Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 23 me 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE OUVERTI NOUVO STABILISMAN 76 MILYON $ COVENANT HOUSE NEW YORK NAN MANHATTAN.

  

Etablisman espesyalize a montre envèstisman Gouvènè a nan sipò ak sèvis bon jan kalite pou jèn ki vilnerab yo.
 
Sèvis Sipò pou Bay Fòmasyon ak Konsèy pou Ofri 1,900 Jèn Avni Briyan chak ane.
                                                                              
  
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a ouvèti nouvo etablisman 76 milyon dola Covenant House New York ki pral ofri lojman ak sèvis sipò pou jèn k ap fè eksperyans sanzabri ak sivivan trafik moun.Nouvo etablisman 80,000 pye kare a se premye etablisman ki fèt pou objektif nan istwa 50 ane Covenant House k ap sèvi jèn yo nan Vil New York.Etablisman an gen 1,500 pye kare espas deyò, sis etaj abri rezidansyèl ki gen jiska 120 kabann, ak senk etaj espas pwogram.Pwogram sipò yo gen ladan sèvis sante ak byennèt, fòmasyon mendèv, jesyon ka sosyal, aktivite lwazi, ak defans ak sèvis legal.Etablisman an pral sèvi apeprè 1,900 jèn chak ane. 
  
Gouvènè Hochul te deklare, “Lojman sipò ak sèvis sosyal yo enpòtan anpil pou ede asire tout Nouyòkè yo gen aksè a resous yo bezwen pou mennen yon vi ki gen siksè ak sans."Lè nou sipòte pwojè transfòmasyon tankou nouvo etablisman modèn Covenant House New York, n ap ede moun ki pi vilnerab nou yo retounen sou yon chemen ki mennen nan estabilite ak opòtinite." 
  
Prezidan, PDG ak Komisyonè Empire State Development Hope Knight te di konsa, “Nouvo etablisman Covenant House New York la pral bay Nouyòkè ki pi vilnerab yo sipò, sekirite ak estabilite yo bezwen pou mennen yon lavi ki bay satisfaksyon.Atravè sèvis sipò tankou CovWorks, jèn ki gen risk ak jèn ki san kay yo gen opòtinite pou yo aprann, grandi ak reyisi.Abòde kòz rasin jèn sanzabri yo enpòtan anpil pou bay asistans, epi Eta New York ap kontinye konbat pwoblèm sa a atravè lojman ki estab ak opòtinite ekonomik.” 
 
Nouvo lokal Covenant House New York (CHNY) te sipòte pa yon sibvansyon kapital Empire State Development, ki rekòmande pa Konsèy Devlopman Ekonomik Rejyonal Vil Nouyòk la , ak yon afektasyon $2.5 milyon pou Depans Dirije Kongrè a anba Transpò, Lojman ak Devlopman Iben, ak Ajans ki gen rapò (THUD) pou Ane Fiskal 2022.Pwojè a aliman ak reflete efò Eta New York ap fè pou idantifye ak adrese kòz rasin sanzabri ak chomaj jèn ki an risk yo.Sibvansyon sa yo pral sipòte tou kenbe 236 djòb ki deja egziste CHNY yo ak kreyasyon 25 nouvo djòb. 
  
Fòmasyon mendèv ak pwogram edikatif yo enpòtan anpil pou asire jèn ki an risk yo pral gen opòtinite pou yo mennen yon vi ki bay satisfaksyon nan kominote yo.Pwogram CovWorks CHNY bay jèn ki enskri yo ak sèvis karyè ak edikasyon pou avanse nan domèn akademik ak nan mendèv la.CovWorks ofri preparasyon pou Ekivalans Lekòl Segondè, fòmasyon preparasyon pou travay, ak yon inisyativ mendèv ke yo rele Plasman Endividyèl ak Sipò, ki ankouraje opòtinite travay pou jèn adilt yo.CovWorks ofri tou pwogram fòmasyon pwofesyonèl pou karyè nan asistans enfimyè, sekirite, kosmetoloji, ak endistri gastronomik.CHNY fè patenarya ak kolèj ak inivèsite lokal yo, tankou City University of New York ak sistèm State University of New York, pou pwogram CovWorks li a.An 2021, 497 jèn te kominike avèk CovWorks, 405 yo te resevwa èd pou travay epi 215 yo te resevwa èd edikasyon. 
 
