Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 24 me 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE SELEBRATIONS 'JET OUTDOORS & RETIRE ANSANM'

  

Jounen Enklizif ak Aksesib pou Rekreyasyon ak Amizan pou Fanmi nan Pak Eta ak Tè Piblik yo samdi 11 jen.
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a ke evènman 'Get Outdoors & Get Together Day' pral fèt nan 21 lokal seleksyone atravè Eta New York samdi 11 jen.Depatman Konsèvasyon Anviwònman Eta New York ak Biwo Eta Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik, an patenarya ak Biwo pou Moun ki Andikape Devlopman yo ak Divizyon Sèvis Veteran yo, ap òganize evènman gratis ak bon mache pou konekte moun ak lanati epi bay plis aksè a deyò. Jounen Get Outdoors & Get Together Day pral rasanble moun tout kapasite, laj, idantite ak orijin ansanm pou aktivite amizan, an sante nan kad lansman yon nouvo inisyativ Gouvènè pou elaji divèsite itilizatè yo epi asire aksè enklizif nan tè piblik eta a.
 
"New York se lakay yo nan kèk nan espas deyò ki pi espektakilè ak aksesib nan peyi a, epi Jounen Get Outdoors and Get Together Day se yon gwo opòtinite non sèlman pou montre espas sa yo, men pou ankouraje moun ki gen tout kapasite yo itilize yo," Gouvènè. Hochul te di. "Lè nou ankouraje moun ki soti nan tout orijin ak kapasite yo pou yo patisipe nan aktivite amizan ak aksesib deyò sa yo ansanm, Eta New York ap kreye yon modèl enklizivite pou rès nasyon an swiv."
 
Nan 21 evènman atravè eta a, patisipan yo pral ankouraje yo dekouvri nouvo ladrès epi jwi yon seri aktivite rekreyasyon deyò nivo entwodiksyon tankou lapèch, pwomnad nan lanati ak randone, birding, tir arche, kan, pagay, ak plis ankò.Chak evènman pral mete aksan sou fason yo jwi deyò a san danje epi dirab.Tout lokal yo pral ofri yon seleksyon aktivite aksesib; epi sèvi ak ekipman adaptasyon ak demonstrasyon yo pral bay nan anpil sit ki gen ladan èd pou deplase santye ak plaj, sipò pou tire arche, sipò bra pou lapèch ak plis ankò.
 
Jounen Get Outdoors & Get Together New York la kowenside ak National Get Outdoors Day, yon evènman anyèl pou ankouraje amizan an sante ak aktif deyò.
 
Ofisye anchèf pou andikape Eta New York Kimberly Hill te di, "Nan New York, nou gen benediksyon pou pak ki pi enkwayab ak tè piblik eta a, e mwen kontan dèske Jounen Get Outdoors and Get Together Day ap òganize pou mete aksan sou fason moun ki andikape yo kapab epi yo ta dwe jwi tout karakteristik aksesib ki disponib yo. atravè eta a.Mwen ta renmen remèsye Gouvènè Hochul, OPWDD, NYS Parks, DEC ak Divizyon Sèvis Veteran paske yo bay priyorite enklizyon ak aksè nan espas nati sa yo pou moun ki andikape yo.”
 
Basil Seggos, Komisyonè Depatman Konvèsasyon Anviwònman, te di, “Bon ekstèn New York yo se pou tout moun epi DEC angaje l pou l bay tout vizitè tè, dlo, ak enstalasyon nou yo yon eksperyans deyò ki enklizif, akeyan epi ki an sekirite.Nou kontan anpil pou nou kreye patenarya ak ajans eta sè nou yo nan evènman sa a epi rann koneksyon ak deyò yo pi aksesib pou Nouyòkè tout laj, kapasite, idantite, ak eksperyans viv." 
 
Erik Kulleseid, Komisyonè Pak Eta yo te di, "Pak yo se kote natirèl rasanbleman pou zanmi ak fanmi atravè eta a epi New York State Parks pran angajman pou asire tout moun ki gen tout kapasite yo santi yo akeyi nan pak nou yo epi yo gen yon opòtinite egal pou yo fè eksperyans tout sa nou ofri yo.Jounen Get Outdoors & Get Together Day montre peyizaj etonan New York ak abondans opòtinite lwazi ki aksesib pou tout moun jwi.Mèsi a patnè nou yo nan Biwo pou Moun ki gen Andikap Devlopman, Depatman Konsèvasyon Anviwònman ak Divizyon Sèvis Veteran pou kolaborasyon yo nan pwogram enteresan sa a.Nou espere ke tout moun pase yon bon moman deyò eksplore pak yo."
 
