Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 3 me 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE PWOGRÈ SOU DE DEVLOPMAN LAJMAN KONTE GENESEE POU FONI 110 NOUVO LAKAY AbòDAB.

 
Liberty Square ki fèk ouvè a gen 55 nouvo kay abòdab ak enèji efikas ak 28 ki rezève pou veteran andikape.
 
Gen inite ki aksesib pou moun ki gen pwoblèm mobilite, tande oswa vizyon
 
Konstriksyon an ap fèt sou Estasyon Ellicott nan Anba Lavil Batavia ak 55 Kay ak Envestisman Espas Komèsyal
 
Pwojè yo konplete 'Finger Lakes Forward' - Estrateji konplè rejyon an pou revitalize kominote yo epi fè ekonomi an grandi.
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a gwo ouvèti yon sèl lojman abòdab devlopman, ak konstriksyon sou yon lòt, ki pral pote yon total de 110 nouvo kay abòdab nan vil Batavia nan Konte Genesee.Liberty Square ki fèk fini an gen 55 apatman, ki gen ladan 28 ak sèvis sipò ki fèt pou veteran andikape k ap fè eksperyans sanzabri.Toupre, konstriksyon an ap fèt nan Estasyon Ellicott, yon devlopman $24 milyon ki efikas nan domèn enèji ak lòt 55 apatman abòdab ak espas komèsyal nan etaj tè.
 
Gouvènè Hochul di konsa, “Depi mwen reprezante Finger Lakes ak Lwès New York nan Kongrè a, mwen te goumen pou m asire aksè a bon jan kalite kay abòdab.“Chak Nouyòkè merite yon kote ki an sekirite pou yo rele lakay yo ak yon do kay sou tèt yo, e anons jodi a pral amelyore kalite lavi pou plizyè douzèn fanmi nan Liberty Square ak Estasyon Ellicott.Pandan n ap reprann apre kriz COVID la, n ap kontinye pran aksyon odasyeu pou atake kriz lojman an epi fè Empire State yon kote ki pi abòdab pou tout moun.”
 
Liberty Square ak Estasyon Ellicott fè pati gwo plan Gouvènè Hochul pou rann lojman pi abòdab, ekitab ak ki estab.Gouvènè a te entwodui epi ak siksè sekirize, nan Bidjè Eta ki fèk adopte a, yon nouvo $25 milya, senk ane, plan lojman konplè ki pral ogmante rezèv lojman nan kreye oswa prezève 100,000 kay abòdab atravè New York ki gen ladan 10,000 ak sèvis sipò pou popilasyon vilnerab yo. , plis elèktrifikasyon yon lòt 50,000 kay.
 
Liberty Square ki fèk louvri kreye 55 Kay Abòdab
Liberty Square, ki chita nan 554 East Main Street nan vil Batavia, se yon bilding kat etaj ki fèk konstwi ak 55 apatman abòdab, ki gen ladan si.x inite aksesib pou moun ki gen pwoblèm mobilite ak twa inite aksesib pou moun ki gen pwoblèm pou tande oswa vizyon.
 
Devlopman an gen ladan 28 apatman ak sèvis sipò ki adapte pou veteran andikape k ap fè eksperyans sanzabri.Se Empire State Supportive Housing Initiative ki bay finansman fonksyònman pou sèvis sa yo epi ki administre pa Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite Eta Eta New York.Eagle Star Housing se founisè sèvis la.
 
Tout apatman yo abòdab pou kay ki touche oswa pi ba pase 60 pousan Revni Medyàn Zòn lan.Ekipman bilding yo gen ladan yon sant Fitness ak sal kominotè.Pwopriyete a sitiye tou pre boutik, restoran, ak magazen an detay.

Liberty Square sètifye anba Pwogram Rechèch ak Devlopman Enèji Eta New York (NYSERDA) Nouvo Konstriksyon Pwogram ak Pwogram Enterprise Green Communities Version 2015.Kondisyon konsepsyon efikasite enèji yo enkòpore nan tout devlopman an, ki gen ladan aparèy ak aparèy Energy Star.
 
Finansman Eta a pou Liberty Square gen ladan Kredi Taks pou Lojman pou Lojman Revni ki ba ki te jenere $10.5 milyon dola nan ekite ak $3.9 milyon nan Pwogram Opòtinite Lojman Sipò nan New York State Homes and Community Renewal (HCR).NYSERDA te bay $53,000 nan sipò.Pwomotè a se Home Leasing, LLC.
 
Ellicott Station Pral Kreye Nouvo Opòtinite Kay Abòdab, Amelyore Efò Revitalizasyon Anba Lavil yo
Kounye a konstriksyon ap kòmanse sou Ellicott Station, yon nouvo bilding senk etaj ak 55 apatman abòdab sou yon sit Brownfield ki repare.Yon pati nan Inisyativ Revitalizasyon Anba Lavil Eta a, Ellicott Station pral transfòme bilding Santy Tires ki vid depi lontan an nan yon sant rezidansyèl ak komèsyal pwospere nan anba lavil Batavia.Devlopman an pral amelyore atmosfè katye ki antoure a lè li kreye kat nouvo espas komèsyal, ki gen ladan yon brasri/restoran, epi li pral potansyèlman kreye jiska 60 nouvo djòb.
 
