Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 1 jen 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL PWOKLAMASYON POU SELEBRE MWA FYÈT LGBTQ+

 

 
 
Premye Jij Latino LGBTQ+ Nominasyon nan Tribinal Reklamasyon an nan Eta New York
  
I Love NY LGBTQ Lanse Gid Fyète 2022  
   
Leve istorik Drapo Pwogrè LGBTQ+ la atravè Eta New York  
  
Landmarks Leta pou Limen le 1ye jen ak pandan tout mwa a  
   
Nouvo Ekspozisyon Ouvè nan Kapitòl Eta New York Mete aksan sou Lit pou Dwa Manm Sèvis LGBTQ+ yo nan Lame Etazini  
 
Aprann Plis sou Ekspozisyon an ak Gade Foto Isit la  
 
Li Pwoklamasyon Isit la
    
 
Gouvènè Kathy Hochul te pibliye jodi a yon pwoklamasyon ki deziyen jen 2022 kòm Mwa Fyète LGBTQ+.Gouvènè a te anonse tou premye jij Latino ouvètman LGBTQ+ ki te nominasyon nan Tribinal Reklamasyon Eta New York la, ansanm ak plizyè mezi adisyonèl ki rekonèt LGBTQ+ Nouyòkè yo ak selebre kontribisyon yo nan eta nou an, tankou lansman I LOVE NY LGBTQ+ 2022 Pride Guide, la. Leve drapo pwogrè LGBTQ+ atravè eta a, ekleraj eta a ak koulè drapo fyète LGBTQ+ la, ak ouvèti yon nouvo egzibisyon nan Kapitòl Eta a ki mete aksan sou manm sèvis LGBTQ+ nan Lame Etazini pandan mwa fyète a.
 
Gouvènè Hochul di konsa, “Mwa Fyète se yon moman pou selebre kontribisyon inonbrabl kominote LBGTQ+ nan Eta New York.“Chak Nouyòkè, kèlkeswa idantite oswa ekspresyon seksyèl ak sèks, merite yon gouvènman ki rekonèt yo pou sa yo ye epi ki bay yon espas ki gen valè, lanmou, ak apatenans.Soti nan pi gwo avansman nan ekite LGBTQ+ reyalize kòm yon pati nan Bidjè ki fèk adopte nou an rive nan kandida pionan yo, administrasyon mwen an ap kontinye goumen pou ede asire egalite ak respè pou kominote LGBTQ+ la”.
 
Semèn pase a, Gouvènè Hochul te nonmen Jij Javier Enrique Vargas, nan Konte New York, nan Tribinal Reklamasyon Eta New York.Jij Vargas pral premye masisi ouvètman ak jij Latino LGBTQ+ ki te nonmen nan Tribinal Reklamasyon an.Administrasyon sa a gen gwo fyète pou l enkli reprezantasyon LGBTQ+ ki enpòtan, espesyalman yon manm LGBTQ+ nan kominote Latinx la, kòm yon pati nan klas randevou istorik sa a ki gen ladan divès moun ki trè kalifye.  
  
Gouvènè Hochul te anonse tou ke, pou premye fwa nan Eta New York, drapo fyète pwogresis la pral leve nan Pak Eta atravè New York pou make kòmansman mwa fyète a.Anplis de sa, drapo a pral leve nan State Capitol, Plaza ak Mansion Gouvènè a 10 jen nan kòmansman wikenn Capital Pride nan Rejyon Kapital la.Drapo a pral vole tou nan Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building Harlem, Eleanor Roosevelt State Office Building Poughkeepsie, Hudson Valley Transportation Management Center Hawthorne, Perry B. Duryea State Office Building Hauppauge pou dire mwa fyète.  
  
Apre yon pakèt pandemi dezan, I LOVE NY, atravè inisyativ I LOVE NY LGBTQ li a, pral patisipe nan evènman Pride nan kominote atravè New York, tankou Albany, Buffalo, Fire Island, Harlem, New York City ak Rochester, pou angaje yo. ak patisipan yo epi prezante yo tout destinasyon enteresan k ap tann yo atravè eta a.  
  
