Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 22 avril 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL AP PWOKLAMASYON SOU JOU LA TÈ POU FÈ SEMÈN LA TÈ

 Swiv istorik Gouvènè Hochul la Envestisman nan anviwònman an nan Bidjè ane fiskal 2023 la

 
Li Pwoklamasyon an Isit la
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te pibliye jodi a yon pwoklamasyon nan Jounen Latè pou awondi Semèn Latè.Sa a swiv envèstisman fonse, san parèy Gouvènè a nan enfrastrikti enèji pwòp ak rezistans klima nan Bidjè ane fiskal 2023 la, ansanm ak Gouvènè a anons de $638 milyon dola nan sibvansyon pou amelyore enfrastrikti dlo atravè eta a.Gouvènè Hochul te anonse tou apwobasyon kontra yo pou delivre elektrisite renouvlab nan New York Vil ak $150 milyon envestisman pou ranplase ansyen enfrastrikti sistèm dlo ak egou nan Mount Vernon, sa ki pwouve plis angajman Eta New York pou avanse jistis anviwònman an pou tout kominote yo.
 
“New York se yon lidè nasyonal nan batay kont chanjman klimatik, e ane sa a, n ap selebre Jounen Latè pa sèlman ak mo, men ak aksyon,” Gouvènè Hochul te di."Envestisman nan van lanmè, kay zanmitay klima, otobis lekòl zewo emisyon, ak elaji Lwa sou Bon Anviwònman Dlo Pwòp, Aer Pwòp ak Travay Vèt se jis kèk fason New York ap abòde menas egzistans chanjman klimatik la epi fè nou. Eta pi vèt ak pi dirab.Nou dwe asire nou kite planèt nou an pi byen pou timoun nou yo ak pitit yo, epi nan New York nou pran responsablite sa a oserye."  
 
Gouvènè Hochul te pibliye pwoklamasyon sa a pou selebre Semèn Latè, jou ki antoure selebrasyon Jounen Latè anyèl 22 avril.Ou ka wè yon kopi konplè pwoklamasyon an isit la.
  
Nan kòmansman semèn sa a, Gouvènè Hochul te anonse Environmental Facilities Corporation eta a te bay 638 milyon dola nan sibvansyon pou minisipalite yo ak otorite piblik yo pou 199 pwojè enfrastrikti dlo atravè eta a ki pwoteje sante piblik oswa amelyore kalite dlo.Prèske $601 milyon dola nan sibvansyon Lwa pou Amelyorasyon Enfrastrikti Dlo ak plis pase $37 milyon dola nan sibvansyon federal adisyonèl pral sipòte apeprè $1.6 milya nan envestisman total enfrastrikti.Yo prevwa sibvansyon yo pou kontribiye plis pase 35,000 djòb nan ekonomi New York la epi ekonomize kontribiyab yo estime 1.4 milya dola.Anons sa a te make pi gwo sibvansyon Lwa pou Amelyorasyon Enfrastrikti Dlo ki te janm genyen.   
  
Gouvènè a tou te anonse ke Komisyon Sèvis Piblik Eta a te apwouve kontra avèk Clean Path New York LLC pou pwojè Clean Path NY li a ak HQ Energy Services Inc.pou pwojè Champlain Hudson Power Express li a pou delivre enèji solè, van ak idwoelektrik pwòp, renouvlab ki soti nan nò Eta New York ak Kanada nan Vil New York.Premye nan kalite enèji renouvlab ak pwojè transmisyon eta a gen pou l bay jiska $5.8 milya nan benefis jeneral sosyete a nan tout eta a, ki gen ladan rediksyon gaz lakòz efè tèmik ak amelyorasyon kalite lè a, ak $8.2 milya dola nan devlopman ekonomik atravè eta a, ki gen ladan envestisman nan kominote defavorize yo.  
  
Gouvènè Hochul tou te anonse yon envestisman istorik $150 milyon dola ak yon patenarya twa-fason ki tabli yon presedan avèk Majistra Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, ak Egzekitif Konte Westchester, George Latimer, pou avanse imedyatman travay pou adrese enfrastrikti dlo ki la depi lontan ak defi sante piblik ki gen rapò ak vil Mount. Vernon pou dè dekad.Anons sa a te enkli 7 milyon dola pou lanse imedyatman 'Third Street Sewer Project', ki, lè li fini, pral asire sèvis dlo ize serye pou 500 kay ki tou pre k ap sèvi kounye a pa ponp tanporè ak yon sistèm pwovizwa ki te òganize nan lari a pou asire bon jan koleksyon dlo ize.  
 