Kerri E. Neifeld, Komisyonè Biwo Eta Nouyòk pou Moun Andikape Devlopman yo te di, "Mwen vle remèsye Gouvènè Hochul paske li kontinye mete enterè moun ki gen andikap yo nan limyè a.OPWDD tèlman kontan pou l fè patenarya ak NYS Parks, DEC ak Divizyon Sèvis Veteran yo nan Jounen Get Outdoors and Get Together Day paske li montre yon angajman pami ajans eta nou yo pou asire moun ki andikape yo enkli nan aktivite chak jou.Misyon nou nan OPWDD se ede moun nou sipòte yo viv lavi ki pi rich epi patisipe totalman nan kominote yo.Jounen Get Outdoors and Get Together Day pwomèt li pral yon jounen amizan pou enklizyon pou moun ki gen tout kapasite nan Pak aksesib ak tè DEC New York yo”.
 
Viviana DeCohen, Direktè Divizyon Sèvis Veteran Eta New York te di, “Nou rekonesan anpil pou travay k ap kontinye fè patnè nou yo nan gouvènman Eta a ki kontinye pouse pou ogmante aksè ak ekite nan tè ak dlo piblik New York yo e nou kontan kontinye travay nou ansanm pou elaji aksè a terapi deyò yo.” 
 
Bezwen pou jwenn aksè nan lanati ak rekreyasyon deyò pa janm te pi gwo.Obezite timoun yo double pandan 20 ane ki sot pase yo, e an mwayèn timoun Ameriken pase 30 minit nan jwèt deyò san estrikti chak jou ak plis pase sèt èdtan chak jou devan yon ekran elektwonik.Pandan pandemi COVID-19 la, Nouyòkè yo te tounen deyò ak tè piblik yo pou yo pran yon repo nan lanati, ki bon pou sante fizik ak mantal.Evènman Jounen Get Outdoors & Get Together Day sipòte Nouyòkè tout nivo kapasite yo pou yo eseye aktivite ansante deyò.
 
Kote Evènman ak Aktivite DEC
 
Kote evènman DEC:
 • Rejyon 1/Long Island: Hempstead Lake State Park (Konte Nassau)
 • Rejyon 2/NYC: Zòn inik Mount Loretto (Konte Richmond)
 • Rejyon 3/Hudson Valley: Stony Kill Farm Environmental Education Center (Konte Dutch)
 • Rejyon 3/Catskills: Kenneth L. Wilson Campground (Konte Ulster)
 • Rejyon 3/Catskills: Sant Vizitè Catskills (Konte Ulster)
 • Rejyon 3/Hudson Valley: Long Dock Park (Konte Dutch, an patenarya ak Scenic Hudson)
 • Rejyon 4/Catskills: North-South Lake Campground (Greene County)
 • Rejyon 4/Rejyon Kapital: Sant Edikasyon Anviwònman Five Rivers (Konte Albany)
 • Rejyon 5/Adirondacks: Scaroon Manor Campground (Konte Warren)
 • Rejyon 6/Western Adirondacks: Lowville Forestry Demonstration Area (Konte Lewis)
 • Rejyon 7/Central NY: Rogers Environmental Education Center (Konte Chenango)
 • Rejyon 8/Central NY: An konjonksyon avèk ADK Outdoor Expo (Konte Monroe)
 • Rejyon 9/Western NY: Reinstein Woods Environmental Education Center (Konte Erie)
 
Tout lokal yo ofri karakteristik ak aktivite aksesib pou chèz woulant ki gen ladan twalèt ak kèk opòtinite rekreyasyon.Tanpri kontakte koòdonatè evènman an dirèkteman ak demann aranjman epi pou jwenn enfòmasyon sou ekipman adaptasyon ak aktivite yo ofri nan chak sit.
 
Aktivite nan enstalasyon DEC yo enkli bagay sa yo:
 • Lapèch: Pwogram I Fish NY la pral ofri klinik lapèch pou tout moun nan katch-and-release gratis.Aprann sou ekipman lapèch, teknik, règleman, konsèy sou konsomasyon ak bon kote pou lapèch.Patisipan yo ka pote pwòp ekipman yo, men baton ak bobin yo ap disponib tou pou prè.
 • Kan 101: Vizitè yo ka eseye men yo nan baz kan yo lè yo monte yon tant sou gazon an epi yo aprann kijan pou yo pake pou yon vwayaj kan.
 • Pagay: Patisipan yo ka aprann debaz yo nan espò plezi sa a k ap grandi rapid epi eseye soti sou dlo a.
 • Tir la ark: Patisipan yo ka eseye jwenn yon ti boul ak yon banza ak yon flèch epi aprann konsèy sekirite enpòtan.
 • Obsèvasyon zwazo: Patisipan yo ka aprann kijan li fasil epi amizan pou yo jwi obsèvasyon zwazo prèske nenpòt kote.
 • Randonnée: Patisipan yo ka fè yon vwayaj kout epi aprann baz pou jwenn santye pafè yo poukont yo.
 • Sekirite deyò: Aprann Basics yo pou yo prepare ak an sekirite pou tout avantur deyò yo se bon.
 • Rekreyasyon deyò ki aksesib: Eksperyans ak aprann sou opòtinite lwazi deyò ki aksesib sou tè Eta a ki gen ladan randone, kan, obsèvasyon zwazo, lapèch ak bato. 
 • Nan Long Dock Park, patisipan yo pral kapab seine pou pwason nan Rivyè Hudson, aprann sou teknik lapèch endijèn anplis aprann lapèch ak yon baton ak bobin.Yon entèprèt Panyòl pral sou plas pou evènman sa a.
      
