Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 3 me 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL SIYEN LEJISLASYON POU RÒFÒSE EKITE SANTE FANM NAN PRAN DESIZYON SANTE PIBLIK

 Lejislasyon S.7628/A.8536Ajoute yon Reprezantan nan Konsèy Planifikasyon Sante Piblik ak Sante Piblik pou Founisè Sèvis Sante Fanm yo epi elaji ekspètiz kò k ap bay desizyon sou sante piblik. 

 
Gouvènè Kathy Hochul te siyen jodi a lwa S.7628/A.8536 ki ajoute yon lòt manm nonmen nan Konsèy Planifikasyon Sante Piblik ak Sante kòm reprezantan founisè sèvis sante fanm yo.Sa asire ke desizyon sante piblik ki enplike sante fanm oswa enstalasyon espesyalize nan swen fanm yo pral konseye pa moun ki gen ekspètiz apwopriye.
 
Gouvènè Hochul te deklare, “Pandan dwa fondamantal avòtman an an danje nan Tribinal Siprèm lan, li pi enpòtan pase anvan pou nou pran mezi isit nan New York pou asire aksè ekitab nan sante repwodiktif fanm yo."Nou te wè enpak enstitisyon pwisan ki manke ekspètiz ak senpati ki nesesè pou mete politik sou sante fanm yo, epi li te mennen nan diferans masiv nan sante nan sistèm sante piblik nou an sou liy sèks ak rasyal.Sa a pral yon etap enpòtan pou amelyore sante fanm nan New York, pote plis atansyon sou difikilte ak pwoblèm swen sante inik ke fanm yo fè fas chak jou, epi lè yo ajoute yon moun ki gen eksperyans nan domèn enpòtan ak sou-evalyasyon sa a nan Sante Piblik. ak Konsèy Planifikasyon Sante, n ap pote pi bon ekite sante pou tout Nouyòkè yo”.
 
Anpil nan manm PHHPC yo se ekspè nan divès domèn sante piblik, tankou mezon retrèt, sante konpòtmantal, ak konpayi asirans, men kounye a pa gen okenn manm nan PHHPC ki oblije gen ekspètiz nan sante fanm yo.Paske konsèy sa a responsab pou amande Kòd Sanitè a, bay rekòmandasyon bay Komisyonè Sante a, epi revize aplikasyon pou etablisman swen sante yo, nonmen yon lòt manm ki gen ekspètiz sa a pral bay yon kontribisyon enpòtan nan desizyon sante piblik PHHPC a pran.Lwa a pran efè imedyatman.
 
Siyati lwa a se youn nan yon seri mezi Gouvènè a te pran pou pwoteje ak ranfòse aksè a swen sante repwodiktif nan New York.Bidjè Dekrete a te kodifye yon egzijans pou tout plan asirans yo kouvri sèvis avòtman ak elaji pwogram Sibvansyon Planifikasyon Familyal, ki sipòte founisè sante repwodiktif kominotè atravè eta a.Bidjè a te enkli tou mezi enpòtan pou redwi diferans rasyal nan mòtalite ak morbidite matènèl, ki gen ladan yon ekspansyon kouvèti Medicaid apre akouchman soti nan 60 jou rive nan yon ane apre akouchman pou tout moun kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ak amelyore aksè nan sèvis prenatal ak apre akouchman, ki gen ladan nitrisyon elaji. sèvis, sèvis travayè sosyal klinik ki gen lisans, konsèy parèy, ak sèvis navigasyon pasyan yo.Gouvènè a reyafime angajman li pou pwoteje ak ranfòse swen sante repwodiktif an repons a yon opinyon Tribinal Siprèm ki te koule ki t ap ranvèse dwa a avòtman garanti pa Roe v.
 
Senatè Eta Julia Salazar te di, "Konsèy Sante Piblik ak Planifikasyon Sante a enpòtan anpil nan anpil desizyon Leta a pran pou zafè ki konsène sante ak byennèt fanm yo, men san konsèy apwopriye li ka kontinye anpil difikilte fanm yo rankontre chak jou.Mwen remèsye Gouvènè Hochul paske li siyen pwojè lwa sa a yon fason pou bay sante fanm yo yon pi gwo wòl nan pran desizyon sante nan New York.”
 
Manm Asanble Richard N. Gottfried te di, "Desizyon Konsèy Sante Piblik ak Planifikasyon Sante yo ap dirije politik sante piblik.Manm li yo ta dwe reprezante bezwen tout Nouyòkè yo.Lè w ajoute reprezantasyon founisè sèvis sante fanm yo nan Konsèy Planifikasyon Sante Piblik ak Sante a pral asire ke sante matènèl, swen repwodiktif, ak lòt sèvis enpòtan yo pi byen pwoteje."
 
###