Bilding 74,000 pye kare a pral gen ladan lesiv nan inite w la, balkon prive, ak pakin andedan kay la.Ekipman eksteryè yo enkli yon lakou rekreyasyon ak yon santye piblik ki konekte ak pak ak divès lòt pwen lwazi ki enterese nan vil la.Bilding la byen sitiye tou pre boutik ak restoran.
 
Ellicott Station pral pouswiv Nouvo Pwogram Konstriksyon-Lojman NYSERDA ak sètifikasyon Enterprise Green Communities.Devlopman an gen ladan fòtifikasyon estriktirèl yon egou tanpèt anba tè ki egziste deja ki travèse sit la, ke yo rekonèt lokalman kòm "Grand Canal," pou finanse pa fon sibvansyon Inisyativ Revitalizasyon Anba Lavil la.
 
Finansman HCR pou Estasyon Ellicott gen ladan Kredi Taks Federal pou Lojman Pou Revni ki ba yo ki pral jenere $10 milyon dola nan ekite ak $5.6 milyon dola nan Fon Trust Fund pou Lojman Revni ki ba yo.Gen lòt finansman Leta kalifikasyon pou NYS Brownfield Tax Credits ki pral jenere $4 milyon dola nan ekite, $500,000 nan finansman Empire State Development Restore New York, $425,000 akòde nan Inisyativ Revitalizasyon Anba Lavil la, $53,000 nan NYSERDA, ak yon sibvansyon $1,900,000 ESD Capital Fund Finger Lakes.Lòt finansman gen ladan yon sibvansyon $101,445 pou devlopman zòn gaz nasyonal ak twa sibvansyon National Grid ki totalize $650,000.Five Star Bank te bay finansman konstriksyon.
 
Pwomotè Ellicott Station se Savarino Companies, LLC, ak Oxford Consulting Inc. kòm konsiltan lojman.
 
Komisyonè Renouvèlman Kay ak Kominote RuthAnne Visnauskas te di, "Lè nou finanse epi devlope lojman abòdab, nou toujou ap chèche ranfòse katye ki antoure a epi ranfòse ekonomi lokal la.De nouvo devlopman sa yo pral non sèlman amelyore kalite lavi pou 110 kay, ki gen ladan veteran yo, men tou pral bay lavi nan anba lavil Batavia ak nouvo aktivite komèsyal ak ranplasman yon bilding ki vid lontan.Ansanm, Liberty Square ak Estasyon Ellicott pral gen yon enpak transfòmatif sou vil la pandan n ap avanse Finger Lakes.Nou remèsye anpil patnè prive ak leta nou yo pou wòl yo nan fè de devlopman sa yo vin yon reyalite”.
 
Sekretè Deta Robert J. Rodriguez te di, “Estasyon Ellicott pral yon sant rezidansyèl k ap pwospere k ap kreye travay, lojman ak devlopman ekonomik pou sant vil Batavia k ap devlope.Pwojè sa a se yon egzanp briyan nan vizyon odasye Gouvènè Hochul pou kominote vibran, zanmitay klima ak ekitab pou moun ki gen tout laj, revni ak orijin.Sa a se yon lòt istwa siksè pou Inisyativ Revitalizasyon Anba Lavil Gouvènè a”.
 
Komisyonè Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite Daniel W. Tietz te di, “Liberty Square pral asire ke moun ki te fyète ak dezenterese sèvi peyi nou an, ki gen ladan veteran ki gen andikap, gen yon kay ki an sekirite ak sipò nan Batavia.Lojman ki bay sipò se fondamantal nan efò n ap fè pou n rezoud pwoblèm sanzabri yo, pou bay lojman an sekirite ansanm ak sèvis vital pou adrese defi ki te kapab kontribye nan pèt lojman pou veteran sa yo”.
 
Komisyonè enterimè Empire State Development ak Prezidan ak PDG deziyen Hope Knight te deklare, “Transfòmasyon k ap fèt nan vil Batavia, gras ak Inisyativ Revitalizasyon Anba Lavil la, vrèman remakab, epi yon lòt fwa ankò souliye vizyon estratejik eta a pou kwasans ekonomik.Nouvo pwojè Estasyon Ellicott la pral renouvle plis sant vil la, lè li ranplase yon bilding ki vid depi lontan ak yon espas komèsyal ak rezidansyèl pou itilizasyon melanje ki gen ladan lojman abòdab epi ki pral sipòte pwosperite alontèm pou rezidan Batavia pou jenerasyon k ap vini yo.”
 
Prezidan ak Direktè Jeneral Rechèch ak Devlopman Enèji Eta New York Doreen M. Harris te deklare, “Ak gran ouvèti Liberty Square ak konstriksyon k ap vanse sou Devlopman Estasyon Ellicott la, kèk nan rezidan ki pi vilnerab nan Genesee County yo pral gen plis aksè a lojman abòdab ki responsab pou anviwònman an e ki efikas nan enèji.Pwojè tankou sa yo demontre angajman kontinye Gouvènè Hochul pou redwi emisyon danjere nan bilding yo epi avanse objektif pou reyalize 2 milyon kay ki bon pou klima ak yon konsantre sou asire aksè pou tout Nouyòkè yo”.
 