Gouvènè Hochul  te anonse pwoteksyon 1,175 kawo tè tè forè ki enpòtan pou ekolojik ozalantou Plato Rensselaer apre yo te fin achte l nan men Rensselaer Plateau Alliance, ki te tou yon sibvansyon pami 51 trust tè ki pa fè pwofi ki te resevwa plis pase $3.3 milyon nan Eta. finansman te anonse pi bonè semèn sa a .
    
Nan kòmansman mwa sa a, Gouvènè Hochul detay detaye nan envèstisman yo ak inisyativ anviwònman an nan Bidjè ane fiskal 2023 la:  
    
Elaji Lwa sou Bon Anviwònman Dlo Pwòp, Air Pwòp ak Travay Vèt    
Bidjè Dekrete a otorize yon lòt $1.2 milya, pou yon total de $4.2 milya, pou Lwa sou Bon Anviwònman Dlo Pwòp, Air Pwòp ak Travay Vèt.Inisyativ istorik sa a pral pran pa votè yo pita nan ane sa a, pral bay sipò New York bezwen pou bay dlo pwòp pou bwè; envesti nan enfrastrikti dlo enpòtan; retabli abita anviwònman kritik yo; diminye risk inondasyon; prezève espas deyò nou yo ak fèm lokal yo; epi envesti nan pwojè adaptasyon ak alèjman chanjman klimatik ki pral redwi polisyon nan lè a, diminye emisyon kabòn epi amelyore kapasite kominote New York yo pou yo reziste ogmantasyon nan evènman move tan ak inondasyon ki gen pouse klima a.Lwa Bond lan pral sipòte tou yon envestisman sibstansyèl nan inisyativ Clean Green Schools ki pral rive nan chak lekòl piblik ki nan yon kominote ki defavorize.     
          
Inisyativ anviwònman     
Anplis Lwa sou Bon Dlo Pwòp, Air Propre, ak Travay Vèt, Bidjè a bay yon Fon Pwoteksyon Anviwònman 400 milyon dola pou sipòte efò adaptasyon ak alèjman chanjman nan klima, amelyore resous agrikòl pou ankouraje agrikilti dirab, pwoteje sous dlo nou yo, avanse. efò konsèvasyon, epi bay opòtinite lwazi pou Nouyòkè yo.Anplis de sa, 500 milyon dola nan finansman enfrastrikti dlo pwòp enkli, sa ki fè envestisman total Eta a nan dlo pwòp a $4.5 milya depi 2017.    
    
Finansman Depatman Konsèvasyon Anviwònman an ap ogmante de $15 milyon.Ogmantasyon sa a pral sèvi ak bezwen kapital pou amelyore tè eta yo, reyabilite teren kan yo, ak amelyore enstalasyon lwazi li yo, tout nan kad pwogram Adventure NY ki konekte Nouyòkè yo ak lanati.Finansman sa a pral tou bay reparasyon sante ak sekirite nan enfrastrikti eta a, ki gen ladan baraj, restorasyon marekaj, tè eta a, ak kouve pwason.Bidjè ki te adopte a gen ladan tou yon $20 milyon anplis nan finansman pou amelyorasyon enfrastrikti nan Baraj Conklingville, ki posede eta a.      
    
Konfòm ak angajman Gouvènè a pran pou pwoteje resous natirèl New York yo, Bidjè a gen ladan amelyorasyon esansyèl nan pwogram pwoteksyon marekaj Eta a, pwoteje anviwon yon milyon kawo tè adisyonèl nan abita marekaj san pwoteksyon epi ede New York adapte yo ak ogmantasyon inondasyon ak gwo tanpèt ki te alimenté pa chanjman klimatik. .    
    
Bidjè a gen ladan yon ekstansyon ak ekspansyon siksè Eta New York Pwogram Netwayaj Brownfield (BCP), ki te fikse pou ekspire an Desanm 2022.Pwogram nan re-otorize pou 10 ane.Bidjè a amelyore pwogram nan lè li ankouraje netwayaj nan kominote ki defavorize yo.Anplis de sa, pwogram nan reyafime angajman Gouvènè Hochul pou devlopman lojman abòdab nan elaji linivè pwogram lojman abòdab ki elijib pou kredi taks sou pwopriyete BCP, bay benefis enpòtan anpil pou ankouraje redevlopman zòn endistriyèl yo kòm lojman abòdab ki nesesè anpil.Anplis de sa, kounye a, BCP ankouraje devlopman sèten sit enstalasyon enèji renouvlab, ak nouvo kredi taks, pou ede konsantre sou redevlopman BCP a epi atenn objektif klima anbisye Eta a.   
     