Anplis de evènman an nan Mt. Loretto, DEC ak NOAA pral òganize tou yon evènman lapèch ak filè soti 12 pm rive 2 pm nan Lemon Creek Park nan Staten Island nan kad Jounen Mondyal Migrasyon Pwason. 
 
Tout evènman DEC yo gratis.Nou ankouraje envite yo pou yo pote manje midi piknik ak pwòp jwèt yo oswa ekipman espòtif yo. Ou ka jwenn detay sou sitwèb DEC la.Remake byen ke tan evènman yo varye.
 
Kote Evènman ak Aktivite State Park yo
 
Kote Pak Eta a:
 • Long Island: Sunken Meadow State Park
 • Niagara: Buffalo Harbour State Park
 • Genesee: Hamlin Beach State Park
 • Allegany: Allegany State Park
 • Rejyon Saratoga/Capitol: Saratoga Spa State Park
 • Finger Lakes: Taughannock Falls State Park
 • NYC: Denny Farrell Riverbank State Park
 • Taconic: Lake Taghkanic State Park
 
Detay pwogram ak orè pou chak kote yo endike anba a epi ou ka jwenn lè w vizite www.parks.ny.gov .Yo p ap peye okenn frè pakin pandan tan evènman an.Nou ankouraje envite yo pou yo pote manje midi piknik ak pwòp jwèt yo oswa ekipman espòtif yo.Pou plis detay sou ekipman vizitè yo nan chak kote, vizite www. parks.ny.gov .
 
DEC jere prèske senk milyon kawo tè piblik, ki gen ladan twa milyon kawo tè nan prezèvasyon forè Adirondack ak Catskill, 55 teren kan ak zòn pou sèvi ak lajounen, plis pase 5,000 mil santye fòmèl ak dè santèn de santye, lansman bato ak waf lapèch. Planifye pwochen avanti deyò ou a epi konekte avèk nou sou Facebook , Twitter , Flickr ak Instagram .
 
Biwo Pak, Rekreyasyon ak Konsèvasyon Istorik Eta New York sipèvize plis pase 250 pak, sit istorik, santye lwazi, teren gòlf, lansman bato ak plis ankò, yon rekò 78.4 milyon moun te vizite yo an 2021.Yon etid resan te jwenn ke Pak Eta New York jenere $5 milya nan depans pak ak vizitè, ki sipòte prèske 54,000 djòb.Pou plis enfòmasyon sou nenpòt nan zòn rekreyasyon sa yo, vizite www.parks.ny.gov , telechaje aplikasyon mobil NY State Parks Explorer gratis oswa rele 518.474.0456 .Epitou, konekte sou Facebook , Instagram ak Twitter .  
 
Biwo Eta New York pou Moun Andikape Devlòpmantal yo (OPWDD) bay moun ki gen andikap devlòpmantal yo bon jan kalite sipò ak sèvis ki santre sou moun, tankou andikap entelektyèl, paralezi serebral, sendwòm Down, twoub spectre otis, ak lòt andikap newolojik.OPWDD bay sèvis dirèkteman ak atravè yon rezo plis pase 600 founisè ki pa fè pwofi.Misyon OPWDD se ede moun viv lavi ki pi rich ki gen ladann relasyon ki gen sans, bon sante, kwasans pèsonèl ak yon kay ki pèmèt yo patisipe nan kominote yo.Pou plis enfòmasyon vizite www.opwdd.ny.gov oswa konekte avèk nou sou Facebook , Twitter ak Instagram .
 
Divizyon Sèvis Veteran Eta Nouyòk la sipòte veteran New York yo, manm sèvis yo, ak fanmi yo, bay asistans pou ede yo jwenn avantaj eta ak federal yo te genyen grasa sèvis yo bay Eta New York ak Etazini.Pou plis enfòmasyon sou benefis veteran yo, tanpri pran yon randevou ak yon konseye DVS Veterans Benefits lè w rele 888-838-7697 oswa vizite ajans lan. sit entènèt .
 
 
###