Komisyonè Depatman Konsèvasyon Anviwònman Eta New York (DEC) Basil Seggos te di, “DEC felisite vil Batavia pou konstriksyon nouvo kay abòdab sa yo nan ansyen Estasyon Ellicott e nou fyè dèske nou te ede jwe yon wòl nan redevlopman ak transfòmasyon sit la.Dapre Pwogram Netwayaj Brownfields ki gen siksè DEC a, yo netwaye sit ki kontamine yo, yo revitalize, epi yo konvèti an pwopriyete itil k ap benefisye ekonomi lokal yo epi amelyore kalite lavi rezidan yo.New York rete angaje l pou l bati sou siksè sa a kounye a ke angajman Gouvènè Hochul pran pou elaji ak amelyore pwogram Brownfields la te enkli nan Bidjè Eta ki te adopte a pou plis kominote kapab benefisye.”
 
Senatè Eta Edward A. Rath III te di, "Ofri bon jan kalite opsyon lojman pou tout moun, nan kominote nou an, enpòtan anpil.Mwen kontan wè devlopman sa yo k ap pase nan Batavia.Opòtinite lojman tankou sa a pral pèmèt kominote nou yo kontinye grandi ak pwospere."
 
Manm Asanble Stephen Hawley te di, “Pandan Liberty Square ap prepare pou kòmanse akeyi rezidan yo, anpil ladan yo veteran, mwen espere ke yo jwenn kè kontan nan nouvo kay yo epi jwi tout konplèks apatman an gen pou ofri.Mwen espere kilè pwojè Estasyon Ellicott la pral kapab akeyi rezidan yo tou e mwen espere ke li kapab pwogrese san pwoblèm pou fini alè."
 
Prezidan Lejislati Konte Genesee a, Shelley Stein te di, "Konte Genesee kontan akeyi lojman abòdab nan zòn anba lavil nou an.Fanmi ki vle deplase nan Batavia pou jwenn bon jan kalite travay nou yo pral jwenn gwo valè nan nouvo kay sa yo.Vil Batavia gen yon varyete opòtinite travay pou mache.Nou akeyi pwospè alè sa a pou fanmi k ap travay yo ansanm ak moun ki ap travay yo.”
 
Manadjè Konte Genesee L. Matthew Landers te di, “Konte Genesee reyalize enpòtans pou envesti nan vil Batavia sitou anrapò ak amelyore opòtinite lojman ak rezidans bon jan kalite ak bon mache ke tou de pwojè sa yo pral reyalize.Eta New York se yon gwo patnè nan efò kolaborasyon ak kontinyèl nou yo ak vil la pou revitalize ak revitalize nwayo iben Konte Genesee”.
 
Prezidan Konsèy Vil Batavia Eugene Jankowski, Jr. te di, "Lojman ki an sekirite epi ki estab enpòtan pou tout manm kominote a.Mwen kontan wè pwojè Liberty Square la finalize e pwojè Estasyon Ellicott la ap kòmanse.Kòm yon Kominote Inisyativ Revitalizasyon Anba Lavil (DRI), Vil la te wè yon renesans nan kwasans ak devlopman.Mwen kwè momantòm lan ap fèk kòmanse."
 
Manadjè vil Batavia Rachael J. Tabelski te di, “Tou de Konpayi Lwe Kay ak Konpayi Savarino, avèk asistans Kay Eta New York ak Renouvèlman Kominote, te fè gwo envestisman nan vil Batavia.Pwojè sa yo ogmante pòtfolyo lojman vil la pa 110 nouvo inite yo, optimize pwopriyete ki pa sèvi ak jaden nwa yo, epi pote opòtinite lojman bay mendèv nou yo, granmoun aje yo, veteran yo, fanmi yo ak milenè yo.”
 
PDG Kay Lwe Bret Garwood te di, "Nou trè rekonesan pou opòtinite pou bati Liberty Square nan Batavia.Nouvo kominote lojman sa a, ki gen ladan lojman sipò pou veteran yo, ede nou avanse misyon nou pou amelyore lavi rezidan nou yo ak kominote kote nou travay yo grasa tout sipò patnè nou an, Vil Batavia ak Kay ak Kominote Eta New York. renouvèlman."
 
Eagle Star Housing te di, "Eagle Star Housing kontan anpil pou l vin yon patnè nan nouvo apatman Liberty Square nan Batavia, NY pou bay bon jan kalite apatman abòdab pou veteran ki san kay nou yo.Nou vle remèsye Gouvènè Hochul ak Eta New York pou finansman esansyèl pou bay veteran nou yo pwogram sa a.Avèk gwo koperasyon ak Eta New York, Vil Batavia ak tout patnè kominotè nou yo, nou espere ede veteran yo pandan plizyè ane.Kalite pwogram sa yo se egzakteman sa veteran nou yo bezwen e nou rekonesan pou opòtinite pou nou bay li."
 
###