Otobis lekòl zewo emisyon        
Pou amelyore kalite lè a pou Nouyòkè ki gen laj lekòl yo, Bidjè Eta a egzije pou tout nouvo acha otobis lekòl yo gen zewo emisyon pa 2027 epi pou tout otobis lekòl ki sou wout yo gen zewo emisyon pa 2035.Bidjè Eta a pral bay $500 milyon atravè Lwa sou Bon Anviwònman an pou sipòte distri lekòl yo nan acha otobis zewo emisyon ak enfrastrikti rechaj ki gen rapò ak estasyon rechaj yo.Anplis de sa, Bidjè Eta a otorize distri eskolè yo pou lwe oswa finanse otobis zewo emisyon pou 12 ane, plis pase double limit aktyèl senk ane pou otobis dyezèl yo, yon fason pou ede distri yo atenn objektif sa a, epi asire yo bay Èd Transpò sou zewo. -otobis emisyon ak enfrastrikti chaje ki gen rapò.    
    
Bidjè a pral bati sou angajman Gouvènè Hochul pran pou pote dirabilite anviwònman an nan lekòl New York yo.Inisyativ Clean Green Schools la, ki te sipòte pa Lwa sou Bon Anviwònman Dlo Pwòp, Aer Pwòp ak Travay Vèt, pral sèvi plis pase 1,000 lekòl leta epi benefisye prèske 1 milyon elèv.Pwogram nan pral mennen nan amelyorasyon enfrastrikti enpòtan, tankou chofaj ak refwadisman jeotèmik, solè, twati vèt, ak kalite / vantilasyon lè andedan kay la.Envestisman vital sa a pral non sèlman ranfòse ekonomi eta a, men li pral avanse jistis klimatik lè li pote enèji pwòp ak yon anviwonman andedan kay ki pi an sante nan lekòl piblik ki pa gen resous yo.     
    
Kay zanmitay klima      
Nan kad angajman Gouvènè a pran pou sipòte devlopman omwen 1 milyon kay elèktrifye ak jiska 1 milyon kay ki pare pou elèktrifikasyon pa 2030, Bidjè Dekrete a bay finansman pou yon Plan Lojman Kapital pou senkan $25 milya ki pral kreye ak prezève. 100,000 kay abòdab ak elektrisite yon lòt 50,000 kay.   
    
Envestisman van lanmè    
Bidjè Dekrete a gen ladan yon envestisman $500 milyon pou devlope chèn apwovizyonman van lanmè eta a ak enfrastrikti pò.Inisyativ dirijan nan peyi sa a pral kreye 2,000 djòb nan yon endistri k ap grandi, pandan y ap ede fè New York kapital eolik lanmè nan peyi a.    
    
Biwo Pak, Rekreyasyon ak Finansman Konsèvasyon Istorik    
Bidjè ki adopte a pral ogmante finansman pou Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik de $140 milyon, pou yon total de $250 milyon.Yo pral envesti ogmantasyon sa a nan amelyore ak amelyore pak Eta New York yo.Nivo sibstansyèl finansman sa a pral ede transfòmasyon kontinyèl pak prensipal New York yo epi sipòte pwojè enfrastrikti enpòtan atravè sistèm pak la.     
    
Finansman an pral pèmèt Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik kontinye misyon li pou bay opòtinite lwazi ak entèpretasyon san danje, agreyab pou rezidan ak vizitè Eta New York.Biwo a fonksyone kòm yon jeran resous valab natirèl, istorik ak kiltirèl Eta New York.OPRHP opere Sistèm Pak Eta a, yon rezo 181 pak Eta ak 35 sit istorik.Nan 2021, sistèm nan te akeyi yon rekò 78.4 milyon vizitè.    
     
Depatman Konsèvasyon Anviwònman an ak Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik sipèvize ansanm 5.35 milyon kawo tè espas ouvè nan tout eta a, ki gen ladan 2.6 milyon kawo tè nan Adirondack Park ak prèske 300,000 kawo tè nan Catskill Forest Preserve.   
    
###