNY Fredonia
·         Fulton Montgomery Community College
·         Genesee Community College
·         Hudson Valley Community College
·         Jefferson Community College
·         Monroe Community College
·         SUNY Morrisville
·         Nassau Community College
·         SUNY New Paltz
·         Niagara Community College
·         SUNY Oneonta
·         Onondaga Community College
·         SUNY Orange (de sit)
·         SUNY Oswego
·         SUNY Plattsburgh
·         SUNY Potsdam
·         Achte SUNY
·         Rockland Community College
·         SUNY Schenectady
·         Stony Brook University
·         Suffolk Community College (de sit)
·         Tompkins Cortland Community College
·         SUNY Ulster
·         Inivèsite Medikal Nò Eta
·         Westchester Community College
 
Konsènan State University of New York
State University of New York se pi gwo sistèm edikasyon siperyè konplè Ozetazini, epi plis pase 95 pousan nan tout Nouyòkè ap viv nan yon distans 30 mil ak nenpòt nan 64 kolèj ak inivèsite SUNY yo.Nan tout sistèm nan, SUNY gen kat sant sante akademik, senk lopital, kat lekòl medikal, de lekòl dantè, yon lekòl lalwa, sèl kolèj optometri eta a, epi li jere yon laboratwa nasyonal Depatman Enèji Etazini.
 
An total, SUNY sèvi anviwon 1.3 milyon elèv nan kou ak pwogram ki bay kredi, edikasyon kontinyèl, ak pwogram sansibilizasyon kominotè.SUNY sipèvize prèske yon ka nan rechèch akademik nan New York.Depans rechèch nan tout sistèm nan te prèske $1.1 milya dola nan ane fiskal 2021, ki gen ladan kontribisyon enpòtan nan men elèv yo ak pwofesè yo.Gen plis pase twa milyon ansyen elèv SUNY atravè lemond, epi youn sou twa Nouyòkè ki gen yon diplòm kolèj se yon ansyen elèv SUNY.Pou aprann plis sou fason SUNY kreye opòtinite, vizite www.suny.edu .
 
###