Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 24 mas 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE GANYAN KONKÒS DESIGN stickers #VAXFORKIDS 5 - 11 AN.

Inisyativ te lanse sou rezo sosyal yo pou ankouraje enpòtans Jèn Nouyòkè yo pran vaksen
 
Paran ak gadyen yo te soumèt desen sou non pitit yo
 
Panel jijman ki konpoze de Gayan Pwogram Bousdetid SUNY/CUNY "Vaksen, Edike, Gradye"; 9 Gayan total
Gade desen yo genyen Isit la
 
 
Gouvènè Hochul te anonse jodi a ganyan yo nan konkou konsepsyon fichye #VaxForKids Eta New York ki gen 5 - 11 zan.Konkou a te lanse pou ankouraje vaksen kont COVID-19 pami jèn Nouyòkè yo.Paran ak gadyen yo te soumèt desen sou rezo sosyal yo nan non pitit yo. 
 
Gouvènè Hochul te deklare, “Felisitasyon pou enkwayab ganyan konkou #VaxForKids nou yo, ki gen desen fichye yo pral enspire plis Nouyòkè pou vin jwenn vaksen kont COVID-19."Mwen remèsye ou menm ak fanmi ou paske w te pran vaksen an, paske w te kenbe kominote nou yo an sekirite ak an sante, epi m ap selebre ak fyète enpòtans vaksen an atravè konsepsyon inik ou yo.Plis pase 1.68 milyon timoun 5 - 17 te deja pran vaksen an, e mwen ankouraje tout paran ak gadyen yo pou asire pitit yo pran vaksen epi kenbe tout dòz yo rekòmande yo.Vaksen ki sove lavi a ap kontinye pi bon pwoteksyon kont viris la ak maladi grav." 
 
Panel jij la te gen ladann ganyan Bousdetid SUNY/CUNY "Vaksen, Edike, Gradye" Eta a, epi yo te chwazi nèf ganyan nan tout eta a.Desen fich ki genyen yo disponib piblikman sou Eta a Paj resous #VaxForKids , ak nenpòt òganizasyon ki òganize yon evènman vaksen ka telechaje ak distribye fichye yo sou sit yo.
 
Ganyan Konkou Konsepsyon Sticker #VaxForKids Eta New York se:
  • Tessa C., 9, Rejyon Kapital
  • Sophia J., 13, Santral New York
  • Eliza G., 7, Finger Lakes
  • Rowan C., 10, Long Island
  • Beckett C., 6, Mid-Hudson 
  • Sasha L., 9, Vil Nouyòk
  • Milena P., 9, Vil Nouyòk
  • Susanne G., 11, Southern Tier
  • Hannah F., Lwès New York
 
Komisyonè Sante Eta Doktè Mary T. Bassett te di,  "Pataje pwòp istwa vaksen nou an ka ede yon lòt moun pran desizyon pou pran vaksen an avèk konfyans.Mwen bat bravo pou paran, gadyen, ak timoun ki te patisipe nan konkou konsepsyon fichye #VaxForKids nou an, epi felisite tout ganyan nou yo pou travay yo.Akoz 1.68 milyon timoun ki te monte pran vaksen an, lekòl nou yo, kay, ak kominote nou yo pi byen pwoteje kont viris la ak pi move rezilta yo.Mwen ankouraje tout paran ak gadyen yo pou asire pitit yo pran vaksen konplè kont COVID-19 pi vit posib.”
 
Eta a te lanse dènyèman yon seri inisyativ pou ogmante pousantaj vaksinasyon ak rapèl pami timoun ak adolesan ki elijib yo.Jiska prezan, yo te etabli plis pase 261 sit pop-up atravè pwogram #VaxForKids Eta a, apre plis pase 235 sit ki te etabli atravè kanpay #VaxToSchool la.Dapre done CDC yo, Eta New York klase kounye a nimewo 1 pou timoun ki gen 12 - 17 ane ki pran vaksen nèt ak nimewo de pou timoun ki gen 5 - 11 ane ki pran vaksen konplè nan mitan gwo eta yo.Apati 23 mas, 41.9% nan timoun 5 - 11 ane ak 82.3% nan adolesan 12 - 17 te resevwa omwen yon dòz ak 35.4% nan timoun 5 - 11 ak 72.4% nan adolesan 12 - 17 te konplete premye seri vaksen yo. .Nou ankouraje paran, ak gadyen yo pou vizite yo ny.gov/VaxForKids pou jwenn plis enfòmasyon ak resous sou vaksen COVID-19 la ak timoun yo.
 
Timoun senk an oswa plis elijib pou vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19.Tankou 7 janvye 2022 , adolesan 12 an oswa plis elijib pou yon dòz rapèl vaksen Pfizer-BioNTech omwen senk mwa apre yo fin ranpli premye seri vaksen yo.Anplis de sa, timoun 5 - 11 ane ki gen sèten kondisyon iminitè yo kalifye pou yon lòt dòz vaksen Pfizer-BioNTech omwen 28 jou apre yo fin ranpli premye seri vaksen yo.
 
Vaksen COVID-19 la gratis epi li disponib toupatou nan eta a, sa enkli nan plis pase 2,000 kote ki administre vaksen an pou timoun yo.Tout sit vaksen an mas eta yo ap administre vaksen an pou timoun senkan oswa plis, rapèl pou Nouyòkè ki gen 12 an ak plis, ak dòz adisyonèl pou timoun ki gen senkan oswa plis.Anplis sit pop-up ak sit vaksen an mas eta a, Nouyòkè yo ka vizite vaccines.gov ,voye mesaj postal yo nan 438829, oswa rele 1-800-232-0233 pou jwenn kote ki tou pre.Paran ak gadyen yo kapab tou kontakte pedyat pitit yo, doktè fanmi, depatman sante konte yo, Sant Sante ki kalifye federalman (FQHCs), sant sante nan zòn riral yo, oswa famasi ki ka administre vaksen an nan gwoup laj sa a.Asire w ke founisè a ofri vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la.  
 
Nou ankouraje paran ak gadyen yo pou asire pitit yo a ajou sou tout vaksen yo rekòmande ak obligatwa yo, enkli vaksen kont grip la.Tanpri vizite a Sitwèb Depatman Sante pou plis enfòmasyon sou vaksen anfans ak adolesan yo rekòmande. 
 
###