Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 19 me 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL AP PWOKLAMASYON POU KÒM MWA AMERIKEN ANYEN NAN ETA NEW YORK.

  

Anonse Envestisman Istorik pou Pwogram Sèvis pou Aje nan Bidjè Eta 2023, ki enkli $181.5 Milyon pou Pwogram Biwo Eta New York pou Aje ki jere. 
 
Eta a pou devlope yon plan jeneral konplè pou moun ki aje, ki chita sou estati New York kòm premye eta ki zanmi laj, jan AARP deziyen
 
Li Pwoklamasyon an Isit la 
 
  
Gouvènè Kathy Hochul te pibliye jodi a yon pwoklamasyon ki deziyen Me kòm Mwa Aje Ameriken yo nan Eta New York epi ki rekonèt volontè enkwayab granmoun aje New York yo ki angaje plis pase 495 milyon èdtan sèvis kominotè chak ane pou yon valè ekonomik $13.8 milya.  
 
Gouvènè Hochul te deklare , “Granmoun aje New York yo enspire nou avèk eksperyans lavi yo, konsèy yo, ak plizyè deseni kontribisyon ki fè eta nou an yon pi bon kote."Nou onore kontribisyon sa yo epi kontinye pwomès nou pou kontinye bay granmoun aje New York yo, pou ede yo kenbe endepandans ak kalite lavi pandan y ap granmoun."      
  
Pwoklamasyon an swiv envestisman istorik nan sèvis ki aje yo nan Bidjè Eta 2023 la.Bidjè a bay $181.5 milyon dola pou pwogram ki sipòte endepandans 4.6 milyon granmoun aje New York yo ak moun k ap bay swen yo atravè Biwo Eta New York pou moun ki aje yo (NYSOFA), ki gen ladan nouvo inovasyon ki elaji pou konbat izolasyon sosyal ak teknoloji.  
   
Bidjè Eta ki te adopte a gen ladan pwopozisyon Eta Gouvènè Hochul pou aplike yon Plan Direktè konplè pou Aje.Li pral ankouraje plizyè objektif pou moun yo pandan y ap laj, tankou: lavi an sante ak aksè a swen; koneksyon kominote atravè angajman sivik, volontè, ak travay; espas ouvri ak kominote ki ka mache ki ankouraje fè egzèsis fizik pandan y ap diminye depandans sou veyikil a motè; e plis.Plan Direktè pou Aje a baze sou estati New York kòm premye eta ki zanmi laj nan nasyon an, jan AARP ak Òganizasyon Mondyal Lasante te deziyen an 2017.   
  
Direktè enterimè Biwo Eta New York pou moun ki aje Greg Olsen te di, “Sipote New York ki aje se pa sèlman sa ki bon pou fè.Li fè New York pi bon kote pou moun tout laj yo reyisi.Mwen bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li fè avanse yon plan konplè ki chita sou angajman New York pran pou inisyativ pou granmoun aje yo ak moun yo renmen yo”.   
 
Direktè AARP Eta New York, Beth Finkel, te deklare, “Populasyon eta nou an ap aje rapidman; youn nan chak kat Nouyòkè pral gen 65 an oswa plis nan pwochen deseni kap vini an.AARP New York bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li te ogmante konsyantizasyon ak envesti nan ansyen Nouyòkè yo.N ap tann pou nou travay avèk Gouvènè a sou yon Plan Direktè konplè ak solid pou Aje ki pran an kont tout aspè sosyete a ak gouvènman eta a epi ki pral mennen nan adopte lwa ak politik pou amelyore lavi moun ki gen plis pase 50 an nan New York”.
  
Pwogram debaz pou aje atravè NYSOFA  
  
Bidjè Eta ane fiskal 2023 ki te adopte a pran 181,5 milyon dola nan fon total pou pwogram NYSOFA administre, ki travay avèk yon rezo 59 Ajans Zòn pou Aje (AAAs) ak patnè kominotè pou bay sèvis enpòtan ki sipòte ak otorize granmoun Nouyòkè yo ak fanmi yo.An 2021, rezo sa a te sèvi plis pase 1.3 milyon moun ak plis pase 500 milyon dola envesti nan tout sous anba estrikti finansman entegre NYSOFA a, ki gen ladann dola fon jeneral eta a, finansman federal anba Lwa pou granmoun Ameriken yo, ak envestisman nan nivo konte yo.    
  
Pwogram sa yo bay plis pase 20 sèvis debaz ak sipò nan kominote a, ki gen ladan swen pèsonèl, transpò, sèvis legal, konsèy, jesyon ka, pwogram sant pou granmoun aje, relèv, prevansyon abi granmoun aje, ak sèvis nitrisyon tankou repa lakay ou, manje kongregasyon. , oswa lòt sipò nitrisyon.   
  
Pwogram Ombudsman Swen Alontèm  
  
Bidjè ki te adopte a ajoute tou $2.5 milyon dola nan finansman eta a nan Pwogram Ombudsman Swen Alontèm (pou yon total $6.59 milyon nan resous total leta ak federal), sipòte rezidan nan etablisman swen alontèm ak fanmi yo ak konseye ki ka ede yo fè egzèsis. dwa yo ak pwoblèm medyatè ki gen rapò ak swen yo nan mezon retrèt ak etablisman swen pou granmoun. 
 
Pwogram Bill-Payer  
  
Pou ede granmoun aje yo kenbe endepandans finansye ak pwoteje kont eksplwatasyon finansye, bidjè a gen ladan tou nouvo fon $750,000 pou elaji pwogram moun k ap peye bòdwo yo nan jiska dis konte - yon pwogram ki te make nan ajanda orijinal Gouvènè a pou Eta Eta a.  
   
Inisyativ Izolasyon Sosyal   
  
NYSOFA te lanse plizyè inisyativ pyonye pou adrese izolasyon sosyal - yon enkyetid grav sante piblik te idantifye kòm yon "epidemi mondyal" pa Chirijyen Jeneral Etazini an 2017.Bidjè a ajoute $2.9 milyon pou ofri nouvo inovasyon oswa inovasyon elaji nan pwovizyon sèvis pou moun ki aje.Sa gen ladann inisyativ animatronic bèt kay NYSOFA a, ki bay bèt kay ki sanble ak lavi pou granmoun ki pi gran yo e ki pwouve yo redwi solitid yo rapòte a 70 pousan; yon platfòm fòmasyon ak sipò pou moun k ap bay swen ki ofri fòmasyon ki dirije ak ekspè atravè konpetans swen enpòtan yo; sèvis pataj woulib ki fèt sèlman pou granmoun aje; kominote sou entènèt ki bay klas ak sèvis fasilitatè yo; ak teknoloji entelijan ki fonksyone ak vwa ki fèt pou bay endepandans ak sipò pou granmoun aje yo ak enskripsyon chak jou, asistans ak objektif byennèt, aktivite fizik, ak plis ankò.  
  
###