Yon I LOVE NY LGBTQ ki fèk mete ajou mikwosit ak yon gid vwayaj I LOVE NY LGBTQ enprime disponib pou ede vizitè yo idantifye bèl bagay pou wè ak fè, ni pandan mwa Pride ak pandan tout ane a.I LOVE NY ap lanse tou yon blog gid I LOVE NY Pride 2022, pou sipòte patnè kominotè yo epi ankouraje touris nan mete aksan sou selebrasyon Pride yo, ak lòt evènman ak atraksyon LGBTQ atravè eta a.  
  
Bòn eta yo pral limen an rekonesans Mwa Fyète LGBTQ+ sou 1ye jen ak 23 pou rive 30 jen yo enkli:
 • One World Trade Center  
 • Gouvènè Mario M. Cuomo Bridge  
 • Kosciuszko pon  
 • Bilding H. Carl McCall SUNY  
 • Bilding Edikasyon Eta a  
 • Bilding Biwo Eta Alfred E. Smith  
 • Empire State Plaza  
 • State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  
 • Niagara Falls  
 • "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge la  
 • Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
 • Pòtay Ayewopò Entènasyonal Albany  
  
Rejyon Kapital yo pral limen pwen enpòtan nan eta Kapital Rejyon an kòm rekonesans wikenn Fyète LGBTQ+ nan Rejyon Kapital la 10 rive 13 jen gen ladan yo:
 • Bilding H. Carl McCall SUNY  
 • Bilding Edikasyon Eta a  
 • Bilding Biwo Eta Alfred E. Smith  
 • Empire State Plaza  
 • Pòtay Ayewopò Entènasyonal Albany  
  
Gouvènè a te anonse tou ouvèti With Pride and Diginity , yon nouvo egzibisyon ki mete aksan sou lit pou dwa manm sèvis LGBTQIA+ yo nan Lame Etazini epi ki montre kijan Eta New York sipòte batay kont diskriminasyon.Ekspozisyon an sitiye nan War Room nan dezyèm etaj Kapitòl Eta New York epi li pral kouri jiska fen mwa Jen an.Jwenn plis enfòmasyon sou ekspozisyon an, vizite Kapitòl Eta New York la, epi pou w wè foto yo isit la .   
  
Semèn pase a, Gouvènè Hochul te anonse kounye a Nouyòkè yo gen opsyon pou yo chwazi "X" kòm yon makè sèks sou lisans chofè, pèmi pou aprann, oswa kat idantite ki pa chofè nan tout biwo Depatman Veyikil Motor nan tout eta a.Chanjman an te enplemante an akò ak Lwa Rekonesans Sèks New York la -- lejislasyon enpòtan ki bay pwoteksyon elaji pou Nouyòkè transganr ak moun ki pa binè yo atravè chanjman sa a nan DMV a epi nan rann li pi fasil pou moun chanje non yo, chanje sèks yo. deziyasyon, epi chanje batistè yo pou reflete idantite yo.  
  
Anons sa yo swiv pi gwo a avansman nan ekite LGBTQ+ Gouvènè Hochul te goumen pou ak garanti nan Bidjè Eta 2023 pou Ane Fiskal 2023 la.Bidjè a gen ladan $13.5 milyon dola pou Depatman Lasante sipòte kominote LGBTQ+ la epi plis pase double finansman anyèl pou Sante ak Sèvis Imen LGBTQ+.Anplis de sa, Bidjè a mande pou ajans leta yo bay yon opsyon pou moun ki make sèks yo oswa sèks yo kòm yon "X" ki pa binè sou tout fòm leta ki kolekte enfòmasyon sou sèks oswa sèks.Ajans yo oblije tou mete enfòmasyon sa yo nan koleksyon done yo.Bidjè a pèmèt Nouyòkè transganr yo tou chanje non yo oswa deziyasyon sèks yo sou sètifika maryaj san yo pa kite non yo mouri sou yo.  
   
###