Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 21 avril 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE $232 MILYON ASISTANS MANJE ADDITIONNEL POU AVRIL

 Tout Kay SNAP pou Resevwa Nivo Maksimòm Benefis Manje Mwa sa a

 
Plis pase 696 milyon dola nan benefis siplemantè distribye depi janvye
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a ke tout Nouyòkè ki enskri nan Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè pral resevwa nivo maksimòm benefis manje akseptab pou mwa avril.Tout kay k ap patisipe nan SNAP—sa yo ki deja nan nivo maksimòm benefis—pral resevwa yon alokasyon siplemantè nan mwa sa a, ki pral lakòz ekonomi Eta New York resevwa apeprè $232 milyon nan finansman federal.
 
Gouvènè Hochul te deklare , “Pwospè ensekirite alimantè ki dekouraje a se youn ke okenn Nouyòkè pa ta dwe janm gen pou l fè fas a."Lè nou bay yon nivo maksimòm benefis manje bay moun ki nan bezwen yo, nou ka ede fanmi ki gen difikilte yo fè sa yo ye epi kenbe manje sou tab la pandan n ap kontinye rekiperasyon ekonomik nou an apre kriz COVID-19 la."
 
Fanmi SNAP nan tout konte andeyò Vil New York ta dwe wè avantaj siplemantè sa yo afiche anvan Vandredi 22 avril.Fanmi SNAP sa yo nan rejyon vil Nouyòk senk konte yo ta dwe wè avantaj yo afiche anvan Vandredi 29 avril.
 
Sipleman asistans pou ijans yo bay tout kay, enkli moun ki nòmalman resevwa benefis maksimòm akseptab pa mwa nan SNAP—yon pwogram ki finanse federalman ki sipèvize pa Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite Eta a.Kay sa yo ki deja toupre oswa nan nivo benefis maksimòm lan—$835 pou yon fanmi ki gen kat—ap resevwa yon peman siplemantè omwen $95.
 
OTDA te kòmanse bay benefis siplemantè ijans yo nan mwa avril 2020 pou fanmi SNAP sa yo ki te resevwa mwens pase kantite maksimòm benefis pa mwa a.Lè deklarasyon ijans Eta Nouyòk la te ekspire an jen 2021, ajans la te travay avèk siksè ak gouvènman federal la pou sekirize alokasyon maksimòm pou tout kay SNAP jiska ekspirasyon deklarasyon federal la, ki kounye a espere pwolonje nan mwa jen.
 
Benefis SNAP yo jwe yon wòl enpòtan tou nan rekiperasyon ekonomik New York, ki bay plis pase $696 milyon dola nan ekonomi eta a jiska prezan ane sa a.Chak dola federal envesti pa SNAP jenere jiska $1.54 nan aktivite ekonomik, dapre a etid federal ki kantite enpak SNAP sou ekonomi ameriken an.
 
Komisyonè Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite Daniel W. Tietz te di, “Benefis siplemantè sa yo te jwe yon gwo wòl nan ede Nouyòkè yo evite ensekirite alimantè ki vin pi grav nan pandemi mondyal la.Anplis ede fanmi ki nan bezwen yo, finansman sa a ap bay yon ogmantasyon byenveni pou revandè lokal yo epi li bay ekonomi eta nou an fòs.”
 
Lidè Majorite Sena a, Chuck Schumer, te di, “Okenn Nouyòkè pa ta dwe janm gen pou enkyete sou kote pwochen repa yo ap soti.Se poutèt sa mwen te goumen pou yon ogmantasyon istorik nan SNAP pandan pandemi an atravè Lwa sou Apwopriyasyon Konsolide 2021, epi ankò nan Plan Sekou Ameriken an.Nou double desann pou bay plis ogmantasyon sa a nan finansman federal pou ede fanmi ki gen difikilte kenbe manje sou tab la.SNAP se yon liy sovtaj pou anpil Nouyòkè e mwen pral toujou goumen pou bay resous federal ki nesesè pou asire ke okenn Nouyòkè pa grangou oswa pa kite dèyè.”
 
Senatè Kirsten Gillibrand te di, "Pandan ogmantasyon pri manje yo mete yon presyon sou bidjè Nouyòkè yo, finansman siplemantè SNAP sa a pral bay plizyè milyon moun ak fanmi nan tout eta a yon liy sovtaj.Mwen bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li mete asistans enpòtan sa a disponib pou moun ki nan bezwen yo epi mwen espere kontinye travay ansanm pou elimine grangou”.
 
Reprezantan Adriano Espaillat te di, “Pandan gwo pandemi COVID-19 la, chomaj te rive nan yon rekò 14% pandan Ameriken yo te fè fas ak plan masiv, konsekans, ak fèmti nan espas travay yo.Ensekirite alimantè te nan yon pwen baskil lè epidemi an te kòmanse e benefis SNAP yo te enpòtan anpil pou ede fanmi yo rete ap flote pandan defi sa yo.Dènye anons sa a sou asistans siplemantè adisyonèl pou ranfòse SNAP, reyafime angajman nou ak efò nou pou ede fanmi yo reprann lavi yo sou wout nou pandan New York ap kontinye refè.”
 
Reprezantan Sean Patrick Maloney te deklare, “Pwogram tankou SNAP yo se yon liy sovtaj pou plizyè milyon fanmi New York, k ap ede mete manje sou tab la pou moun ki nan bezwen yo.Mwen te goumen pou asire ke finansman pou SNAP te enkli nan lejislasyon soulajman COVID pou okenn fanmi pa gen enkyete sou kote pwochen repa yo ap soti.Mwen bat bravo pou Gouvènè Hochul paske l kontinye distribye benefis maksimòm pwogram esansyèl sa a pou Nouyòkè yo jwenn sipò yo bezwen pou nouri fanmi yo”.
 
Menm jan ak mwa anvan yo, peman yo pral lage dirèkteman nan kont Transfè Elektwonik Benefis ki deja egziste yo epi yo ka jwenn aksè ak kat EBT yo.Menm jan ak benefis regilye SNAP, benefis siplemantè yo ka itilize pou achte manje nan magazen an detay otorize.Nenpòt benefis SNAP ki pa itilize yo pral otomatikman pase nan mwa ki vin apre a.
 
Nouyòkè yo kontinye konte anpil sou SNAP, ak plis pase 1.6 milyon kay nan tout eta a ki enskri nan pwogram nan an fevriye.Plis pase 2.8 milyon Nouyòkè te resevwa benefis an fevriye, pi plis depi jen 2021.
 
Jwenn plis enfòmasyon sou benefis SNAP siplemantè ijans yo, ki gen ladan repons pou kesyon yo poze souvan, isit la. Nouyòkè yo ka tcheke kalifikasyon yo pou SNAP epi aplike sou Entènèt lè yo vizite mybenefits.ny.gov.
 
###