Ko-Prezidan Konsèy Devlopman Ekonomik Rejyonal Vil Nouyòk Winston Fisher, Patnè nan Fisher Brothers, ak Doktè Félix V. Matos Rodríguez, Chanselye City University of New York, te di, “Apre 50 ane, Covenant House toujou yon limyè espwa ak opòtinite, ansanm ak yon avni ki pi briyan, pou jèn Nouyòkè ki plis bezwen li.Lojman sipò ak sèvis sosyal yo enpòtan anpil pou bay estabilite ak chemen ki mennen nan yon pi bon avni pou jèn New York ki an risk yo.Sèvis Covenant House yo ofri sistèm sipò ki nesesè pou ede etabli yon chemen ki mennen nan siksè alontèm." 
 
Nan kad Bidjè Ane Fiskal 2023 la, Gouvènè Hochul te bay priyorite yon efò nan tout eta a pou rezoud pwoblèm sanzabri nan lari epi sipòte moun ki pi vilnerab nan New York.Inisyativ sa yo enkli etablisman ekip Sipò pou Opsyon Sekirite (SOS) atravè Vil Nouyòk ak nan rejyon vize atravè eta a kote sanzabri nan lari yo pi gaye ak itilizasyon fon piblik pou aplike inisyativ ki elaji aksè lojman epi pwoteje lokatè yo kont degèpisman.Anplis de sa, Gouvènè a te ogmante finansman pa $2 milyon pou Pwogram Jèn ki Sove ak Sanzabri pou sipòte elajisman kriz ak kabann tranzisyon pou jèn vilnerab yo.
 
Senatè Chuck Schumer te di, “Mwen tèlman fyè pou m koupe riban jodi a sou nouvo etablisman prensipal Covenant House ki pral bay kèk nan Nouyòkè ki pi vilnerab yo sèvis enpòtan yo.Travay pou sèvi jèn ki san kay yo ak sivivan trafik moun yo tèlman ijan e li nesesè ke mwen pa t reflechi de fwa sou priyorite demann Covenant House la pou $2.5 milyon dola nan Depans Dirije Kongrè a.Covenant House te kòmanse nan baz 50 ane de sa - vwazen yo te mete tèt yo ansanm pou sipòte vwazen yo - e mwen pa ka panse a pa gen pi bon egzanp oswa plis enspirasyon pou New York pandan n ap ekri pwochen chapit istwa nou an ansanm."
  
Senatè Eta Brad Hoylman di, "Pitit nou yo se avni nou.Petèt pa gen pi bon envestisman pase asire tout timoun nou yo gen yon do kay sou tèt yo ak resous pou geri anba eksperyans twomatik pwofondman tankou trafik moun ak sanzabri.Covenant House la depi lontan te yon liy sovtaj pou anpil jèn Nouyòkè, e mwen santi m santi Gouvènè Hochul dedye 76 milyon dola pou elaji misyon yo”.
  
Majistra Vil Nouyòk Eric Adams te di, “Nou konnen se yon apwòch holistic pou bay sèvis sipò, tankou bay lojman, edikasyon, ak opòtinite travay, lè w ap travay ak jèn ki gen risk yo enpòtan anpil pou ede yo mennen yon lavi ki bay satisfaksyon.Sèvis sa yo non sèlman ede jèn vil nou an soti nan sanzabri, men yo ka jwe yon gwo faktè nan amelyore sekirite piblik.Mwen bat bravo pou Gouvènè Hochul paske li sèvi ak solisyon inovatè, tankou Covenant House, pou asire ke kèk nan vil nou an ki pi vilnerab yo pa rete dèyè”. 
 
Manm Konsèy Erik Bottcher te di, "Mwen pa janm wè yon etablisman tankou sa a anvan.Li fèt pou se kalite kote ou vle ye a, olye ke yon kote ou bezwen.Konbine ak gwo pwogram ak anplwaye, sa a facmwenlmwenty gen potansyèl pou transfòme lavi inonbrabl." 
 
Direktè Egzekitif enterimè Covenant House Deirdre Cronin te di, “Covenant House rekonesan anpil pou sipò kontinyèl Gouvènè Hochul ak tout patnè nou yo nan Empire State Development.Non sèlman finansman sa a pral ede bay manje esansyèl, abri, swen medikal ak edikasyon ak devlopman mendèv.Sa kalite sipor i montre tou nou bann zenn ki nou krwar dan zot promes e zot lavenir.Lè jèn nou yo santi sipò sa a pa gen okenn objektif yo pa ka reyalize."
 
###